Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Τι είδους χρήση του τηλεφώνου ενδέχεται να καταστρέψει την μπαταρία;
1) Χρήση ενός μη τυπικού φορτιστή αντί του επίσημου φορτιστή.
2) Χρήση κατεστραμμένων καλωδίων ή φορτιστών ή φόρτιση όταν υπάρχει υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλο περιουσιακό στοιχείο.
3) Έκθεση του τηλεφώνου ή της μπαταρίας σας σε πηγές θερμότητας.
4) Σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη φόρτιση, καθώς θα βλάψει την μπαταρία σας.
**Όταν χρησιμοποιείτε τον επίσημο φορτιστή για τη φόρτιση του τηλεφώνου σας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει εισαχθεί πλήρως στο τροφοδοτικό πριν συνδέσετε τον μετασχηματιστή σε μια πρίζα.