Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Η τηλεόρασή μου απενεργοποιείται μετά από 4 ώρες.

Όλες οι τηλεοράσεις είναι πλέον εξοπλισμένες με το ευρωπαϊκό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό διακόπτεται μετά από 4 ώρες, χωρίς καμία αλληλεπίδραση με την τηλεόραση (το τηλεχειριστήριο, κουμπιά). Η τηλεόραση θα εμφανίσει ένα μήνυμα πληροφοριών που δηλώνει ότι απενεργοποιείται αυτόματα. Είναι δυνατή η τροποποίηση αυτού του χρόνου απενεργοποίησης στο μενού της τηλεόρασης.