Informacja o przetwarzaniu danych
WITAMY W
Informacja o przetwarzaniu danych – Usługi oferowane za pośrednictwem inteligentnych telewizorów Smart TV

 

Spółka TCL przetwarza dane osobowe swoich użytkowników z poszanowaniem ich prywatności. Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych zawiera dane podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych, które zbieramy od naszych użytkowników w z związku z korzystaniem przez nich z naszych usług oferowanych za pośrednictwem inteligentnych telewizorów Smart TV („Usługi”), wskazuje rodzaje danych osobowych, które zbieramy od naszych użytkowników, opisuje, co z nimi robimy, a także informuje o prawach przysługujących naszym użytkownikom w związku z wykorzystywaniem przez nas ich danych osobowych.

 

 

1. Administrator danych oraz nasz przedstawiciel w Unii Europejskiej

Zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych osobowych zbieranych od użytkowników w momencie, gdy korzystają oni z Usług, zajmuje się spółka Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd. z siedzibą pod adresem No. 5, Industrial Avenue (M), Sheko Industrial Zone, miasto Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny („Spółka”). Dane kontaktowe Spółki oraz naszego przedstawiciela w Unii Europejskiej podane są w Punkcie 12 poniżej. Zwracamy jednak uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie, opisane poniżej czynności przetwarzania danych. Pomimo tego opisujemy rzeczone czynności w naszej Informacji o przetwarzaniu danych, ponieważ czynności te są związane z korzystaniem z naszych telewizorów Smart TV.

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych

Niektóre z wykonywanych przez nas czynności przetwarzania danych wymagają zgody użytkowników. Przykładem jest wykorzystanie danych osobowych użytkowników w celu doskonalenia Usług.

 

Zgoda jest dobrowolna. Użytkownik, który odmówił udzielenia takiej zgody, może nadal korzystać z Usług, jednak w takim przypadku może on być narażony na oglądanie treści, które nie są dopasowane do jego preferencji. Niezależnie od udzielenia zgody przez użytkownika, zastrzegamy sobie prawo przetwarzania jego danych osobowych w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

 

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownicy chcący wycofać zgodę i/lub wnieść sprzeciw (w celu uzyskania informacji o prawie do wniesienia sprzeciwu patrz Punkt 10 i poniższy Załącznik ‒ Prawa użytkowników) proszeni są o wprowadzenie stosownych zmian w ustawieniach prywatności w swoim telewizorze Smart TV.

 

 

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych:

 

Identyfikator urządzenia: Każdy telewizor Smart TV przechowuje w swojej pamięci stały, niepowtarzalny numer, który umożliwia nam identyfikację i uwierzytelnienie telewizora Smart TV w momencie, gdy użytkownik korzysta z Usług. Numer ten nazywany jest Identyfikatorem urządzenia.

 

Adres IP i adres MAC: Do każdego telewizora Smart TV zostaje przypisany adres IP w momencie uzyskania przez niego dostępu do Internetu. Jeżeli telewizor Smart TV podłączony jest do routera (np. w lokalnej sieci domowej lub w lokalnej sieci WLAN), możemy przetwarzać adres IP takiego routera. Adres MAC to niepowtarzalny numer przypisany do każdego interfejsu sieciowego telewizora Smart TV.

 

Informacje o konkretnym urządzeniu: Każdy telewizor Smart TV przechowuje w swojej pamięci szereg informacji o sobie oraz swojej konfiguracji. Są to w szczególności informacje o rodzaju telewizora Smart TV, wersji systemu operacyjnego zainstalowanego w telewizorze Smart TV, rozdzielczości panelu, identyfikatorze projekcji (tj. informacje na temat plików konfiguracyjnych), aplikacji klienckiej, nazwie przeglądarki, wersji przeglądarki oraz języku i kraju konfiguracji telewizora Smart TV.

 

Informacje te są przez nas wykorzystywane oraz przekazywane naszym dostawcom usług i dostawcom treści do realizacji celów opisanych poniżej.

 

4. Cele, w których przetwarzamy i/lub wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, oraz podstawy prawne tych czynności

Cele, w których przetwarzamy dane osobowe użytkowników, oraz stosowne podstawy prawne opisane są poniżej. W przypadku gdy podstawą prawą przetwarzania przez nas danych jest realizacja wymienionych poniżej celów umownych, nie możemy świadczyć użytkownikom Usług, jeżeli nie otrzymamy od nich odpowiednich danych. W przypadku natomiast gdy podstawą przetwarzania jest zgoda udzielona przez użytkownika, użytkownik może, wedle własnego uznania, udzielić lub odmówić nam takiej zgody. Jeżeli użytkownik nie udzieli nam stosownej zgody, nie będziemy przetwarzać jego danych osobowych w celu objętym taką zgodą.

 

Świadczenie Usług: Wykorzystujemy informacje o adresie IP i adresie MAC, Identyfikatorze urządzenia, wersji systemu operacyjnego zainstalowanego w telewizorze Smart TV, rodzaju użytkownika telewizora Smart TV oraz o rozdzielczości jego panelu, identyfikatorze projekcji (tj. informacje na temat plików konfiguracyjnych), liście kanałów telewizji cyfrowej, liście kanałów oglądanych, strefie czasowej, kraju i języku ustawionych w telewizorze Smart TV mającym dostęp do Usług oraz o usługach świadczonych przez dostawców treści. Do celów przetwarzania należą między innymi (ale nie wyłącznie) świadczenie usług bazujących na lokalizacji użytkownika (np. prognozy pogody); postępowanie w przypadku nadużyć, zarządzanie zdarzeniami naruszającymi bezpieczeństwo, monitorowanie dostępności Usług oraz świadczenie usług w zakresie tworzenia kopii zapasowych informacji o preferencjach użytkowników.

 

 • Podczas korzystania z Usług telewizor Smart TV pobiera w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Internetu określone informacje. Pobrane w ten sposób informacje o opisanym powyżej adresie IP użytkownika oraz języku i kraju ustawionych w telewizorze Smart TV użytkownika są przekazywane naszemu dostawcy usług. Nasz dostawca usług przetwarza takie dane zgodnie z niniejszą Informacją o przetwarzaniu danych.

   

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych użytkowników są cele związane z wykonaniem umowy zgodnie z Artykułem 6 (1) (b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych („RODO”).

   

 • Ustawienia Usług: Jedną z normalnych funkcji oferowanych w ramach Usług jest możliwość ręcznego ustawienia przez użytkownika kolejności wyświetlania aplikacji przez Usługi. Informacje o ustawieniach i innych preferencjach wybranych przez użytkownika podczas korzystania z Usług przechowywane są przez dostawcę usług. Informacje takie są łączone z Identyfikatorem urządzenia.

   

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych użytkowników są cele związane z wykonaniem umowy zgodnie z Artykułem 6 (1) (b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych („RODO”).

   

 • Uwierzytelnianie: Po każdorazowym podłączeniu telewizora Smart TV do Internetu i jego włączeniu, łączy się on automatycznie z Usługami zarządzanymi przez naszego dostawcę usług. Następnie telewizor Smart TV jest uwierzytelniany w celu sprawdzenia, czy jest on uprawniony do uzyskania dostępu do Usług. Dla potrzeb uwierzytelniania Usługi przechowują jeden lub więcej niepowtarzalnych identyfikatorów numerycznych telewizora Smart TV. My wykorzystujemy do uwierzytelnienia Identyfikator urządzenia i adres MAC. Identyfikator urządzenia przekazujemy również wybranym dostawcom treści dla potrzeb uwierzytelnienia. Dostawcy treści wykorzystują Identyfikator urządzenia do uwierzytelnienia uprawnień telewizora Smart TV do uzyskania dostępu do usług świadczonych przez dostawcę treści.

   

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych użytkowników są cele związane z wykonaniem umowy zgodnie z Artykułem 6 (1) (b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych („RODO”).

   

 • Diagnostyka zdalna: W ramach Usług świadczymy naszym użytkownikom usługi diagnostyki zdalnej. W związku z tym przetwarzamy informacje o Identyfikatorze urządzenia, numerze urządzenia, numerze seryjnym urządzenia, adresie MAC i logach błędów, kodach błędów oraz opisy błędów, które wysyła niesprawny moduł (aplikacja, system oprogramowania pośredniczącego).

   

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych użytkowników są cele związane z wykonaniem umowy zgodnie z Artykułem 6 (1) (b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych („RODO”).

   

 • Obsługa posprzedażowa CZgodnie z obowiązującym prawem użytkownikom może przysługiwać rękojmia lub podobne prawa do obsługi posprzedażowej. Odpowiedzialność za obsługę roszczeń z tytułu rękojmi oraz innych żądań o wykonanie obsługi posprzedażowej, a także za związane z tym przetwarzanie danych osobowych użytkowników, spoczywa na spółce TCL Europe z siedzibą pod adresem 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Francja. Oznacza to, że dla potrzeb zapewnienia obsługi posprzedażowej spółka TCL Europe występuje w charakterze administratora danych, i my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za związane z tym przetwarzanie danych osobowych użytkowników.

  Jeżeli użytkownik zwraca się do nas z prośbą o wykonanie obsługi posprzedażowej, aby móc taką obsługę wykonać, możemy być zmuszeni do skorzystania z imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, wniosku o obsługę oraz adresu poczty tradycyjnej podanych na fakturze użytkownika. Informacje mogą również być zbierane przez dostawców usług posprzedażowych naszych dystrybutorów lub autoryzowanych dostawców usług, jeżeli użytkownik zwróci się do nich o wykonanie obsługi posprzedażowej. Użytkownicy mogą również skontaktować się ze spółką TCL Europe, korzystając z danych kontaktowych podanych w Punkcie 12 poniżej, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o ochronie danych osobowych w związku z obsługą posprzedażową

   

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest obowiązek wypełniania obowiązków prawnych zgodnie z Artykułem 6 (1) (c) RODO.


 • Aplikacja startowa T-Launcher: Aplikacja startowa T-Launcher to strona główna w telewizorze Smart TV wyposażonym w system operacyjny Linux (informacje o telewizorach wyposażonych w system operacyjny Android znajdują się poniżej), która umożliwia wybór określonych treści.

   

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników, która jest konieczna do zapewnienia użytkownikowi możliwości korzystania z aplikacji startowej T-Launcher, są cele związane z wykonaniem umowy zgodnie z Artykułem 6 (1) (b) RODO.

   

  Pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody użytkownika, monitorujemy również sposób korzystania z aplikacji startowej T-Launcher, a w szczególności monitorujemy:

   

  • - moment rozpoczęcia korzystania z aplikacji startowej T-Launcher ‒ zapisujemy moment wejścia i wyjścia do aplikacji startowej T-Launcher,
  • - moment rozpoczęcia odtwarzania materiału wideo w aplikacji startowej T-Launcher ‒ zapisujemy nazwę i długość wideo (nie dotyczy Netflix, YouTube ani innych usług dostarczanych przez osoby trzecie),
  • - moment wejścia na stronę i wyjścia ze strony ‒ zapisujemy czas przebywania na stronie,
  • - moment przesunięcia kursora z jednego miejsca na inne lub moment wejścia w aplikację ‒ zapisujemy tego rodzaju zdarzenia,
  • - moment instalacji, usunięcia lub aktualizacji aplikacji ‒ zapisujemy tego rodzaju zdarzenia, w tym nazwy aplikacji.
  •  

  Zbieramy takie informacje głównie na potrzeby analizy dużych zbiorów danych dokonywanej w celu doskonalenia produktów oraz poprawy jakości świadczonych na rzecz użytkowników usług związanych z treścią.

   

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z monitorowaniem sposobu korzystania przez użytkowników z aplikacji startowej T-Launcher jest zgoda udzielona przez użytkowników zgodnie z Artykułem 6 (1) (a) RODO.

   

  W przypadku użytkowników, którzy zakupili telewizor z systemem operacyjnym Android i korzystają z systemu operacyjnego Android spółki Google, dane osobowe takich użytkowników przetwarza spółka Google, i my nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie dokonywane przez Google. Informacje o przetwarzaniu przez Google danych użytkowników oraz o prawach przysługujących użytkownikom, których dane są przetwarzane przez Google, można znaleźć w Informacji o przetwarzaniu danych Google.

   


 • Aplikacja T-Cast: Aplikacja T-Cast umożliwia sterowanie telewizorem przy użyciu telefonu oraz udostępnianie wideo, muzyki i zdjęć zapisanych w smartfonie na telewizorze. Aplikacja T-Cast umożliwia również wyświetlanie obrazu ze smartfona na telewizorze.

   

  Pobieranie i korzystanie z aplikacji są dobrowolne. W przypadku zgrania i korzystania z aplikacji, przetwarzamy informacje o adresie MAC w celu obliczenia, ile wersji aplikacji T–Cast zostało wykorzystanych na rynku. Jest to nam konieczne do tego, abyśmy mogli oferować tę usługę naszym użytkownikom. W przypadku użytkowników, którzy korzystają z naszej funkcji drugiego ekranu, zbieramy i przetwarzamy na naszych serwerach informacje o funkcjach i ustawieniach aktywowanych w aplikacji, ustawieniach kraju i języka, liście kanałów telewizji cyfrowej, liście ulubionych kanałów, listach programów, Identyfikatorze urządzenia, aktualnie oglądanym kanale, wersji protokołu i adresie IP telewizora Smart TV użytkownika. W takiej sytuacji nasze serwery kontrolują telewizor Smart TV użytkownika zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez użytkownika za pośrednictwem aplikacji.

   

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych użytkowników są cele związane z wykonaniem umowy zgodnie z Artykułem 6 (1) (b) RODO.

   

 • Aktualizacje oprogramowania: Oprogramowania są aktualizowane w ramach Usług. Przy każdym włączeniu telewizora Smart TV przez użytkownika, telewizor przesyła nam informacje o adresie IP, Identyfikatorze urządzenia, numerze urządzenia, wersji oprogramowania, rodzaju klienta telewizora Smart TV, identyfikatorze projekcji (tj. pliki konfiguracyjne), identyfikatorze użytkownika oraz numerze seryjnym, abyśmy mogli sprawdzić, czy dostępne są jakieś nowe aktualizacje oprogramowania, i zaoferować oraz dostarczyć użytkownikom odpowiednie aktualizacje oprogramowania.

   

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych użytkowników są cele związane z wykonaniem umowy zgodnie z Artykułem 6 (1) (b) RODO.

   

 • Egzekwowanie prawa: Możemy zostać zobowiązani do dostarczenia danych właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub sądom. W takim przypadku przekazujemy dane wyłącznie na podstawie prawnie wiążącego dokumentu takiego jak np. nakaz policyjny lub nakaz sądowy, który nakłada na nas obowiązek współpracy z właściwymi organami władzy.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest obowiązek wypełniania obowiązków prawnych zgodnie z Artykułem 6 (1) (c) RODO.

Istnieje możliwość korzystania z Usług przy użyciu pseudonimów, chyba że konkretne usługi wymagają przekazania imienia i nazwiska i/lub adresu poczty elektronicznej.

 

5. Prywatność i bezpieczeństwo nieletnich poniżej 16 roku życia

Rozumiemy, dlaczego należy przedsięwziąć szczególne środki bezpieczeństwa w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z naszych Usług. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia lub innego wieku uznawanego za wiek pełnoletniości w danej jurysdykcji, nie mogą przekazywać swoich danych osobowych za pośrednictwem telewizora ani w momencie telefonicznego zgłoszenia wniosku o wykonanie obsługi posprzedażowej, chyba że ich rodzic dostarczył nam możliwą do zweryfikowania zgodę.

 

Ponieważ nigdy nie zbieramy dat urodzenia naszych użytkowników, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować ich wieku. Gdybyśmy jednak dowiedzieli się, że zebraliśmy dane osobowe osoby poniżej 16. roku życia lub poniżej innego wieku uznawanego za wiek pełnoletności w innej jurysdykcji, wówczas, niezależnie od powyższych okoliczności, podejmiemy kroki w celu możliwie jak najszybszego usunięcia takich informacji.

 

 

6. Aplikacje osób trzecich

Telewizor Smart TV pozwala na korzystanie z aplikacji dostarczanych przez osoby trzecie, takich jak Netflix, YouTube czy HbbTV (usługa uruchamiana czerwonym przyciskiem, dostarczana przez nadawców telewizyjnych). Aplikacje można wgrać ze sklepu z aplikacjami. Można również aktywować aplikacje osób trzecich, które zostały preinstalowane na urządzeniu użytkownika. Żadna z aplikacji osób trzecich preinstalowanych na urządzeniach naszych użytkowników nie zbiera danych osobowych bez ich uprzedniej zgody. Przykładem jest serwis Netflix, który jest preinstalowany na urządzeniach, ale zbiera dane jedynie w momencie logowania się użytkownika na swoje konto Netflix. Serwis HbbTV zbiera dane jedynie po uzyskaniu zgody użytkownika na zbieranie danych wyrażonej poprzez wciśnięcie wyznaczonego przycisku na pilocie telewizora.

 

Uruchomienie aplikacji osoby trzeciej może skutkować przetwarzaniem danych osobowych użytkownika przez dostawcę aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Informacje o przetwarzaniu danych użytkowników przez aplikację osoby trzeciej oraz o prawach przysługujących użytkownikom, których dane przetwarzane są przez osobę trzecią, można znaleźć w Informacji o przetwarzaniu danych osoby trzeciej.

 

 

7. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych zbieranych przez nas podczas korzystania przez użytkowników z Usług są jedynie zewnętrzni dostawcy treści, w przypadku gdy użytkownicy zwrócą się do nas o udostępnienie im ich treści, lub dostawcy usług, którzy wspierają nas w procesie świadczenia Usług jako podmioty przetwarzające dane.

 

Udostępniamy dane osobowe użytkowników innym osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jesteśmy do tego zobligowani przez wymogi prawne (np. sądom lub władzom prokuratorskim zajmującym się sprawami karnymi), o ile użytkownik wyraził zgodę na dane udostępnienie lub jeżeli udostępnienie jest zgodne z obowiązującym prawem.

 

 

8. Kraje, w których będą przetwarzane dane osobowe użytkowników/strong>

Możliwa jest sytuacja w której siedziba nasza i/lub niektórych z odbiorców danych osobowych użytkowników wymienionych powyżej znajduje się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. Chińskiej Republice Ludowej lub w Stanach Zjednoczonych). W związku z tym może dojść do sytuacji, w której dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w krajach, w których prawa dotyczące ochrony danych zapewniają inny poziom ochrony w porównaniu do praw obowiązujących w jurysdykcji użytkownika. Nadto prawa takie mogą nie być uznawane za prawa zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. Do państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy europejskiego prawa dotyczącego ochrony danych, zaliczają się Andora, Argentyna, Kanada, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Wyspa Guernsey, Państwo Izrael, Wyspa Man, Wyspa Jersey, Nowa Zelandia i Wschodnia Republika Urugwaju. Odbiorcy mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych mogą być częściowo uznani za spełniający wymogi Tarczy Prywatności UE-USA, a więc uznani za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy europejskiego prawa dotyczącego ochrony danych.

 

Gdy będzie to wymagane, wdrożymy odpowiednie mechanizmy ochrony przekazań danych do odbiorców spoza Unii Europejskiej, którzy nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Kopie dokumentu opisującego odpowiedni środek bezpieczeństwa można uzyskać, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w Punkcie 12. poniżej.

 

 

9. Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia na ich rzecz Usług. Dla większości danych oznacza to generalnie, że dane użytkowników będziemy przechowywać przez jeden miesiąc. Dla potrzeb diagnostyki zdalnej oraz obsługi posprzedażowej możemy przechowywać dane użytkowników przez okres do dziesięciu lat. Kiedy nie mamy już potrzeby korzystać z danych osobowych użytkowników w celu wypełniania obowiązków umownych lub ustawowych, usuwamy je z naszych systemów i archiwów i/lub podejmujemy kroki w celu ich prawidłowego zanonimizowania, aby uniemożliwić zidentyfikowanie użytkowników na ich podstawie.

 

 

10. Prawa użytkowników

W myśl obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych użytkownikom mogą przysługiwać prawa: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; żądania przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Zwracamy uwagę, że powyższe prawa mogą podlegać pewnym ograniczeniom zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem dotyczącym ochrony danych. Więcej informacji na temat ww. praw można znaleźć w załączonym do niniejszej Informacji o ochronie danych Załączniku – Prawa użytkowników.

 

Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych.

 

Użytkownicy chcący skorzystać z przysługujących im praw proszeni są o skontaktowanie się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w Punkcie 12 poniżej.

 

 

11. Zmiany Informacji o przetwarzaniu danych

Proces doskonalenia naszych Usług może skutkować koniecznością wprowadzenia przez nas zmian do niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych – np. wskutek wdrożenia nowych technologii lub wprowadzenia nowych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych w dowolnym momencie.

 

 

12. Dane kontaktowe i dane naszego przedstawiciela w Unii Europejskie

Wszelkie pytania na temat Informacji o przetwarzaniu danych lub skargi na sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkowników, można zgłaszać, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych:

 

Formularz kontaktowy: www.tcl.eu/privacy/support

 

Naszym przedstawicielem w Unii Europejskiej jest: spółka TCL Europe z siedzibą pod adresem 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Francja. Ze spółką TCL Europe można się skontaktować za pośrednictwem powyższego formularza kontaktowego.

 

 

Załącznik Prawa użytkowników

a. Prawo dostępu: Użytkownikowi może przysługiwać prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo żądania dostępu do takich danych osobowych. Udostępniane informacje obejmują ‒ między innymi ‒ informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo bezwzględne i interesy innych osób fizycznych mogą ograniczać prawo dostępu użytkownika.

 

Użytkownikowi może przysługiwać prawo uzyskania kopii danych osobowych poddawanych przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się użytkownik, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 

b. Prawo do sprostowania: Użytkownikowi może przysługiwać prawo żądania od nas sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownikowi może przysługiwać prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo żądania od nas usunięcia dotyczących go danych osobowych, i możemy być zobligowani do usunięcia takich danych osobowych.

 

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. W takim przypadku właściwe dane zostaną oznaczone i będą mogły być przetwarzane przez nas jedynie w określonych celach.

 

e. Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przesłania takich danych do innego podmiotu bez przeszkód z naszej strony.

 

f. Prawo do sprzeciwu:

W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją lub w przypadku, gdy dane przetwarzane są dla potrzeb marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika przez nas, i możemy zostać zobligowani do zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika.

 

Ponadto jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, użytkownikowi może przysługiwać prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku dane osobowe użytkownika nie będą dalej przetwarzane przez nas w takich celach.

 

 

Informacja o plikach cookies – Telewizory inteligentne Smart TV i Usługi

Szanujemy prywatność użytkowników korzystających z wyprodukowanych przez nas telewizorów inteligentnych Smart TV oraz ze świadczonych przez nas Usług. Pliki cookies wykorzystywane są przez wiele witryn internetowych oraz inne serwisy i usługi internetowe, dlatego telewizory Smart TV akceptują, przechowują i przesyłają pliki cookies w celu zapewnienia naszym użytkownikom prawidłowego działania witryn internetowych, serwisów i usług.

 

Nie korzystamy z plików cookies podczas świadczenia naszych Usług użytkownikom. Mogą z nich jednak korzystać osoby trzecie (np. osoby trzecie będące dostawcami aplikacji) w momencie, gdy nasi użytkownicy korzystają z telewizorów Smart TV w celu uzyskania dostępu do ich usług lub serwisów. Niniejsza Informacja o plikach cookies zawiera jedynie ograniczone informacje na temat plików cookies, które mogą być wgrywane przez osoby trzecie. Informacje o plikach cookies rzeczywiście wykorzystywanych przez osoby trzecie oraz o ich funkcjach można znaleźć we właściwych informacjach o plikach cookies takich osób trzecich. Natomiast w tej Informacji o plikach cookies opisujemy jedynie ogólnie, jakie pliki cookies mogą zostać wgrane do telewizorów Smart TV, i jak można nimi zarządzać.

 

1. Czym są pliki cookies?

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które mogą zostać wgrane do telewizora Smart TV. W momencie uzyskania dostępu do witryny internetowej lub wciśnięciu czerwonego przycisku aktywującego dostęp do usług interaktywnych stacji telewizyjnej witryna i usługi mogą zapisać plik cookies w telewizorze Smart TV. Przy każdym kolejnym uzyskaniu dostępu plik cookies, który został zapisany w telewizorze Smart TV, wysyła informację do osoby trzeciej, która zapisała plik cookies. Pliki cookies są niezwykle powszechne. Wykorzystuje je wiele witryn internetowych i serwisów. Każdy plik cookies zawiera zazwyczaj informacje o nazwie domeny, z której plik cookies został wysłany, czas trwania pliku cookies a także wartość (zazwyczaj jest to niepowtarzalny numer). Bardziej szczegółowe objaśnienie, czym są pliki cookies, i jak one działają, można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org.

 

Pliki cookies można podzielić na funkcjonalnie i niefunkcjonalne. Funkcjonalne pliki cookies to pliki, które są bezwzględnie wymagane do świadczenia usług użytkownikom. Niefunkcjonalne pliki cookies to wszystkie pozostałe pliki cookie.

 

2. Witryny osób trzecich

 

Podczas odwiedzania witryn internetowych lub serwisów osób trzecich za pośrednictwem Usług oferowanych przez telewizor Smart TV takie witryny lub serwisy mogą zapisywać pliki cookies w telewizorze Smart TV, a także śledzić i rejestrować aktywność użytkownika w takich witrynach internetowych. Nie prosimy osób trzecich o prowadzenia takich czynności ani nie zachęcamy ich do tego, oraz nie wykorzystujemy zebranych w ten sposób informacji. Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookies przez takie strony można znaleźć w informacji o plikach cookies oraz w informacji o przetwarzaniu danych takich witryn i serwisów.

 

3. Usuwanie plików cookies

 

Interfejs użytkownika telewizora Smart TV pozwala usunąć wszystkie pliki cookies oraz inne informacje zapisane w lokalnej przeglądarce zainstalowanej w telewizorze Smart TV. Jest wielce wskazane, aby usunąć wszelkie pliki cookies oraz lokalnie zapisane ustawienia przed sprzedażą lub oddaniem telewizora Smart TV..