Toto oznámení o ochraně osobních údajů nabylo na účinnosti 20. prosince 2019.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost TCL a/nebo její dceřiné společnosti a pobočky (dohromady „TCL“ nebo „my“) chrání vaše osobní údaje, které zpracováváme a spravujeme („vaše osobní údaje“), jaké typy osobních údajů o vás shromažďujeme a jak s nimi nakládáme, jak je zveřejňujeme a jaká jsou vaše práva týkající se zpracování osobních údajů. Ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá. Při zpracovávání vašich osobních údajů respektujeme vaše soukromí.

Společnost TCL chrání vaše osobní údaje v souladu se všemi platnými zákony na ochranu soukromí a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje přehled nejběžnějších činností společnosti TCL týkajících se zpracování vašich osobních údajů.Upozorňujeme vás, že určité konkrétní činnosti týkající se zpracování údajů mohou podléhat samostatným a uzpůsobeným prohlášením o ochraně osobních údajů, která budou kromě oznámení o ochraně osobních údajů platit.

Ve kterém případě se vztahuje toto oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje vždy, když od vás nebo o vás shromažďujeme osobní údaje, když přistupujete nebo používáte některou z našich webových stránek, příslušných značkových zařízení TCL a Alcatel, služeb (včetně streamovacích služeb, online služeb a služeb poskytovaných prostřednictvím vašeho účtu TCL), aplikací, softwaru, technologií a jiných dalších materiálů („materiály TCL“) nebo když nás jakkoli kontaktujete. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní spotřebitele a další jednotlivce v rámci našich klientů, obchodních partnerů, dodavatelů a dalších organizací, se kterými společnost TCL má obchodní vztah nebo o něm uvažuje. Pro více informací klikněte na kteroukoli z níže uvedených sekcí:

· Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

· Účel využití vašich osobních údajů

· Poskytování vašich informací třetím stranám

· Odkazy třetích stran

· Mezinárodní předávání osobních údajů

· Zabezpečení vašich osobních údajů

· Doba uchování osobních údajů

· Vaše práva

· Konkrétní podmínky produktu

· Používání souborů cookies

· Napište nám

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat, aby odrážely změny ve způsobu, jakým shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje nebo změny v příslušných zákonech. Jakákoli aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nabude účinnosti po jejím zveřejnění na naších webových stránkách na adrese http://www.tcl.com/cz/cs/ochrana-osobnich-udaju.html. Kromě toho, vám také můžeme poslat zprávu s informacemi o změnách týkajících se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Navštěvováním našich webových stránek nebo používáním našich zařízení a služeb a/nebo poskytováním svých informací přijímáte a souhlasíte s postupy popsanými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme.

Můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše následující osobní údaje:

· Informace, které nám poskytujete. To zahrnuje informace, které o vás poskytnete vyplněním formulářů, zadáním informací na našich webových stránkách, vytvořením uživatelských účtů nebo komunikací s námi ať už tváří v tvář, telefonicky, online, e-mailem nebo jinak. Pod pojmem „Osobní údaje“ se rozumí: (i) jakékoli údaje, které podle kalifornského zákona o ochraně spotřebitele (CCPA) v příslušných případech identifikují konkrétní zákazníky nebo domácnosti, vztahují se k nim, popisují je, lze je přiměřeně přiřadit přímo nebo nepřímo, a ii) veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“), kdekoli se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).Do osobních údajů patří mezi jinými následující údaje:

· Osobní a/nebo obchodní kontaktní údaje: vaše jméno, doručovací, fakturační a/nebo obchodní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo;

· Přihlašovací údaje: uživatelské jméno, heslo, přezdívka;

· Demografické údaje: datum narození, pohlaví;

· Platební údaje: údaje o vaší debetní nebo kreditní kartě, bankovní údaje nebo jiné platební a finanční údaje;

· Vaše další údaje, jako je vaše povolání, jazyk, hlasové vzorce;

· Informace o materiálech a službách TCL, které vlastníte a používáte, umístění vašeho zařízení a časové pásmo a osvědčení o jejich zakoupení.

Kromě určitých informací, které jsou ze zákona vyžadovány, je vaše rozhodnutí poskytnout jakékoli osobní údaje společnosti TCL dobrovolné. Pokud si tedy nepřejete poskytnout společnosti TCL vaše osobní údaje, nebude to mít pro vás žádné nepříznivé důsledky. Vezměte však na vědomí, že pokud společnosti TCL neposkytnete určité osobní údaje, TCL nemusí být schopna splnit některé účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a možná nebudete moci používat nebo mít přistup k určitým zařízením nebo službám TCL, které vyžadují použití těchto osobních údajů.

· Informace, které o vás shromažďujeme nebo generujeme. Do těchto informací patří mezi jinými následující informace:

· podrobnosti o vašem využívání účtu TCL, aplikací TCL, webových stránek a zařízení TCL a Alcatel;

· podrobnosti o vašem používání produktů, které vám dodáváme, jako je obsah prohlížený pomocí zařízení a uživatelské zvyklosti;

· IP adresa, MAC adresa, ID zařízení, ID terminálu, sériové číslo, číslo IMEI, číslo IMSI a jakékoli další identifikátory zařízení nebo informace o vašich materiálech TCL týkajících se vašeho konkrétního zařízení; informace o geolokaci poskytované signálem GPS vašeho zařízení nebo komunikované prostřednictvím blízkých přístupových bodů Wi-Fi a mobilních věží při vašem využívání určitých služeb a povolení funkce určování polohy;

· záznamy chyb, kódy a popisy chyb a další informace, které poskytujete, týkající se poruch nebo závad, ke kterým došlo u jakéhokoli z vašich materiálů TCL; a

· v případě poskytnutí poprodejního servisu, nahrávky telefonních rozhovorů mezi vámi a našimi zaměstnanci;

· Informace, které získáváme z jiných zdrojů. Do těchto informací patří mezi jinými následující informace:

· informace ze sociálních médií;

· Informace obdržené od jiných poskytovatelů produktů, služeb, webových stránek a aplikací;

· další komerčně nebo veřejně dostupné zdroje; a

· pokud se účastníte programu průzkumu trhu organizovaného a/nebo sponzorovaného společností TCL, můžeme také shromažďovat informace z webových stránek třetích stran nebo sociálních sítí v souladu se zásadami ochrany osobních údajů příslušných webových stránek a sociálních sítí.

Kdykoli shromažďujeme informace o vás od třetích stran, zajistíme, aby tyto třetí strany mohly tyto informace sdílet s námi a aby naše používání osobních údajů shromážděných od třetích stran bylo v souladu se všemi platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje o dítěti mladším 13 let, pokud není výslovně uvedeno, že tyto informace by měly být poskytnuty pouze se souhlasem rodiče nebo opatrovníka, pokud to vyžadují platné zákony.Společnost TCL může používat osobní údaje týkající se dítěte pouze v rozsahu povoleném zákonem, který vyžaduje souhlas požadovaného rodiče nebo opatrovníka.

Účel vašeho profilu

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, ukládat, zpracovávat nebo jinak používat:

· ke spravování našich produktů a služeb a vašeho používání našich materiálů TCL;

· k poskytování aktualizací softwaru, servisu oprav a technické podpory k materiálům TCL;

· k asistenci při spravování vašeho účtu TCL;

· k umožnění vašeho stahování a nakupování našich produktů a služeb, jako jsou naše aplikace a související webové stránky a / nebo k poskytnutí přístupu k aplikacím třetích stran nainstalovaným na zařízení;

· ke zpracovávání platebních transakcí nebo objednávek týkajících se materiálů TCL;

· abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s materiály a službami TCL, například v případě, že došlo ke změně jakéhokoli materiálu TCL nebo že se v něm vyskytují chyby;

· (zejména při používání vašeho obchodního kontaktu) K provádění běžných obchodních operací a pro související administrativní účely;

· k ochraně proti podvodům a dalším právním nebo informačním bezpečnostním rizikům a jejím předcházením;

· k zabezpečení materiálů TCL a předcházení trestné činnosti a podvodům;

· k odpovídání na jakékoli stížnosti nebo dotazy, které můžete vznést v souvislosti s materiály TCL, a hájit a vykonávat zákonná práva;

· ke zlepšování nebo individualizaci materiálů TCL nebo vývoji nových;

· ke spravování soutěží, slev, akcí, průzkumu trhu, průzkumu týkajícího se materiálů TCL;

· k usnadňování interních účelů, jako je audit, analýza dat a výzkum, s cílem zlepšit naše produkty, služby, prožitky uživatelů a komunikaci se zákazníky;

· k dodržování všech platných zákonů, předpisů, směrnic a soudních rozhodnutí;

· abychom vám zasílali co nejrelevantnější informace o materiálech TCL. K určitým marketingovým aktivitám můžeme potřebovat váš souhlas. Nabízíme vám několik způsobů, jak se odhlásit od přijímání určitých komunikací od nás. Pokud si přejete odhlásit se od přijímání e-mailových marketingových komunikací od nás, můžete kliknout na odkaz „Odhlásit se“, který se nachází v dolní části e-mailu, a postupujte podle pokynů.Svou preferenci můžete kdykoli překontrolovat a aktualizovat pomocí metody, která vám byla poskytnuta.

Vámi poskytnuté osobní údaje neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme s výjimkou případů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, které s vámi sdílíme v době shromažďování údajů nebo jak je popsáno v jakémkoli příslušném konkrétním oznámení o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně, ledaže by takové zveřejnění bylo nutné v souvislosti s právním účelem zpracování, jak je lépe popsáno v následující sekci „Poskytování vašich osobních údajů třetím stranám“.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovat pro účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, protože platí jedna nebo více z následujících podmínek:

· zpracování vašich osobních údajů je nezbytné k uzavření smlouvy s vámi a k tomu, abychom vám mohli poskytnout produkty a služby;

· Společnost TCL je povinna tak činit v souladu se zákonnou povinností, které podléhá;

· Zpracování je nezbytné, aby společnost TCL stanovovala, uplatňovala nebo hájila svá zákonná práva nebo za účelem soudního řízení;

· Společnost TCL má oprávněný zájem na shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, například v souvislosti s následujícími činnostmi:

· provádění průzkumu trhu v souvislosti s našimi produkty a službami, v souladu s právními předpisy;

· zlepšování produktů a služeb, které poskytujeme;

· vytváření co nejrelevantnějších komunikací nebo obsahu pro vás;

· minimalizování našich rizik, například v souvislosti s úvěrem nebo podvodem; a

· vyvíjení našeho školicího procesu a systémů; a

· udělili jste svůj předchozí souhlas s určitými typy zpracování.Například jste třeba souhlasili s přijímáním marketingových zpráv od nás nebo od třetích stran jménem společnosti TCL.

Poskytování vašich osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout pobočkám a dceřiným společnostem společnosti TCL v případě jedné nebo více níže popsaných okolností:

· aby nám pomohly k poskytnutí materiálů společnosti TCL pro vás;

· když nabízíme produkty a služby poskytované pobočkami nebo dceřinými společnostmi společnosti TCL; a

pokud je to nezbytné pro jeden z účelů, pro které společnost TCL zákonně zpracovává vaše osobní údaje podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.V případě poskytnutí vašich osobních údajů jakékoli pobočce nebo dceřiné společnosti TCL za výše uvedených podmínek přijmeme příslušná opatření, abychom zajistili, že přístup k vašim osobním informacím bude poskytnut pouze zaměstnancům poboček a dceřiných společností společnosti TCL, které je potřebují za účelem zpracování údajů podle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a v souladu se zásadou minimalizace údajů.

Můžeme také sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, abychom vám mohli v určitých situacích lépe sloužit, včetně následujících situací:

· v případě prodeje jakéhokoli podniku nebo aktiv společnosti TCL nebo sloučení s jinou společností můžeme vaše osobní údaje poskytnout potenciálnímu kupci za účelem náležitého prověření a po dokončení prodeje nebo sloučení;

· s těmito třetími stranami můžeme sdílet vaše osobní údaje v případě, že vám nabízíme produkty nebo služby třetích stran;

· v případě, že poskytnete svůj souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů konkrétní a identifikované třetí straně nebo kategorii třetích stran;

· zástupcům nebo dodavatelům třetích stran (například poskytovatelům našich služeb elektronického ukládání dat), které si najmeme za účelem podpory při poskytování našich služeb a produktů pro vás.Ujistíme se, že tyto třetí strany budou zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a s povinností zachování mlčenlivosti;

· obchodním partnerům, kteří poskytují produkty a / nebo služby, které jsou vloženy do materiálů TCL, které vám poskytujeme nebo slouží jako jejich součást.Tyto třetí strany budou odpovídat za to, jak používají vaše osobní údaje v souvislosti s jejich službami a produkty, jak je popsáno v jimi poskytnutém samostatném oznámení o ochraně osobních údajů; a,

· v rozsahu vyžadovaném zákonem, pokud jsme povinni poskytnout vaše osobní údaje za účelem splnění jakýchkoli zákonných povinností, stanovení, uplatnění nebo hájení našich zákonných práv.

Odkazy třetích stran

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah takových jiných webových stránek a toto oznámení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje.V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně toho, jak tyto jiné webové stránky používají vaše osobní údaje, si prosím přečtěte jejich zásady a kontaktujte je přímo.

Mezinárodní předávání osobních údajů

V souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů může vaše používání účtu TCL nebo jiného materiálu TCL zahrnovat přenos, ukládání a zpracování vašich osobních údajů v zemi vašeho bydliště i mimo ni. Zákony na ochranu osobních údajů v zemi, ve které mohou být vaše osobní údaje předány, nemusí zaručit stejnou úroveň ochrany jako ve vaší zemi.

Předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), kde se vztahuje GDPR

Pokud předáváme vaše osobní údaje z EHP do zemí mimo EHP, zajistíme, aby byly chráněny způsobem, který je v souladu s tím, jak budou chráněny vaše osobní údaje v EHP, a bude zajištěna odpovídající úroveň ochrany, prostřednictvím jednoho z následujících mechanismů:

· třetí země, do které předáváme vaše osobní údaje, byla uznána jako schopná zajistit odpovídající úroveň ochrany rozhodnutím Evropské komise;

· dovozce a vývozce podepsali „standardní smluvní doložky“ schválené rozhodnutím Evropské komise ze dne 5. února 2010, kterým se stanovují povinnosti chránit osobní údaje v souladu s normami EU; nebo

· Při neexistenci odpovídající ochrany poskytují správci a zpracovatelé odpovídající záruky, mají vymahatelná práva subjektů údajů a mají přístup k účinným opravným prostředkům vůči subjektům údajů.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů v sekci „Kontaktujte nás“ a získat další podrobnosti o tom, jak chráníme vaše osobní údaje při přenosu mimo zemi EHP (včetně kopie standardních smluvních podmínek s dovozcem ze třetí země).

Bezpečnost vašich osobních údajů

Přijali jsme bezpečnostní standardní organizační, fyzická a technická bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů, které poskytnete, a k zabránění neoprávněnému přístupu, zveřejnění, použití, úpravě, poškození dat nebo ztrátě. Podnikneme veškeré přiměřené a praktické kroky k ochraně vašich osobních údajů, včetně následujících:

Použijeme SSL a další technická opatření, abychom zajistili šifrování našich služeb a produktů. Pravidelně kontrolujeme praxi shromažďování, ukládání a zpracování informací (včetně fyzických bezpečnostních opatření), abychom zabránili neoprávněnému přístupu k systému.

· Našim zaměstnancům a zaměstnancům třetích stran povolíme přístup k vašim osobním údajům pouze v souladu se zásadou potřebných znalostí, aby nám pomohli zpracovat vaše osobní údaje a poskytnout vám služby. Na tyto zaměstnance a externí pracovníky (námi autorizované třetí strany), se vztahují přísné smluvní povinnosti mlčenlivosti.Pokud nesplní tyto povinnosti mlčenlivosti, mohou být odpovědni za porušení povinnosti mlčenlivosti a jejich vztah s námi může být ukončen.

· Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Budeme pokračovat v našem úsilí chránit vaše osobní údaje a provádět bezpečnostní opatření, jako je úplné šifrování pro ukládání a převádění informací, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů.Nikdo jiný než uživatel nemá přístup ke konkrétnímu obsahu určitých šifrovaných údajů.

· Přijmeme šifrovací a jiná bezpečnostní opatření k převádění a uložení vašich konkrétních osobních údajů; a použijeme technická opatření ke zpracování vašich osobních biometrických informací před jejich uložením, např. budeme ukládat pouze základní komponenty těchto osobních biometrických informací.

· Budeme obezřetně vybírat obchodní partnery a poskytovatele služeb a zavádět požadavky na ochranu osobních údajů do obchodních smluv nebo auditů a do hodnocení mezi oběma stranami.

· Budeme provádět školení, testování a propagační akce na téma bezpečnosti a ochrany soukromí, abychom zvýšili povědomí zaměstnanců o důležitosti ochrany osobních údajů.

Mějte však na paměti, že nelze zaručit 100% bezpečný přenos dat přes internet. V důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, které nám předáte, a vy rozumíte, že předání jakýchkoli vašich osobních informací je na vaše vlastní riziko. Pokud se dozvíme o porušení bezpečnostního systému, budeme jednat včas v souladu s platnými zákony.

Uchovávání osobních údajů

Společnost TCL si uchová vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou a tyto údaje budou po přiměřené době smazány podle následujících kritérií:

· Společnost TCL si uchová vaše osobní údaje, pokud s vámi má trvalý vztah;

· Společnost TCL si uchová vaše osobní údaje, pokud je to nutné k dodržení zákonné povinnosti, kterým podléhá; a TCL si uchová vaše osobní údaje v případě vhodnosti kvůli ochrany nebo zlepšení právního postavení společnosti TCL (např. v souvislosti se soudními spory, regulačními vyšetřováními).

Vaše práva

Zákony o ochraně osobních údajů vám mohou poskytnout řadu zákonných práv k vašim osobním údajům, které o vás vedeme. Ne všechny zákony o ochraně osobních údajů jsou stejné, proto ne všechna tato práva platí na všech místech. Na některé z těchto práv se rovněž vztahuje kvalifikace a omezení a jejich uplatňování může mít dopad na služby a produkty, které vám poskytujeme. Uvědomujeme si však, že vaše osobní údaje patří pouze vám, a proto máte právo kontrolovat, jak s nimi zacházími.Vaše práva mohou zahrnovat.

Vaše práva mohou zahrnovat:

· právo požádat o přístup k vaším osobním údajům, které zpracováváme, včetně práva na obdržení informací a kopírování takových údajů;

· právo kdykoli odvolat váš souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů.Upozorňujeme vás ale, že můžeme mít stále právo zpracovávat vaše osobní údaje, pokud k tomu máme jiný legitimní důvod (jiný než souhlas);

· za určitých okolností právo na příjem některých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a/nebo požadovat, abychom tyto údaje předali třetí straně, pokud je to technicky možné. Upozorňujeme vás, že toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jste nám poskytli;

· právo požádat o opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

· právo za určitých okolností požádat o vymazání vašich osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že za určitých okolností můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů, ale my máme právo je uchovávat;

· právo vznést námitku a právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili naše zpracování vašich osobních údajů. Opět se mohou vyskytnout okolnosti, kdy vznesete námitku nebo nás požádáte o omezení našeho zpracování vašich osobních údajů, ale my jsme oprávněni pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů nebo tento požadavek odmítnout; a

· právo podat stížnost dozorčímu orgánu (podrobnosti jsou uvedeny níže), pokud se domníváte, že jsme některá z vašich práv porušili.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat pomocí detailů uvedených v níže uvedené sekci „Napište nám“.

Je možné, že před dokončením vaší žádosti budeme muset potvrdit vaši ověřitelnou žádost spotřebitele a například vás můžeme požádat o potvrzení údajů, které již o vás máme. Osobní údaje poskytnuté v ověřitelné žádosti zákazníka použijeme pouze k ověření totožnosti nebo oprávnění žadatele k podání žádosti.

Více informací o svých právech se dozvíte u příslušného dozorčího orgánu, nebo zde můžete podat stížnost, pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje platné zákony.Kontaktní údaje všech dozorčích orgánů Evropské unie naleznete zde: https: //edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Vaše práva na ochranu soukromí v Kalifornii

Podle kalifornského práva jsme povinni poskytovat následující informace. Za posledních 12 měsíců jsme shromáždili následující osobní údaje:

 

Kategorie osobních údajů

 

Zdroj(e)

 

Účel(y)

 

Poskytování údajů třetím osobám

 

Identifikátory, které mohou zahrnovat jméno, poštovní adresu, online identifikátor, adresu internetového protokolu, e-mailovou adresu nebo název účtu

 

Přímo od vás

nepřímo od vás (např. Z pozorování vašich činností na našich webových stránkách)

od poskytovatele služeb třetích stran, jako jsou sociální média

 

Abychom splnili důvod, pro který jste nám údaje poskytli, např. abychom vám mohli pomoci při spravování vašeho účtu TCL, kontaktovat vás ohledně našich produktů a služeb a odpověděli na dotaz nebo zpracovali objednávku

 

Poskytování údajů pro obchodní účely: společnostem v rámci skupiny společnosti TCL, poskytovatelům internetových služeb, zpracovatelům plateb

 

Kategorie osobních údajů obsažené v záznamech o zákaznících, které mohou zahrnovat jméno, adresu, telefonní číslo, zaměstnání, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo jakékoli jiné platební a finanční údaje

 

Přímo od vás

 

Abychom splnili důvod, pro který jste nám údaje poskytli, např. abychom vám mohli pomoci při spravování vašeho účtu TCL, kontaktovat vás ohledně našich produktů a služeb a odpověděli na dotaz nebo zpracovali objednávku

 

Poskytování údajů pro obchodní účely: společnostem v rámci skupiny společnosti TCL, poskytovatelům internetových služeb, zpracovatelům plateb

 

Komerční údaje, které mohou zahrnovat záznamy o zakoupených, obdržených nebo zvažovaných produktech či službách nebo jiných nákupních či konzumních záznamech nebo tendencích

 

Přímo od vás

 

Abychom splnili důvod, pro který jste nám údaje poskytli, např. abychom vám mohli pomoci při spravování vašeho účtu TCL, kontaktovat vás ohledně našich produktů a služeb a odpověděli na dotaz nebo zpracovali objednávku

 

Poskytování údajů pro obchodní účely: společnostem v rámci skupiny společnosti TCL, poskytovatelům internetových služeb, zpracovatelům plateb

 

Aktivita na internetu nebo jiných podobných sítích, která může zahrnovat historii prohlížení, historii vyhledávání, informace o interakci zákazníka s webovou stránkou, aplikací nebo reklamou

 

Nepřímo od vás (např. Z pozorování vašich činností na našich webových stránkách)

 

 

Abychom splnili důvod, pro který jste nám údaje poskytli, např. k vylepšení naších produktů nebo služeb nebo k poskytování cílené reklamy

 

Poskytování údajů pro obchodní účely: společnostem v rámci skupiny společnosti TCL, poskytovatelům internetových služeb, zpracovatelům plateb

 

Geolokační data, která mohou zahrnovat fyzické umístění nebo pohyby

 

Přímo od vás

 

Abychom splnili důvod, pro který jste nám údaje poskytli, např. abychom vám mohli pomoci při spravování vašeho účtu TCL, kontaktovat vás ohledně našich produktů a služeb a odpověděli na dotaz nebo zpracovali objednávku či poskytovali cílenou reklamu

 

Poskytování údajů pro obchodní účely: společnostem v rámci skupiny společnosti TCL, poskytovatelům internetových služeb, zpracovatelům plateb

 

Závěry vycházející z jiných osobních údajů, které mohou zahrnovat profil odrážející osobní preference, charakteristiky, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a dovednosti

 

 

nepřímo od vás (např. Z pozorování vašich činností na našich webových stránkách)

od poskytovatele služeb třetích stran, jako jsou sociální média

 

Abychom splnili důvod, proč jste nám údaje poskytli, např. k poskytování cílené reklamy

 

Poskytování údajů pro obchodní účely: společnostem v rámci skupiny společnosti TCL, poskytovatelům internetových služeb, zpracovatelům plateb

Pouze pro obyvatele Kalifornie ve Spojených státech, kromě výše uvedených práv v části „Vaše práva“ budete mít od 1. ledna 2020 nárok na níže uvedená práva:

· právo na informace. Můžete si vyžádat informace o typech a konkrétních částech vašich osobních údajů, které o vás shromažďujeme, jakož i o typu zdroje, ve kterém jsou tyto informace shromažďovány, o účelech, pro které jsou tyto informace shromažďovány, a o informacích o prodejích nebo zveřejněních třetím stranám pro osobní účely;

· právo odhlásit se z prodeje vašich osobních údajů třetím stranám. Pokud osobní údaje, které mají být prodány, patří dítěti ve věku 13 až 16 let, je mu uděleno právo odhlásit se. Je-li dítě mladší než 12 let, je vyžadována autorizace rodiče/opatrovníka;

· právo nebýt diskriminován za výkon některého z výše uvedených práv; a

· s výhradou určitých právních výjimek máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.

Kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, navíc umožňuje uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, požadovat určité informace týkající se zveřejnění osobních údajů třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu.Chcete-li takovou žádost podat, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních údajích a do pole předmětu žádosti vložte „Shine the Light“.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat pomocí detailů uvedených v níže uvedené sekci „Napište nám“. Můžete určit oprávněného zástupce, který podá žádost vaším jménem. Tento oprávněný zástupce musí být registrován u kalifornského ministra zahraničí.Můžeme zamítnout žádost zástupce, který nepředloží důkaz, že byl oprávněn jednat vaším jménem.

Konkrétní podmínky produktu

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se obecně vztahuje na to, jak používáme vaše osobní údaje v souvislosti s našimi produkty a službami.Můžeme také zpracovat další osobní informace týkající se konkrétních produktů nebo služeb.

· Chytrý televizor

· My a naši partneři třetích stran shromažďujeme osobní informace o vašem používání chytrých televizorů, jako je název a délka přehrávaných videí, oblíbené stránky uživatele, zobrazené stránky a čas strávený na těchto stránkách. Je to proto, abychom mohli lépe porozumět tomu, jak naši zákazníci používají tento produkt a zajistit, abychom se mohli i nadále zlepšovat a uzpůsobovat naše služby.

· Můžeme shromažďovat další osobní údaje, abychom mohli určit problémy s chytrými televizory na dálku. Můžeme například shromažďovat snímky obrazovky v reálném čase a informace o datech uložených ve vašich chytrých televizorech.Tím zajišťujeme, že problémy s vaším chytrým televizorem bude možné vyřešit co nejefektivněji.

· Shromažďujeme také osobní informace o vašem používání funkce hlasového asistenta Amazon Alexa nebo Google Action na vašich chytrých televizorech. Mezi tyto informace patří popis zařízení, váš hlas, dovednostní token a hlasový příkaz. Pokud používáte funkci hlasového asistenta, vaše hlasová data budou zpracována společností Google nebo Amazon. Vaše data budou přímo převedena do Googlu nebo Amazonu.Informace o dalším zpracování vašich osobních údajů těmito společnostmi naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů společnosti Google nebo Amazon.

· Aplikace T-Cast

· My a naši partneři z třetích stran shromažďujeme detaily o vašem používání aplikace T-Cast, včetně intenzity vašeho používání aplikace T-Cast (měřeno podle počtu kliknutí, která provedete), jakož i výběru služeb, který provádíte pomocí aplikace T-Cast. Děláme to proto, abychom lépe porozuměli vašemu používání aplikace T-Cast a přizpůsobili rozvržení aplikace vašim preferencím.

· Aplikace TCL Home

· My a naši partneři třetích stran shromažďujeme podrobnosti o vašem používání aplikace TCL Home, například o intenzitě vašeho používání aplikace TCL Home, informacích, které jste poskytli prostřednictvím živého chatu, a výběru služeb, který provádíte prostřednictvím aplikace TCL Home.Děláme to proto, abychom lépe porozuměli vašemu používání aplikace TCL Home, zlepšili naše služby a přizpůsobili rozvržení aplikace vašim preferencím.

· Pokud k přihlášení do aplikace TCL Home používáte účet třetí strany (Facebook nebo Twitter), shromažďujeme nebo zpracováváme také vaše osobní údaje spojené s tímto účtem třetí strany.Příslušné informace naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů na Facebooku nebo Twitteru.

· Platforma T-Channel

· Můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje spojené s vaším uživatelským účtem Roku TV (například vaše e-mailová adresa) a/nebo jakýmkoli účtem třetí strany (Facebook nebo Google), který můžete použít k přihlášení na platformu T-Channel. Další informace o tom, jak s námi třetí strany sdílejí vaše osobní údaje, naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů příslušných třetích stran.

· Platforma T-Channel umožňuje uživatelům vyhledávat obsah dostupný na platformě T-Channel spuštěním funkce hlasového ovládání v Roku TV. Pokud používáte funkci hlasového ovládání, vaše hlasová data budou zpracována přímo společností Roku TV.Informace o dalším zpracování vašich hlasových dat naleznete v oznámeních o ochraně osobních údajů společnosti Roku TV.

· Můžeme shromažďovat a zpracovávat data týkající se vašeho zařízení Roku TV (např. model zařízení, jedinečný identifikátor zařízení, značka, MAC adresa, verze operačního systému Roku, region, IP adresa, verze aplikace) a vaše používání platformy T-Channel (např. záznamy klikání a historie prohlížení). Do analýzy takovýchto dat a sestavení profilů podle vašeho použití a preferencí můžeme zapojit zpracovatele třetích stran.Děláme to proto, abychom lépe porozuměli tomu, jak naši zákazníci používají platformu T-Channel, a abychom vám mohli dávat doporučení ohledně dalšího obsahu, který by vás mohl zajímat.

· Mobil, tablet a nositelné zařízení TCL

· Při vašem používání určitých aplikací na mobilu, tabletu nebo nositelném zařízení TCL můžeme shromažďovat a zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou biometrické a zdravotní údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro zdravotní funkce těchto aplikací. Zvláštní kategorie vašich osobních údajů zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu a svůj souhlas s takovým zpracováním můžete kdykoli odvolat. Měli byste si však být vědomi toho, že pokud se tak rozhodnete, je možné, že vám nebudeme moci nadále poskytovat určité služby. Pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, poskytneme vám více informací o možných důsledcích;

· Kromě jedinečných identifikátorů zařízení můžeme shromažďovat a zpracovávat data zařízení a zaznamenávat informace včetně adresy URL indikující osoby, IP adres a podrobností o vašem používání našich webových stránek, služeb cloudu, app storu, historie prohlížení, vyhledávacích dotazů, typu prohlížeče a frekvence relací.

· Některá mobilní zařízení TCL jsou pod značkou Alcatel, ale toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje také na tato zařízení.

Vezměte prosím na vědomí, že když na produktech TCL přistupujete k obsahu poskytovanému třetí stranou, může tato třetí strana shromažďovat nebo přijímat informace o materiálech TCL (např. IP adresa a identifikátory zařízení) a veškeré vámi požadované transakce (např. váš požadavek k nákupu nebo pronájmu takového obsahu).TCL nenese odpovědnost za postupy ochrany soukromí nebo zabezpečení ze strany těchto poskytovatelů třetích stran.

Používání souborů cookies

Soubory „cookies“ a podobné webové technologie využíváme k podporování určitých funkcí účtu TCL a dalších webových stránek a aplikací, které provozujeme. Soubor Cookie je část kódu nainstalována ve vašem zařízení. Využíváme dva typy souborů cookie: „relační soubory cookie“ a „trvalé soubory cookie“.

Relační soubor cookie vyprší po zavření vašeho prohlížeče. Relační soubor cookie vás identifikuje během relace prohlížení přiřazením náhodně vygenerovaného jedinečného identifikačního čísla vašemu zařízení.Relační soubory cookie využíváme k:

· tomu, abychom vám mohli poskytovat produkty a služby a spravovat transakce. Můžeme například umístit soubor cookie, abychom si pamatovali, jaké položky jste uložili do online nákupního košíku; a

· určitým účelům správy a úpravy obsahu.

Trvalé soubory cookie nejsou po zavření prohlížeče smazány. Trvalé soubory cookies využíváme:

· k zaznamenání, zda je uživatel přihlášen k účtu TCL;

· k zaznamenání, kdy uživatel účtu TCL nebo jiného webu / aplikace TCL dává souhlas s naším využíváním souborů cookies;

· pro výkonové a designové účely. Například můžeme využívat soubory cookie ke sledování toho, které části našich webových stránek nebo aplikací jsou populární, a zjistit, jak vylepšit jejich funkčnost;

· k vylepšení uživatelského dojmu a uzpůsobení obsahu vám na míru. Můžeme například použít soubory cookies k zaznamenání uživatelských preferencí a zajistit, aby byl uživatelům poskytnut relevantnější obsah webových stránek / aplikací (včetně reklamního obsahu);

· k tomu, aby nám a partnerům třetích stran, se kterými spolupracujeme, umožnily poskytovat reklamy nebo přizpůsobovat marketingové zprávy, s jejichž příjmem jste souhlasili. Můžeme například využívat soubory cookies k zaznamenání toho, jaké produkty a služby kupujete nebo o které projevujete zájem a využít služeb třetích stran k umožnění zobrazování relevantních reklam založených na těchto informacích na našich a jiných webových stránkách / aplikacích; a

· určitým účelům správy a úpravy obsahu.

Pokud si nepřejete dostávat soubory cookies, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookies odmítl nebo aby vás upozornil, když je do zařízení uložen soubor cookie. Můžete také vymazat soubory cookies, jakmile se odhlásíte z účtu TCL nebo při zavření jiné webové stránky / aplikace TCL. Přestože při návštěvě účtu TCL nemusíte přijímat soubory cookie, pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie odmítl, možná nebudete moci využívat všechny funkce účtu TCL nebo jiné webové stránky / aplikace TCL.

Používáme program Google Analytics, což je nástroj pro webovou analýzu, který nám pomáhá pochopit, jak uživatelé používají účet TCL nebo jinou webovou stránky / aplikace TCL. Program Google Analytics sleduje váš pohyb na našem webu (tj. stránky, které jste navštívili a odkazy, na které jste klikli), a pomáhá nám měřit, jak interagujete s obsahem, který poskytujeme. Tyto informace jsou používány k sestavování zpráv a pomáhají nám vylepšovat účet TCL nebo jinou webovou stránku/aplikaci TCL. Zprávy odhalují trendy na webových stránkách, aniž by identifikovaly jednotlivé uživatele. Ze služby Google Analytics se můžete odhlásit, aniž by to ovlivnilo vaše používání našeho webu. Další informace o odhlášení ze služby Google Analytics na všech webových stránkách, které používáte, naleznete na webových stránkách Google na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další podrobnosti o souborech cookies, které využíváme, naleznete v našich Zásadách o souborech cookies, které najdete zde: https://www.tcl.com/content/legal-notice/cookies-policy.html.

Pouze pro obyvatele Spojených států

· Iniciativa pro síťovou reklamu rovněž nabízí způsoby k odhlášení z řady reklamních souborů cookie. Další informace naleznete na adrese https://www.networkadvertising.org. Upozorňujeme vás, že odhlášení neznamená, že již nebudete dostávat online reklamu.To znamená, že společnost, ze které se rozhodnete odhlásit, již nebude zobrazovat reklamy přizpůsobené vašim preferencím a používání.

V současné době naše webové stránky nerozpoznají automatické signály prohlížeče o sledovacích mechanismech, které mohou obsahovat pokyny „Nesledovat“.

Napište nám

Pokud byste chtěli obdržet další informace o shromažďování, používání, zveřejňování, převádění nebo zpracování vašich osobních údajů nebo o uplatňování některého z výše uvedených práv, kontaktujte nás podle níže uvedených pokynů.

Pro obyvatele EHP je naším zástupcem v Evropské unii TCL Europe, která má své kanceláře na adrese 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy-Les-Moulineaux, Francie. Kontaktujte nás na privacy_dpo@tcl.com.

Pro uživatele v Indii je naším vedoucím pracovníkem pro zpracování stížností v Indii pan Sarbajit Bhattacharjee a je k dispozici na privacyqueryindia@tcl.com.

Pro uživatele ve Spojených státech amerických jsou dceřinými společnostmi TCL společnosti TTE Technology, Inc. a TCT Mobile Inc., jejichž adresy a kontakty jsou uvedeny níže:

TTE Technology, Inc. (pro TCL TV a služby)
1860 Compton Ave. Corona
CA 92881
Kontaktujte nás e-mailem na adresu consumerdata@tcl.com nebo volejte na naše bezplatné
číslo na 1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (pro mobilní telefony/tablety/nositelné zařízení TCL a služby)
25 Edelman, suite 250
Irvine, CA 92618
Kontaktujte nás e-mailem na adrese privacy.na@tcl.com, nebo volejte na bezplatné
číslo na 1-855-368-0829

Pro uživatele v Číně a dalších regionech světa je správcem údajů společnost Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd se sídlem na adrese 9F Budova D4, Mezinárodní E-město, No.1001 Zhongshanyuan Silnice, Xili Ulice, Nanshan Okres, Shenzhen Město, Guangdong Provincie, Čína.

Další informace ohledně kontaktování společnosti TCL viz sekce napište nám.