TCL ülemaailmne isikuandmete puutumatust käsitlev teade

 

Kõnealune isikuandmete puutumatust käsitlev teade jõustub 20. detsembril 2019. aastal.

Isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatakse, kuidas TCL ja/või selle sidus- ja tütarühingud (üheskoos „TCL” või „meie” vastavas käändes) kaitsevad teid puudutavaid meie poolt töödeldavaid ja kontrollitavaid isikuandmeid („teie isikuandmed“), mis liiki isikuandmeid me teie kohta kogume, mida me nendega teeme, kuidas me neid avaldame ja millised õigused teil seoses isikuandmete töötlemisega on. Teie isikuandmete puutumatus on meie jaoks tähtis. Teie isikuandmete käsitlemisel austame teie eraelu puutumatust.

TCL kaitseb teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele isikuandmete puutumatust käsitlevatele seadustele ja meie isikuandmete puutumatust käsitlevatele eeskirjadele. Isikuandmete puutumatust käsitlevas teates antakse ülevaate TCLi kõige tavalistemast töötlemistoimingutest seoses teie isikuandmetega. Pange tähele, et teatavate konkreetsete töötlemistoimingute suhtes võidakse kohaldada eraldi ja kohandatud isikuandmete kaitse avaldusi, mida kohaldatakse lisaks sellele isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele.

Millistel juhtudel seda isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet kohaldatakse?

Isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet kohaldatakse alati, kui kogume teie käest või teie kohta isikuandmeid, kui pääsete juurde või kasutate mõnda meie veebisaiti, TCLi ja asjakohaseid Alcateli kaubamärgi seadmeid, teenuseid (sealhulgas voogesitusteenuseid, võrguteenuseid ja teie TCLi konto kaudu pakutavaid teenuseid), rakendusi, tarkvara, tehnoloogiat ja muid materjale („TCLi materjalid“) või kui võtate meiega mingil moel ühendust. Isikuandmete puutumatust käsitlev teade kehtib tarbijate ja muude isikute suhtes, kes kuuluvad meie klientide, äripartnerite, tarnijate ja muude organisatsioonide hulka, kellega TCL on ärisuhetes või kavatseb sellised suhted luua. Lisateavet leiate järgmistest jaotistest:

· Isikuandmed, mida me teie kohta kogume

· Teie isikuandmete kasutamine

· Teie teabe avaldamine kolmandatele isikutele

· Kolmandate isikute lingid

· Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

· Teie isikuandmete turvalisus

· Teie isikuandmete säilitamine

· Teie õigused

· Tootepõhised mõisted

· Küpsiste kasutamine

· Meie kontaktandmed

Võime seda isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet igal ajal ajakohastada, et kajastada muutusi selles, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame või muudatusi asjakohastes seadustes. Kõik selle isikuandmete puutumatust käsitleva teate ajakohastused jõustuvad pärast nende avaldamist meie veebisaidil aadressil http://www.tcl.com/ee/et/privacy-notices-smart-tv-services.html. Lisaks võime saata teile sõnumi, et teavitada teid selles isikuandmete puutumatust käsitlevas teates tehtud muudatustest.

Meie veebisaite külastades või meie seadmeid ja teenuseid kasutades ja/või oma andmeid esitades nõustute kõnealuses isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud tegevustega ja annate nendeks oma nõusoleku.

Isikuandmed, mida me teie kohta kogume.

Võime koguda ja töödelda teiega seoses järgmisi isikuandmeid:

· Teave, mille te meile esitate. See hõlmab teie kohta käivat teavet, mida esitate meile vormide täitmisel, meie veebisaidile teabe sisestamisel, kasutajakontode loomisel või meiega näost näkku, telefoni teel, veebi kaudu, e-postiga või muul moel suheldes. „Isikuandmed“ – (i) mis tahes andmed, mis tuvastavad, seostavad või kirjeldavad konkreetset tarbijat või leibkonda ning mida võidakse mõistlikult otseselt ja kaudselt tema/sellega seostada või siduda, vastavalt California tarbijate isikuandmete puutumatust käsitleva seadusele (CCPA), kui see on kohaldatav, ja (ii) tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut („andmesubjekt“) puudutav igasugune teave, kui kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust („GDPR“). Isikuandmed hõlmavad ilma piiranguteta järgmist:

· Isiklikud ja/või äriühingu kontaktandmed: teie nimi, kättetoimetamise, arveldamise ja/või äriühingu aadress, e-posti aadress, telefoninumber;

· Sisselogimisteave: kasutajanimi, parool, hüüdnimi;

· Demograafiline teave: sünniaeg, sugu;

· Makseteave: teie deebet- või krediitkaardiandmed, pangarekvisiidid või muu makse- ja finantsteave;

· Muu teave teie kohta, näiteks teie tegevusala, keel, hääle näidis;

· Teave teile kuuluvate ja teie kasutatavate TCLi materjalide ja teenuste, teie seadme asukoha ja ajavööndi kohta ning tõendid selle kohta, et olete selliseid materjale ja teenuseid ostnud.

Teie otsus esitada TCLile isikuandmeid vabatahtlik, välja arvatud teatav seadustega nõutav teave. Seetõttu ei saa teile kaasneda kahjulikke tagajärgi, kui te ei soovi TCLile oma isikuandmeid esitada. Pange siiski tähele, et kui te teatavaid isikuandmeid ei esita, ei pruugi TCLil olla võimalik täita mõnda selles isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud eesmärki ja teil ei pruugi olla võimalik kasutada teatavaid TCLi seadmeid või teenuseid või neile juurde pääseda, kui nende jaoks on vaja isikuandmeid.

· Andmed, mida teie kohta kogume või loome. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

· üksikasjad TCLi konto, TCLi rakenduste, TCLi ja Alcateli veebisaitide ja seadmete kasutamise kohta;

· üksikasjad teile pakutavate toodete kasutamise kohta, näiteks seadme abil vaadatav sisu ja kasutamisharjumused;

· IP-aadress, MAC-aadress, seadme ID, terminali ID, seerianumber, IMEI-number, IMSI-number ja muud seadme identifikaatorid või seadmepõhine teave teie TCLi materjalide kohta; geograafilise asukoha teave, mida edastab teie seadme GPS-signaal või mis edastatakse lähedalasuvate WiFi pääsupunktide ja mobiilimastide kaudu, kui kasutate teatavaid teenuseid ja lubate asukohafunktsiooni;

· tõrkelogid, veakoodid ja veakirjeldused ning muu teie esitatav teave, mis on seotud teie TCLi materjalidega ilmnenud tõrgete või puudustega;

· kui osutame teile müügijärgseid teenuseid – teie ja meie töötajate vaheliste telefonivestluste salvestused.

· Teave, mida hangime muudest allikatest. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

· teave sotsiaalmeediavõrgustikest;

· muudelt toodete, teenuste, veebisaitide ja rakenduste pakkujatelt hangitud teave;

· muud kaubanduslikult või avalikult kättesaadavad allikad;

· kui osalete turu-uuringute programmides, mida korraldab ja/või sponsoreerib TCL või mida tehakse TCLi nimel, võime koguda teavet ka kolmandate isikute veebisaitidelt või sotsiaalmeediavõrgustikest vastavalt selliste veebisaitide ja sotsiaalmeediavõrgustike isikuandmete puutumatust käsitlevatele põhimõtele.

Kui kogume kolmandatelt isikutelt teie kohta teavet, siis tagame, et kolmandatel isikutel on lubatud sellist teavet meiega jagada ja et neilt kogutud isikuandmeid kasutame vastavalt kõigile kehtivatele andmekaitset käsitlevatele seadustele.

Me ei kogu teadvalt alla 13 aastaste laste isikuandmeid ilma täpsustamata, et selliseid andmeid võib esitada ainult lapsevanema või eestkostja nõusolekul, kui nii on kehtivate seadustega ette nähtud. TCL kasutab lastega seotud isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on seadusega lubatud, kui on olemas nõutav lapsevanema või eestkostja nõusolek.

Teie isikuandmete kasutamine

Võime teie isikuandmeid koguda, säilitada, töödelda või muul viisil kasutada järgmistel viisidel ja järgmistel eesmärkidel:

· meie toodete ja teenuste ning teie TCLi materjalide kasutamise haldamine;

· tarkvara ajakohastuste, hooldusteenuste ja TCLi materjalide tugiteenuste tagamine;

· abi teie TCLi kontot haldamiseks;

· teile loa andmine meie toodete ja teenuste alla laadimiseks ja ostmiseks, näiteks meie rakendused ja nendega seotud veebisaidid, ja/või teile juurdepääsu andmine seadmesse installitud kolmandate isikute rakendustele;

· maksetehingute või TCLi materjalide tellimuste töötlemine;

· teiega TCLi materjalide ja teenustega seoses ühendust võtmine, näiteks juhul, kui mõni TCLi materjal on muutunud või sellega seoses ilmneb probleeme;

· (eriti ärikontaktide kasutamisel) tavapärase äritegevuse teostamine ja sellega seotud administratiivsed eesmärgid;

· kaitse pettuste ja muude juriidiliste või infoturbega seotud riskide eest ja nende ennetamine;

· TCLi materjalide turvalisena hoidmine ning kuritegevuse ja pettuste ennetamine;

· mis tahes kaebustele või küsimustele vastamine, mis võivad tekkida seoses TCLi materjalidega, ning seaduslike õiguste kaitse ja teostamine;

· TCLi materjalide täiustamine või isikupärastamine või uute materjaline väljatöötamine;

· TCLi materjalidega seotud konkursside, kampaaniate, ürituste, turu-uuringute ja küsitluste haldamine;

· selliste ettevõtesiseste eesmärkide nagu auditid, andmete analüüs ja uuringud hõlbustamine, et täiustada meie tooteid, teenuseid, kasutajakogemust ja kliendisuhtlust;

· kõigi kehtivate seaduste, määruste, direktiivide ja kohtulahendite järgimine;

· teile TCLi materjalide kohta teabe saatmine ja selle teabe teie jaoks asjakohasemaks muutmine. Teatavate turundustegevuste jaoks võib meil vaja minna teie nõusolekut. Võimaldame teile erinevaid viise, kuidas loobuda meilt teatavate teadete saamisest. Kui soovite meilt e-posti teel saadetavate turundusteadete saamisest loobuda, klõpsake e-posti allosas asuval lingil „Tühista tellimus“ ning järgige seal olevaid juhiseid. Saate oma eelistused igal ajal teile võimaldataval viisil üle vaadata ja neid ajakohastada.

Me ei müü ega avalda muul viisil teie esitatud isikuandmeid, välja arvatud kõnealuses isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud viisil, nagu see on teile teatavaks tehtud andmete kogumise ajal või vastavalt vajadusele kooskõlas konkreetse isikuandmete puutumatust käsitleva teatega. Me ei avalda teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selline avaldamine on vajalik seoses töötlemise õigusliku eesmärgiga, mida on täpsemalt kirjeldatud jaotises „Teie isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele”.

Meil on lubatud teie isikuandmeid töödelda kõnealuses isikuandmete puutumatust käsitlevas teates sätestatud eesmärkidel, kuna kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

· teie isikuandmete töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning teile toodete ja teenuste pakkumiseks;

· TCL on kohustatud seda tegema vastavalt talle kehtivale õiguslikele kohustustele;

· töötlemine on TCLi jaoks vajalik, et tuvastada, teostada või kaitsta oma seaduslikke õigusi või kohtumenetluse eesmärgil;

· TCLil on õigustatud huvi teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks, näiteks seoses järgmisega:

· turu-uuringute läbiviimine seoses meie toodete ja teenustega, mis on seadusega lubatud;

· pakutavate toodete ja teenuste täiustamine;

· meie teabevahetuse või meie pakutava sisu teie jaoks asjakohasemaks muutmine;

· meie riskide minimeerimine, näiteks seoses krediidi või pettustega;

· meie koolitusprotsessi ja süsteemide arendamine;

· olete eelnevalt andnud nõusoleku teatavat liiki töötlemiseks. Näiteks olete võib-olla nõustunud turundussõnumite saamiseks meilt või TCLi nimel kolmandatelt isikutelt.

Teie teabe avaldamine kolmandatele isikutele

Võime avaldada teie isikuandmeid TCLi tütar- ja sidusühingutele ühes või enamas allpool kirjeldatud olukorras:

· abi teile TCLi materjalide pakkumisel;

· kui turustame tooteid ja teenuseid, mida pakuvad TCLi tütarühingud ja/või TCL sidusühingud;

kui see on vajalik eesmärgil, milleks TCL teie isikuandmete puutumatust käsitleva teate alusel teie isikuandmeid seaduslikult töötleb. Kui teie isikuandmed avaldatakse TCLi tütarühingule või TCLi sidusühingule ülaltoodud tingimustel, võtame kasutusele sobivad meetmed tagamaks, et juurdepääs teie isikuandmetele antakse ainult nende TCLi tütarühingute ja TCLi sidusühingute töötajatele, kes vajavad seda kõnealuse isikuandmete puutumatust käsitleva teate kohase andmetöötlemise eesmärgi saavutamiseks ja kooskõlas andmete minimeerimise põhimõttega.

Samuti võime teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, et teid teatud olukordades paremini teenindada, sealhulgas järgmistes olukordades:

· TCLi äri või vara müügi või teise äriühinguga ühinemise korral võime õigusliku auditi huvides ja müügi või ühinemise lõpuleviimiseks avaldada teie isikuandmeid potentsiaalsele ostjale;

· kui turustame teile kolmanda isiku tooteid või teenuseid, võime teie isikuandmeid selle kolmanda isikuga jagada;

· kui annate nõusoleku oma isikuandmete avaldamiseks konkreetsetele ja tuvastatud kolmandatele isikutele või kolmandate isikute kategooriale;

· kolmandate isikute esindajatele või töövõtjatele (näiteks meie elektrooniliste andmesalvestusteenuste pakkujatele), kelle oleme palganud meid toetama meie teenuste ja toodete teile pakkumiseks. Tagame, et sellised kolmandad isikud töötlevad teie isikuandmeid vastavalt kõnealusele isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele ja konfidentsiaalsuskohustusele;

· äripartneritele, kes pakuvad tooteid ja/või teenuseid, mis on manustatud või mis on osa teile pakutavatest TCLi materjalidest. Sellised kolmandad isikud vastutavad selle eest, kuidas nad kasutavad teie isikuandmeid seoses oma teenuste ja toodetega, nagu on kirjeldatud nende esitatud eraldi isikuandmete puutumatust käsitlevas teates;

· seadusega nõutavas ulatuses, kui meil on kohustus avaldada teie isikuandmeid, et täita mis tahes seaduslikke kohustusi, luua, teostada või kaitsta oma seaduslikke õigusi.

Kolmandate isikute lingid

Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute saitidele. Me ei vastuta selliste saitide isikuandmete puutumatuse tavade ega sisu eest ning kõnealune isikuandmete puutumatust käsitlev teade nende suhtes ei kehti. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas sellised muud saidid teie isikuandmeid kasutavad, tutvuge nende põhimõtetega ja võtke nendega otse ühendust.

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

TCLi konto või muude TCLi materjalide kasutamine võib hõlmata teie isikuandmete edastamist, säilitamist ja töötlemist teie elukohariigis ja väljaspool seda vastavalt kõnealusele isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele. Nende riikide andmekaitseseadused, kuhu teie isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tagada sama kaitsetaset kui teie riik.

Isikuandmete edastamine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EEA) GDPRi kohaldamise korral.

Teie isikuandmete edastamisel EEAst väljapoole EEAd tagame, et seda kaitstakse viisil, mis on kooskõlas sellega, kuidas me kaitseme teie isikuandmeid EEAs, ja tagame piisava kaitsetaseme, kasutades ühte järgmistest mehhanismidest:

· kolmas riik, kuhu teie isikuandmeid edastame, on Euroopa Komisjoni otsusega tunnistatud võimeliseks tagama piisavat kaitsetaset;

· importija ja eksportija on allkirjastanud lepingu tüüptingimused, mille Euroopa Komisjon kiitis oma 5. veebruari 2010. aasta otsusega heaks, ja milles kehtestati kohustused isikuandmete kaitsmiseks vastavalt ELi standarditele;

· kui edastamine toimub Ameerika Ühendriikidesse, võidakse kohaldada ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield ja importija peab ise kinnitama selle andmekaitseraamistiku põhimõtete järgimist.

· Piisava kaitsetaseme puudumisel tagavad vastutav töötleja ja volitatud töötleja andmesubjektidele piisavad kaitsemeetmed ja kohaldatavad õigused ning tõhusad õiguskaitsevahendid.

Võite taotleda lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme EEA riigist väljapoole edastamise korral (muu hulgas kolmanda riigi importijatega sõlmitud lepingu tüüptingimuste koopiad), võttes meiega ühendust, nagu on kirjeldatud jaotises „Meie kontaktandmed“ allpool.

Teie isikuandmete turvalisus

Oleme teie esitatud isikuandmete kaitseks ja andmete volitamata juurdepääsu, avaldamise, kasutamise, muutmise, kahjustamise või kadumise ennetamiseks võtnud vastu tööstusstandarditele vastavad korralduslikud, füüsilised ja tehnilised turvameetmed. Rakendame kõiki mõistlikke ja praktilisi meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks, muu hulgas järgmisi meetmeid:

· kasutame oma teenuste ja toodete krüptimise tagamiseks SSLi ja muid tehnilisi abinõusid; uurime regulaarselt teabe kogumise, säilitamise ja töötlemise tavasid (sealhulgas füüsilisi turvameetmeid), et vältida volitamata juurdepääsu süsteemile;

· volitame oma töötajaid ja kolmandate isikute töötajaid pääsema teie isikuandmetele ligi vaid teadmisvajaduse alusel, et aidata meil teie isikuandmeid töödelda ja teile teenuseid pakkuda. Nendele töötajatele ja ettevõttevälistele töötajatele (meie poolt volitatud kolmandate isikute töötajad) kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsuskohustused. Kui nad neid konfidentsiaalsuskohustusi ei täida, võidakse nad konfidentsiaalsuse rikkumise eest vastutusele võtta ja nende töösuhe meiega võidakse lõpetada.

· Teie isikuandmete turvalisus on meile äärmiselt oluline. Jätkame jõupingutusi teie isikuandmete kaitsmiseks ja kaitsemeetmete rakendamiseks, näiteks täieliku krüptimise tagamine teabe salvestamiseks ja edastamiseks, et vältida teie volitamata juurdepääsu teie isikuandmetele, neide volitamata kasutamist või avaldamist. Keegi peale kasutaja ei pääse ligi teatavate krüptitud andmete konkreetsele sisule.

· Rakendame krüpteerimist ja muid turvameetmeid teie teatavat liiki isikuandmete edastamiseks ja säilitamiseks; kasutame teie biomeetriliste isikuandmete töötlemiseks enne selle salvestamist tehnilisi abinõusid, näiteks talletame ainult biomeetriliste isikuandmete olulised komponendid.

· Valime äripartnerid ja teenusepakkujad hoolikalt ning rakendame isikuandmete kaitse nõudeid mõlema poole vaheliste ärilepingute või auditite ja hinnangute suhtes.

· Korraldame turvalisust ja isikuandmete kaitset käsitlevaid koolituskursusi, testimist ja avalikustamistegevusi, et parandada töötajate teadlikkust isikuandmete kaitse olulisusest.

Arvestage siiski, et interneti kaudu edastatavate andmete esitamine ei pruugi olla 100%-liselt turvaline. Seega ei saa me tagada ega garanteerida meile esitatud isikuandmete turvalisust ja te saate aru, et teie poolt meile isikuandmete edastamine toimub teie enda vastutusel. Kui saame teada turvasüsteemi rikkumisest, tegutseme õigeaegselt ja vastavalt kehtivatele seadustele.

Isikuandmete säilitamine

TCL säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua kui vajalik ja need kustutatakse mõistliku aja jooksul vastavalt järgmistele kriteeriumidele:

· TCL säilitab teie isikuandmeid seni, kuni tal on teiega jätkuv suhe;

· TCL säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik, et täita talle kehtivaid õiguslikke kohustusi; TCL säilitab teie isiklikke andmeid, kui on soovitatav kaitsta või parandada TCLi õiguslikku seisundit (nt seoses kohtuvaidlustega, regulatiivsete juurdlustega).

Teie õigused

Andmekaitset käsitlevates seadustes võidakse teile tagada erinevad seaduslikud õigused seoses isikuandmetega, mida me teie kohta hoiame. Kõik andmekaitseseadused pole ühesugused, seega ei kehti kõik need õigused kõikides kohtades. Samuti kehtivad mõnele neist õigustest kvalifikatsioonid ja piirangud ning nende õiguste kasutamine võib mõjutada teenuseid ja tooteid, mida teile pakume. Tunnistame siiski, et teie isikuandmed kuuluvad ainult teile ja see võimaldab teil kontrollida, kuidas me neid kasutame.

Teie õigused võivad hõlmata järgmist:

· õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme, muu hulgas õigus saada teavet ja andmete koopiat;

· õigus igal ajal tagasi võtta nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks. Pange siiski tähele, et meil võib olla siiski õigus teie isikuandmeid töödelda, kui meil on selleks muu õiguslik põhjus (peale nõusoleku);

· mõnel juhul on õigus saada isikuandmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ja/või taotlus isikuandmete edastamiseks kolmandale isikule rahuldatakse, kui see on tehniliselt teostatav. Pange tähele, et see õigus kehtib ainult nende isikuandmete kohta, mille olete meile esitanud;

· õigus nõuda, et parandaksime teie isikuandmeid, kui need on ebaõiged või mittetäielikud;

· õigus nõuda, et kustutaksime teatavatel asjaoludel teie isiklikud andmed. Pange tähele, et võib esineda olukordi, kus palute meil oma isikuandmed kustutada, kuid meil on seaduslik õigus neid säilitada;

· õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemine teatavatel asjaoludel ja õigus piirata meie töötlemist. Samuti võib esineda olukordi, kus vaidlustate või palute meil piirata teie isikuandmete töötlemist, kuid meil on seaduslik õigus teie isikuandmete töötlemist jätkata ja/või sellest taotlusest keelduda;

· õigus esitada kaebus järelevalveametile (selle üksikasjad on toodud allpool), kui arvate, et oleme mõnda teie õigust rikkunud.

Oma õigusi saate teostada, kui võtate meiega ühendust, kasutades allpool jaotises „Meie kontaktandmed“ olevat teavet.

Võimalik, et peame enne teie taotluse rahuldamist kinnitama teie kontrollitava tarbijataotluse ja näiteks võime paluda teil kinnitada andmed, mis meil teie kohta juba olemas on. Kasutame ainult kontrollitavas tarbijataotluses esitatud isikuandmeid, et kontrollida taotluse esitaja isikut või volitusi taotluse esitamiseks.

Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine meie poolt rikub kehtivaid seadusi, saate oma õiguste kohta lisateavet asjaomasele järelevalveasutuselt või esitada talle kaebuse. Kõigi Euroopa Liidu järelevalveasutuste kontaktandmed leiate siit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Teie California isikuandmete puutumatust käsitlevad õigused

California õiguse kohaselt peame esitama järgmise teabe. Oleme viimase 12 kuu jooksul kogunud järgmisi isikuandmeid:

 

isikuandmete liik

 

Allikas (Allikad)

 

Eesmärk (Eesmärgid)

 

kolmandatele isikutele avaldamine

 

Identifikaatorid, mis võivad sisaldada nime, postiaadressi, veebis kasutatavat identifikaatorit, internetiprotokolli aadressi, e-posti aadressi või konto nime

 

Otse teilt saadud

Kaudselt teilt saadud (nt teie meie saidil toimuva tegevuse jälgimise teel)

Kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt, näiteks sotsiaalmeediast saadud

 

Selleks, et vastata põhjusele, miks te oma isikuandmed esitasite, näiteks teie abistamiseks TCLi konto haldamisel, meie toodete ja teenustega seoses ühenduse võtmiseks ning taotlusele vastamiseks või tellimuse töötlemiseks

 

Avaldamine ärilistel eesmärkidel: TCLi kontserni kuuluvatele äriühingutele, internetiteenuse pakkujatele, maksetöötlejatele

 

Isikuandmete liigid , mis sisalduvad kliendikirjetes, milleks võivad olla nimi, aadress, telefoninumber, töökoht, pangakonto, krediitkaardi number, deebetkaardi number või muu makse- ja finantsteave

 

Otse teilt saadud

 

Selleks, et vastata põhjusele, miks te oma isikuandmed esitasite, näiteks teie abistamiseks TCLi konto haldamisel, meie toodete ja teenustega seoses ühenduse võtmiseks ning taotlusele vastamiseks või tellimuse töötlemiseks

 

Avaldamine ärilistel eesmärkidel: TCLi kontserni kuuluvatele äriühingutele, internetiteenuse pakkujatele, maksetöötlejatele

 

Äriteave, mis võib sisaldada ostetud, omandatud või kaalumise all olevate toodete või teenuste või muu ostu- või tarbimisajaloo andmeid või suundumusi

 

Otse teilt saadud

 

Selleks, et vastata põhjusele, miks te oma isikuandmed esitasite, näiteks teie abistamiseks TCLi konto haldamisel, meie toodete ja teenustega seoses ühenduse võtmiseks ning taotlusele vastamiseks või tellimuse töötlemiseks

 

Avaldamine ärilistel eesmärkidel: TCLi kontserni kuuluvatele äriühingutele, internetiteenuse pakkujatele, maksetöötlejatele

 

Internet või muu sarnane tegevus võrgus, mis võib hõlmata sirvimisajalugu, otsinguajalugu, teavet tarbija suhtluse kohta veebisaidi, rakenduse või reklaamiga seoses

 

Kaudselt teilt saadud (nt teie meie saidil toimuva tegevuse jälgimise teel)

 

Selleks, et vastata põhjusele, miks te oma andmed esitasite, näiteks meie toodete või teenuste täiustamiseks või sihtreklaami pakkumiseks

 

Avaldamine ärilistel eesmärkidel: TCLi kontserni kuuluvatele äriühingutele, internetiteenuse pakkujatele

 

Geograafilise asukoha andmed, mis võivad sisaldada füüsilist asukohta või liikumisi

 

Otse teilt saadud

 

Selleks, et vastata põhjusele, miks te oma andmed esitasite, näiteks teie abistamiseks TCLi konto haldamisel, meie toodete ja teenustega seoses ühenduse võtmiseks ning päringutele vastamiseks, tellimuse töötlemiseks või sihtreklaami pakkumiseks

 

Avaldamine ärilistel eesmärkidel: TCLi kontserni kuuluvatele äriühingutele, internetiteenuse pakkujatele

 

Muude isikuandmete põhjal tehtud järeldused, mis võivad sisaldada profiili, mis kajastab inimese eelistusi, omadusi, psühholoogilisi suundumusi, eelsoodumusi, käitumist, hoiakuid, intelligentsust, võimeid ja sobivust

 

 

Kaudselt teilt saadud (nt teie meie saidil toimuva tegevuse jälgimise teel)

Kolmandatest isikutest teenusepakkujatelt, näiteks sotsiaalmeediast saadud

 

Selleks, et vastata põhjusele, miks te oma andmed esitasite, näiteks sihtreklaami pakkumiseks

 

Avaldamine ärilistel eesmärkidel: TCLi kontserni kuuluvatele äriühingutele, internetiteenuse pakkujatele

Ainult California, Ameerika Ühendriigid residendid – lisaks eespool nimetatud õigustele jaotises „Teie õigused“ on teil alates 1. jaanuarist 2020 järgmised õigused.

· Õigus teada. Võite taotleda teavet teilt kogutud isikuandmete liikide ja konkreetsete osade kohta, samuti allikate liikide kohta, kust me sellist teavet kogume, andmete kogumise eesmärgi ning teie isikuandmete müügi või ärilistel põhjustel kolmandatele isikutele avaldamise kohta.

· Õigus loobuda teie isikuandmete kolmandatele isikutele müümisest. Kui müüdavateks isikuandmeteks on 13–16 aastase lapse isikuandmed, tagatakse talle loobumise õigus. Kui laps on 12 aastane või noorem, on vaja vanema/eestkostja luba.

· Diskrimineerimiskeeld, kui teostate eespool loetletud õigusi.

· Arvestamata teatavaid õiguslikke erandeid, on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist.

Lisaks lubab California tsiviilseadustiku paragrahv 1798. 83 Californias elavatel kasutajatel taotleda teatavat teavet isikuandmete otseturunduse eesmärgil kolmandatele isikutele avaldamise kohta. Sellise taotluse esitamiseks võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmeid kasutades ning kirjutage oma taotluse teemareale „Shine the Light“.

Oma õigusi saate teostada, kui võtate meiega ühendust, kasutades allpool jaotises „Meie kontaktandmed“ olevat teavet. Võite määrata volitatud esindaja, kes teie nimel taotluse esitab. Volitatud esindaja peab olema registreeritud California riigisekretäri juures. Võime keelduda esindaja taotlusest, kui ta ei esita tõendeid selle kohta, et olete teda volitanud teie nimel tegutsema.

Tootepõhised mõisted

Kõnealune isikuandmete puutumatust käsitlev teade kehtib üldiselt selle kohta, kuidas me kasutame teie isikuandmeid oma toodete ja teenustega seoses. Võime ka teie isikuandmeid täiendavalt töödelda seoses konkreetsete toodete või teenustega.

· Nutiteler

· Meie ja meie kolmandatest isikutest partnerid koguvad isikuandmeid teie nutiteleri või nutiteleriga seotud toodete kasutamise kohta, näiteks esitatavate videote nimi ja kestus, kasutaja lemmikud, vaadatud lehed ja nendel lehtedel kulutatud aeg. Seda teeme selleks, et suudaksime paremini mõista, kuidas meie kliendid toodet kasutavad, ja tagada, et saaksime jätkuvalt täiustada ja kohandada oma teenuseid.

· Võime koguda täiendavaid isikuandmeid, et pakkuda teie nutiteleri toodetega seotud probleemide lahendamiseks kaugdiagnostikat. Näiteks võime koguda reaalajas ekraanipilte ja teavet teie nutiteleri toodetes talletatud andmete kohta. Selle eesmärk on tagada, et teie nutiteleri toodetega seotud probleeme saaks võimalikult tõhusalt lahendada.

· Kogume ka isikuandmeid teie nutiteleri toodetes oleva Amazon Alexa või Google Actioni häälabilise funktsiooni kasutamise kohta. See teave sisaldab seadme kirjeldust, teie häält, oskuste tunnuskirja ja häälkäsklusi. Kui kasutate häälabilise funktsiooni, siis töötleb teie hääleandmeid kas Google või Amazon. Teie andmed edastatakse otse Google'ile või Amazonile. Lisateavet isikuandmete edasise töötlemise kohta nende äriühingute poolt leiate Google'i või Amazoni isikuandmete puutumatust käsitlevatest teadetest.

· T-Cast

· Meie ja meie kolmandatest isikutest partnerid kogume üksikasju rakenduse T-Cast kasutamise kohta teie poolt, muu hulgas rakenduse T-Cast kasutamise mahu (mõõdetuna teie tehtud klõpsude arvu järgi) ja teie rakenduse T-Cast kaudu valitud teenuste kohta. Teeme seda selleks, et mõistaksime paremini rakenduse T-Cast kasutamist teie poolt ja saaksime kohandada rakenduse ülesehitust vastavalt teie eelistustele.

· TCL Home

· Meie ja meie kolmandatest isikutest partnerid koguvad üksikasju rakenduse TCL Home kasutamise kohta teie poolt, näiteks rakenduse TCL Home rakenduse kasutamise mahu, reaalajas vestluse kaudu edastatud teabe ja rakenduse TCL Home kaudu valitud teenuste kohta. Teeme seda selleks, et mõistaksime paremini rakenduse TCL Home kasutamist teie poolt, täiustada oma teenuseid ja kohandada rakenduse ülesehitust vastavalt teie eelistustele.

· Kui kasutate rakendusse TCL Home sisselogimiseks kolmanda isiku kontot (Facebook või Twitter), siis kogume või töötleme ka teie sellise kolmanda isiku kontoga seotud isikuandmeid. Vastavat teavet leiate Facebooki või Twitteri isikuandmete puutumatust käsitlevatest teadetest.

· T-Channel

· Võime koguda ja töödelda teie isikuandmeid, mis on seotud teie Roku TV kasutajakontoga (näiteks teie e-posti aadress) ja/või mis tahes muu kolmanda isiku kontoga (Facebook või Google), mida võite kasutada platvormile T-Channel sisselogimiseks. Selleks, et saada tulevikus teavet selle kohta, kuidas asjaomased kolmandad isikud teie isikuandmeid jagavad, tutvuge vastavate kolmandate isikute isikuandmete puutumatust käsitlevate teadetega.

· T-Channel võimaldab kasutajatel otsida platvormil T-Channel saadaolevat sisu, käivitades selleks Roku TV hääljuhtimisfunktsiooni. Hääljuhtimisfunktsiooni kasutamisel töötleb Roku TV teie hääleandmeid otse. Oma hääleandmete edasise töötlemise kohta teabe saamiseks tutvuge Roku TV isikuandmete puutumatust käsitleva teatega.

· Võime koguda ja töödelda andmeid teie valduses oleva Roku TV-seadme kohta (nt seadme mudel, seadme unikaalne identifikaator, kaubamärk, MAC-aadress, Roku operatsioonisüsteemi versioon, piirkond, IP-aadress, rakenduse versioon) ja platvormi T-Channel kasutamise kohta teie poolt (teie klõpsamiskirjed ja sirvimisajalugu). Võime kaasata kolmandatest isikutest töötlejaid selliste andmete analüüsimiseks ja profiilide koostamiseks teie kasutuse ja eelistuste põhjal. Teeme seda selleks, et mõistaksime paremini, kuidas meie kliendid platvormi T-Channel kasutavad, ja selleks, et anda teile soovitusi muu sisu kohta, mis teid võib huvitada.

· TCLi mobiil, tahvelarvuti ja kantav seade

· Kui kasutate TCLi mobiiltelefonis, tahvelarvutis või kantavas seadmes teatavaid rakendusi, võime koguda ja töödelda spetsiaalseid isikuandmete liike, nagu biomeetrilised andmed ja terviseandmed. Need andmed on vajalikud nende rakenduste tervisega seotud funktsioonide jaoks. Töötleme teie isikuandmete spetsiaalseid liike teie selgesõnalise nõusoleku alusel ja te võite oma nõusoleku selliseks töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Peaksite siiski teadma, et kui otsustate seda teha, ei pruugi me tõenäoliselt jätkata teile teatavate teenuste pakkumist. Kui otsustate oma nõusoleku tagasi võtta, selgitame teile võimalikke tagajärgi põhjalikumalt.

· Võime lisaks seadmete unikaalsetele identifikaatoritele koguda ja töödelda seadme andmeid ja logimisteavet, muu hulgas lätte- URLi, IP-aadresside ja teie veebisaidi kasutamise üksikasjade, pilveteenuste, rakenduste poe, sirvimisajaloo, otsingupäringute, brauseri tüübi ja seansside sageduse kohta;

· Mõned TCLi mobiilseadmed kuuluvad Alcateli kaubamärgile, kuid kõnealune isikuandmete puutumatust käsitlev teade kehtib ka nende seadmete kohta.

Pange tähele, et kui pääsete ligi kolmanda isiku pakutavale sisule TCLi toodete kohta, võib see kolmas isik koguda või saada teavet TCLi materjalide kohta (nt kasutab IP-aadressi ja seadme identifikaatoreid) ning teie taotletud tehingute kohta (teie taotlus sisu ostmiseks või rentimiseks). TCL ei vastuta selliste kolmandatest isikutest pakkujate isikuandmete kaitse ega turbemeetmete eest.

Küpsiste kasutamine

TCLi konto ja muude meie hallatavate veebisaitide ja rakenduste teatavate funktsioonide toetamiseks kasutame „küpsiseid“ ja muid sarnaseid veebitehnoloogiaid. Küpsis on teie seadmesse paigaldatud koodijupp. Kasutame kahte tüüpi küpsiseid: „sessiooniküpsiseid“ ja „püsiküpsiseid“.

Sessiooniküpsis aegub pärast brauseri sulgemist. Sessiooniküpsis tuvastab teid sirvimissessiooni ajal, määrates teie seadmele juhuslikult loodud kordumatu identifitseerimisnumbri. Sessiooniküpsiseid kasutame selleks, et:

· võimaldada meil pakkuda teile tooteid ja teenuseid ning hallata tehinguid. Näiteks võime kasutusele võtta küpsise, et meelde jätta, milliseid esemeid olete veebipoes ostukorvis salvestanud;

· teatava sisuhalduse ja redigeerimise eesmärkidel.

Püsiküpsised brauseri sulgemisel ei aegu. Püsiküpsiseid kasutame selleks, et:

· registreerida, kas külastaja on TCLi kontole sisse logitud;

· registreerida, kui TCLi konto või mõne muu TCLi veebisaidi/rakenduse külastaja annab nõusoleku meie küpsiste kasutamiseks;

· jõudluse ja disainilahenduste eesmärkidel. Näiteks võime küpsiseid kasutada meie veebisaitide või rakenduste populaarseimate osade jälgimiseks ja nende funktsionaalsuse parandamiseks;

· kasutajakogemuse parandamiseks ja nähtu isikupärastamiseks. Näiteks võime kasutada küpsiseid kasutajate eelistuste registreerimiseks ja asjakohasema veebisaidi/rakenduse sisu (muu hulgas reklaamisisu) kasutajateni toimetamiseks;

· meie ja kolmandatest isikutest partnerite reklaamide edastamiseks või turundussõnumite, mille saamisega olete nõustunud, kohandamiseks. Näiteks võime küpsiseid kasutada, et salvestada, milliseid tooteid ja teenuseid te ostate või mille vastu olete huvi üles näidanud, ja kasutada kolmandate isikute teenuseid, et võimaldada selle teabe põhjal meie ja muudel veebisaitidel/muudes rakendustes asjakohaseid reklaame näidata.

· teatava sisuhalduse ja redigeerimise eesmärkidel.

Kui te ei soovi küpsiseid saada, võite oma brauseri seadistada küpsistest keelduma või teid teavitama, kui teie seadmesse paigaldatakse küpsiseid. Samuti võite küpsiseid kustutada kohe, kui olete TCLi kontolt või muult TCLi veebisaidilt/muust rakendusest lahkunud. Te ei pea TCLi kontot külastades küpsiseid aktsepteerima, kuid kui seadistate oma brauseri küpsiste tagasi lükkama, ei pruugi te saada kasutada kõiki TCLi konto või mõne muu TCLi veebisaidi/rakenduse funktsioone ja funktsionaalsust.

Kasutame Google Analyticsit, mis on veebianalüüsi tööriist, mis aitab meil mõista, kuidas kasutajad TCLi konto või mõne muu TCLi veebisaidi/rakendusega suhelda saavad. Google Analytics jälgib teie liikumist meie saidil (st teie nähtud lehed ja lingid, millele olete klõpsanud) ja aitab meil mõõta, kuidas te pakutava sisuga suhtlete. Seda teavet kasutatakse aruannete koostamiseks ja TCLi konto või mõne muu TCLi veebisaidi/rakenduse täiustamiseks. Aruannetes avaldatakse veebisaidi trendid ilma konkreetseid külastajaid tuvastamata. Võite Google Analyticsist loobuda, ilma et see mõjutaks meie saidi kasutamist. Lisateavet Google Analyticsi kasutamisest loobumise kohta kõigil teie kasutatavatel veebisaitidel leiate Google'i veebisaidilt aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lisateavet meie kasutatavate küpsiste kohta leiate meie küpsiseid käsitlevatest põhimõtetes, mille leiate siit: http://www.tcl.com/ee/et/juriidiline-teave.html

Ainult Ameerika Ühendriikide elanikele

· Võrgustiku reklaamimise algatus pakub ka võimalust erinevate reklaamküpsiste kasutamisest loobumiseks. Lisateabe saamiseks külastage lehte https://www.networkadvertising.org. Pange tähele, et loobumine ei tähenda seda, et te enam veebireklaame ei saa. See tähendab seda, et äriühing või äriühingud, kelle teadetest olete loobunud, ei edasta enam teie eelistustele ja kasutusharjumustele kohandatud reklaame.

Praegu ei tunne meie veebisait ära jälgimismehhanismidega seotud brauseri automatiseeritud signaale, mis võivad sisaldada juhist „Ära jälgi“.

Meie kontaktandmed

Kui soovite lisateavet oma isikuandmete kogumise, kasutamise, avaldamise, edastamise või töötlemise või mõne eespool loetletud õiguse teostamise kohta, võtke meiega ühendust, nagu allpool täpsustatud.

EEA residendid, – meie esindaja Euroopa Liidus on TCL Europe, mille bürood asuvad aadressil 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Prantsusmaa. Võtke meiega ühendust e-posti aadressil privacy_dpo@tcl.com.

Kasutajad Indias – meie kaebuste käsitleja Indias on hr Sarbajit Bhattacharjee, kellega saab ühendust võtta aadressil privacyqueryindia@tcl.com.

Kasutajad Ameerika Ühendriikides – TCLi tütarühingud on TTE Technology, Inc. ja TCT Mobile Inc. , kelle aadressid ja kontaktid on märgitud allpool:

TTE Technology, Inc. (TCLi TV ja teenuse jaoks)
1860 Compton Ave. Corona.
CA 92881
Võtke meiega ühendust, saates e-kirja aadressile consumerdata@tcl.com või helistades meie tasuta telefonil 1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (TCLi mobiiltelefoni/tahvelarvutite/kantava seadme ja teenuse jaoks)
25 Edelman, suite 250
Irvine, CA 92618
Võtke meiega ühendust, saates e-kirja aadressile privacy.na@tcl.com, or by calling our toll-free number at 1-855-368-0829

Kasutajatele Hiinas ja maailma muudes piirkondades – vastutav töötleja on Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, aadress 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Hiina.

TCLiga ühenduse võtmise kohta lisateabe saamiseks pöörduge meie poole.