POLITYKA PRYWATNOŚCI KOMUNIKACJI TCL

Język

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 30.07.2021 roku.

 

 

Niniejsza polityka prywatności określa sposoby, w jakie firma TCL wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi i zależnymi (dalej łącznie „TCL” lub „my”) chroni Dane Osobowe dotyczące użytkownika (dalej „Dane Osobowe”), rodzaje gromadzonych Danych Osobowych użytkownika, sposoby ich przetwarzania, cel zbierania, sposoby ujawniania, a także prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

 

Dziękujemy za zakup produktu firmy TCL!

 

KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w przypadku przetwarzania Danych Osobowych w wyniku dostępu do witryn firmy Alcatel (w tym www.alcatelmobile.com) i TCL, urządzeń marki Alcatel, takich jak telefony, tablety, zegarki, opaski, urządzenia do noszenia, routery, wybranych aplikacji firmy TCL oraz usług TCL Communication Technology Holdings Limited, a także korzystania z powyższych dóbr objętych polityką prywatności (dalej łącznie „Materiały Firmy TCL”). Informacje o aplikacjach z usługami inteligentnymi (Konto TCL, Kanał TCL, Aplikacja Dom TCL, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, Strażnik TV, MagiConnect, Czatuj teraz, Inteligentna galeria, Przypomnienie, Pogoda, Centrum gier, Kontrola gestów i Zdalna diagnostyka) dostępne są w witrynie https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

W witrynie https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html zamieszczono więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Dane Osobowe użytkowników witryny TCL (www.tcl.com), produktów smart TV firmy TCL oraz urządzeń marki SEMP. 

 

Niniejsza polityka prywatności obejmuje także przetwarzanie Danych Osobowych kontaktów biznesowych klientów, partnerów biznesowych, dostawców i innych organizacji, z którymi firma TCL prowadzi relacje biznesowe.

 

Więcej dowiesz się, klikając jedną z poniższych sekcji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma okresowo aktualizuje politykę prywatności bez uprzedzenia, aby odzwierciedlić zmiany w sposobach gromadzenia i wykorzystywania Danych Osobowych, a także zmiany w przepisach. Każda aktualizacja wprowadzona do polityki prywatności wchodzi w życie z chwilą publikacji w witrynie https://www.tcl.com/global/en.html. Dodatkowo firma może zawiadomić użytkowników o zmianach w polityce prywatności, jeśli wymagają tego przepisy.

 

WCHODZĄC NA NASZE WITRYNY, UDOSTĘPNIAJĄC SWOJE DANE OSOBOWE LUB KORZYSTAJĄC Z MATERIAŁÓW FIRMY TCL, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ROZUMIE PRAKTYKI WYMIENIONE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, A TAKŻE ZGADZA SIĘ Z ICH TREŚCIĄ.

 

 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA, KTÓRE ZBIERAMY

 

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna, dlatego wyjaśniamy, jakie Dane Osobowe użytkowników zbieramy. Przypominamy, że w przypadku nieprzekazania określonych Danych Osobowych firma TCL może nie być w stanie realizować celów nakreślonych w polityce prywatności, przez to użytkownicy mogą mieć uniemożliwiony dostęp do określonych Materiałów Firmy TCL.

 

Oto Dane Osobowe użytkowników, które zbieramy i przetwarzamy:

 

§  Informacje, które przekaże nam użytkownik Termin obejmuje informacje użytkowników umożliwiające ich identyfikację lub takie, które można powiązać z użytkownikiem, przekazywane poprzez uzupełnianie formularzy, wprowadzanie danych w naszej witrynie, tworzenie kont użytkowników lub komunikowanie się z nami, osobiste, telefoniczne, online, pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Takie informacje obejmują, między innymi, poniższe pozycje:

 

o   dane kontaktowe osób: imię i nazwisko, adres, dane rozliczeniowe i/lub adresy rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu,

o   dane do logowania: nazwa użytkownika, hasło, pseudonim,

o   dane demograficzne: data urodzenia, płeć,

o   dane płatności, dane karty debetowej lub kredytowej, dane bankowe lub inne dane o płatności lub finansach,

o   inne informacje o użytkowniku, takie jak zawód (pytanie o zawód może paść podczas udziału w kwestionariuszu), język, dane zdrowotne (np. dotyczące ćwiczeń, wzrostu, wagi, temperatury, pulsu, jakości snu, dane śledzenia spacerów, treningów biegowych i rowerowych),

o   pytania, skargi lub opinie użytkowników na temat produktów i usług lub odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszach, 

o   informacje o Materiałach Firmy TCL posiadanych i wykorzystywanych przez użytkownika, dowody zakupu materiałów, jeśli dotyczy,

o   adresy e-mail rodziców lub opiekunów osoby niepełnoletniej.

 

§  Zbierane lub generowane informacje o użytkowniku Możemy automatycznie zbierać dane o aktywności internetowej lub na urządzeniach elektronicznych, a także inne informacje z urządzeń i przeglądarek użytkownika. Informacje obejmują, między innymi, poniższe pozycje:

 

o   szczegóły dotyczące korzystania z Materiałów Firmy TCL,

o   lokalizacja urządzenia i strefa czasowa,

o   szczegóły dotyczące korzystania z produktów, które dostarczamy, w tym dane z historii przeglądania, historii wyszukiwania i kliknięć w witrynach, rodzaj przeglądarki, częstotliwość sesji oraz inne działania podczas korzystania z produktów lub usług,

o   adres IP, adres MAC, ID urządzenia, ID terminala, numer seryjny, numer IMEI, numer IMSI, ID reklam (unikatowy ID użytkownika przypisany do urządzeń w celach reklamowych), model sprzętu i inne identyfikatory urządzeń lub informacje o Materiałach Firmy TCL powiązane z urządzeniami,

o   dane geolokacji precyzyjne i podawane w przybliżeniu dostarczane za pośrednictwem interfejsu GPS urządzenia lub wysyłane przez pobliskie punkty dostępowe Wi-Fi i wieże telefonii komórkowej podczas korzystania z określonych usług i po włączeniu funkcji lokalizacji (użytkownik może zrezygnować z gromadzenia danych o lokalizacji w dowolnej chwili, przechodząc do ustawień systemu operacyjnego produktu lub aplikacji, zależnie od tego, która możliwość ma zastosowanie),

o   informacje dotyczące stanu zdrowia i szczegóły sprawności fizycznej oraz treningów (np. wzrost i waga, temperatura ciała, puls, jakość snu, dane śledzenia dotyczące spacerów, treningów biegowych i rowerowych) w zakresie, w jakim dostarczy je nam użytkownik, ewentualnie w takim, na jaki udzieli zgody,

o   dzienniki błędów, kody błędów i opisy błędów, a także inne informacje dostarczane nam w związku z awariami lub wadami występującymi podczas korzystania z Materiałów Firmy TCL,

o   informacje gromadzone przez wybrane aplikacje firmy TCL, np. podczas korzystania z aplikacji TCL Account na telefonie komórkowym aplikacja będzie łączyła się z Internetem, żądała o zezwolenia systemowe (w tym o dostęp do pamięci, aparatu, połączenia z Internetem oraz kontaktów), a także pozyska adresy e-mail, hasło do konta, nazwę konta, płeć, kraj/region, model urządzenia, nazwę urządzenia, wersje aplikacji oraz systemu operacyjnego na telefonie komórkowym,

o   lokalizacja, w której wykorzystujesz aplikację TCL Connect do łączenia się z wieloma urządzeniami marki TCL lub Alcatel oraz do ich obsługi (dotyczy zegarków, opasek i routerów), a także dane sieci Wi-Fi użytkownika lub interfejsu Bluetooth, lokalizacji, konta TCL, dane telefonu oraz informacje o urządzeniach marek TCL lub Alcatel, z którymi nawiązywane jest połączenie,

o   adresy e-mail, numery telefonów, adresy, numery faksu, historie czatów lub nagrania rozmów telefonicznych pomiędzy użytkownikiem a naszym zespołem obsługi klienta prowadzonych podczas świadczenia wsparcia posprzedażowego,

o   inne informacje ujawnione użytkownikowi po uruchomieniu po raz pierwszy przez użytkownika określonych aplikacji.

 

§  Informacje pozyskiwane z pozostałych źródeł Firma może gromadzić informacje o użytkowniku uzyskane od stron trzecich. Informacje obejmują, między innymi, poniższe pozycje:

 

o   informacje z mediów społecznościowych,

o   informacje uzyskane od innych dostawców produktów, usług, witryn i aplikacji,

o   informacje związane z naprawami urządzeń od operatorów dostarczających urządzenia przenośne użytkownika,

o   inne komercyjnie lub publicznie dostępne źródła (zgodnie z przepisami prawa),

o   jeśli użytkownik weźmie udział w programie badania rynku organizowanym i/lub sponsorowanym przez / w imieniu firmy TCL, firma może również zbierać dane użytkownika z witryn stron trzecich lub mediów społecznościowych zgodnie z politykami prywatności odpowiednich witryn lub mediów społecznościowych.

 

Firma może także zbierać inne informacje o użytkowniku, urządzeniu lub korzystaniu z Materiałów Firmy TCL w sposób zgłoszony w chwili uzyskania informacji i/lub za zgodą użytkownika udzieloną zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Firma nie będzie świadomie gromadzić Danych Osobowych dotyczących dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia lub minimalnego wieku dopuszczonego w danej jurysdykcji, a także nie będzie odbierać od nich żadnych danych. W kontaktach z dzieckiem firma zawiadomi o tym, że wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, o ile wymaga tego prawo. Firma TCL będzie wykorzystywała Dane Osobowe dzieci w zakresie, w jakim jest to dozwolone przepisami prawa, a także uzyska zgodę na takie działania rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli będzie ona wymagana. Jeśli użytkownik sądzi, że jego dziecko dostarczyło nam swoje Dane Osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, może skontaktować się z nami w tej sprawie, pisząc na adres podany w sekcji „Kontakt z nami” poniżej. Jeśli dziecko użytkownika korzysta z usług Kids Learning lub Kids Mode, zegarka rodzinnego firmy TCL lub z innych produktów firmy TCL, dostarczymy osobną politykę prywatności bardziej szczegółowo opisującą zabezpieczenia obejmujące Dane Osobowe dzieci.

 

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane, przechowywane, przetwarzane lub wykorzystywane. Sposoby i cele opisano poniżej:

 

§  dostarczanie, aktywowanie, weryfikowanie i zarządzanie produktami i usługami kupionymi przez użytkownika,

 

§  dostarczanie aktualizacji oprogramowania, konserwowanie usług, wsparcie techniczne i usługi posprzedażowe do Materiałów Firmy TCL,

 

§  wspomaganie rejestracji i zarządzania kontem TCL,

 

§  udostępnianie do pobrania i zakupu naszych produktów i usług, takich jak aplikacje i powiązane witryny i/lub udostępnianie aplikacji stron trzecich zainstalowanych na urządzeniu,

 

§  przetwarzanie płatności za Materiały Firmy TCL lub zamówień Materiałów Firmy TCL,

 

§  kontaktowanie się z użytkownikiem w związku z Materiałami Firmy TCL, na przykład w przypadku, gdy Materiały Firmy TCL uległy zmianie lub zawierają błędy, w tym w celu weryfikacji kont i tożsamości, wykrywania zagrożeń i zwalczania szkodliwej aktywności,

 

§  ochrona przed oszustwami i zapobieganie oszustwom, a także eliminacja zagrożeń dla bezpieczeństwa i zabezpieczanie Materiałów Firmy TCL,

 

§  określanie, wykonywanie lub obrona praw, a także wykorzystywanie danych w postępowaniach sądowych,

 

§  odpowiadanie na skargi lub pytania zgłaszane w związku z Materiałami Firmy TCL, a także obrona lub wykonywanie praw firmy,

 

§  personalizacja Materiałów Firmy TCL na wniosek użytkownika,

 

§  rozwiązywanie problemów z funkcjami lub innych problemów w związku z Materiałami Firmy TCL,

 

§  ocena i opracowywanie nowych funkcji, technologii i usprawnień Materiałów Firmy TCL,

 

§  administrowanie konkursami, promocjami, wydarzeniami, badaniami rynku, kwestionariuszami w związku z Materiałami Firmy TCL,

 

§  ułatwianie wykonywania wewnętrznych czynności w firmie TCL, takich jak audyty, analiza danych i badania mające na celu ulepszanie naszych produktów, usług, wrażeń użytkowników i komunikacji z klientami,

 

§  zgodność z wszelkimi przepisami, rozporządzeniami, dyrektywami oraz decyzjami sądu, a także decyzjami władz,

 

 

§  wysyłanie informacji o Materiałach Firmy TCL oraz dostosowywanie takich danych do potrzeb użytkowników. Firma może potrzebować zgody użytkownika na niektóre działania marketingowe. Firma oferuje wiele możliwości rezygnacji z określonych komunikatów od firmy. Aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych firmy pocztą elektroniczną, wystarczy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” u dołu wiadomości e-mail i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

 

§  firma wraz ze swoimi partnerami ds. reklam może wyświetlać niespersonalizowane reklamy na niektórych produktach i w niektórych usługach, a jeśli partnerzy ds. reklam będą wyświetlać spersonalizowane reklamy, firma uzyska na to wyraźną uprzednią zgodę zgodnie z przepisami prawa,

 

§  realizowanie innych celów, na które zgodził się użytkownik.

 

W zakresie, w jakim Dane Osobowe użytkownika gromadzone przez firmę kwalifikują się do kategorii szczególnych Danych Osobowych lub danych wrażliwych w świetle obowiązującego prawa, firma będzie przetwarzała takie dane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik udzieli wyraźnej zgody na przetwarzanie, którą będzie mógł cofnąć w dowolnej chwili. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możemy utracić możliwość świadczenia użytkownikowi niektórych usług. W razie podjęcia decyzji o wycofaniu zgody udzielimy informacji na temat możliwych skutków. Firma może przetwarzać również specjalne kategorie Danych Osobowych wyraźnie udostępnione uprzednio przez użytkownika, a także do określania, wykonywania i obrony praw firmy, o ile jest to przewidziane w przepisach prawa.

 

Jeśli użytkownik jest kontaktem biznesowym organizacji kupującym lub używającym Materiałów Firmy TCL w imieniu organizacji, firma może uzyskać jego imię i nazwisko, dane do wysyłki, dane rozliczeniowe i/lub adres służbowy, adres e-mail i numer telefonu, a także wykorzystywać Dane Osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania standardowych operacji biznesowych w związku z czynnościami administracyjnymi lub w innych celach określonych w sekcji „Wykorzystywanie Danych Osobowych”.

 

 

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

 

Firma może sprzedawać lub ujawniać Dane Osobowe udostępnione przez użytkownika wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności ujawnioną w chwili uzyskania danych lub w sposób opisany w szczegółowych dokumentach dotyczących prywatności.

 

Firma może ujawniać Dane Osobowe podmiotom stowarzyszonym lub zależnym firmy TCL w poniższych okolicznościach:

 

§  aby możliwe było dostarczanie Materiałów Firmy TCL,

 

§  aby możliwe było sprzedawanie produktów i usług oferowanych przez podmioty stowarzyszone i/lub zależne firmy TCL,

 

§  aby możliwe było przetwarzanie Danych Osobowych przez firmę TCL zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

Firma może także udostępniać Dane Osobowe stronom trzecim, aby osiągać cele wymienione w sekcji „Wykorzystywanie Danych Osobowych” powyżej, w tym:

 

§  w przypadku sprzedaży firm lub zasobów firmy TCL innej firmie, fuzji lub innych znacznych transakcji firma może ujawnić Dane Osobowe w związku z analizą due diligence, a także po zawarciu transakcji,

 

§  firma może udostępnić ID reklamowy (unikatowy ID użytkownika przypisany do urządzeń w celach reklamowych) partnerom ds. reklam, aby możliwe było wyświetlanie niespersonalizowanych reklam,

 

§  jeśli firma sprzedaje produkty lub usługi stron trzecich użytkownikowi, może udostępniać Dane Osobowe stronom trzecim,

 

§  gdy użytkownik udzieli zgody na ujawnienie Danych Osobowych określonym i wskazanym stronom trzecim lub kategorii stron trzecich,

 

§  agentom lub wykonawcom stron trzecich (np. dostawców usług przechowywania danych w formie elektronicznej), wynajętych do wspomagania firmy w dostawie usług i produktów użytkownikowi (firma podejmie wymagane kroki, dzięki którym zapewni zgodność przetwarzania danych z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz obowiązkiem ochrony poufności),

 

§  partnerom biznesowym dostarczającym produkty i/lub usługi osadzone lub służące jako komponenty Materiałów Firmy TCL dostarczanych użytkownikowi (takie strony trzecie będą odpowiadać za wykorzystywanie Danych Osobowych użytkownika w związku z usługami i produktami opisanymi w oddzielnych politykach prywatności dostarczanymi przez strony trzecie, które użytkownik powinien weryfikować),

 

§  w zakresie przewidzianym przepisami, gdy firma będzie musiała ujawnić Dane Osobowe w związku z wymogami prawa, określaniem, wykonywaniem i obroną praw firmy i/lub stron trzecich.

 

Poza ujawnianiem Danych Osobowych wskazanym w polityce prywatności firma może udostępniać Dane Osobowe stronom trzecim wyłącznie za zgodą użytkownika.

 

Przypominamy, że dostęp do usług stron trzecich, w tym mediów społecznościowych, narzędzi stron trzecich do pojedynczego logowania, aplikacji lub platform mobilnych stron trzecich, za pośrednictwem naszych usług lub produktów może wiązać się z udostępnianiem danych użytkownika, w tym o aktywności w produktach i usługach. Dodatkowo stronom trzecim mogą być dostarczane dane o wykorzystywaniu przez użytkownika produktów i usług. Przetwarzanie Danych Osobowych przez dostawców zewnętrznych będzie odbywało się zgodnie z politykami prywatności takich dostawców.

 

ŁĄCZA STRON TRZECICH

 

Na naszej witrynie mogą znajdować się łącza do witryn stron trzecich. Na naszych produktach są wstępnie zainstalowane aplikacje opracowane i obsługiwane przez strony trzecie. Firma nie odpowiada za polityki prywatności ani zawartość w innych witrynach i w innych aplikacjach. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje takich materiałów. Prosimy o uważne zapoznawanie się z politykami prywatności wybranych usług stron trzecich oraz kontakt bezpośredni ze stronami trzecimi w przypadku niejasności.

 

Dodatkowo operatorzy dostarczający urządzenia przenośne marek TCL lub Alcatel również mogą gromadzić Dane Osobowe w celu usprawniania usług, diagnozowania problemów i w innych celach. Niniejsza polityka prywatności nie obowiązuje operatorów, a firma nie odpowiada za praktyki operatorów w zakresie prywatności. Aby poznać szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych przez operatorów, należy skontaktować się bezpośrednio z nimi.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO INNYCH KRAJÓW

 

Firma TCL może udostępniać Dane Osobowe podmiotom grupy z całego świata, aby mogły wykonywać działania określone w polityce prywatności. Firma TCL może również zlecać przetwarzanie lub udostępnianie Danych Osobowych stronom trzecim spoza kraju. Gdy użytkownik korzysta z materiałów firmy TCL, firma nabywa prawa do przenoszenia, przechowywania i przetwarzania danych w kraju zamieszkania użytkownika i poza nim w sposób zgodny z polityką prywatności. Przetwarzanie Danych Osobowych może w związku z tym podlegać przepisom innym niż w kraju użytkownika.

 

Firma TCL podejmuje stosowne kroki, aby przetwarzanie Danych Osobowych odbywało się zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności, a także dba o wdrażanie obowiązujących środków umownych, technicznych i organizacyjnych spójnych między innymi ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi przez Komisję Europejską.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Firma wdrożyła zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne i techniczne zgodne z międzynarodowymi standardami branżowymi w celu ochrony Danych Osobowych użytkownika, zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, ujawnianiu, wykorzystywaniu, modyfikowaniu czy uszkadzaniu, a także utracie danych. Podejmiemy odpowiednie i praktyczne kroki mające na celu ochronę Danych Osobowych, w tym poniższe:

 

§  wykorzystywanie SSL i innych środków technicznych umożliwiających szyfrowanie w zakresie usług i produktów (firma będzie regularnie badać swoje praktyki w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, w tym fizyczne środki zabezpieczające, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do systemu),

 

§  firma będzie upoważniać pracowników, w tym stron trzecich, do dostępu do Danych Osobowych użytkownika, o ile będą oni potrzebowali danych do wspomagania przetwarzania Danych Osobowych oraz świadczenia usług na rzecz użytkownika (pracownicy, w tym stron trzecich upoważnionych przez firmę, muszą postępować zgodnie z warunkami umownymi dotyczącymi poufności),

 

§  bezpieczeństwo Danych Osobowych użytkowników jest dla nas wyjątkowo istotne, dlatego będziemy nadal działać na rzecz ochrony Danych Osobowych użytkowników oraz wdrażać zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie przechowywanych i przekazywanych danych, aby zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do Danych Osobowych, ich wykorzystywaniu lub ujawnianiu,

 

§  firma będzie roztropnie wybierać partnerów biznesowych i usługodawców, a także wdrażać wymogi dotyczące ochrony Danych Osobowych do zawieranych umów biznesowych,

 

§  Firma będzie prowadziła kursy szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności, a także działania publiczne poszerzające świadomość pracowników na temat istotności ochrony Danych Osobowych.

 

Niniejszym zawiadamiamy użytkownika o tym, że żaden transfer danych przez Internet nie jest w 100% bezpieczny. W razie jakichkolwiek naruszeń systemów zabezpieczeń natychmiast zareagujemy zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

UTRZYMYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Firma TCL utrzymuje Dane Osobowe wyłącznie w okresie, w którym jest to niezbędne w świetle niniejszej polityki prywatności. Dane zostaną usunięte po upływie odpowiedniego okresu zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

§  Firma TCL utrzymuje Dane Osobowe, dopóki potrzebuje ich w związku z celami wymienionymi w sekcji „Wykorzystywanie Danych Osobowych”, co może zbiegać się z okresem utrzymywania przez firmę TCL relacji z użytkownikiem,

 

§  Firma TCL będzie utrzymywała Dane Osobowe, dopóki będą tego wymagały przepisy prawa obejmujące firmę, ewentualnie dopóki firma będzie potrzebowała ich do obrony przed roszczeniami.

 

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownikowi mogą przysługiwać różne prawa w związku z ochroną prawną jego Danych Osobowych przechowywanych przez firmę. W różnych krajach funkcjonują różne ustawy o ochronie danych. Więcej szczegółów na temat praw użytkownika w określonych jurysdykcjach udostępniono w aneksach do polityki prywatności.

 

Firma rozumie, że Dane Osobowe należą wyłącznie do użytkownika, i umożliwia mu kontrolę wykorzystywania danych przez firmę. Oto przykładowe prawa użytkownika:

 

§  prawo dostępu do przetwarzanych Danych Osobowych użytkownika, w tym prawo uzyskiwania informacji oraz kopii takich danych,

 

§  prawo żądania o uzupełnienie lub poprawę niedokładnych lub niekompletnych Danych Osobowych,

 

§  prawo żądania o usunięcie lub skasowanie Danych Osobowych w pewnych okolicznościach (niniejszym informujemy, że mogą zaistnieć okoliczności, w których użytkownik poprosi o usunięcie Danych Osobowych, jednakże firma będzie zmuszona do ich utrzymywania),

 

§  jeśli obowiązujące prawo na to zezwala, prawo zgłaszania roszczeń na ręce pracowników odpowiedniej agencji rządowej na wypadek domniemanych naruszeń praw użytkownika przez firmę.

 

Użytkownik może wykonywać swoje prawa, kontaktując się z firmą. Dane kontaktowe podano w sekcji „Kontakt z nami” poniżej.

 

Możliwe, że firma będzie musiała potwierdzić weryfikowalne żądanie klienta przed jego realizacją, np. poprosić użytkownika o potwierdzenie punktów danych, które firma posiada o użytkowniku. Firma będzie wykorzystywała Dane Osobowe dostarczone w weryfikowalnym żądaniu klienta wyłącznie do weryfikacji tożsamości podmiotu żądającego lub uprawnień do zgłoszenia żądania.

 

 

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

 

Firma wraz z partnerami ds. reklam oraz analityki danych wykorzystuje „pliki cookie” i podobne technologie internetowe, w tym znaczniki pikselowe i sygnały nawigacyjne, aby wspierać wybrane funkcje konta TCL, urządzeń przenośnych oraz witryn i aplikacji obsługiwanych przez naszą firmę. Zautomatyzowane narzędzia do zbierania danych to kod wdrożony na urządzeniu. Zautomatyzowane narzędzia do zbierania danych umożliwiają witrynom rozpoznawanie przeglądarek lub urządzeń podczas wizyty w witrynie/aplikacji TCL, a także rozpoznawanie powrotów do witryn/aplikacji TCL. Więcej szczegółów o plikach cookie używanych przez firmę znajdziesz w polityce plików cookie dostępnej tutaj:  https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

Wykorzystujemy dwa rodzaje zautomatyzowanych narzędzi do zbierania danych: „pliki cookie dotyczące sesji” i „trwałe pliki cookie”.

 

Pliki cookie dotyczące sesji wygasają po zamknięciu przeglądarki. Pliki cookie dotyczące sesji są to losowo generowane unikatowe numery identyfikacyjne powiązane z użytkownikiem do końca sesji przeglądania. Używamy plików cookie dotyczących sesji:

 

§  aby móc dostarczać użytkownikowi produkty i usługi oraz zarządzać transakcjami, np. możemy na przykład wdrożyć plik cookie, aby zapamiętać pozycje zapisane w koszyku zakupowym w witrynie,

 

§  aby obsługiwać niektóre funkcje do zarządzania zawartością i do jej edycji.

 

Trwałe pliki cookie nie wygasają po zamknięciu przeglądarki. Używamy trwałych plików cookie:

 

§  aby rejestrować logowania gościa na koncie TCL,

 

§  aby rejestrować udzielenia zgody gościa na koncie TCL lub w innej witrynie / aplikacji firmy TCL na wykorzystywanie plików cookie, jeśli ma to zastosowanie,

 

§  aby poprawiać wydajność i możliwości projektowania, np. używamy plików cookie do weryfikacji popularności poszczególnych części witryn lub aplikacji oraz ustalania sposobów usprawniania ich funkcji,

 

§  aby poprawić obsługę użytkownika i personalizować wyświetlaną zawartość, np. używamy plików cookie do rejestrowania preferencji użytkownika oraz zwiększania udziału istotnej zawartości witryn/aplikacji (w tym reklam) dostarczanej użytkownikom,

 

§  aby umożliwić partnerom zewnętrznym, z którymi współpracujemy, dostarczanie reklam lub spersonalizowanych komunikatów marketingowych zaakceptowanych przez użytkownika. Dzięki plikom cookie wiemy na przykład, które produkty i usługi użytkownik kupuje, a jakimi się interesuje. Na podstawie tych informacji możemy także używać usług stron trzecich do aktywacji interesujących dla użytkownika reklam w naszych i w innych witrynach/aplikacjach.

 

§  aby obsługiwać niektóre funkcje do zarządzania zawartością i do jej edycji.

 

Zarządzanie zautomatyzowanymi narzędziami do zbierania danych

 

Jeśli użytkownik nie chce odbierać plików cookie, może ustawić odrzucanie plików cookie w przeglądarce lub otrzymywać alerty o plikach cookie zapisanych na urządzeniu. Użytkownik może także usuwać pliki cookie, gdy tylko opuści konto TCL lub witrynę/aplikację firmy TCL. Użytkownik nie musi przyjmować plików cookie w przypadku wizyty na koncie TCL, ale wybór takiej opcji może uniemożliwić mu dostęp do części opcji i funkcji konta TCL lub innych witryn/aplikacji firmy TCL.

 

Na przykład sekcja Pomoc na pasku narzędziu w większości przeglądarek internetowych oferuje opcję wyłączenia odbioru plików cookie, powiadamiania o odbiorze zautomatyzowanych narzędzi do zbierania danych, a także zupełnego ich wyłączenia.  Aby dowiedzieć się więcej o zamieszczonych popularnych przeglądarkach internetowych, klikaj odpowiednie łącza: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera i Apple Safari

 

Jeśli wymaga tego prawo, użytkownik zobaczy baner dotyczący plików cookie podczas pierwszej wizyty w witrynie/aplikacji, z którego dowie się, jakich zautomatyzowanych narzędzi zbierania danych używamy. Dodatkowo baner zawiera prośbę o zgodę na korzystanie z niektórych używanych przez firmę zautomatyzowanych narzędzi zbierania danych.

 

Zbieranie Danych Osobowych zautomatyzowanymi narzędziami do zbierania danych

 

Firma zbiera Dane Osobowe przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi do zbierania danych w celach określonych powyżej (w tym w sekcji „Wykorzystywanie Danych Osobowych”).  W przypadku takich plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika na pobranie. Firma traktuje zgodę jako podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych zebranych przy użyciu plików cookie.

 

 

KONTAKT Z NAMI

 

Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących zbierania, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania Danych Osobowych, ewentualnie wykonać swoje prawa wymienione powyżej, musi skontaktować się z nami, korzystając z jednego ze wskazanych poniżej kanałów.

 

Mieszkańców EOG prosimy o kontakt z TCT Mobile Europe, naszym unijnym przedstawicielem z siedzibą pod adresem Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Francja. Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: privacy.dpo@tcl.com.

 

Mieszkańców Wielkiej Brytanii prosimy o kontakt z TCT Mobile UK Limited, naszym brytyjskim przedstawicielem z siedzibą pod adresem 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, Anglia. Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: privacy.dpo@tcl.com.

 

Użytkowników z Indii prosimy o kontakt z panem Sudhansu Sahu, naszym indyjskim pracownikiem ds. zażaleń dostępnym pod adresem privacyqueryindia@tcl.com.

 

Użytkowników z USA prosimy o kontakt z TCT Mobile (US) Inc., podmiotem zależnym TCL z siedzibą pod adresem wskazanym poniżej wraz z danymi kontaktowymi:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: privacy.na@tcl.com, ewentualnie o telefon pod bezpłatny numer 1-855-368-0829

 

Użytkowników z Brazylii zapraszamy do kontaktu z Semp TCL Mobilidade Ltda., naszym brazylijskim przedstawicielem (nr podatnika 08.649.664/0001-98) z siedzibą pod adresem wskazanym poniżej wraz z danymi kontaktowymi:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H - parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP 07.786-900

Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: privacidade@semptcl.com.br, ewentualnie o telefon pod numer +55 (11) 3004-7570.

 

W przypadku użytkowników z Chin i innych regionów świata administratorem danych jest firma TCL Communication Technology Holdings Limited z siedzibą pod adresem 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny.

 

 

W razie nierozstrzygniętych zadowalająco obaw dotyczących prywatności lub wykorzystywania danych prosimy o bezpłatny kontakt z zewnętrznym amerykańskim dostawcą usług w zakresie rozstrzygania sporów pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

 

ANEKS — BRAZYLIA

(sesja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie LGPD)

 

Przegląd ogólny

 

Postanowienia wymienione w Aneksach obejmują wyłącznie przetwarzanie Danych Osobowych w świetle brazylijskiego prawa, zwłaszcza ustawy nr 13.709/2018 z późniejszymi zmianami (dalej „LGPD”). Jeśli postanowienia globalnej polityki prywatności firmy TCL i niniejszego Aneksu będą niespójne, treść Aneksu będzie traktowana nadrzędnie w związku z przetwarzaniem w świetle brazylijskiego prawa.

 

Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

 

Przetwarzanie Danych Osobowych musi odbywać się w związku z jedną z poniższych podstaw prawnych: (i) zgodność ze zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi TCL, (ii) wymogi umowne, (iii) wykonywanie praw w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych, (iv) ochrona życia i zdrowia, (v) uzasadniony interes firmy TCL lub strony trzeciej, (vi) ochrona kredytowa.

 

Przedsięwzięcie

 

Jeśli użytkownik odwiedzi naszą witrynę, poda Dane Osobowe lub skorzysta z Materiałów Firmy TCL, zgodzi się na zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie, przenoszenie, klasyfikowanie, uzyskiwanie dostępu, przechowywanie, modyfikowanie, komunikowanie, ujawnianie, eliminowanie, a także inne działania, których celem jest przetwarzanie Danych Osobowych wymienionych w polityce prywatności.

 

Poufność Danych Osobowych i obowiązki użytkownika

 

Firma TCL podejmuje wszelkich starań na rzecz ochrony Danych Osobowych użytkownika. Użytkownik odpowiada za wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem jego konta związane z Materiałami Firmy TCL. Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś uzyskał nieuprawniony kontakt do jego konta, musi skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji „Kontakt z nami”.

 

Prawa użytkownika

 

Z obowiązujących reguł i przepisów wynikają następujące prawa użytkownika: (i) prawo do potwierdzenia istnienia działań przetwarzania na Danych Osobowych, (ii) prawo dostępu, (iii) prawo do poprawiania nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych Danych Osobowych, (iv) prawo anonimizacji, blokady lub wykluczenia zbędnych lub nadmiarowych Danych Osobowych, ewentualnie Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, (v) prawo do przenoszenia, (vi) prawo do wykluczenia Danych Osobowych zbędnych w kontekście celów, w związku z którymi zostały zebrane, o ile przechowywanie Danych Osobowych nie jest wymagane ustawowo, (vii) prawo do uzyskania informacji o podmiotach prywatnych i publicznych, którym udostępniono Dane Osobowe, (viii) prawo do informacji o konsekwencjach odmowy zgody, (ix) prawo do wycofania zgody, (x) prawo do składania petycji na ręce pracowników brazylijskiego organu ds. ochrony danych (Brazilian National Data Protection Authority, dalej „ANPD”) dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, (xi) prawo do odmowy przetwarzania Danych Osobowych z uwagi na niezgodność z obowiązującym prawem.

 

Automatyczne decyzje i profilowanie

 

Automatyczne decyzje są podejmowane na bazie algorytmów i programów komputerowych bez interwencji ludzkiej.

 

Z drugiej strony profilowanie obejmuje analizę określonych aspektów osobowych, takich jak zainteresowania, preferencje, zachowanie czy lokalizacja, poprzez automatyczne przetwarzanie Danych Osobowych przy użyciu procesów statystycznych. W wyniku przetwarzania możemy przesyłać użytkownikowi spersonalizowane komunikaty oraz przedstawiać lepiej dostosowane do niego informacje na platformach, które częściej wzbudzą jego zainteresowanie.

 

Użytkownik ma prawo zażądać weryfikacji decyzji podjętej w wyniku automatycznego przetwarzania informacji.

 

Administrator danych

 

Administratorem danych jest firma TCL Communication Technology Holdings Limited z siedzibą pod adresem 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny, chyba że istnieje szczegółowa polityka prywatności z innymi postanowieniami.

 

Aby skontaktować się z DPO firmy TCL, wystarczy wysłać e-mail na adres privacidade@semptcl.com.br lub zadzwonić pod bezpłatny numer +55 (11) 3004-7570.

 

Użytkownik ma prawo złożyć na ręce pracowników ANPD podanie dotyczące przetwarzania danych osobowych. W tym celu musi skontaktować się bezpośrednio z ANPD.

 

 

 

 

ANEKS — EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG) ORAZ WIELKA BRYTANIA (UK)

 

Wykorzystywanie Danych Osobowych

 

Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane, przechowywane, przetwarzane lub wykorzystywane. Sposoby i cele oraz podstawy prawne opisano poniżej:

 

1. wykonywanie umów z użytkownikiem oraz dostawa Materiałów Firmy TCL użytkownikowi,

 

§  dostarczanie, aktywowanie, weryfikowanie i zarządzanie produktami i usługami kupionymi przez użytkownika,

 

§  dostarczanie aktualizacji oprogramowania, konserwowanie usług, wsparcie techniczne i usługi posprzedażowe do Materiałów Firmy TCL,

 

§  wspomaganie rejestracji i zarządzania kontem TCL,

 

§  udostępnianie do pobrania i zakupu naszych produktów i usług, takich jak aplikacje i powiązane witryny i/lub udostępnianie aplikacji stron trzecich zainstalowanych na urządzeniu,

 

§  przetwarzanie płatności za Materiały Firmy TCL lub zamówień Materiałów Firmy TCL,

 

§  kontakt z użytkownikiem w związku z Materiałami Firmy TCL, np. w przypadku, gdy Materiały Firmy TCL uległy zmianie lub zawierają błędy,

 

2. zgodność z obowiązkami prawnymi obejmującymi firmę,

 

§  zgodność z wszelkimi przepisami, rozporządzeniami, dyrektywami oraz decyzjami sądu, a także decyzjami władz,

 

§  ochrona przed oszustwami i zapobieganie nim, a także ochrona przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa prawnego lub informacyjnego oraz zabezpieczanie Materiałów Firmy TCL, w tym weryfikowanie kont i tożsamości, wykrywanie zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa oraz walka ze szkodliwą aktywnością,

 

3. firma TCL zbiera i przetwarza Dane Osobowe użytkownika z uwagi na swój uzasadniony interes,

 

§  określanie, wykonywanie lub obrona praw, a także wykorzystywanie danych w postępowaniach sądowych,

 

§  odpowiadanie na skargi lub pytania zgłaszane w związku z Materiałami Firmy TCL, a także obrona lub wykonywanie praw firmy,

 

§  personalizacja Materiałów Firmy TCL na wniosek użytkownika,

 

§  zrozumienie problemów z Materiałami Firmy TCL, weryfikowanie i korygowanie problemów, a także reagowanie na nie,

 

§  ocena i opracowywanie nowych funkcji, technologii i usprawnień Materiałów Firmy TCL,

 

§  administrowanie konkursami, promocjami, wydarzeniami, badaniami rynku, kwestionariuszami w związku z Materiałami Firmy TCL,

 

§  ułatwianie wykonywania wewnętrznych czynności w firmie TCL, takich jak audyty, analiza danych i badania mające na celu ulepszanie naszych produktów, usług, wrażeń użytkowników i komunikacji z klientami,

 

§  opracowywanie procesów i systemów szkoleniowych,

 

§  planowanie, raportowanie i prognozowanie biznesowe,

 

§  wysyłanie informacji o Materiałach Firmy TCL oraz dostosowywanie takich danych do potrzeb użytkowników. Firma może potrzebować zgody użytkownika na niektóre działania marketingowe. Firma oferuje wiele możliwości rezygnacji z określonych komunikatów od firmy. Aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych firmy pocztą elektroniczną, wystarczy kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” u dołu wiadomości e-mail i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

 

§  wyświetlanie niespersonalizowanych reklam.

 

4. Inne cele pod warunkiem świadomej zgody użytkownika.

 

Firma TCL może wykorzystywać Dane Osobowe w celach zgodnych z przyczynami wymienionymi powyżej. Podczas oceny zgodności celu firma weźmie pod uwagę kryteria wskazane w obowiązującym prawie, w tym uzasadnione oczekiwania użytkownika. Innymi słowy: Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do celów niesprzecznych i/lub nienadmiarowych celów w kontekście celów wymienionych powyżej.

 

Prawa użytkownika

 

W krajach członkowskich EOG i w Wielkiej Brytanii użytkownikowi mogą przysługiwać różne prawa w związku z ochroną prawną jego Danych Osobowych przechowywanych przez firmę. Oto przykłady takich praw:

 

§  prawo dostępu do przetwarzanych Danych Osobowych użytkownika oraz prawo do domagania się poprawy niedokładnych informacji,

 

§  prawo do kopii i przeniesienia przetwarzanych przez firmę Danych Osobowych o użytkowniku,

 

§  prawo żądania o usunięcie Danych Osobowych w pewnych okolicznościach (niniejszym informujemy, że mogą zaistnieć okoliczności, w których użytkownik poprosi o usunięcie Danych Osobowych, jednakże firma będzie zmuszona do ich utrzymywania),

 

§  prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Danych Osobowych w niektórych okolicznościach lub ograniczenia takich działań (w niektórych okolicznościach, gdy użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie lub poprosi nas o ograniczenie przetwarzania, a istnieją zobowiązania prawne wymuszające na firmie odmowę, firma może zignorować decyzję użytkownika),

 

§  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dogodnej chwili,

 

§  prawo zgłaszania roszczeń organowi nadzorczemu (szczegóły podano tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en w przyp. EOG, a tutaj: https://ico.org.uk/make-a-complaint/ w przypadku UK), o ile użytkownik podejrzewa firmę o naruszenie praw.

 

Osoby niepełnoletnie

 

Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 i 16 roku życia w EOG lub w UK, a zostali zapytani przez firmę o zgodę, muszą upewnić się, że w świetle przepisów mogą udzielić takiej zgody bez pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego. Firma zweryfikuje wiek użytkownika i będzie prosiła o zgodę rodzica/opiekuna, jeśli będzie to konieczne.

 

Przekazywanie Danych Osobowych

 

Gdy firma przekazuje Dane Osobowe poza EOG lub UK, upewnia się, że Dane Osobowe będą chronione w sposób spójny z tym oferowanym w świetle praw obowiązujących w EOG lub w UK. Zadba również o odpowiedni poziom zabezpieczeń poprzez jeden z poniższych mechanizmów:

 

  • uznaje się, że w kraju trzecim, do którego przekazane zostaną Dane Osobowe, obowiązuje odpowiedni poziom ochrony danych zgodny z wymogami Komisji Europejskiej lub Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii (zależnie od stanu faktycznego),

 

  • importer i eksporter zawarli umowę obejmującą „standardowe klauzule umowne” zatwierdzone przez Komisję Europejską lub Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii (zależnie od stanu faktycznego),

 

§  Jeśli wyniknie taka konieczność, firma TCL może udostępniać dane w związku z naruszeniami w wybranych sytuacjach określonych przepisami prawa, np. w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika, zawarcia lub wykonania umowy w interesie użytkownika, za zgodą użytkownika, wtedy, gdy jest to niezbędne przez wzgląd na ważny interes publiczny, a także w przypadku konieczności wykonywania praw lub obrony prawnej.

 

Użytkownik może zażądać dodatkowych danych dotyczących ochrony Danych Osobowych w przypadku ich przekazania poza granice EOG lub UK (w tym kopii standardowych klauzul umownych podpisanych przez importerów w krajach trzecich), kontaktując się z firmą zgodnie z informacjami w sekcji „Kontakt z nami”.

 

 

 

 

ANEKS — KALIFORNIA

 

Prawo do prywatności w Kalifornii

 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma mogła zbierać różnych kategorii Dane Osobowe opisane w polityce prywatności komunikacji firmy TCL.

 

 

 

Użytkownicy zamieszkali w Kalifornii (USA) poza powyższymi prawami wymienionymi w sekcji „Prawa użytkownika” od 1 stycznia 2020 roku mają następujące prawa:

 

  • Prawo wiedzy: użytkownik może zażądać podania informacji z kategorii oraz określonych Danych Osobowych, które firma o nim zebrała, a także o przekazanie informacji o kategoriach źródeł, z których pozyskane zostały dane, o celu zbierania informacji, a także o sprzedaży Danych Osobowych lub ich ujawnianiu do celów biznesowych stronom trzecim,

 

  • prawo do wolności od dyskryminacji z powodu wykonywania praw wymienionych powyżej,

 

  • w niektórych okolicznościach, jeśli zaistnieje wyjątek prawny, użytkownik może zażądać usunięcia Danych Osobowych. Przypominamy, że w przypadku braku możliwości identyfikacji tożsamości użytkownika firma może odmówić mu usunięcia i podać powody odmowy.

 

Po otrzymaniu żądania zweryfikujemy je, sprawdzając, czy adres e-mail, z którego wysłano żądanie, pokrywa się z adresem e-mail użytym do rejestracji konta. Firma może poprosić o dodatkowe informacje (np. numer IMEI lub numer seryjny urządzenia), jeśli uzna, że musi dodatkowo zidentyfikować tożsamości w celu promocji bezpieczeństwa i ochrony przed oszustwami. Użytkownik może móc w świetle prawa składać żądania przez pełnomocników.  Aby zweryfikować pełnomocnika zdolnego do wykonywania w imieniu użytkownika praw i podejmowania wyborów w jego imieniu, firma może poprosić o okazanie pełnomocnictwa. W przypadku braku dokumentu agent musi okazać inny ważny pisemny dokument uprawniający go do działania w imieniu użytkownika.

 

Dodatkowo sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu postępowania cywilnego zezwala użytkownikom zamieszkałym w Kalifornii żądanie o określone informacje dotyczące ujawniania Danych Osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Aby zgłosić takie żądanie, użytkownik musi skontaktować się z firmą, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, i w linii tematu żądania wprowadzić frazę „Shine the Light” (rzucić światło).

 

Użytkownik może wykonać swoje prawa opisane powyżej i/lub przesłać dowolną skargę dotyczącą zgodności firmy z kalifornijskim prawem dotyczącym prywatności, bezpośrednio kontaktując się z firmą telefonicznie lub pocztą elektroniczną, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt z nami”. Użytkownik może powołać pełnomocnika uprawnionego do składania roszczeń w jego imieniu. Uprawniony agent musi być zarejestrowany przez kalifornijskiego Sekretarza Stanu. Możemy odmówić żądania od pełnomocnika, jeśli nie okaże on pełnomocnictwa podpisanego przez użytkownika.