NJOFTIM I TCL PËR PRIVATËSINË E KOMUNIKIMIT

Gjuha

Ky njoftim për privatësinë hyn në fuqi duke filluar nga 30 korrik 2021.

 

 

Ky njoftim për privatësinë përcakton mënyrën se si TCL dhe/ose filialet dhe degët e tij (të gjitha së bashku "TCL" ose "ne") i mbrojmë të dhënat personale që përpunojmë rreth jush ("të dhënat personale" tuaja), cilat lloje të dhënash mbledhim rreth jush, çfarë bëjmë me to, cili është qëllimi i mbledhjes, si i zbulojmë ato dhe cilat të drejta keni ju lidhur me përpunimin e të dhënave personale.

 

Faleminderit që zgjodhët TCL!

 

KUR APLIKOHET KY NJOFTIM PËR PRIVATËSINË?

 

Ky njoftim për privatësinë aplikohet kur ne përpunojmë të dhënat tuaja personale si pasojë e aksesit dhe përdorimit të ndonjë prej faqeve të internetit të Alcatel nga ju (duke përfshirë www.alcatelmobile.com), TCL dhe pajisjet e markës Alcatel, si telefonat, tabletat, orët, byzylykët, pajisjet e trupit, routerët dhe aplikacione e shërbime të tjera të caktuara të TCL që ofrohen nga TCL Communication Technology Holdings Limited, të cilat mund t’i referohen këtij njoftimi për privatësinë (të gjitha së bashku "Materialet TCL"). Për aplikimet e shërbimeve inteligjente TCL (si llogaria TCL, kanali TCL, aplikacioni kryesor i TCL, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Përkujtuesi, Moti, Qendra e Lojërave, Kontrolli i Gjesteve dhe Diagnostikimi në Distancë), ju lutem shikoni https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

Ju lutem t’i referoheni gjithashtu https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html për më shumë informacion për mënyrën se si i përpunojmë të dhënat tuaja personale kur hapni dhe përdorni faqen e internetit të TCL (www.tcl.com), produktet Smart TV të TCL dhe pajisjet e markës SEMP. 

 

Ky njoftim për privatësinë aplikohet gjithashtu për përpunimin e të dhënave personale të kontakteve të biznesit me klientët, partnerët e biznesit, furnitorët dhe organizatat e tjera, me të cilat TCL ka ose konsideron një marrëdhënie biznesi.

 

Për të zbuluar më shumë, ju lutem klikoni mbi cilëndo prej pjesëve të mëposhtme:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne mund ta përditësojmë herë pas here këtë njoftim për privatësinë për të reflektuar ndryshimet për mënyrën si i mbledhim dhe si i përdorim të dhënat tuaja personale ose ndryshimet në ligjet përkatëse. Çdo përditësim në këtë njoftim për privatësinë do të hyjë në fuqi pas postimit në faqen tonë të internetit në  https://www.tcl.com/global/en.html. Përveç kësaj, ne mund t’ju njoftojmë gjithashtu për t’ju informuar për ndryshimet në këtë njoftim privatësie siç kërkohet nga ligjet përkatëse.

 

DUKE VIZITUAR FAQET TONA TË INTERNETIT, DUKE DHËNË INFORMACIONET TUAJA OSE DUKE PËRDORUR MATERIALET E TCL, JU KONFIRMONI SE I KENI LEXUAR DHE I KENI KUPTUAR PRAKTIKAT QË TREGOHEN NË KËTË NJOFTIM PËR PRIVATËSINË.

 

 

TË DHËNAT PERSONALE QË MBLEDHIM RRETH JUSH

 

Privatësia juaj është e rëndësishme për ne, prandaj këtu shpjegojmë se cilat të dhëna personale mbledhim rreth jush. Ju lutem mbani parasysh se, nëse nuk i jepni disa të dhëna të caktuara personale, TCL mund të mos jetë në gjendje të arrijë disa qëllime që tregohen në këtë njoftim privatësie dhe mund të mos jetë në gjendje të përdorë ose shikojë disa materiale të TCL.

 

Ne mund të mbledhim dhe përpunojmë informacionet personale të mëposhtme rreth jush:

 

§  Informacionet që ju na jepni. Këtu përfshihet informacion rreth jush, të cilat na i jepni duke plotësuar formularët, duke vendosur informacion në faqen tonë të internetit, duke krijuar llogari përdoruesi ose duke komunikuar me ne, qoftë ballë për ballë, me telefon, online, me email ose ndryshe, të cilat mund t’ju identifikojnë juve ose mund t’ju identifikojnë në varësi të kontekstit. Ky informacion përfshin, po jo vetëm, të mëposhtmet:

 

o   Informacioni i kontaktit personal: emri juaj, transporti, faturimi dhe/ose adresa e biznesit, adresa e email-it, numri i telefonit;

o   Informacionet e identifikimit: emri i përdoruesit, fjalëkalimi, pseudonimi;

o   Informacionet demografike: datëlindja, gjinia;

o   Informacionet e pagesës: të dhënat e kartës suaj të debitit ose kreditit, të dhënat e bankës ose informacione të tjera pagese dhe financiare;

o   Informacionet e tjera rreth jush, si profesion juaj (p.sh. mund t’ju kërkohet lidhur me profesionin tuaj kur merrni pjesë në anketën tonë), gjuha dhe të dhëna shëndetësore (si për shembull të dhënat e ushtrimeve, si pesha, gjatësia, temperatura e trupit, rrahjet e zemrës, të dhënat për cilësinë e gjuhës, të dhënat për ecjen/vrapin/biçikletën);

o   Pyetjet tuaja, ankesat e vlerësimeve ose vlerësimet për produktet dhe shërbimet tona ose përgjigjet për pyetësorët tanë; 

o   Informacion rreth materialeve TCL që zotëroni dhe përdorni, dhe prova që i keni blerë ato, aty ku zbatohet; dhe

o   Adresa e email-it të një prindi ose kujdestari të një të mituri.

 

§  Informacionet që mbledhim ose gjenerojmë rreth jush. Ne mund të mbledhim informacion për internetin, aktivitetin elektronik dhe informacione të tjera automatikisht nga pajisjet dhe shfletuesit që ju përdorni. Këtu përfshihet, pa kufizim, të mëposhtmet:

 

o   Të dhëna rreth përdorimit të materialeve TCL;

o   Vendndodhja e pajisjes suaj dhe zona orare;

o   Të dhëna rreth përdorimit nga ana juaj të produkteve që ne ju japim, si historia e shfletimit, historia e kërkimit dhe klikimet e faqeve, llojet e shfletuesit, shpeshtësia e sesioneve dhe aktivitetet tuaja të tjera kur përdorni produktet ose shërbimet;

o   Adresa IP, adresa MAC, ID e pajisjes, ID e terminalit, numri i serisë, numri IMEI, numri IMSI, ID e reklamimit (një ID unike përdoruesi e caktuar në pajisjet tuaja për qëllime reklamimi), modeli i harduerit dhe çdo identifikues tjetër i pajisjes ose informacion specifik i pajisjes rreth materialeve të TCL;

o   Informacione të sakta dhe të përafërta të gjeolokacionit, të siguruara nga sinjali GPS i pajisjes ose të komunikuara përmes pikave të aksesit Wi-Fi dhe kullave antenave celulare pranë ndërsa përdorni shërbime të caktuara dhe aktivizoni veçorinë e vendndodhjes. Ju mund të zgjidhni të mos pranoni mbledhjen e të dhënave tuaja në çfarëdo kohe në parametrat e sistemit operativ të produkteve ose aplikacioneve tuaja, siç zbatohet;

o   Informacionet në lidhje me gjendjen tuaj shëndetësore dhe hollësi në lidhje me informacionet për fitnesin dhe ushtrimet tuaja (si gjatësia dhe pesha, temperatura e trupit, rrahjet e zemrës, cilësia e gjumit, ecja, vrapi, biçikleta) deri në masën që ju na jepni këtë informacion ose aprovim për mbledhjen tonë;

o   Regjistrat e gabimeve, kodet e gabimeve dhe përshkrimet e gabimeve dhe informacionet e tjera, që ju jepni në lidhje me defektet ose eksperiencat e pakëndshme me çfarëdo materialin tuaj TCL;

o   Informacionet e mbledhura nga aplikacionet e TCL. Për shembull, kur përdorni aplikacionin Llogaria TCL në telefonin tuaj celular, ky aplikim do të lidhet me internetin, do të kërkojë lejet e sistemit tuaj (duke përfshirë lejet për memorien, kamerën, lidhjen e internetit dhe kontaktet) dhe do të marrë adresën tuaj të email-it, fjalëkalimin e llogarisë, emrin e llogarisë, gjininë, shtetin/rajonin, modelin e pajisjes, emrin e pajisjes, versionet e aplikacionit tuaj dhe sistemin operativ të telefonit tuaj celular;

o   Vendi ku ju e përdorni aplikacionin TCL Connect për të lidhur dhe kontrolluar pajisjet tuaja të ndryshme TCL ose Alcatel (si orët, byzylykët dhe routerët), dhe gjithashtu informacionet  tuaja të Wi-Fi ose Bluetooth, vendndodhja, llogaria TCL, informacionet e pajisjes rreth telefonit dhe informacionet rreth pajisjeve TCL ose Alcatel që do të lidhen;

o   Email-ët, numri i telefonit, adresa, numri i faksit, historia e bisedës ose regjistrimet e bisedave me telefon mes jush dhe stafit të kujdesit ndaj klientit, kur ju ofrojmë asistencën pas shitjes; dhe

o   Informacione të tjera që ju kemi zbuluar kur hapni disa aplikacione të caktuara për herë të parë.

 

§  Informacionet që marrim nga burime të tjera. Ne mund të mbledhim informacion rreth jush nga palët e treta. Këtu përfshihet, pa kufizim, të mëposhtmet:

 

o   Informacionet nga rrjetet sociale;

o   Informacionet që marrim nga ofrues të tjerë të produkteve, shërbimeve, faqeve të internetit dhe aplikacioneve;

o   Informacione në lidhje me shërbimet e riparimit nga operatorët e pajisjeve tuaja celulare;

o   Burime të tjera të disponueshme komercialisht ose publikisht (siç lejohet sipas ligjit); dhe

o   Nëse merrni pjesë në programe për studimin e tregut të organizuara dhe/ose sponsorizuara nga/në emër të TCL, ne mund të marrim gjithashtu informacion nga faqet e internetit të palëve të treta ose nga rrjetet sociale, në përputhje me politikat e privatësisë të atyre faqeve të internetit dhe rrjeteve sociale përkatëse.

 

Gjithashtu ne mund të marrim informacion rreth jush, rreth pajisjes suaj ose përdorimit të materialeve TCL në mënyrën që informohet në kohën e mbledhjes dhe/ose me aprovimin tuaj në përputhje me ligjet përkatëse.

 

Ne nuk do të mbledhim me qëllim asnjë të dhënë personale nga fëmijët ose rreth fëmijëve nën moshën 13 vjeç, ose nën moshën minimale që lejohet në juridiksionin tuaj, pa e bërë të qartë se ky informacion duhet të jepet me aprovimin e prindërve ose me aprovimin e kujdestarit, nëse kjo kërkohet nga ligjet e zbatueshme. TCL do t’i përdorë të dhënat personale në lidhje me fëmijët për sa kohë lejohet nga ligjet përkatëse dhe nëse është e nevojshme, vetëm me aprovimin e një prindi ose kujdestari. Nëse besoni se fëmija juaj na ka dhënë të dhënat e tij personale pa aprovimin e prindit ose kujdestarit, ju lutem na kontaktoni në adresën e email-it, te pjesa "Kontakti me ne" më poshtë. Nëse fëmija juaj përdor shërbimet tona Kids Learning ose Kids Mode, shikimi TCL me familjen, ose produkte a shërbime të tjera për fëmijën, ne do t’ju japim një rregullore të veçantë privatësie me më shumë hollësi për mënyrën si i mbrojmë të dhënat personale të fëmijëve.

 

 

PËRDORIMET E TË DHËNAVE PERSONALE

 

Të dhënat tuaja personale mund të mblidhen, ruhen, përpunohen ose përdoren ndryshe nga ne, në mënyrat e mëposhtme dhe për qëllimet e mëposhtme:

 

§  Për të ofruar, aktivizuar, verifikuar dhe menaxhuar produktet dhe shërbimet tona që ju blini;

 

§  Për të ofruar përditësime softueri, shërbime mirëmbajtjeje, asistencë teknike dhe shërbim pas shitjes për materialet TCL;

 

§  Për t’ju ndihmuar të regjistroheni dhe të menaxhoni llogarinë tuaj TCL;

 

§  Për t’ju dhënë mundësi të shkarkoni dhe të blini produktet dhe shërbimet tona, si për shembull aplikacionet dhe faqet përkatëse të internetit, dhe/ose për t’ju dhënë akses në aplikacionet e palëve të treta të instaluara në pajisje;

 

§  Për të proceduar transaksionet e pagesave ose porositë për materialet TCL;

 

§  Për t’ju kontaktuar në lidhje me materialet TCL, për shembull, në rast se ndonjë prej materialeve TCL kanë ndryshuar ose paraqesin probleme, si për shembull, verifikimi i llogarive dhe identifikimi, dallimi i incidenteve të sigurisë dhe luftimi i aktiviteteve keqdashëse;

 

§  Për t’ju mbrojtur dhe për të parandaluar mashtrimet, si dhe informacionet për sigurinë, si edhe për t’i mbajtur materialet e TCL të sigurta;

 

§  Për të përcaktuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat ligjore ose për qëllime të procedimeve ligjore;

 

§  Për t’iu përgjigjur ankesave ose pyetjeve që mund të ngrini në lidhje me materialet TCL, dhe për të mbrojtur e për të ushtruar të drejtat tona ligjore;

 

§  Për të personalizuar materialet TCL me kërkesën tuaj;

 

§  Për të zgjidhur problemet e funksionaliteteve ose problemet e tjera për materialet TCL;

 

§  Për të vlerësuar dhe zhvilluar funksionalitete të reja, teknologji dhe përmirësime në materialet TCL;

 

§  Për të administruar garat, promocionet, eventet, studimet e tregut, studimet në lidhje me materialet TCL;

 

§  Për të lehtësuar qëllimet e brendshme të TCL, si auditimin, analizën e të dhënave, dhe kërkime për të përmirësuar produktet, shërbimet tona, përvojën e përdoruesit dhe komunikimet me klientin;

 

§  Për t’iu përmbajtur të gjitha ligjeve, rregullave, direktivave dhe vendimeve të gjykatës, si edhe vendimeve na autoritetet kompetente;

 

 

§  Për t’ju dërguar informacion rreth materialeve TCL dhe për ta bërë atë informacion sa më të përshtatshëm për ju. Mund të na duhet aprovimi juaj për aktivitete të caktuara marketingu. Ne ju ofrojmë mënyra të ndryshme për të refuzuar marrjen e disa komunikimeve të caktuara nga ne. Nëse doni që të mos merrni komunikime marketingu me email nga ne, mund të klikoni linkun "Çregjistrohu" në fund të email-it më poshtë dhe të ndiqni udhëzimet e dhëna;

 

§  Ne dhe partnerët tanë reklamues mund të shfaqim reklama jo të personalizuara në disa prej produkteve dhe shërbimeve tona. Nëse partnerët tanë reklamues shfaqin reklama të personalizuara, ne do të marrim aprovimin tuaj të qartë siç kërkohet nga ligjet përkatëse; dhe

 

§  Çdo qëllim tjetër për të cilin ju keni dhënë aprovimin.

 

Deri në masën që të dhënat personale që mbledhim rreth jush konsiderohen kategori të veçanta të të dhënave personale ose të dhëna personale sensitive sipas ligjeve të zbatueshme, ne i përpunojmë këto të dhëna në bazë të aprovimit tuaj të dhënë shprehimisht, dhe ju mund ta tërhiqni aprovimin tuaj për këtë përpunim në çfarëdo kohe. Por, ju duhet të jeni në dijeni se nëse zgjidhni të veproni kështu, ne mund të mos jemi në gjendje të vazhdojmë t’ju ofrojmë shërbime të caktuara. Nëse zgjidhni të tërhiqni miratimin tuaj ne do t’ju tregojmë rreth pasojave të mundshme. Nëse lejohet nga ligjet e zbatueshme, ne mund të përpunojmë gjithashtu kategori të veçanta të të dhënave persona, të cilat ju i bëni shprehimisht publike ose për të përcaktuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore.

 

Nëse ju veproni si një kontakt biznesi i organizatës suaj për të blerë ose për të përdorur materiale TCL në emër të organizatës suaj, ne mund të marrim emrin, të dhënat e transportit, adresën e faturimit dhe/ose biznesit, adresën e email-it, numrin e telefonit dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale deri në shkallën që është e nevojshme për të kryer veprimtari të zakonshme biznesi, për qëllime përkatëse administrative ose për qëllime të tjera siç specifikohet më sipër te pjesa "Përdorimet e të dhënave personale".

 

 

ZBULIMI I TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE TE PALËT E TRETA

 

Ne nuk shesim apo zbulojmë ndryshe të dhënat personale që ju na keni dhënë, përveç siç tregohet në këtë njoftim për privatësinë, siç ju është zbuluar në kohën e mbledhjes së të dhënave ose siç tregohet në çfarëdo njoftimi specifik për privatësinë, sipas rastit.

 

Ne mund t’i zbulojmë të dhënat tuaja personale me degët dhe filialet e TCL në një ose më shumë prej rrethanave të mëposhtme:

 

§  Që t’ju ofrojmë materialet TCL;

 

§  Aty ku tregtojmë produktet dhe shërbimet e ofruara nga filialet e TCL dhe/ose degët e TCL; dhe

 

§  Për ato qëllimet për të cilat TCL i përpunon të dhënat tuaja personale sipas këtij njoftimi për privatësinë.

 

Ne mund t’i ndajmë gjithashtu të dhënat tuaja personale me palët e treta për të arritur qëllimet që përmenden te pjesa "Përdorimi i të dhënave personale" më sipër, duke përfshirë:

 

§  Në rastin e shitjes së ndonjë biznesi ose pasurie të TCL me një kompani, tjetër, të një shkrirjeje ose transaksioni tjetër madhor, ne mund t’i zbulojmë të dhënat tuaja personale për të treguar kujdes pas përfundimit të transaksionit;

 

§  Ne mund t’u ID-në tuaj të reklamimit (një ID e veçantë përdoruesi që i caktohet pajisjeve tuaja për qëllime reklamimi) partnerëve tanë të reklamimit në mënyrë që ata të shfaqin reklama jo personale;

 

§  Nëse ju tregojmë produkte ose shërbime të palëve të treta, ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja personale me ato palë të treta;

 

§  Kur ju jepni aprovimin tuaj për t’ua zbuluar të dhënat tuaja personale palëve të treta ose kategorive të palëve të treta të caktuara dhe të identifikuara;

 

§  Agjentëve ose kontraktorëve të palëve të treta (për shembull, ofruesit e shërbimeve për ruajtjen elektronike të të dhënave) që marrim në punë për të na ndihmuar t’ju ofrojmë shërbimet dhe produktet tona. Do të ndërmarrim hapa për t’u kërkuar këtyre palëve të treta të përpunojnë të dhënat tuaja personale në përputhje me kushtet që përcaktohen në këtë njoftim për privatësinë dhe sipas një detyrimi konfidencialiteti;

 

§  Partnerëve të biznesit, të cilët na ofrojnë produkte dhe/ose shërbime që integrohen ose që shërbejnë si komponent i materialeve TCL që ju ofrojmë juve. Këto palë të treta do të jenë përgjegjëse për mënyrën se si i përdorin të dhënat tuaja personale në lidhje me shërbimet dhe produktet, siç tregohet në një njoftim të veçantë privatësie të siguruar prej tyre, të cilin ju nxitim që ta kontrolloni; dhe

 

§  Deri në masën që kërkohet me ligj, ose nëse jemi nën detyrimin për t’i zbuluar të dhënat tuaja personale për t’iu përmbajtur detyrimeve ligjore, për të përcaktuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat tona ligjore dhe/ose palët e treta.

 

Përveç zbulimeve të të dhënave personale, për të cilat flitet në këtë njoftim privatësie, ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja personale me palët e treta vetëm kur kemi autorizimin tuaj.

 

Ju lutem mbani parasysh se nëse u jepni askes shërbimeve të palëve të treta — si për shembull shërbimeve të rrjeteve sociale, mjeteve single-sign on të palëve të treta, aplikacioneve ose platformave celulare të palëve të treta — nëpërmjet shërbimeve ose produkteve tona, këto shërbime të palëve të treta mund të jenë në gjendje të mbledhin informacion rreth jush, si për shembull informacion rreth aktivitetit tuaj në përdorimin e produkteve dhe shërbimeve, dhe mund të njoftojnë lidhjet tuaja në shërbimet e palëve të treta lidhur me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve nga ana juaj. Çdo përpunim i të dhënave personale nga këta ofrues të shërbimeve të palëve të treta do t’i nënshtrohet politikave të tyre për privatësinë.

 

LIDHJET E PALËVE TË TRETA

 

Faqja jonë e internetit mund të përmbajë linqe për sitet e palëve të treta dhe produktet tona mund të përmbajnë gjithashtu aplikacione të instaluara paraprakisht, të cilat janë zhvilluar dhe operohen nga palë të treta. Ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë ose për materialet e këtyre siteve dhe aplikacioneve të tjera. Ky njoftim privatësie nuk zbatohet për ta. Duhet t’i lexoni me kujdes praktikat për privatësinë në lidhje me shërbimet e palëve të treta, duke i kontaktuar drejtpërdrejt ato palë në rast nevoje.

 

Përveç kësaj, operatorët e pajisjeve tuaja celulare TCL ose Alcatel mund të mbledhin gjithashtu të dhënat tuaja personale për përmirësim të shërbimeve, për diagnostikim dhe për qëllime të tjera. Ky njoftim për privatësinë nuk zbatohet për këta operatorë dhe ne nuk jemi përgjegjës për praktikat e tyre për privatësinë. Duhet t’i kontaktoni këta operatorë nëse doni të dini hollësi për mënyrën si të dhënat tuaja personale do të mblidhen dhe përpunohen prej tyre.

 

 

TRANSFERIMI NDËRKOMBËTAR I TË DHËNAVE PERSONALE

 

TCL mund t’i ndajë të dhënat tuaja personale globalisht me kompani brenda grupit të korporatave për të kryer aktivitetet që specifikohen në këtë njoftim për privatësinë. TCL mund të nënkontraktojë përpunimin ose ndarjen e të dhënave tuaja personale te palët e treta që ndodhen jashtë vendit tuaj. Kur përdorni materialin TCL, ne mund të transferojmë, ruajmë dhe përpunojmë informacionin tuaj brenda dhe jashtë vendit ku ju banoni, në përputhje me këtë njoftim për privatësinë. Prandaj, përpunimi i të dhënave tuaja personale mund t’u nënshtrohet ligjeve të tjera, të ndryshme nga ato që janë në vendin tuaj.

 

TCL merr masa të përshtatshme për t’u siguruar që transferimi i të dhënave personale të bëhet në përputhje me ligjet për privatësinë, dhe në veçanti, që të ketë masa kontraktuale, teknike dhe organizative, si për shembull, por jo vetëm, klauzola kontraktuale standarde të miratuara nga Komisioni Evropian.

 

 

SIGURIA E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE

 

Kemi adoptuar masa sigurie organizative, fizike dhe teknike që janë në përputhje me standardet ndërkombëtare të sigurisë për të mbrojtur të dhënat personale që ju jepni, dhe për të parandaluar aksesin e paautorizuar, zbulimin, përdorimin, modifikimin ose humbjen e të dhënave. Ne do të ndërmarrim hapa të arsyeshëm dhe praktikë për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, duke përfshirë të mëposhtmet:

 

§  Ne do të përdorim SSL dhe masa të tjera teknike për të siguruar enkriptim për sa u përket shërbimeve dhe produkteve tona. Ne do të ekzaminojmë rregullisht praktikën tonë për grumbullimin, ruajtjen dhe përpunimin e informacionit (duke përfshirë masat e sigurisë fizike) për të parandaluar qasjen e paautorizuar në sistem.

 

§  Ne do të autorizojmë punonjësit tanë dhe personelin e palëve të treta që të ketë akses në të dhënat tuaja personale atëherë kur është e nevojshme me qëllim që të përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe për t’ju ofruar shërbimet. Këta punonjës dhe personeli i jashtëm (ose palët e treta të autorizuara nga ne) janë subjekt i detyrimeve kontraktuale të konfidencialitetit.

 

§  Siguria e të dhënave tuaja personale është tejet e rëndësishme për ne. Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona për të mbrojtur të dhënat tuaja personale dhe për të implementuar masat e sigurisë, si për shembull sigurimin e mbrojtjes me enkriptim për ruajtjen dhe transmetimin e informacionit, për të parandaluar qasjen, përdorimin ose zbulimin e paautorizuar.

 

§  Ne do të zgjedhim me maturi partnerë biznesi dhe ofrues shërbimesh, dhe do të implementojmë kërkesa për mbrojtjen e të dhënave personale për kontratat e biznesit mes të dyja palëve.

 

§  Ne do të kryejmë kurse trajnimi, testime dhe aktivitete publiciteti për sigurinë dhe mbrojtjen e privatësisë për të rritur ndërgjegjësimin e punonjësve për rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave personale.

 

Megjithatë, ju lutem ta kuptoni se transmetimet e të dhënave në internet nuk mund të garantohen se janë 100% të sigurta. Nëse mësojmë se ka ndodhur ndonjë shkelje në sistemin tonë të sigurisë, do të veprojmë në kohë në përputhje me ligjet e zbatueshme.

 

 

RUAJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

 

TCL i ruan të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet që tregohen në këtë rregullore privatësie, dhe ato do të fshihen pas një kohe të arsyeshme sipas kritereve të mëposhtme:

 

§  TCL i ruan të dhënat tuaja personale për sa kohë është e nevojshme për qëllimet që përmenden te pjesa "Përdorimi i të dhënave personale", e cila mund të përputhet me periudhën për të cilën TCL ka një marrëdhënie të vazhdueshme me ju; dhe

 

§  TCL i ruan të dhënat tuaja personale për sa kohë është e nevojshme për t’iu përmbajtur një detyrimi ligjor, të cilit i nënshtrohet, ose për t’u mbrojtur nga akuzat e bëra kundrejt nesh.

 

 

TË DREJTAT TUAJA

 

Ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund t’ju japin disa të drejta ligjore në lidhje me të dhënat personale që mbajmë rreth jush. Jo të gjitha ligjet për privatësinë janë të njëjta, ndaj jo të gjitha këto të drejta zbatohen në të gjitha vendet. Mund t’u referoheni shtojcave në këtë njoftim privatësie për më shumë hollësi rreth të drejtave tuaja në disa juridiksione të caktuara.

 

Megjithatë, e kuptojmë se të dhënat tuaja personale ju përkasin vetëm juve dhe kjo ju jep mundësi të kontrolloni mënyrën se si ne i përdorim ato. Të drejtat tuaja mund të përfshijnë:

 

§  E drejta për të kërkuar akses në të dhënat personale që përpunojmë rreth jush, duke përfshirë të drejtën për të marrë informacion, si dhe kopje të këtyre të dhënave;

 

§  E drejta për të kërkuar që ne t’i zgjidhim ose korrigjojmë të dhënat tuaja personale, nëse nuk janë të sakta ose të plota;

 

§  E drejta për të kërkuar që ne t’i fshijmë të dhënat tuaja personale në rrethana të caktuara. Ju lutem mbani parasysh se mund të ketë rrethana, ku ju na kërkoni që t’i fshijmë të dhënat tuaja personale, por kemi detyrimin me ligj që t’i ruajmë;

 

§  Nëse lejohet nga ligjet e zbatueshme, të drejtën që të paraqitni ankesë para agjencisë qeveritare kompetente nëse mendoni se ne kemi shkelur ndonjë prej të drejtave tuaja.

 

Ju mund t’i ushtroni të drejtat tuaja duke na kontaktuar duke përdorur të dhënat që tregohen te pjesa "Kontakti me ne" më poshtë.

 

Mund të jetë e nevojshme të konfirmojmë kërkesën tuaj të verifikueshme si klient para se të plotësojmë kërkesën tuaj, dhe për shembull, mund të kërkojmë që të konfirmoni pikat e të dhënave që kemi tashmë rreth jush. Ne do t’i përdorim të dhënat personale që keni dhënë në një kërkesë klienti të verifikueshme për të verifikuar identitetin e kërkuesit ose autoritetin për të bërë kërkesën.

 

 

PËRDORIMI I COOKIES

 

Ne dhe partnerët tanë reklamues të palëve të treta dhe partnerët e analizimit të të dhënave përdorin "cookies" dhe teknologji të ngjashme uebi, si pixel tags ose web beacons, ("mjete të automatizuara grumbullimi") për të mbështetur veçori të caktuara të llogarisë TCL, pajisje celulare dhe faqe interneti e aplikacione të tjera që ne operojmë. Mjetet e mbledhjes automatike janë pjesë kodesh të vendosura në pajisjen tuaj. Mjetet e automatizuara të grumbullimit i japin mundësi faqes së internetit që të njohë shfletuesin ose pajisjen tuaj gjatë vizitës në faqen e internetit/aplikacionin TCL ose kur e ktheni faqen e internetit/aplikacionin TCL. Për hollësi të mëtejshme në lidhje me cookies që përdorim, ju lutem shikoni rregulloren tonë për cookies, e cila mund të gjendet këtu: https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

Ne përdorim dy lloje mjetesh të automatizuara grumbullimi: "cookies të sesioneve" dhe "cookies të qëndrueshme".

 

Një cookie sesioni skadon kur e mbyllni shfletuesin. Një cookie sesioni ju identifikon gjatë sesionit të shfletimit duke caktuar një numër unik të gjeneruar në mënyrë të rastësishme në pajisjen tuaj. Ne përdorim cookies sesioni:

 

§  Që të na jepni mundësi t’ju ofrojmë produkte dhe shërbime dhe për të menaxhuar transaksione. Për shembull, ne mund të vendosim një cookie për të mbajtur mend se çfarë keni ruajtur në një shportë blerjesh online; dhe

 

§  Për qëllime të caktuara të menaxhimit dhe modifikimit të përmbajtjeve.

 

Cookies të qëndrueshme nuk skadojnë kur e mbyllni shfletuesin. Ne përdorim cookies të qëndrueshme:

 

§  Për të regjistruar nëse një vizitor është identifikuar në llogarinë TCL;

 

§  Për të regjistruar kur një vizitor në llogarinë TCL ose në ndonjë faqe tjetër interneti / aplikacion të TCL jep aprovimin që ne të përdorim cookies, aty ku zbatohet;

 

§  Për qëllime performance dhe dizajni. Për shembull, ne përdorim cookies për të ndjekur se cilat pjesë të faqeve tona të internetit ose aplikacioneve janë të famshme dhe për të mësuar se si të përmirësojmë funksionalitetin e tyre;

 

§  Për të përmirësuar eksperiencën e përdoruesit dhe për të personalizuar se çfarë shihni ju. Për shembull, ne mund të përdorim cookies për të regjistruar preferencat e përdoruesit dhe për t’u siguruar që përdoruesve t’u jepen më shumë materiale përkatëse në faqen e internetit / aplikacion (duke përfshirë materialet e reklamave);

 

§  Që ne, dhe partnerët e palëve të treta me të cilët punojmë, të ofrojmë reklama ose mesazhe marketingu të përshtatura, për të cilat ju keni dhënë aprovimin që t’i merrni. Për shembull, ne mund të përdorim cookies për të regjistruar se cilat produkte dhe shërbime blini ose për cilat tregoni interes, dhe i përdorim shërbimet e palëve të treta për të bërë të mundur që reklama përkatëse të shfaqen në faqet e internetit/aplikacionet e tjera duke u bazuar në atë informacion; dhe

 

§  Për qëllime të caktuara të menaxhimit dhe modifikimit të përmbajtjeve.

 

Si menaxhohen mjetet e automatizuara për mbledhjen

 

Nëse nuk doni të merrni cookies, mund ta vendosni shfletuesin që t’i refuzojë cookies ose që t’ju lajmërojë kur një cookie vendoset në pajisjen tuaj. Gjithashtu mund t’i fshini cookies menjëherë sapo të dilni nga llogaria TCL ose nga ndonjë faqe interneti/aplikacion tjetër i TCL. Edhe pse nuk jeni të detyruar t’i pranoni cookies kur vizitoni llogarinë e TCL, nëse e vendosni shfletuesin që t’i refuzojë cookies, mund të mos jeni në gjendje t’i përdorni të gjitha veçoritë dhe funksionet e llogarisë TCL ose të faqes së internetit/aplikacionit tjetër të TCL.

 

Për shembull, pjesa Ndihmë në shiritin e mjeteve në shumicën e shfletuesve të internetit ju tregon se si të mos lejoni që shfletuesi të pranojë cookies të reja, si të bëni që shfletuesi t’ju njoftojë kur merrni një mjet të ri për grumbullim të automatizuar, dhe si të çaktivizoni mjetet për grumbullimin e automatizuar.  Për sa u përket disa shfletuesve të njohur, mund të gjeni më shumë informacion duke klikuar në linqet përkatëse të mëposhtme: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; Opera dhe Apple Safari

 

Aty ku kërkohet me ligj, do t’ju paraqesim një baner cookie herën e parë që vizitoni faqen e internetit/aplikacionin tonë, ku shpjegohet se cilat lloje mjetesh grumbullimi të automatizuar përdorim dhe e cila ju kërkon aprovimin për disa mjete grumbullimi të automatizuar që përdorim.

 

Të dhënat personale që mblidhen nëpërmjet mjeteve të grumbullimit të automatizuar

 

Ne i përdorim të dhënat personale të mbledhura nëpërmjet mjeteve të grumbullimit të automatizuar për qëllimet e përcaktuara më sipër (duke përfshirë pjesën "Përdorimet e të dhënave personale").  Për cookies ku kërkojmë aprovimin tuaj për t’i hedhur, ne mbështetemi gjithashtu te aprovimi si bazë ligjore për përpunimin e të dhënave të grumbulluara nëpërmjet atyre cookies.

 

 

KONTAKTI ME NE

 

Nëse doni informacion të mëtejshëm për grumbullimin, përdorimin, zbulimin, transferimin ose përpunimin e të dhënave tuaja personale ose ushtrimin e ndonjë prej të drejtave që tregohen më sipër, ju lutem na kontaktoni përmes kanaleve të caktuara që tregohen më poshtë.

 

Për banorët në ZEE, përfaqësuesi ynë në Bashkimin Evropian është TCT Mobile Europe, i cili ka zyrat në Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, France. Ju lutem na kontaktoni në privacy.dpo@tcl.com.

 

Për banorët në Mbretërinë e Bashkuar, përfaqësuesi ynë në Mbretërinë e Bashkuar është TCT Mobile UK Limited, i cili ka zyrat në 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, England. Ju lutem na kontaktoni në privacy.dpo@tcl.com.

 

Për përdoruesit në Indi, funksionari ynë për ankesat në Indi është z. Sudhansu Sahu, i cili mund të kontaktohet në privacyqueryindia@tcl.com.

 

Për përdoruesit në Shtetet e Bashkuara, dega e TCL është TCT Mobile (US) Inc. adresa dhe kontaktet e së cilës tregohen më poshtë:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Na kontaktoni duke dërguar email në privacy.na@tcl.com, ose duke telefonuar numrin falas në 1-855-368-0829

 

Për përdoruesit në Brazil, dega e TCL është Semp TCL Mobilidade Ltda. (Numri taksapagues 08.649.664/0001-98, adresa dhe informacionet e kontaktit të së cilës tregohen më poshtë:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

Na kontaktoni duke dërguar email në privacidade@semptcl.com.br ose duke telefonuar +55 (11) 3004-7570.

 

Për përdoruesit në Kinë dhe në rajone të tjera të botës, kontrolluesi i të dhënave është TCL Communication Technology Holdings Limited, me adresë në 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

 

 

Nëse keni ndonjë shqetësim të pazgjidhur lidhur me privatësinë ose përdorimin e të dhënave, të cilën nuk e kemi zgjidhur në mënyrë të kënaqshme, ju lutem të kontaktoni ofruesin tonë të palës së tretë me bazë në Amerikë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve (falas) në https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

 

SHTOJCA BRAZIL

(Ky sesion do të hyjë në fuqi nga data e hyrjes në fuqi të LGPD)

 

Përmbledhje e përgjithshme

 

Kushtet që janë përcaktuar në këtë Shtojcë zbatohen ekskluzivisht për përpunimin e të dhënave, të cilat i nënshtrohen ligjit brazilian, në veçanti ligjit nr. 13.709/2018 të ndryshuar ("LGPD"). Në rast se ka ndonjë konflikt mes kushteve të parashikuara në tekstin kryesor të njoftimit për privatësinë globale të TCL dhe kësaj shtojce, pikat e kësaj shtojce do të kenë përparësi vetëm në raport me aktivitetet e përpunimit, që i nënshtrohen ligjit brazilian.

 

Bazat ligjore për përpunimin e të dhënave personale

 

Përpunimi i të dhënave personale mund të bëhet në përputhje me një nga bazat ligjore kryesore të mëposhtme: (i) pajtueshmëria me një detyrim ligjor ose rregullator të TCL; (ii) nevoja e kontratës; (iii) ushtrimi i të drejtave ligjore në procedimet gjyqësore, administrative ose të arbitrazhit; (iv) mbrojtja e jetës dhe shëndetit; (v) interesat legjitime të TCL ose të palëve të treta; dhe (vi) mbrojtja e kreditit.

 

Sipërmarrja

 

Kur vizitoni sitet tona, na jepni të dhënat tuaja personale ose përdorni materialet TCL, ju tregoni se jeni dakord me grumbullimin, përdorimin, transmetimin, transferimin, klasifikimin, aksesin, memorien, modifikimin, komunikimin, zbulimin, eliminimin ose çdo aktivitet tjetër përpunimi në lidhje me të dhënat tuaja personale, siç tregohet te njoftimi për privatësinë.

 

Konfidencialiteti i të dhënave personale dhe përgjegjësitë tuaja

 

TCL bën përpjekjet më të mira për t’i mbrojtur të dhënat tuaja personale. Ju mbani përgjegjësi për të gjitha aktivitetet që ndodhin me identifikimin dhe fjalëkalimin tuaj në lidhje me materialet TCL. Nëse besoni se informacionet e llogarisë suaj vihen në dispozicion në mënyrë të paautorizuar, ju lutem na kontaktoni siç tregohet te pjesa "Kontakti me ne".

 

Të drejtat tuaja

 

Rregullat dhe ligjet e zbatueshme ju japin të drejtat e mëposhtme: (i) e drejta për të konfirmuar ekzistencën e aktiviteteve të përpunimit në lidhje me të dhënat tuaja personale; (iii) e drejta për të korrigjuar të dhënat personale të pasakta, të paplota ose jokoherente; (iv) e drejta e anonimizimit, bllokimit ose përjashtimit të të dhënave personale të panevojshme ose të tepërta; (v) e drejta e portabilitetit; (vi) e drejta për t’i përjashtuar të dhënat personale, që nuk nevojiten më për qëllimet për të cilat janë mbledhur, por për rastet në të cilat ruajtja e të dhënave është e nevojshme dhe lejohet me ligj; (vii) e drejta për të marrë informacion për entet private dhe publike, me të cilët ndahen të dhënat tuaja personale; (viii) informacion për pasojat e mosdhënies së aprovimit; (ix) e drejta për ta tërhequr aprovimin; (x) e drejta për të apeluar para Autoritetit Brazilian për Mbrojtjen e të Dhënave Kombëtare ("ANPD") në lidhje me përpunimin e të dhënave personale; dhe (xi) e drejta për të refuzuar përpunimin e të dhënave personale; dhe (xi) e drejta për të refuzuar përpunimin e të dhënave personale për shkak të mungesës së pajtueshmërisë me ligjin e zbatueshëm.

 

Vendimmarrja dhe profilizimi i automatizuar

 

Vendime të automatizuara quhen vendimet që bazohen në algoritme dhe programe kompjuterike pa ndërhyrjen e njeriut.

 

Nga ana tjetër, profilizimi përfshin analizimin e aspekteve të caktuara personale, si për shembull interesat, preferencat, sjellja, vendndodhja, nëpërmjet një përpunimi automatik të të dhënave personale me procese statistikore. Si pasojë e këtij përpunimi, ne mund t’ju dërgojmë komunikime të posaçme, mund t’ju paraqesin informacione më të posaçme në platformat tona, të cilat besojmë se mund t’ju interesojnë.

 

Ju keni të drejtën të kërkoni rishikimin e një vendimi të marrë në një përpunim të automatizuar të informacionit.

 

Kontrolluesi

 

Kontrolluesi i të dhënave është TCL Communication Technology Holdings Limited, me adresë në 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, përveç nëse informohet ndryshe në një deklaratë privatësie specifike.

 

Për të kontaktuar DPO të TCL, ju lutem dërgoni një email në privacidade@semptcl.com.br ose telefononi linjën tonë falas në +55 (11) 3004-7570.

 

Gjithashtu keni të drejtën e një peticioni para ANPD në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja. Për këtë arsye, ju lutem kontaktoni ANPD direkt.

 

 

 

 

SHTOJCË - ZONA EKONOMIKE EVROPIANE (ZEE) DHE MBRETËRIA E BASHKUAR (MB)

 

Përdorimi i të dhënave personale

 

Të dhënat tuaja personale mund të mblidhen, ruhen, përpunohen ose përdoren ndryshe nga ne, në mënyrat e mëposhtme dhe për qëllimet dhe bazat ligjore të mëposhtme:

 

1. Për të kryer një kontratë me ju dhe për t’ju ofruar materialet TCL;

 

§  Për të ofruar, aktivizuar, verifikuar dhe menaxhuar produktet dhe shërbimet tona që ju blini;

 

§  Për të ofruar përditësime softueri, shërbime mirëmbajtjeje, asistencë teknike dhe shërbim pas shitjes për materialet TCL;

 

§  Për t’ju ndihmuar të regjistroheni dhe të menaxhoni llogarinë tuaj TCL;

 

§  Për t’ju dhënë mundësi të shkarkoni dhe të blini produktet dhe shërbimet tona, si për shembull aplikacionet dhe faqet përkatëse të internetit, dhe/ose për t’ju dhënë akses në aplikacionet e palëve të treta të instaluara në pajisje;

 

§  Për të proceduar transaksionet e pagesave ose porositë për materialet TCL;

 

§  Për t’ju kontaktuar në lidhje me materialet TCL, për shembull, në rast se ndonjë prej materialeve ka ndryshuar ose paraqet probleme;

 

2. Për t’iu përmbajtur detyrimeve ligjore, të cilave u nënshtrohemi;

 

§  Për t’iu përmbajtur të gjitha ligjeve, rregullave, direktivave dhe vendimeve të gjykatës, si edhe vendimeve na autoritetet kompetente;

 

§  Për t’u mbrojtur nga mashtrimet dhe për t’i parandaluar ato, dhe rreziqe të tjera ligjore ose rreziqe ndaj sigurisë së informacionit, si edhe për t’i mbajtur materialet TCL të sigurta, si verifikimi i llogarive tuaja dhe identifikimi juaj, dallimi i incidenteve të sigurisë dhe luftimi i aktiviteteve keqdashëse;

 

3. TCL ka interesa legjitime për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja personale;

 

§  Për të përcaktuar, ushtruar ose mbrojtur të drejtat ligjore ose për qëllime të procedimeve ligjore;

 

§  Për t’iu përgjigjur ankesave ose pyetjeve që mund të ngrini në lidhje me materialet TCL, dhe për të mbrojtur e për të ushtruar të drejtat tona ligjore;

 

§  Për të personalizuar materialet TCL me kërkesën tuaj;

 

§  Për të kuptuar, rishikuar, adresuar dhe korrigjuar problemet e materialeve TCL;

 

§  Për të vlerësuar dhe zhvilluar funksionalitete të reja, teknologji dhe përmirësime në materialet TCL;

 

§  Për të administruar garat, promocionet, eventet, studimet e tregut, studimet në lidhje me materialet TCL;

 

§  Për të lehtësuar qëllimet e brendshme të TCL, si auditimin, analizën e të dhënave, dhe kërkime për të përmirësuar produktet, shërbimet tona, përvojën e përdoruesit dhe komunikimet me klientin;

 

§  Për të zhvilluar proceset dhe sistemet tona të trajnimit;

 

§  Për të bërë planifikime, raporte dhe parashikime biznesi;

 

§  Për t’ju dërguar informacion rreth materialeve TCL dhe për ta bërë atë informacion sa më të përshtatshëm për ju. Mund të na duhet aprovimi juaj për aktivitete të caktuara marketingu. Ne ju ofrojmë mënyra të ndryshme për të refuzuar marrjen e disa komunikimeve të caktuara nga ne. Nëse doni që të mos merrni komunikime marketingu me email nga ne, mund të klikoni linkun "Çregjistrohu" në fund të email-it më poshtë dhe të ndiqni udhëzimet e dhëna; dhe

 

§  Për të shfaqur reklamime jo të personalizuara.

 

4. Qëllime të tjera me aprovimin tuaj të informuar.

 

TCL mund t’i përdorë të dhënat personale për qëllime që përputhen me qëllimet e përmendura më sipër. Kur bëhet vlerësimi nëse një qëllim është i pajtueshëm, ne marrim parasysh kriteret që përcaktohen në ligjet e zbatueshme, duke përfshirë pritshmëritë tuaja të arsyeshme. Me fjalë të tjera, të dhënat personale mund të përdoren për qëllime jo-konfliktuese dhe/ose qëllime dytësore jo të tepruara në lidhje me qëllimet e përmendura më sipër.

 

Të drejtat tuaja

 

Ligjet për mbrojtjen e të dhënave në shtetet anëtare të ZEE dhe Mbretëria e Bashkuar mund t’ju japin disa të drejta ligjore në lidhje me të dhënat personale që mbajmë rreth jush. Disa nga këto të drejta mund të jenë:

 

§  E drejta për të kërkuar akses në të dhënat personale që përpunojmë rreth jush dhe për të na kërkuar që të korrigjojmë pasaktësitë në atë informacion.

 

§  E drejta për të kërkuar një kopje dhe për të transferuar të dhënat personale që përpunojmë rreth jush;

 

§  E drejta për të kërkuar që t’i fshijmë të dhënat tuaja personale në rrethana të caktuara. Ju lutem mbani parasysh se mund të ketë rrethana, ku ju na kërkoni që t’i fshijmë të dhënat tuaja personale, por kemi detyrimin me ligj që t’i ruajmë;

 

§  E drejta për të kundërshtuar, dhe e drejta për të kërkuar që ne të kufizojmë, përpunimin e të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara. Përsëri, mund të ketë rrethana në të cilat ju kundërshtoni, ose na kërkoni që të kufizojmë, përpunimin e të dhënave tuaja personale, por ne kemi të drejtën ligjore që të vazhdojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe/ose të refuzojmë atë kërkesë;

 

§  E drejta për të tërhequr aprovimin tuaj lidhur me përpunimin e të dhënave tuaja personale në çfarëdo kohe;

 

§  E drejta për të paraqitur ankesë para autoritetit mbikëqyrës (detajet e të cilit mund të gjenden këtu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en për ZEE, dhe https://ico.org.uk/make-a-complaint/ për Mbretërinë e Bashkuar) nëse mendoni se ne kemi shkelur ndonjë prej të drejtave tuaja.

 

Të miturit

 

Nëse jeni 13 deri në 16 vjeç, jetoni në ZEE ose në Mbretërinë e Bashkuar, dhe ne kërkojmë aprovimin tuaj, sigurohuni që sipas ligjeve të vendit tuaj për mbrojtjen e të dhënave, të jeni në gjendje të jepni aprovim të vlefshëm pa autorizimin e prindërve ose të kujdestarit tuaj. Ne do të verifikojmë moshën tuaj dhe mund të kërkojmë aprovimin e prindërve/kujdestarit.

 

Transferimi i të dhënave personale

 

Kur i transferojmë të dhënat tuaja personale jashtë ZEE ose MB, ne do të sigurohemi që ato të mbrohen në një mënyrë që përputhet me mënyrën se si ne do të mbrojmë të dhënat tuaja personale në ZEE ose MB, dhe do të sigurohet një nivel i përshtatshëm mbrojtjeje, nëpërmjet një prej mekanizmave të mëposhtëm:

 

  • Vendi i tretë ku i transferojmë të dhënat tuaja personale njihet se është në gjendje të sigurojë nivel të përshtatshëm mbrojtjeje me një vendim të Komisionit Evropian ose Sekretarit të Shtetit të Mbretërisë së Bashkuar, sipas rastit;

 

  • Importuesi dhe eksportuesi kanë nënshkruar "klauzolat kontraktuale standarde" të miratuara nga Komisioni Evropian ose Sekretari i Shtetit të MB, sipas rastit; ose

 

§  Sipas rastit, TCL mund t’i ndajë gjithashtu të dhënat në përputhje me përjashtimet për situata të caktuara të përcaktuara sipas ligjeve të zbatueshme, si për shembull për të ofruar shërbimet e kërkuara nga ju, për të mbyllur ose për të lidhur një kontratë në interesin tuaj, me aprovimin tuaj të qartë, sipas nevojës për arsye të rëndësishme me interes publik, dhe nëse është e nevojshme për të përcaktuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore.

 

Ju mund të kërkoni të dhëna shtesë për mënyrën se si i përpunojmë të dhënat personale në rast transferimi jashtë një vendi të ZEE ose MB (duke përfshirë një kopje të klauzolave kontraktuale standarde të lidhura me importuesit në vendin e tretë) duke na kontaktuar siç tregohet te pjesa "Kontakti me ne".

 

 

 

 

SHTOJCA - KALIFORNI

 

Të drejtat tuaja për privatësinë në Kaliforni

 

Në 12 muajt e fundit, mund të kemi mbledhur disa kategori të dhënash personale që tregohen te njoftimi i TCL për privatësinë e komunikimeve.

 

 

 

Për banorët e Kalifornisë, vetëm në Shtetet e Bashkuara, përveç të drejtave të përmendura më sipër në pjesën "Të drejtat tuaja", duke filluar nga 1 janari 2020, ju do të keni të drejtat e mëposhtme:

 

  • E drejta për të ditur. Ju mund të kërkoni informacion për kategoritë dhe llojet e caktuara të të dhënave personale që kemi mbledhur rreth jush, si edhe kategoritë e burimeve nga të cilat merret informacioni, qëllimi për të cilin mblidhet ky informacion, dhe shitja ose zbulimi i të dhënave tuaja personale te palët e treta për qëllime biznesi;

 

  • E drejta për të mos u diskriminuar për ushtrimin e ndonjë prej të drejtave të përmendura më sipër; dhe

 

  • Subjekt i pritshmërive ligjore, ju keni të drejtën të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale. Ju lutem mbani parasysh se nëse nuk jemi në gjendje të verifikojmë identitetin tuaj, ne mund të refuzojmë t’i fshijmë të dhënat dhe t’ju japim arsyet për këtë refuzim.

 

Pasi të marrim kërkesën tuaj, ne do ta verifikojmë duke kontrolluar nëse adresa e email-it të kërkesës është e njëjtë me adresën e email-it që është përdorur për të regjistruar llogarinë tuaj. Ne mund të kërkojmë informacion shtesë (si IMEI ose numrin e serisë së pajisjes suaj) nëse na duhet për të verifikuar më tej identitetin tuaj që të rritim sigurinë dhe të mbrojmë nga mashtrimet. Në përputhje me ligjin e zbatueshëm, ju mund të keni të drejtën të paraqitni kërkesë nëpërmjet një agjenti të autorizuar.  Për të caktuar një agjent të autorizuar që të ushtrojë të drejtat tuaja dhe vendimet tuaja në emrin tuaj, ne mund të kërkojmë prova që ju i keni dhënë këtij agjenti këtë prokurë ose që agjenti ka autoritetin e vlefshëm me shkrim për të ushtruar të drejtat tuaja në emrin tuaj.

 

Përveç kësaj, pika 1798.83 e Kodit Civil të Kalifornisë u jep mundësi përdoruesve që janë banorë të Kalifornisë të kërkojnë informacion të caktuar për zbulimin e të dhënave personale te palët e treta për qëllimet e marketingut direkt. Për të bërë një kërkesë të tillë, ju lutem na kontaktoni duke përdorur informacionet e kontaktit që gjenden më poshtë dhe vendosni "Shine dhe Light" te rreshti i subjektit të kërkesës suaj.

 

Mund t’i ushtroni të drejtat tuaja siç tregohet më sipër dhe/ose të paraqitni çfarëdo ankese që mund të keni në lidhje me pajtueshmërinë me ligjet e Kalifornisë për privatësinë duke na kontaktuar me telefon ose email duke përdorur detajet që tregohen te pjesa "Kontakti me ne" më sipër. Mund të caktoni një agjent të autorizuar që të bëjë një kërkesë në emrin tuaj. Ky agjent i autorizuar duhet të jetë i regjistruar te Sekretari i Shtetit të Kalifornisë. Ne mund ta refuzojmë një kërkesë nga një agjent që nuk paraqet prova se është autorizuar nga ju që të veprojë në emrin tuaj.