Macedonian

Известување за заштита на приватноста на децата

Language

Датум на последно ажурирање: 28/06/2022

 

Ако сте дете и живеете во Европа или Обединетото Кралство, погледнете ја нашата Изјава за заштита на приватноста на децата на TCL за деца во Европа и ОК.

 

Ако сте возрасно лице, внимателно разгледајте ја оваа политика за приватност, вклучувајќи ги и релевантните информации за родителите и старателите за децата кои ги користат нашите производи и Услуги.

 

Ова Известување за заштита на приватноста на децата („Известување за приватност“) опишува како TCL и/или нејзините филијали и подружници (колективно „TCL“, „ние“, „наши“ или „нас“) ги штитат Личните информации што ги добиваме и обработуваме, каков тип на Лични информации собираме, што правиме со нив, како ги обелоденуваме и правата во врска со обработката на Личните информации во нашите Производи и услуги за деца.

 

Одредени активности за обработка може да бидат предмет на одделна и прилагодена политика за приватност што ќе се применува покрај ова Известување за приватност и која ќе ви биде предочена пред да почнеме да ги обработуваме вашите лични податоци.

 

КОГА СЕ ПРИМЕНУВА ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ?

 

Ова Известување за приватност се применува при нашето собирање и користење на Личните информации кога пристапувате или користите какви било детски производи од брендот TCL (вклучувајќи го и детскиот часовник, апликацијата TCL kids и другите услуги за деца што ги обезбедува TCL Communication Technology Holdings Limited кои може да се однесуваат на ова Известување за приватност (колективно „Услуги“) или кога пристапувате до нашата веб-страница или нè контактирате на кој било друг начин. За да дознаете повеќе, кликнете на некој од деловите подолу.

 • ШТО СЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ?
 • ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ШТО ГИ СОБИРАМЕ
 • КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ
 • СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ
 • ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ
 • МЕЃУНАРОДНИ ПРЕНОСИ НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ
 • БЕЗБЕДНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ
 • МЕСТА ЗА ЈАВНИ ОБЈАВИ
 • ПРАВА НА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ
 • КАКО РЕАГИРАМЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА ЗАБРАНЕТО СЛЕДЕЊЕ
 • ПРОМЕНИ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ПРИВАТНОСТ
 • КАКО ДА НÈ КОНТАКТИРАТЕ

 

ШТО СЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ?

 

Лични информации“ значи информациите што ги обработуваме за вас и/или вашето дете како што е предвидено со важечките закони за приватност.

Тоа вклучува информации што директно ни ги давате преку: (1) пополнување формулари; (2) внесување информации на нашите Услуги; (3) креирање корисничка сметка; или (4) комуницирање со нас. Тоа вклучува и информации за вас што пасивно ги добиваме и / или ги генерираме од вашето користење на нашите Услуги, како и информации што ги добиваме од други извори, како што е објаснето подолу.

 

Личните информации не вклучуваат збирни или анонимни информации.

 

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ШТО ГИ СОБИРАМЕ

 

Обврзани сме да ја заштитиме вашата приватност – како возрасно лице (вклучувајќи ги и родителот и старателот) или дете – секогаш кога ги користите нашите Услуги или на поинаков начин општите со нас. За целите на ова Известување за приватност, сметаме дека „дете“ е секој корисник кој е малолетен во неговата соодветна јурисдикција. Кога тоа го бара важечкиот закон, добиваме согласност од родителот или старателот за детето да ги користи нашите Производи и услуги за деца. Не бараме од децата да обелоденат повеќе информации отколку што е разумно неопходно за да ги користат нашите Услуги.

 

Типот на Лични информации што ги собираме од возрасните лица и/или децата се разликува во зависност од Услугите што тие ги користат. За повеќе информации, кликнете подолу:

 

        Детски часовник

Го собираме следниов тип на Лични информации од возрасните лица и/или децата кога тие го користат нашиот Детски часовник или на поинаков начин општат со нас:

 • Основни информации и детали за контакт, што може да вклучуваат име, адреса, адреса за е-пошта, телефонски број, месец и година на раѓање, пол, националност и име на сметка или ID на сметка.
 • Информации за профилот и идентификатори, што може да вклучуваат корисничко име, прекар, псевдоним, аватар, адреса на интернет-протокол („IP“), идентификатори на интернет и уредот (вклучувајќи и IMEI на уредот), листа со контакти (вклучувајќи и пријатели од Детскиот часовник и контакти за итни случаи), профил за вежбање и профил за игри (на пример, вкупниот резултат, рангирањето и бројот на допаѓања или „кренати палци“).
 • Физички карактеристики, што може да вклучуваат висина и тежина.
 • Информации за употреба на уредот и системот, што може да вклучуваат тип на уредот, верзија на софтверот, модел, код на земјата, регион и јазик; мобилна мрежа; информации за Bluetooth; информации за Wi-Fi (вклучувајќи и Wi-Fi SSID и лозинка); дневници на повици; историја на разговори (вклучувајќи и гласовни/видео-повици и снимки, како и споделени фотографии и видеа); информации за вежбање, ако е применливо (на пример, време и растојание на вежбање, калории, чекори).
 • Интернет или друга слична мрежна активност, што може да вклучува историја на употреба; информации за интеракција со апликација и дневници за грешки, кодови за грешки и описи на грешките, како и други обезбедени информации во врска со грешките или дефектите што се појавиле при користењето на нашите Услуги.
 • Податоци за геолокација, што може да вклучуваат физичка локација или движења од една локација до друга, како и наведена „безбедна зона“.
 • Заклучоци извлечени од другите Лични информации, што може да вклучуваат склоности, карактеристики, психолошки трендови, предиспозиции, однесување, ставови, интелигенција, способности и таленти на лицето.

        Апликација TCL Kids

Следниов тип на Лични информации се собираат од возрасните лица и/или децата кога тие ги користат нашите Производи и услуги за деца или на понаков начин општат со нас:

                     Основни информации и детали за контакт, што може да вклучуваат име, адреса, адреса за е-пошта, месец и година на раѓање, пол, националност и име на сметка или ID на сметка.

 • Информации за профилот и идентификатори, што може да вклучуваат корисничко име, прекар, псевдоним, аватар, идентификатори на интернет и уредот (вклучувајќи и IMEI на уредот).
 • Комерцијални информации, што може да вклучуваат информации за плаќање, евиденција за производите и Услугите што се купени, добиени или разгледани, или други информации за купување и прелистување.
 • Информации за употреба на уредот и системот, што може да вклучуваат тип на уредот, верзија на софтверот, модел, код на земјата, регион и јазик; мобилна мрежа;
 • Интернет или друга слична мрежна активност, што може да вклучува историја на употреба и прелистување; историја на пребарување; информации за интеракција со веб-страница, апликација или реклама (на пример, фреквенција на кликнување на банер и време на емитување на видео); дневници за апликации и грешки, кодови за грешки и описи на грешките, како и други обезбедени информации во врска со грешките или дефектите што се појавиле при користењето на нашите Услуги.
 • Заклучоци извлечени од другите Лични информации, што може да вклучуваат склоности (на пример, жанр на содржината), карактеристики, психолошки трендови, предиспозиции, однесување, ставови, интелигенција, способности и таленти на лицето.

 

 

КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ И НА КАКВА ПРАВНА ОСНОВА СМЕТАМЕ

 

Може да ги собираме, чуваме, обработуваме или на поинаков начин да ги користиме Личните информации за целите утврдени во табелата подолу. За разјаснување, го наведовме и типот на Личните информации и правната основа на која сметаме (кога важечкиот закон за заштита на податоците бара правна основа за обработка на Личните информации) за секоја цел на обработка.

За да се усогласиме со локалните закони, може да ја побараме вашата согласност или дозвола како родител/старател пред вашето дете да може да ги користи нашите Услуги. Ако вашата јурисдикција е една од оние за кои е потребна согласност и сметате дека вашето дете учествува во активност што ги собира Личните информации, а вие или другиот родител/старател НЕ сте дале согласност или дозвола, контактирајте нѐ на начините дадени во делот Како да нѐ контактирате на крајот од ова Известување за приватност. Нема да ја користиме адресата за е-пошта на родителот или старателот или кои било други Лични информации дадени заради родителска согласност за да им испраќаме маркетинг, освен ако родителот не се пријавил или одделно не учествувал во активност што ни дозволува да му испраќаме маркетиншки соопштенија во согласност со важечките закони за приватност.

 

        Детски часовник

Цели на обработка

Тип на Лични информации

Правна основа
(кога е применливо)

За да добиеме согласност од родителот или старателот кога тоа го бара законот

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори

Неопходно за усогласување со законската обврска (кога е применливо) И Неопходно за извршување на договорот (т.е. нашите Услови за користење)

За да ги автентицираме корисниците

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори; информации за употреба на уредот и системот

Неопходно за извршување на договорот (т.е. нашите Услови за користење)

За да го обезбедиме, управуваме и олесниме вашето користење на нашите производи и Услуги, вклучувајќи и да ви помогнеме да ја поставите и да управувате со сметката на возрасното лице или детето (вклучувајќи и спарување и распарување уреди, овозможување или оневозможување одредени функции на уредот, управување со листите со контакти, испраќање потсетници за здравјето и така натаму)

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори; физички карактеристики (на пример, при активирање на функцијата за педометар); информации за употреба на уредот и системот; интернет или слична мрежна активност; податоци за геолокација (на пример, за следење на локацијата на вашето дете или активирање на функцијата за временска прогноза); заклучоци извлечени од другите Лични информации

Неопходно за извршување на договорот (т.е. нашите Услови за користење)

Ги обработуваме вашите физички карактеристики врз основа на вашата (родителска) изрична согласност.

За да спроведуваме вообичаени деловни операции и за поврзани административни цели, вклучувајќи и за да ги олесниме интерните цели, како што се ревизија, анализа на податоци и истражување за да ги унапредиме нашите производи и Услуги, корисничко искуство и комуникацијата со клиентите

Информации за профилот и идентификатори; информации за употреба на уредот и системот; интернет или слична мрежна активност; заклучоци извлечени од другите Лични информации

Нашите легитимни интереси за да ги олесниме интерните цели, како што се ревизија, анализа на податоци и истражување за да ги унапредиме нашите производи, Услуги, корисничко искуство и комуникацијата со клиентите.

За да обезбедиме ажурирања на софтверот, услуги за одржување и поддршка за Услугите

Информации за употреба на уредот и системот; интернет или слична мрежна активност

Неопходно за извршување на договорот (т.е. нашите Услови за користење)

За да обезбедиме поддршка за клиентите

За да одговориме на какви било прашања или грижи што може да произлезат во врска со Услугите

Основни информации и детали за контакт

Нашите легитимни интереси за да обезбедиме поддршка за клиентите и да ги решиме прашањата или грижите во врска со нашите производи и Услуги

За да ви испратиме маркетиншки информации за Услугите и да помогнеме тие информации да ви станат порелевантни

За да спроведуваме натпревари, промоции, настани, истражување на пазарот и анкети во врска со Услугите

Основни информации и детали за контакт на родителите или старателите.

Согласност

За да ве заштитиме и да спречиме измама како и други правни или ризици за безбедноста на информациите, како и да ги одбраниме и оствариме законските права

 

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори; физички карактеристики (на пример, при активирање на функцијата за педометар); информации за употреба на уредот и системот; интернет или слична мрежна активност; податоци за геолокација (на пример, за следење на локацијата на вашето дете или активирање на функцијата за временска прогноза); заклучоци извлечени од другите Лични информации

Нашите легитимни интереси за да ве заштитиме и да спречиме измама како и други правни и ризици за безбедноста на информациите

Ги обработуваме вашите физички карактеристики за овие цели врз основа на вашата (родителска) согласност.

Освен тоа, кога ги собираме информациите зачувани на Часовникот за овие цели, сметаме на вашата (родителска) согласност.

За да се усогласиме со важечките закони, прописи, директиви и судски одлуки (на пример, даночни и сметководствени закони, закони за заштита на потрошувачите), вклучувајќи и за да ве контактираме во врска со Услугите, на пример, во случај некоја од Услугите да се променила или да прави проблеми

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори; физички карактеристики (на пример, при активирање на функцијата за педометар); информации за употреба на уредот и системот; интернет или слична мрежна активност; податоци за геолокација (на пример, за следење на локацијата на вашето дете или активирање на функцијата за временска прогноза); заклучоци извлечени од другите Лични информации

За да се усогласиме со важечкиот закон, прописи, директиви и судски одлуки

 

        Апликација TCL Kids

Цели на обработка

Тип на Лични информации

Правна основа
(кога е применливо)

За да добиеме согласност од родителот или старателот кога тоа го бара законот

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори

Неопходно за усогласување со законската обврска (кога е применливо) И Неопходно за извршување на договорот (т.е. нашите Услови за користење)

За да ги автентицираме корисниците

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори; информации за употреба на уредот и системот

Неопходно за извршување на договорот (т.е. нашите Услови за користење)

За да го обезбедиме, управуваме и олесниме вашето користење на нашите производи и Услуги, вклучувајќи и да ви помогнеме да ја поставите и да управувате со сметката на возрасното лице или детето

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори; информации за употреба на уредот и системот; заклучоци извлечени од другите Лични информации

Неопходно за извршување на договорот (т.е. нашите Услови за користење)

За да спроведуваме вообичаени деловни операции и за поврзани административни цели, вклучувајќи и за да ги олесниме интерните цели, како што се ревизија, анализа на податоци и истражување за да ги унапредиме нашите производи, Услуги, корисничко искуство и комуникацијата со клиентите

Информации за профилот и идентификатори; информации за употреба на уредот и системот; интернет или слична мрежна активност; заклучоци извлечени од другите Лични информации

Нашите легитимни интереси за да ги олесниме интерните цели, како што се ревизија, анализа на податоци и истражување за да ги унапредиме нашите производи, Услуги, корисничко искуство и комуникацијата со клиентите

Кога ги собираме информациите зачувани на уредот што го користите за да пристапите до Апликацијата за овие цели, сметаме на вашата согласност.

За да обезбедиме ажурирања на софтверот, услуги за одржување и поддршка за Услугите

Информации за употреба на уредот и системот; интернет или слична мрежна активност

Неопходно за извршување на договорот (т.е. нашите Услови за користење)

За да обезбедиме поддршка за клиентите

За да одговориме на какви било прашања или грижи што може да произлезат во врска со Услугите

Основни информации и детали за контакт

Нашите легитимни интереси за да обезбедиме поддршка за клиентите и да ги решиме прашањата или грижите во врска со нашите производи и Услуги

Кога ги собираме информациите зачувани на уредот што го користите за да пристапите до Апликацијата за овие цели, сметаме на вашата согласност.

За да ви испратиме маркетиншки информации за Услугите и да помогнеме тие информации да ви станат порелевантни

За да спроведуваме натпревари, промоции, настани, истражување на пазарот и анкети во врска со Услугите

Основни информации и детали за контакт

Согласност

За да ве заштитиме и да спречиме измама како и други правни или ризици за безбедноста на информациите, како и да ги одбраниме и оствариме законските права

 

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори; информации за употреба на уредот и системот; интернет или слична мрежна активност; заклучоци извлечени од другите Лични информации

Нашите легитимни интереси за да ве заштитиме и да спречиме измама како и други правни и ризици за безбедноста на информациите

Кога ги собираме информациите зачувани на уредот што го користите за да пристапите до Апликацијата за овие цели, сметаме на вашата согласност.

За да се усогласиме со важечките закони, прописи, директиви и судски одлуки (на пример, даночни и сметководствени закони, закони за заштита на потрошувачите), вклучувајќи и за да ве контактираме во врска со Услугите, на пример, во случај некоја од Услугите да се променила или да прави проблеми

Основни информации и детали за контакт; информации за профилот и идентификатори; информации за употреба на уредот и системот; интернет или слична мрежна активност; заклучоци извлечени од другите Лични информации

За да се усогласиме со важечкиот закон, прописи, директиви и судски одлуки

 

 

Имајте предвид дека ако вие и/или вашето дете не дадете одредени Лични информации, можеби нема да можеме да оствариме некои цели изнесени во ова Известување за приватност; следствено на тоа, вие и/или вашето дете можеби нема да можете да користите или да пристапите до одредени Услуги за кои е потребна употребата на таквите Лични информации.

 

Тогаш кога сметаме на согласноста како правна основа за обработка на Личните информации, таа може да се повлече во секое време без да влијае на законитоста на обработката пред таквото повлекување. Тогаш кога сметаме на согласноста како правна основа за обработка на Личните информации на детето, правиме разумни напори да се осигураме дека ќе добиеме валидна согласност од родителот во согласност со процесот на верификација на е-поштата од нашиот родител.

 

TCL може да ги собере некои од информациите погоре зачувани на вашиот уред (на пример, часовникот или уредот што се користи за пристапување до апликацијата), на пример, со користење колачиња и слични технологии. Погледнете го известувањето за колачиња за повеќе информации

 

Вашите избори

 

Можеби ќе ни треба согласност за одредени маркетиншки активности или за други цели. Нудиме неколку начини да се откажете од добивање на одредени соопштенија од нас. За да се откажете од добивање на маркетиншки соопштенија од нас по е-пошта, може да кликнете на врската „Откажи ја претплатата“ што се наоѓа во долниот дел на е-поштата и да ги следите инструкциите.

 

Не ги продаваме или на поинаков начин обелоденуваме Личните информации што ни се дадени, освен како што е опишано во ова Известување за приватност (погледнете „Споделување на личните информации“), како што е обелоденето во времето на собирање на податоците или како што е опишано во која било специфична политика за приватност, како што е применливо. Личните информации нема да им ги обелодениме на трети лица, освен ако таквото обелоденување не е неопходно во однос на правната цел на обработката, како што е подобро опишано во следниов дел „Кога ги споделуваме Личните информации“.

 

Имајте предвид дека ќе собираме Лични информации од посебна категорија (т.е. здравствени или биометриски информации) само тогаш кога ќе ја добиеме вашата изрична согласност или кога тоа го бара или на поинаков начин го дозволува важечкиот закон.

 

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

 

Може да ги обелодениме Личните информации на нашите филијали и подружници во една или повеќе од околностите опишани подолу:

 • за да ни помогнете да ги обезбедиме нашите Услуги;
 • кога ги продаваме Услугите што ги обезбедуваат нашите филијали или подружници (предмет на сите потребни согласности кои се во сила); и
 • кога тоа е неопходно за една од целите поради кои TCL законски ги обработува Личните информации во рамки на ова Известување за приватност.

 

Може да ги споделиме Личните информации и со трети лица во следниве ситуации:

 • во случај на продажба на кое било претпријатие или имот на TCL или во случај на припојување кон друга компанија, може да му ги обелодениме Личните информации на потенцијалниот купувач заради детална анализа, како и по завршување на преносот, продажбата или припојувањето;
 • кога ја давате вашата согласност за обелоденување на Личните информации на специфични и идентификувани трети лица или категорија на трети лица;
 • на давателите на услуги, застапниците или подиспорачателите на третите лица (на пример, давателите на услуги за чување на нашите електронски податоци) кои ги ангажираме да вршат деловна, професионална, административна или технолошка функција за да нѐ поддржат кога ви ги обезбедуваме нашите Услуги. Ќе се осигураме дека таквите трети лица ќе ги обработуваат Личните информации во согласност со одредбите утврдени во ова Известување за приватност и со обврска за доверливост;
 • дотаму до каде е предвидено со закон, ако сме обврзани да ги обелодениме Личните информации за да се усогласиме со некоја законска обврска или за да ги утврдиме, оствариме или одбраниме нашите законски права. На пример, може да ги обелодениме Личните информации (i) како одговор на барањето на органите за спроведување на законот или на владините агенции; (ii) ако сметаме дека со обелоденувањето може да се спречи поттикнување на криминално дело, да се олесни истрагата поврзана со јавната безбедност или да се заштити безбедноста на корисниците на нашите Услуги; (iii) за да ги заштитиме безбедноста или интегритетот на нашите Услуги и другата технологија; како и технологијата на нашите даватели на услуги; и (iv) за да ни овозможат да преземеме мерки на претпазливост што ќе нѐ заштитат од сносење одговорност;
 • на други трети лица заради откривање, спречување или на поинаков начин справување со измами, безбедносни или технички проблеми, заштита од повреда на правата, имотот или безбедноста на нашите корисници или јавноста; и
 • на другите независни професионални даватели на услуги, како што се нашите ревизори.

 

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

 

TCL ги задржува Личните информации само онолку колку што е потребно и ќе ги избрише во разумен рок во согласност со следниве критериуми:

 • TCL ги задржува Личните информации сѐ додека има тековна врска со клиентите;
 • TCL ги задржува Личните информации сѐ додека е потребно за да се усогласи со законската обврска на која е предмет; и
 • TCL ги задржува Личните информации кога тоа е препорачливо за да се заштитат или подобрат правната положба, правата и интересите на TCL ,,(на пример, во врска со парнични постапки, регулаторни истраги).

 

МЕЃУНАРОДНИ ПРЕНОСИ НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

 

Користењето на нашите Услуги може да ги вклучува преносот, чувањето и обработката на Личните информации во рамки на и надвор од вашата земја на престој, во согласност со ова Известување за приватност. Законите за заштита на податоци на земјите во кои може да се пренесат Личните информации може да не го гарантираат истото ниво на заштита како и вашата земја.

 

Пренос на Личните информации од рамките на Европската економска област (ЕЕО), Швајцарија и ОК надвор од ЕЕО / ОК / Швајцарија

 

Пристап до вашите податоци има контролорот, кој е лоциран во Кина. Покрај тоа, користиме даватели на услуги во Кина и САД за да можат да ни помогнат да ви ги обезбедиме Услугите.

Кога ги пренесуваме Личните информации од рамките на ЕЕО, ОК или Швајцарија надвор од ЕЕО, ОК или Швајцарија во Кина, ќе ги пренесеме вашите лични податоци кога тоа е потребно за да ги обезбедиме Услугите и да го извршиме договорот што сте го склучиле со нас.

 

Може да побарате дополнителни детали околу тоа како ги штитиме Личните информации во случај на пренос надвор од ЕЕО, ОК или Швајцарија така што ќе нѐ контактирате како што е опишано во делот „Како да нѐ контактирате“ подолу.

 

БЕЗБЕДНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

 

Имаме усвоено организациски, физички и технички мерки за безбедност што се во согласност со индустриските стандарди наменети да ги заштитат Личните информации што ни ги давате и да спречиме неовластен пристап, обелоденување, користење, измена, штета или загуба на податоците. Сепак, разберете дека за ниту едно пренесување на податоци преку Интернет не може да се гарантира дека е 100% безбедно. Следствено на тоа, не можеме да ја осигураме или гарантираме безбедноста на Личните информации што ни ги префрлате и сфаќате дека за сите Лични информации што ни ги пренесувате, тоа го правите на сопствен ризик. Ако дознаеме дека дошло до пробивање на безбедносниот систем, навремено ќе дејствуваме во согласност со важечкиот закон. Може да се обидеме да ве известиме електронски за безбедноста, приватноста и административните проблеми во врска со вашето користење на нашите Услуги. Може да објавиме известување на Услугите ако дојде до пробивање на безбедноста. Може да ви испратиме и е-пошта на адресата за е-пошта што сте ни ја дале. Во зависност од тоа каде живеете, може да имате законско право да добивате писмено известување за пробивањето на приватноста или безбедноста на податоците.

 

ПРАВА НА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ

 

Законите за заштита на податоци во вашата јурисдикција може да обезбедат бројни законски права во врска со Личните информации што ги чуваме за вас и/или вашето дете. Сите закони за заштита на податоците не се исти, па следствено на тоа сите овие права не се применуваат на сите места. Исто така, некои од овие права се предмет на квалификации и ограничувања и остварувањето на овие права може да влијае врз Услугите и производите што ви ги нудиме. Сепак, признаваме дека Личните информации ви припаѓаат само вам и тоа ви овозможува да контролирате како ги користиме.

 

Вашите права може да вклучуваат:

 • право да побарате пристап до Личните информации што ги обработуваме за вас, вклучувајќи и право да добиете информации и копија од таквите податоци;
 • во одредени околности, право да добиете Лични информации во структуриран, често користен и машински читлив формат и/или да побарате да ги префрлиме тие податоци на трети лица кога тоа е технички изводливо. Имајте предвид дека ова право важи само за Личните информации што ни се дадени;
 • право да побарате да ги исправиме Личните информации ако тие се неточни или непотполни;
 • право да побарате да ги избришеме Личните информации во одредени околности. Имајте предвид дека може да има околности во кои ќе побарате од нас да ги избришеме Личните информации, но ние имаме законско право да ги задржиме;
 • право да поднесете приговор и право да побарате да ја ограничиме нашата обработка на Личните информации во одредени околности. Повторно, може да има околности во кои ќе поднесете приговор или ќе побарате од нас да ја ограничиме нашата обработка на Личните информации, но ние имаме законско право да продолжиме да ги обработуваме Личните информации и / или да го одбиеме тоа барање; и
 • право да поднесете жалба до Надзорниот орган.

 

Родителите или старателите може да ги остварат сите права што нивното дете може да ги има во врска со неговите Лични информации. На пример, во секое време, родителите или старателите може да ги прегледаат Личните информации на нивното дете, да ни наредат да ги избришеме Личните информации на нивното дете и може да одбијат да дозволат понатамошно собирање или користење на Личните информации на детето (во сите случаи што се предмет на барањата и ограничувањата утврдени во важечкиот закон). Родителите и старателите може и да се согласат со собирањето и користењето на Личните информации на нивното дете, но сепак да не дозволат обелоденување на трети лица освен ако тоа не е дел од побараната услуга. Имајте на ум дека барањето да се избрише евиденцијата може да доведе до прекин на Улугите. Во некои јурисдикции, децата може и директно да ги остварат своите права на заштита на податоците.

 

Може да ги остварите вашите права (и/или правата на вашето дете) така што ќе нѐ контактирате со помош на деталите утврдени во делот „Како да нѐ контактирате“ подолу. Можеби ќе треба да го потврдиме вашиот идентитет пред да го комплетираме вашето барање и, на пример, може да побараме да ги потврдите точките од податоците што веќе ги имаме за вас. Ќе ги користиме само Личните информации дадени во автентичното барање за да го потврдиме идентитетот на подносителот на барањето или овластувањето да го направи барањето. Ќе одговориме на сите валидни барања во разумен рок во согласност со важечките закони. За да ги заштитиме приватноста и безбедноста на децата, ќе преземеме разумни чекори за да помогнеме да се верификува идентитетот на родителот пред да дозволиме пристап до Личните информации.

 

Вашите права за приватност во Калифорнија

 

Делот 1798.83 од Граѓанскиот законик на Калифорнија им дозволува на корисниците кои се жители на Калифорнија да побараат одредени информации во врска со нашето обелоденување на Личните информации на трети лица за нивни директни маркетиншки цели. За да поднесете такво барање, контактирајте нѐ со помош на информациите за контакт дадени подолу и напишете „Shine the Light“ во насловот на вашето барање.

 

Покрај гореспоменатите права, од 1 јануари 2020 година, може да имате право и на следниве права:

 • право на знаење. Жителите на Калифорнија може да побараат информации за категориите и специфичните делчиња од Личните информации што сме ги собрале за нив, како и за категориите на изворите од кои се собрани таквите информации, целта на собирањето на таквите информации и продажбата или обелоденувањето на Личните информации на трети лица за деловни цели, и категориите на третите лица со кои сме ги споделиле овие информации. Жителите на Калифорнија може да побараат и копија од Личните информации што сме ги собрале, и на барање, ќе ги доставиме овие информации во електронска форма;
 • право да се откажете од продажбата на Личните информации на трети лица. Во моментов не ги продаваме Личните информации и не им ги продаваме Личните информации на деца што имаат помалку од 16 години;
 • право да побарате да ги избришеме Личните информации, предмет на одредени законски исклучоци; и
 • право да не бидете дискриминирани поради остварувањето на некое од правата споменати погоре.

 

Жителите на Калифорнија може да ги остварат своите права така што ќе нѐ контактираат со помош на деталите утврдени во делот „Како да нѐ контактирате“ подолу. Кога ќе биде изводливо за верификација, ќе ги усогласиме информациите за идентификација што се доставени со Личните информации што веќе ги чуваме. Меѓутоа, ако не можеме да го потврдиме идентитетот на барателот од информациите што веќе ги чуваме, може да побараме дополнителни информации.

 

Жителите на Калифорнија може да назначат и овластен застапник да поднесе барање во нивно име. Таквиот овластен застапник мора да биде регистриран кај Државниот секретар на Калифорнија и мора да има дозвола да поднесува такви барања. Може да го одбиеме барањето од застапникот кој нема да поднесе доказ дека е овластен да дејствува во име на жителот на Калифорнија.

 

КАКО РЕАГИРАМЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА ЗАБРАНЕТО СЛЕДЕЊЕ

 

Подесувањето за приватност „Забрането следење“ („DNT“) е опција што може да се направи кај некои веб-прелистувачи што ви овозможува да се откажете од тоа да ве следат веб-страниците и услугите на интернет. Во моментов, глобалната стандардна DNT технологија сѐ уште не е финализирана и сите прелистувачи не поддржуваат DNT. Затоа, не ги препознаваме DNT сигналите и не реагираме на нив.

 

ПРОМЕНИ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ПРИВАТНОСТ

 

Го задржуваме правото одвреме-навреме да го менуваме или дополнуваме нашето Известување за приватност за да се осврнеме на новите проблеми со приватноста и безбедноста на информациите и за да ги рефлектираме промените во нашите Услуги или деловни практики. Сите нови промени и/или дополнувања ќе бидат забележани на оваа страница. Исто така, ќе го ажурираме Датумот на последно ажурирање погоре. Ако направиме материјални промени на нашето Известување за приватност, ќе ве известиме така што видно ќе ги објавиме промените на нашите Услуги или ќе ги користиме информациите за контакт што ги имаме во документацијата за вас.

 

КАКО ДА НÈ КОНТАКТИРАТЕ

 

Ако сакате дополнителни информации за собирањето, користењето, обелоденувањето, преносот или обработката на Личните податоци или остварувањето на некое од правата набројани погоре, контактирајте нѐ преку специфичните канали наведени подолу.

 

За корисниците кои живеат во ЕЕО, наш претставник во Европската економска област е TCT Mobile Europe, со седиште на Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, France. Контактирајте нѐ преку privacy.dpo@tcl.com.

 

За корисниците кои живеат во ОК, наш претставник во Обединетото Кралство е TCT Mobile UK Limited, со седиште на 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, England. Контактирајте нѐ преку privacy.dpo@tcl.com.

 

За корисниците кои живеат во Индија, наш Службеник во секторот за поплаки во Индија е г. Судхансу Саху кого може да го најдете на privacyqueryindia@tcl.com.

 

За корисниците кои живеат во Соединетите Американски Држави, подружница на TCL е TCT Mobile (US) Inc. чии соодветни адреси и контакти се наведени подолу:

 

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

 

Контактирајте нѐ со испраќање е-пошта на privacy.na@tcl.com или со јавување на нашиот бесплатен број 1-855-368-0829

 

За корисниците кои живеат во Бразил, претставник на TCL е Semp TCL Mobilidade Ltda. (Број на даночен обврзник 08.649.664/0001-98, чија адреса и соодветен контакт се наведени подолу:

 

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

 

Контактирајте нѐ со испраќање е-пошта на privacidade@semptcl.com.br или со јавување на +55 (11) 3004-7570.

 

За корисниците кои живеат во Кина и другите региони на светот (вклучувајќи ги и Бразил, ЕЕО, ОК и САД), „контролор на податоците“/„бизнис“ е TCL Communication Technology Holdings Limited, чија адреса е 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.