OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – TCL COMMUNICATION

Jazyk

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je účinné od 30. júla 2021.

 

 

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa uvádza, ako spoločnosť TCL a/alebo jej pridružené a dcérske spoločnosti (ďalej spoločne len „TCL“ alebo „my“) chránia osobné údaje, ktoré o vás spracúvame (ďalej len „osobné údaje“), aké typy osobných údajov o vás zhromažďujeme, čo s nimi robíme, na aký účel ich zhromažďujeme, ako ich zverejňujeme a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

 

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť TCL!

 

KEDY SA TOTO OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV UPLATŇUJE?

 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje, keď spracúvame vaše osobné údaje v dôsledku vášho prístupu a používania webových lokalít spoločnosti Alcatel (vrátane www.alcatelmobile.com), značkových zariadení spoločnosti TCL a Alcatel, ako sú telefóny, tablety, hodinky, náramky, nositeľné zariadenia, smerovače, a niektorých ďalších aplikácií spoločnosti TCL a služieb poskytovaných spoločnosťou TCL Communication Technology Holdings Limited, ktoré môžu odkazovať na toto oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej spoločne len „materiály spoločnosti TCL“). Informácie k aplikáciám inteligentných služieb od spoločnosti TCL (vrátane TCL Account, TCL Channel, TCL Home App, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control a Remote Diagnosis) nájdete na adrese https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html.

 

Ďalšie informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje pri prístupe na webovú lokalitu spoločnosti TCL a jej používaní (www.tcl.com), a pri používaní produktov TCL smart TV a zariadení značky SEMP nájdete na adrese https://www.tcl.com/global/en/privacy-notice.html

 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje aj na spracovávanie osobných údajov týkajúcich sa našich obchodných kontaktov v rámci našich klientov, obchodných partnerov, dodávateľov a iných organizácií, s ktorými má spoločnosť TCL obchodný vzťah alebo ho zvažuje.

 

Kliknutím na jednotlivé časti nižšie zistíte viac:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa môže priebežne aktualizovať, aby odrážalo zmeny v spôsobe zhromažďovania a používania vašich osobných údajov alebo zmeny v platných zákonoch. Akákoľvek aktualizácia tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nadobudne účinnosť po zverejnení na našej webovej lokalite na adrese  https://www.tcl.com/global/en.html. O zmenách tohto oznámenia o ochrane osobných údajov vás okrem toho môžeme informovať prostredníctvom oznámenia, podľa toho, čo vyžadujú príslušné zákony.

 

NAVŠTÍVENÍM NAŠICH WEBOVÝCH LOKALÍT, POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ O SEBE ALEBO POUŽÍVANÍM MATERIÁLOV SPOLOČNOSTI TCL POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI A ZOZNÁMILI SA S POSTUPMI POPÍSANÝMI V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME

 

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto v tomto dokumente vysvetľujeme, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme. Upozorňujeme, že ak nám neposkytnete určité osobné údaje, je možné, že spoločnosť TCL nebude môcť splniť niektoré ciele uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, a tak vám nemusí byť umožnené používať určité materiály spoločnosti TCL alebo k nim mať prístup.

 

Môžeme zhromažďovať a spracovávať vaše nasledujúce osobné údaje:

 

§  Informácie, ktoré nám poskytnete. Patria sem informácie o vás, ktoré nám poskytnete vyplnením formulárov, zadaním informácií na našej webovej lokalite, vytvorením používateľských účtov alebo komunikáciou s nami, či už osobne, telefonicky, online, e-mailom alebo iným spôsobom, a vďaka ktorým je možné vás identifikovať alebo umožniť vašu identifikáciu v závislosti od kontextu. Medzi tieto informácie patria okrem iného nasledujúce údaje:

 

o   Osobné kontaktné údaje: vaše meno, dodacia, fakturačná a/alebo obchodná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;

o   Prihlasovacie údaje: používateľské meno, heslo, prezývka;

o   Demografické údaje: dátum narodenia, pohlavie;

o   Platobné údaje: údaje o vašej debetnej alebo kreditnej karte, bankové údaje alebo iné platobné a finančné informácie;

o   Ďalšie informácie o vás, ako je vaše povolanie (napr. pri zúčastnení sa prieskumu sa vás môžeme opýtať na vaše povolanie), jazyk a zdravotné údaje (napr. vaše údaje o cvičení vrátane výšky a hmotnosti, telesnej teploty, tepovej frekvencie, údajov o kvalite spánku, údajov o chôdzi/behu/jazde na bicykli);

o   Vaše otázky, sťažnosti alebo pripomienky k našim produktom a službám alebo odpovede na naše dotazníky; 

o   Informácie o materiáloch spoločnosti TCL, ktoré vlastníte a používate a prípadný dôkaz, že ste si ich zakúpili a

o   E-mailová adresa rodiča alebo zákonného zástupcu v prípade maloletých.

 

§  Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme alebo generujeme. Zo zariadení a prehliadačov, ktoré používate, môžeme automaticky zhromažďovať aktivitu na internete, elektronickú aktivitu a iné informácie. Medzi tieto informácie patria okrem iného nasledujúce:

 

o   Podrobnosti o vašom používaní materiálov spoločnosti TCL;

o   Poloha vášho zariadenia a časové pásmo;

o   Podrobnosti o vašom používaní produktov, ktoré vám dodávame, ako je história prehľadávania, história vyhľadávania a kliknutí na stránky, typ prehliadača, frekvencia relácií a vaše ďalšie aktivity pri používaní našich produktov alebo služieb;

o   Adresa IP, adresa MAC, ID zariadenia, ID terminálu, sériové číslo, číslo IMEI, číslo IMSI, reklamné ID (jedinečné ID používateľa pridelené vašim zariadeniam na reklamné účely), model hardvéru a akékoľvek iné identifikátory zariadenia alebo informácie o vašich materiáloch spoločnosti TCL špecifické pre zariadenie;

o   Presné a približné geolokačné informácie poskytované signálom GPS vášho zariadenia alebo komunikované prostredníctvom blízkych prístupových bodov Wi-Fi a mobilných veží počas používania určitých služieb s povolením pre funkciu určovania polohy. Zhromažďovanie údajov o polohe môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom nastavení operačného systému vašich produktov alebo aplikácií, na ktoré sa toto zhromažďovanie vzťahuje;

o   Informácie týkajúce sa vášho zdravotného stavu a podrobnosti údajov o vašej kondícii a cvičení (napríklad vaša výška a hmotnosť, telesná teplota, tepová frekvencia, kvalita spánku, informácie o sledovaní chôdze, behu a bicyklovania) v rozsahu, v akom nám takéto informácie poskytnete alebo inak súhlasíte s ich zhromažďovaním;

o   Denníky chýb, kódy chýb a popisy chýb a iné informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s poruchami alebo chybami vo vašich materiáloch spoločnosti TCL;

o   Informácie zhromaždené určitými aplikáciami spoločnosti TCL. Napríklad, keď používate aplikáciu TCL Account v mobilnom telefóne, táto aplikácia sa pripojí k internetu, vyžiada si vaše systémové povolenia (vrátane povolení pre úložisko, fotoaparát, internetové pripojenie a kontakty) a zhromažďuje vašu e-mailovú adresu, heslo k účtu, názov účtu, pohlavie, krajinu/oblasť, model zariadenia, názov zariadenia, verzie aplikácie a operačný systém mobilného telefónu;

o   Poloha, kde používate aplikáciu TCL Connect na pripojenie a ovládanie viacerých zariadení spoločnosti TCL alebo Alcatel (napríklad hodiniek, náramkov a smerovačov), a tiež  vaše informácie o pripojení pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth, polohe, účte TCL, informácie o telefóne a informácie o zariadeniach spoločnosti TCL alebo Alcatel, ktoré sa majú pripojiť;

o   Vaše e-maily, telefónne číslo, adresu, faxové číslo, históriu chatu alebo záznamy telefonických rozhovorov medzi vami a naším tímom starostlivosti o zákazníkov, počas poskytovania popredajnej podpory a 

o   Ostatné informácie, ktoré sme vám oznámili, keď ste niektoré aplikácie spustili po prvýkrát.

 

§  Informácie, ktoré získavame z iných zdrojov. Informácie o vás môžeme zhromažďovať od tretích strán. Medzi tieto informácie patria okrem iného nasledujúce:

 

o   Informácie zo sociálnych sietí;

o   Informácie získané od iných poskytovateľov produktov, služieb, webových lokalít a aplikácií;

o   Informácie týkajúce sa služieb opravy od operátorov vašich mobilných zariadení;

o   Iné komerčne alebo verejne dostupné zdroje (podľa platných zákonov) a

o   Ak sa zúčastníte programov prieskumu trhu organizovaných a/alebo sponzorovaných spoločnosťou TCL alebo v jej mene, môžeme tiež zhromažďovať informácie z webových lokalít alebo sociálnych sietí tretích strán v súlade so zásadami ochrany osobných údajov týchto webových lokalít a sociálnych sietí.

 

Môžeme zhromažďovať aj ďalšie informácie o vás, vašom zariadení alebo používaní materiálov spoločnosti TCL spôsobom, o ktorom sme vás informovali v čase zhromažďovania a/alebo s vaším súhlasom v súlade s platnými zákonmi.

 

Nezbierame úmyselne žiadne osobné údaje od detí ani o týchto deťoch mladších ako 13 rokov, alebo minimálneho veku povoleného podľa platných zákonov, bez jasného uvedenia, že takéto informácie majú byť poskytované len na základe súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, pokiaľ je to vyžadované príslušnými zákonmi. Osobné údaje týkajúce sa detí bude spoločnosť TCL používať len v rozsahu, v akom to povoľujú platné zákony, a ak sa to vyžaduje, len so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak sa domnievate, že nám vaše dieťa poskytlo svoje osobné údaje bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu, obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej nižšie v časti Kontaktujte nás. Ak vaše dieťa využíva naše služby Kids Learning alebo Kids Mode, TCL family watch alebo iné produkty či služby pre dieťa od spoločnosti TCL, poskytneme vám samostatné zásady ochrany osobných údajov s podrobnejšími informáciami o tom, ako chránime osobné údaje detí.

 

 

POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, uchovávať, spracovávať alebo inak používať nasledujúcimi spôsobmi a na nasledujúce účely:

 

§  Na dodanie, aktiváciu, overenie a správu našich produktov a služieb, ktoré ste si zakúpili;

 

§  Na poskytovanie aktualizácií softvéru, služieb údržby, technickej podpory a popredajných služieb pre materiály spoločnosti TCL;

 

§  Aby sme vám pomohli pri registrácii a správe vášho účtu TCL;

 

§  Aby ste si mohli stiahnuť a zakúpiť naše produkty a služby, ako sú naše aplikácie a súvisiace webové lokality a/alebo aby ste mali prístup k aplikáciám tretích strán nainštalovaným v zariadení;

 

§  Na spracovanie platobných transakcií alebo objednávok materiálov spoločnosti TCL;

 

§  Aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s materiálmi spoločnosti TCL, napríklad v prípade, že sa niektoré materiály spoločnosti TCL zmenili alebo vykazujú problémy s overovaním vašich účtov a identifikácie, zisťovaním bezpečnostných incidentov a bojom proti škodlivým aktivitám;

 

§  Na ochranu a prevenciu pred podvodmi a rizikami v oblasti bezpečnosti informácií, ako aj na zabezpečenie materiálov spoločnosti TCL;

 

§  Na ustanovenie, výkon alebo obranu svojich zákonných práv alebo na účely súdnych konaní;

 

§  Aby sme mohli reagovať na sťažnosti alebo otázky, ktoré môžete vzniesť v súvislosti s materiálmi spoločnosti TCL, a na obranu a výkon našich zákonných práv;

 

§  Na personalizáciu materiálov spoločnosti TCL na vašu žiadosť;

 

§  Na riešenie problémov s funkčnosťou alebo iných problémov týkajúcich sa materiálov spoločnosti TCL;

 

§  Na vyhodnocovanie a vývoj nových funkcií, technológií a vylepšení materiálov spoločnosti TCL;

 

§  Na správu súťaží, propagačných akcií, podujatí, prieskumov trhu, prieskumov v súvislosti s materiálmi spoločnosti TCL;

 

§  Na uľahčenie interných činností, ako je audit, analýza údajov a výskum s cieľom zlepšiť naše produkty, služby, používateľskú skúsenosť a komunikáciu so zákazníkmi;

 

§  Na dodržiavanie všetkých platných zákonov, nariadení, smerníc a súdnych rozhodnutí, ako aj rozhodnutí príslušných orgánov;

 

 

§  Na zasielanie informácií o materiáloch spoločnosti TCL a zvyšovania relevantnosti týchto informácií pre vás. Na určité marketingové aktivity môžeme potrebovať váš súhlas. Zo zasielania určitých oznámení od nás sa môžete odhlásiť rôznymi spôsobmi. Ak sa chcete odhlásiť zo zasielania e-mailovej marketingovej komunikácie od nás, môžete kliknúť na odkaz „Odhlásiť sa“, ktorý sa nachádza na konci e-mailu, a postupovať podľa uvedených pokynov;

 

§  My a naši reklamní partneri môžeme na niektorých našich produktoch a službách zobrazovať nepersonalizovanú reklamu. Ak budú naši reklamní partneri zobrazovať personalizovanú reklamu, požiadame vás o výslovný predchádzajúci súhlas, ako to vyžadujú platné zákony a

 

§  Všetky ostatné účely, na ktoré ste poskytli svoj súhlas.

 

Pokiaľ osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, patria do osobitnej kategórie osobných údajov alebo k citlivým osobným údajom podľa platných zákonov, spracovávame takéto údaje na základe vášho výslovného súhlasu, pričom súhlas s takýmto spracovávaním môžete kedykoľvek odvolať. Mali by ste si však byť vedomí, že ak sa tak rozhodnete, možno vám nebudeme môcť naďalej poskytovať určité služby. Ak sa rozhodnete stiahnuť súhlas, informujeme vás bližšie o možných následkoch. Ak to povoľujú platné zákony, môžeme spracovávať aj osobitné kategórie osobných údajov, ktoré ste výslovne zverejnili, alebo na ustanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

Ak vystupujete ako obchodný kontakt vašej organizácie, ktorý v mene vašej organizácie nakupuje alebo používa materiály spoločnosti TCL, môžeme zhromažďovať vaše meno, dodaciu, fakturačnú a/alebo obchodnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a používať vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie bežných obchodných operácií, na súvisiace administratívne alebo iné účely, prípadne na iné účely uvedené vyššie v časti „Použitie osobných údajov“.

 

 

ZVEREJŇOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

 

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, nepredávame ani inak nezverejňujeme, s výnimkou prípadov popísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré vám boli oznámené v čase zhromažďovania údajov alebo ktoré sú popísané v konkrétnom oznámení o ochrane osobných údajov, podľa toho, čo je uplatniteľné.

 

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť pridruženým a dcérskym spoločnostiam spoločnosti TCL v jednom alebo vo viacerých prípadoch popísaných nižšie:

 

§  Aby nám pomohli poskytovať vám materiály spoločnosti TCL;

 

§  Ak predávame produkty a služby poskytované pridruženými a/alebo dcérskymi spoločnosťami spoločnosti TCL a

 

§  Na účely, na ktoré spoločnosť TCL spracováva vaše osobné údaje podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať s tretími stranami na dosiahnutie cieľov uvedených v časti „Použitie osobných údajov“ vyššie vrátane:

 

§  V prípade predaja podnikov alebo majetku spoločnosti TCL inej spoločnosti, pri fúzii alebo iných významných transakciách môžeme poskytnúť vaše osobné údaje z dôvodu povinnej starostlivosti a po dokončení transakcie;

 

§  Vaše reklamné ID (jedinečné ID používateľa pridelené vašim zariadeniam na reklamné účely) môžeme poskytnúť našim reklamným partnerom, aby mohli zobrazovať nepersonalizovanú reklamu;

 

§  Ak vám predávame produkty alebo služby tretích strán, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť týmto tretím stranám;

 

§  Ak poskytnete svoj súhlas so sprístupnením vašich osobných údajov konkrétnej a identifikovanej tretej strane alebo kategórii tretích strán;

 

§  Zástupcom tretích strán alebo zmluvným partnerom (napríklad poskytovateľom našich služieb elektronického ukladania údajov), ktorých si najímame aby nám pomohli poskytovať vám naše služby a produkty. Prijmeme opatrenia, ktoré budú od takýchto tretích strán vyžadovať spracovávanie vašich osobných údajov v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a na základe povinnosti zachovávať mlčanlivosť;

 

§  Obchodným partnerom, ktorí poskytujú produkty a/alebo služby, ktoré sú vložené do materiálov spoločnosti TCL, ktoré vám poskytujeme, alebo slúžia ako ich súčasť. Tieto tretie strany budú zodpovedné za to, ako používajú vaše osobné údaje v súvislosti so svojimi službami a produktmi, ako je popísané v samostatnom oznámení o ochrane osobných údajov poskytnutým týmito tretími stranami, a ktoré vám odporúčame si overiť a

 

§  V rozsahu vyžadovanom zákonom alebo ak sme povinní zverejniť vaše osobné údaje s cieľom splniť zákonnú povinnosť, ustanoviť, vykonávať alebo brániť naše zákonné práva a/alebo práva tretích strán.

 

Okrem zverejnenia osobných údajov popísaných v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť tretím stranám len vtedy, ak ste to povolili.

 

Upozorňujeme, že ak prostredníctvom našich služieb alebo produktov pristupujete k službám tretích strán – napríklad k službám sociálnych médií, nástrojom tretích strán na jednotné prihlásenie, aplikáciám tretích strán alebo mobilným platformám – tieto služby tretích strán o vás môžu zhromažďovať informácie vrátane informácií o vašej aktivite týkajúcej sa produktov a služieb a informácie o vašom používaní produktov a služieb môžu tieto služby oznámiť vašim pripojeniam na služby tretích strán. Spracovávanie osobných údajov takýmito poskytovateľmi, ktorí sú tretími stranami, sa bude riadiť výhradne ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

 

PREPOJENIA TRETÍCH STRÁN

 

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na lokality tretích strán a naše produkty môžu tiež obsahovať predinštalované aplikácie vyvíjané a prevádzkované tretími stranami. Nezodpovedáme za postupy ochrany osobných údajov ani za obsah takýchto ďalších lokalít a aplikácií. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na ne nevzťahuje. Pozorne si prečítajte zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa služieb tretích strán a v prípade potreby sa obráťte priamo na tieto strany.

 

Okrem toho vaše osobné údaje môžu zhromažďovať aj operátori vašich mobilných zariadení od spoločnosti TCL alebo Alcatel, na účely zlepšenia služieb, diagnostiky a iné účely. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa na týchto operátorov nevzťahuje a nezodpovedáme ani za ich postupy ochrany osobných údajov. Ak chcete zistiť podrobnosti o tom, ako zhromažďujú a spracovávajú vaše osobné údaje, obráťte sa priamo na týchto operátorov.

 

 

MEDZINÁRODNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť TCL môže vaše osobné údaje zdieľať globálne so spoločnosťami v rámci svojej firemnej skupiny na vykonávanie činností uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť TCL môže tiež zadať spracovávanie alebo zdieľanie vašich osobných údajov tretím stranám so sídlom mimo vašej krajiny. Keď používate materiály spoločnosti TCL, môžeme prenášať, ukladať a spracovávať vaše údaje v rámci krajiny vášho bydliska aj mimo nej v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Spracovávanie vašich osobných údajov preto môže podliehať aj iným zákonom, ako sú zákony vašej krajiny.

 

Spoločnosť TCL podniká príslušné kroky, aby zabezpečila, že prenos osobných údajov sa uskutočňuje v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a najmä, že budú zavedené zmluvné, technické a organizačné opatrenia, ako sú napríklad, nie však výlučne, Štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou.

 

 

BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prijali sme organizačné, fyzické a technické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami odvetvia, aby sme chránili vami poskytnuté osobné údaje a zabránili každému neoprávnenému prístupu, zverejneniu, použitiu, zmene, poškodeniu alebo strate údajov. Na ochranu vašich osobných údajov prijmeme primerané a praktické opatrenia vrátane nasledujúcich:

 

§  V súvislosti s našimi službami a produktmi budeme používať protokol SSL a ďalšie technické opatrenia na zabezpečenie šifrovania. Budeme pravidelne skúmať naše postupy zhromažďovania, ukladania a spracovávania informácií (vrátane opatrení fyzickej bezpečnosti), aby sme zabránili neoprávnenému prístupu do systému.

 

§  Našim zamestnancom a personálu tretích strán povolíme prístup k vašim osobným údajom len v rozsahu nevyhnutnom na spracovávanie vašich osobných údajov a poskytovanie služieb. Títo zamestnanci a externý personál (personál nami poverených tretích strán) podliehajú zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

 

§  Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Budeme sa naďalej snažiť chrániť vaše osobné údaje a zavádzať ochranné opatrenia, ako napríklad zabezpečenie šifrovania pri ukladaní a prenose informácií, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, ich použitiu alebo zverejneniu.

 

§  Budeme obozretne vyberať obchodných partnerov a poskytovateľov služieb a zavádzať požiadavky na ochranu osobných údajov do obchodných zmlúv medzi oboma stranami.

 

§  Budeme vykonávať školenia o bezpečnosti a ochrane osobných údajov, testovanie a propagačné aktivity s cieľom zvýšiť povedomie zamestnancov o dôležitosti ochrany osobných údajov.

 

Uvedomte si však, že pri žiadnom prenose údajov cez internet nie je možné zaručiť 100 % bezpečnosť. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení nášho bezpečnostného systému, budeme včas konať v súlade so všetkými platnými zákonmi.

 

 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť TCL uchováva vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a po uplynutí primeraného času ich odstráni podľa nasledujúcich kritérií:

 

§  Spoločnosť TCL uchováva vaše osobné údaje dovtedy, kým ich potrebuje na účely uvedené v časti „Použitie osobných údajov“, čo sa môže zhodovať s obdobím, počas ktorého medzi spoločnosťou TCL a vami pretrváva vzťah a

 

§  Spoločnosť TCL uchováva vaše osobné údaje tak dlho, ako je nutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na ňu vzťahuje, alebo na obranu proti žalobám podaným proti nám.

 

 

VAŠE PRÁVA

 

Zákony o ochrane osobných údajov vám v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame, môžu poskytnúť viaceré zákonné práva. Zákony o ochrane osobných údajov sú rôzne, takže nie všetky tieto práva sa uplatňujú vo všetkých krajinách. Podrobnejšie informácie o vašich právach v niektorých konkrétnych jurisdikciách nájdete v prílohách tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

 

Rozumieme však, že vaše osobné údaje patria výhradne vám, vďaka čomu máte kontrolu nad tým, ako ich používame. Medzi vaše práva môže patriť:

 

§  Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, vrátane práva získať informácie o týchto údajoch a ich kópie;

 

§  Právo požadovať opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;

 

§  Právo požadovať, aby sme za určitých okolností vaše osobné údaje vymazali alebo odstránili. Upozorňujeme, že môžu nastať okolnosti, keď nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, avšak my sme podľa zákona oprávnení ich uchovávať;

 

§  Ak to povoľujú platné zákony, právo podať sťažnosť príslušnému štátnemu orgánu, ak si myslíte, že sme porušili niektoré z vašich práv.

 

Svoje práva môžete uplatniť tak, že sa na nás obrátite prostredníctvom údajov uvedených nižšie v časti „Kontaktujte nás“.

 

Aby sme vašu žiadosť mohli dokončiť, môžeme potrebovať potvrdenie vašej overiteľnej spotrebiteľskej žiadosti a môžeme vás napríklad požiadať o potvrdenie údajových bodov, ktoré o vás už máme. Osobné údaje poskytnuté v overiteľnej spotrebiteľskej žiadosti použijeme len na overenie totožnosti žiadateľa alebo jeho oprávnenia podať žiadosť.

 

 

POUŽITIE SÚBOROV COOKIE

 

My a naši partneri z oblasti reklamy a analýzy údajov, ktorí sú tretími stranami, používame súbory cookie a podobné webové technológie vrátane pixelových značiek alebo webových majákov (ďalej len „nástroje na automatické zhromažďovanie údajov“) na podporu určitých funkcií účtu TCL, mobilných zariadení a ďalších webových lokalít a aplikácií, ktoré prevádzkujeme. Nástroje na automatické zhromažďovanie údajov sú časti kódu nasadené na vašom zariadení. Nástroje na automatické zhromažďovanie údajov umožňujú webovej lokalite rozpoznať váš prehliadač alebo zariadenie počas vašej návštevy webovej lokality/aplikácie spoločnosti TCL alebo pri vašom návrate na webovú lokalitu/aplikáciu spoločnosti TCL. Ďalšie podrobnosti o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie, ktoré nájdete tu: https://www.tcl.com/global/en/tcl-cookies-policy.html

 

Používame dva typy nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov: „súbory cookie relácie“ a „trvalé súbory cookie“.

 

Platnosť súboru cookie relácie vyprší po zatvorení prehliadača. Súbor cookie relácie vás identifikuje počas relácie prehľadávania tak, že sa vášmu zariadeniu priradí náhodne vygenerované jedinečné identifikačné číslo. Súbory cookie relácie používame:

 

§  Aby sme vám mohli poskytovať produkty a služby a spravovať transakcie. Môžeme napríklad nasadiť súbor cookie na zapamätanie položiek, ktoré máte uložené v online nákupnom košíku, a

 

§  Na určité účely správy a úpravy obsahu.

 

Platnosť trvalých súborov cookie nevyprší, keď zatvoríte prehliadač. Trvalé súbory cookie používame:

 

§  Na zaznamenanie toho, či je návštevník prihlásený do účtu TCL;

 

§  Na zaznamenanie udelenia súhlasu s používaním súborov cookie od návštevníka účtu TCL alebo inej webovej lokality/aplikácie spoločnosti TCL, ak sa to vyžaduje;

 

§  Na účely výkonnosti a návrhov. Súbory cookie môžeme používať napríklad na sledovanie, ktoré časti našich webových lokalít alebo aplikácií sú obľúbené, a na zisťovanie, ako zlepšiť ich funkčnosť;

 

§  Na zlepšenie používateľského zážitku a prispôsobenie toho, čo vidíte. Súbory cookie môžeme používať napríklad na zaznamenávanie volieb používateľov a na zabezpečenie toho, aby sa používateľom dodával relevantnejší obsah webových lokalít/aplikácií (vrátane reklamného obsahu);

 

§  Aby sme nám a partnerom, ktorí sú tretími stranami, a s ktorými spolupracujeme, umožnili doručovať také reklamy alebo prispôsobovať také marketingové správy, s prijímaním ktorých ste súhlasili. Súbory cookie môžeme používať napríklad na zaznamenávanie toho, aké produkty a služby kupujete alebo o aké služby prejavujete záujem, a využiť potom služby tretích strán, aby sme na základe týchto informácií umožnili zobrazovanie relevantných reklám na našich a iných webových lokalitách/aplikáciách a

 

§  Na určité účely správy a úpravy obsahu.

 

Ako spravovať nástroje na automatické zhromažďovanie údajov

 

Ak si neželáte prijímať súbory cookie, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby vás upozornil, keď sa súbor cookie uloží do vášho zariadenia. Súbory cookie môžete tiež odstrániť hneď, ako opustíte účet TCL alebo inú webovú lokalitu/aplikáciu spoločnosti TCL. Hoci pri návšteve účtu TCL súbory cookie nemusíte prijímať, ak nastavíte svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie, je možné, že nebudete môcť používať všetky funkcie a vlastnosti účtu TCL alebo inej webovej lokality/aplikácie spoločnosti TCL.

 

Napríklad v časti Pomocník na paneli s nástrojmi vo väčšine webových prehliadačov sa dozviete, ako zabrániť prehliadaču prijímať nové súbory cookie, ako dosiahnuť, aby vás prehliadač upozornil pri prijatí nových nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov a ako nástroje na automatické zhromažďovanie údajov úplne vypnúť.  Ďalšie informácie relevantné pre niektoré populárne prehliadače nájdete po kliknutí na nasledujúce príslušné odkazy: Google Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer; OperaApple Safari

 

Ak to vyžaduje zákon, pri prvej návšteve našej webovej lokality/aplikácie vám zobrazíme banner so súbormi cookie, ktorý vysvetľuje, aký typ nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov používame, a ktorý vás žiada o súhlas s niektorými nástrojmi na automatické zhromažďovanie údajov, ktoré používame.

 

Osobné údaje zhromažďované prostredníctvom nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov

 

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom nástrojov na automatické zhromažďovanie údajov používame na vyššie uvedené účely (vrátane časti „Použitie osobných údajov“).  V prípade tých súborov cookie, pri ktorých žiadame o váš súhlas s ich nasadením, sa spoliehame na súhlas aj ako na právny základ pre spracovávanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom týchto súborov cookie.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

Ak chcete získať ďalšie informácie o zhromažďovaní, používaní, zverejňovaní, prenose alebo spracovávaní vašich osobných údajov alebo o uplatnení vyššie uvedených práv, obráťte sa na nás prostredníctvom konkrétnych nižšie uvedených možností.

 

Pre obyvateľov EHP, naším zástupcom v Európskej únii je spoločnosť TCT Mobile Europe so sídlom na adrese Le Capitole, 55 rue des Champs-Pierreux, 92000 Nanterre, Francúzsko. Obráťte sa na nás na adrese privacy.dpo@tcl.com.

 

Pre obyvateľov v Spojenom kráľovstve, naším zástupcom v Spojenom kráľovstve je spoločnosť TCT Mobile UK Limited so sídlom na adrese 10 Finsbury Square, London EC2A 1AF, Anglicko. Obráťte sa na nás na adrese privacy.dpo@tcl.com.

 

Pre používateľov v Indii, osobou zodpovednou za sťažnosti v Indii je pán Sudhansu Sahu, na ktorého sa môžete obrátiť na adrese privacyqueryindia@tcl.com.

 

Pre používateľov v Spojených štátoch, dcérskou spoločnosťou spoločnosti TCL je spoločnosť TCT Mobile (US) Inc., ktorej adresy a kontaktné údaje sú uvedené nižšie:

TCT Mobile, Inc.

25 Edelman, suite 200

Irvine, CA 92618

Obráťte sa na nás zaslaním e-mailu na adresu privacy.na@tcl.com alebo zavolaním na našu bezplatnú telefonickú linku 1-855-368-0829

 

Pre používateľov v Brazílii, dcérskou spoločnosťou spoločnosti TCL je spoločnosť Semp TCL Mobilidade Ltda. (Číslo platiteľa dane 08.649.664/0001-98), ktorej adresa a kontaktné údaje sú uvedené nižšie:

Semp TCL Mobilidade Ltda

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 5, Galpão H – parte 1, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP – CEP 07.786-900

Obráťte sa na nás zaslaním e-mailu na adresu privacidade@semptcl.com.br alebo zavolaním na telefónne číslo +55 (11) 3004-7570.

 

Pre používateľov v Číne a ostatných častiach sveta, správcom údajov je spoločnosť TCL Communication Technology Holdings Limited so sídlom na adrese 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, provincia Guangdong, Čína.

 

 

Ak máte nevyriešený problém týkajúci sa ochrany osobných údajov alebo používania údajov, ktorý sme nevyriešili uspokojivo, môžete sa (bezplatne) obrátiť na nášho poskytovateľa riešenia sporov so sídlom v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe

 

PRÍLOHA PRE BRAZÍLIU

(Táto časť nadobúda účinnosť dňom vstupu LGPD do platnosti)

 

Všeobecný prehľad

 

Ustanovenia uvedené v tejto prílohe sa vzťahujú výlučne na činnosti týkajúce sa spracovávania osobných údajov, ktoré podliehajú brazílskym právnym predpisom, najmä zákonu č. 13.709/2018 v znení neskorších predpisov (ďalej len „LGPD“). V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v hlavnom texte Globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti TCL a v tejto prílohe majú vo vzťahu k činnostiam spracovávania podliehajúcim brazílskemu zákonu prednosť výlučne ustanovenia tejto prílohy.

 

Právne základy spracovávania osobných údajov

 

Spracovávanie osobných údajov je možné vykonávať v súlade s jedným z nasledujúcich hlavných právnych základov: (i) splnenie zákonnej alebo regulačnej povinnosti spoločnosti TCL; (ii) nevyhnutnosť zmluvy; (iii) uplatnenie zákonných práv v súdnom, správnom alebo rozhodcovskom konaní; (iv) ochrana života a zdravia; (v) oprávnený záujem spoločnosti TCL alebo tretích strán a (vi) ochrana úveru.

 

Záväzok

 

Keď navštívite naše lokality, poskytujete svoje osobné údaje alebo používate materiály spoločnosti TCL, vyhlasujete, že ste si vedomí zhromažďovania, používania, prenášania, prenosu, triedenia, prístupu, uchovávania, úpravy, oznamovania, zverejňovania, vyraďovania alebo akejkoľvek inej činnosti týkajúcej sa spracovávania vašich osobných údajov, ako je popísané v oznámení o ochrane osobných údajov.

 

Dôvernosť osobných údajov a vaše povinnosti

 

Spoločnosť TCL vynakladá na ochranu vašich osobných údajov maximálne úsilie. Ste zodpovední za všetky činnosti pod svojím prihlasovacím menom a heslom týkajúce sa materiálov spoločnosti TCL. Ak sa z nejakého dôvodu domnievate, že údaje o vašom účte pozná neoprávnená osoba, obráťte sa na nás, ako je popísané v časti „Kontaktujte nás“.

 

Vaše práva

 

Platné pravidlá a právne predpisy vám priznávajú tieto práva: (i) právo na potvrdenie existencie činností spracovávania týkajúcich sa vašich osobných údajov; (ii) právo na prístup; (iii) právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; (iv) právo na anonymizáciu, blokovanie alebo vylúčenie nepotrebných alebo nadbytočných osobných údajov alebo osobných údajov spracovávaných v rozpore s platnými právnymi predpismi; (v) právo na prenosnosť; (vi) právo na vylúčenie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, okrem prípadov, v ktorých je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné a povolené podľa zákona; (vii) právo získať informácie o súkromných a verejných subjektoch, ktorým boli vaše osobné údaje poskytnuté; (viii) informácie o dôsledkoch odmietnutia súhlasu; (ix) právo stiahnuť súhlas; (x) právo obrátiť sa na brazílsky národný úrad na ochranu osobných údajov („ANPD“) v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a (xi) právo odmietnuť spracovávanie osobných údajov z dôvodu nedostatočného súladu s platnými právnymi predpismi.

 

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Automatizované rozhodovanie sú rozhodnutia založené na použití algoritmov a počítačových programov bez ľudského zásahu.

 

Profilovanie na druhej strane zahŕňa analýzy určitých osobných faktorov, ako sú vaše záujmy, preferencie, správanie, poloha, a to prostredníctvom automatizovaného spracovania osobných údajov so štatistickými procesmi. V rámci výsledkov takéhoto spracovávania vám môžeme zasielať cielenú komunikáciu a na našich platformách predstavovať relevantnejšie informácie, o ktorých predpokladáme, že by vás mohli zaujímať.

 

Máte právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia vykonaného v rámci automatizovaného spracovania informácií.

 

Správca

 

Správcom údajov je spoločnosť TCL Communication Technology Holdings Limited so sídlom na adrese 10F Building F4, TCL Communication Technology Building, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, provincia Guangdong, Čína, ak nie je uvedené inak v zvláštnom oznámení o ochrane osobných údajov.

 

Na zamestnanca spoločnosti TCL zodpovedného za ochranu osobných údajov sa môžete obrátiť zaslaním e-mailu na adresu privacidade@semptcl.com.br alebo zavolaním na našu bezplatnú telefonickú linku +55 (11) 3004-7570.

 

Taktiež máte právo obrátiť sa v súvislosti so spracovávaním osobných údajov na ANPD. V takom prípade sa obráťte priamo na ANPD.

 

 

 

 

PRÍLOHA PRE EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR (EHP) A SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 

Použitie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, uchovávať, spracovávať alebo inak používať nasledujúcimi spôsobmi, na nasledujúce účely a v súlade s týmto právnym základom:

 

1. Na uskutočnenie zmluvy a poskytnutie materiálov spoločnosti TCL;

 

§  Na dodanie, aktiváciu, overenie a správu našich produktov a služieb, ktoré ste si zakúpili;

 

§  Na poskytovanie aktualizácií softvéru, služieb údržby, technickej podpory a popredajných služieb pre materiály spoločnosti TCL;

 

§  Aby sme vám pomohli pri registrácii a správe vášho účtu TCL;

 

§  Aby ste si mohli stiahnuť a zakúpiť naše produkty a služby, ako sú naše aplikácie a súvisiace webové lokality a/alebo aby ste mali prístup k aplikáciám tretích strán nainštalovaným v zariadení;

 

§  Na spracovanie platobných transakcií alebo objednávok materiálov spoločnosti TCL;

 

§  Aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s materiálmi spoločnosti TCL, napríklad v prípade, že sa niektoré materiály spoločnosti TCL zmenili alebo vykazujú problémy;

 

2. Na dodržanie zákonných povinností, ktorými sme viazaní;

 

§  Na dodržiavanie všetkých platných zákonov, nariadení, smerníc a súdnych rozhodnutí, ako aj rozhodnutí príslušných orgánov;

 

§  Na ochranu a prevenciu pred podvodmi a inými rizikami v oblasti bezpečnosti informácií a práva, ako aj na zabezpečenie materiálov spoločnosti TCL, a to napríklad overovaním vašich účtov a identifikácie, zisťovaním bezpečnostných incidentov a bojom proti škodlivým aktivitám;

 

3. Spoločnosť TCL má oprávnený záujem na zhromažďovaní a spracovávaní vašich osobných údajov;

 

§  Na ustanovenie, výkon alebo obranu svojich zákonných práv alebo na účely súdnych konaní;

 

§  Aby sme mohli reagovať na sťažnosti alebo otázky, ktoré môžete vzniesť v súvislosti s materiálmi spoločnosti TCL, a na obranu a výkon zákonných práv;

 

§  Na personalizáciu materiálov spoločnosti TCL na vašu žiadosť;

 

§  Na pochopenie, preskúmanie, riešenie a opravenie problémov s materiálmi spoločnosti TCL;

 

§  Na vyhodnocovanie a vývoj nových funkcií, technológií a vylepšení materiálov spoločnosti TCL;

 

§  Na správu súťaží, propagačných akcií, podujatí, prieskumov trhu, prieskumov v súvislosti s materiálmi spoločnosti TCL;

 

§  Na uľahčenie interných činností, ako je audit, analýza údajov a výskum s cieľom zlepšiť naše produkty, služby, používateľskú skúsenosť a komunikáciu so zákazníkmi;

 

§  Na rozvíjanie našich vzdelávacích procesov a systémov;

 

§  Na obchodné plánovanie, vypracovávanie správ a stanovenie prognóz;

 

§  Na zasielanie informácií o materiáloch spoločnosti TCL a zvyšovania relevantnosti týchto informácií pre vás. Na určité marketingové aktivity môžeme potrebovať váš súhlas. Zo zasielania určitých oznámení od nás sa môžete odhlásiť rôznymi spôsobmi. Ak sa chcete odhlásiť zo zasielania e-mailovej marketingovej komunikácie od nás, môžete kliknúť na odkaz „Odhlásiť sa“, ktorý sa nachádza na konci e-mailu, a postupovať podľa pokynov a

 

§  Na zobrazovanie nepersonalizovanej reklamy.

 

4. Ďalšie účely s vaším informovaným súhlasom.

 

Spoločnosť TCL môže používať vaše osobné údaje na účely, ktoré sú v súlade s vyššie uvedenými účelmi. Pri posudzovaní súladu účelu budeme brať do úvahy kritériá stanovené v príslušných zákonoch vrátane vašich primeraných očakávaní. Inými slovami, osobné údaje sa môžu používať na účely vedľajšie k vyššie uvedeným účelom, pričom tieto účely nesmú byť navzájom v rozpore a/alebo nadmerné.

 

Vaše práva

 

Zákony o ochrane údajov platné v členských štátoch EHP a Spojenom kráľovstve vám v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame, môžu poskytnúť viaceré zákonné práva. Medzi tieto práva môže patriť:

 

§  Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame a právo požadovať opravu nepresností v týchto údajoch.

 

§  Právo požadovať kópiu a právo na prenos osobných údajov, ktoré o vás spracovávame;

 

§  Právo požadovať, aby sme za určitých okolností vaše osobné údaje vymazali. Upozorňujeme, že môžu nastať okolnosti, keď nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, avšak my sme podľa zákona oprávnení ich uchovávať;

 

§  Právo namietať a právo požadovať, aby sme za určitých okolností obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov. Aj v tomto prípade môžu nastať okolnosti, keď namietate proti spracovávaniu vašich osobných údajov alebo nás žiadate, aby sme toto spracovávanie obmedzili, ale my sme zo zákona oprávnení pokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov a/alebo túto žiadosť odmietnuť;

 

§  Právo kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov;

 

§  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnosti nájdete na tejto adrese: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en pre EHP a https://ico.org.uk/make-a-complaint/ pre Spojené kráľovstvo), ak sa domnievate, že sme porušili niektoré z vašich práv.

 

Maloletí

 

Ak máte od 13 do 16 rokov, žijete v EHP alebo v Spojenom kráľovstve a žiadame vás o súhlas, uistite sa, že podľa zákonov o ochrane údajov vo vašej krajine môžete poskytnúť platný súhlas bez povolenia rodičov alebo zákonného zástupcu. Overíme váš vek a môžeme vás požiadať o súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu.

 

Prenos osobných údajov

 

Pri prenose vašich osobných údajov mimo EHP alebo Spojeného kráľovstva zabezpečíme, aby boli chránené spôsobom, ktorý je v súlade s tým, ako vaše osobné údaje chránime v EHP alebo Spojenom kráľovstve, a aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany, a to prostredníctvom jedného z nasledujúcich mechanizmov:

 

  • Tretia krajina, do ktorej prenášame vaše osobné údaje, je uznaná ako krajina schopná zabezpečiť primeranú úroveň ochrany rozhodnutím Európskej komisie, prípadne Ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, podľa toho, čo je uplatniteľné;

 

  • Dovozca a vývozca podpísali „štandardné zmluvné doložky“ schválené Európskou komisiou, prípadne ministerstvom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, alebo

 

§  podľa toho, čo je uplatniteľné, môže spoločnosť TCL takisto zdieľať údaje v súlade s výnimkami pre konkrétne situácie vymedzené v príslušných právnych predpisoch, napríklad na poskytnutie vami vyžiadaných služieb, na uzavretie alebo plnenie zmluvy vo vašom záujme, s vaším výslovným súhlasom, ak je to potrebné z vážnych dôvodov verejného záujmu a ak je to potrebné na ustanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

Ďalšie podrobnosti o tom, ako sú vaše osobné údaje chránené v prípade prenosu mimo krajiny EHP alebo Spojeného kráľovstva (vrátane kópie štandardných zmluvných doložiek uzatvorených s dovozcami v tretej krajine), si môžete vyžiadať tak, že sa na nás obrátite spôsobom uvedeným v časti „Kontaktujte nás“.

 

 

 

 

PRÍLOHA PRE ŠTÁT KALIFORNIA

 

Vaše práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii

 

Za posledných 12 mesiacov sme mohli zhromažďovať kategórie osobných údajov, ktoré sú popísané v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti TCL Communication.

 

 

 

Výhradne pre obyvateľov Kalifornie v Spojených štátoch amerických platí, že okrem vyššie uvedených práv v časti „Vaše práva“ máte od 1. januára 2020 nárok na nižšie uvedené práva:

 

  • Právo na informácie. Môžete požiadať o informácie o kategóriách a konkrétnych osobných údajoch, ktoré sme o vás zhromaždili, ako aj o kategóriách zdrojov, z ktorých sa takéto informácie zhromažďujú, o účele zhromažďovania takýchto informácií a o predaji alebo sprístupnení vašich osobných údajov tretím stranám na obchodné účely;

 

  • Právo nebyť diskriminovaný kvôli uplatňovaniu vyššie uvedených práv a

 

  • S výhradou určitých zákonných výnimiek máte právo požiadať o odstránenie svojich osobných údajov. Vezmite na vedomie, že ak nebudeme schopní overiť vašu totožnosť, môžeme vašu žiadosť o odstránenie zamietnuť a poskytnúť vám dôvody zamietnutia.

 

Po prijatí vašej žiadosti ju overíme tak, že skontrolujeme, či je e-mailová adresa žiadosti rovnaká ako e-mailová adresa použitá na registráciu vášho účtu. Ak potrebujeme vašu totožnosť dodatočne overiť na zvýšenie bezpečnosti alebo ochranu pred podvodmi, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie (napríklad IMEI alebo sériové číslo zariadenia). V súlade s príslušnými právnymi predpismi môžete podať žiadosť prostredníctvom oprávneného zástupcu.  Ak chcete určiť oprávneného zástupcu, aby vo vašom mene vykonával vaše práva a rozhodnutia, môžeme od vás požadovať dôkaz, že ste takémuto zástupcovi udelili plnú moc, alebo aby tento zástupca mal iné platné písomné splnomocnenie na vykonávanie práv vo vašom mene.

 

Okrem toho kalifornský občiansky zákonník, odsek 1798.83, umožňuje používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, požadovať určité informácie týkajúce sa nášho poskytovania osobných údajov tretím stranám na účely ich priameho marketingu. Ak chcete podať takúto žiadosť, obráťte sa na nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a do predmetu žiadosti uveďte „Shine the Light“.

 

Ako je uvedené vyššie, svoje práva môžete uplatniť a/alebo podať sťažnosť, ktorá sa týka nášho dodržiavania kalifornského zákona o ochrane osobných údajov, a to tak, že sa obrátite priamo na nás telefonicky alebo e-mailom pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie v časti „Kontaktujte nás“. Môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý žiadosť podá vo vašom mene. Takýto oprávnený zástupca musí byť registrovaný na ministerstve zahraničných vecí štátu Kalifornia. Žiadosť od zástupcu, ktorý nepredloží dôkaz o tom, že ste ho splnomocnili konať vo vašom mene, môžeme zamietnuť.