Regulamin
WITAMY W
REGULAMIN

Treści i usługi (zwane łącznie " Licencjonowaną Aplikacją") udostępniane za pośrednictwem twojego telewizora (niniejsze "Urządzenie") są licencjonowane, a nie sprzedawane, wyłącznie do użytku zgodnie z niniejszym regulaminem. Dostawcy Licencjonowanej Aplikacji (każdy z nich zwany "Dostawcą Aplikacji") zastrzegają sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

1. Zakres licencji

Licencja udzielona Ci na Licencjonowaną Aplikację przez właściwego Dostawcę Aplikacji jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Licencjonowanej Aplikacji na Urządzeniu, którego jesteś właścicielem lub które kontrolujesz. Nie możesz dystrybuować ani udostępniać Licencjonowanej Aplikacji w sieci, w której mogłaby zostać użyta na wielu urządzeniach jednocześnie. Nie możesz wypożyczać, wydzierżawiać, pożyczać, sprzedawać, redystrybuować ani udzielać sublicencji do Licencjonowanej Aplikacji.

Wszystkie Licencjonowane Aplikacje i wszystkie zawarte w nich treści dostępne za pośrednictwem tego Urządzenia należą do Dostawcy Aplikacji i są chronione przez odpowiednie przepisy prawa własności intelektualnej. O ile stosowne przepisy prawa nie zezwalają inaczej, nie wolno modyfikować, kopiować, dekompilować, dokonywać inżynierii odwrotnej, demontować, ponownie publikować, przesyłać, wysyłać, transmitować, tłumaczyć, podejmować próby uzyskania kodu źródłowego, tworzyć utwory pochodne lub w inny sposób wykorzystywać jakąkolwiek Licencjonowaną Aplikację lub jakąkolwiek jej aktualizację lub ich część. Jeśli naruszysz to ograniczenie, możesz zostać pociągnięty/a do odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej. Warunki licencji regulować będą wszelkie aktualizacje dostarczone przez Dostawcę Aplikacji, które zastąpią i/lub uzupełnią oryginalną Licencjonowaną Aplikację, chyba że takiej aktualizacji towarzyszyć będzie oddzielna licencja, w którym to przypadku jej warunki będą wiążące. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie (jeżeli jakiekolwiek) koszty związane z aktualizacją Licencjonowanej Aplikacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie i całkowite koszty związane z uaktualnieniem Licencjonowanej aplikacji.

2. Materiały podmiotów trzecich

Licencjonowana Aplikacja może umożliwiać dostęp do usług i stron internetowych Dostawcy Aplikacji oraz podmiotów trzecich (zwane łącznie "Usługami"). Korzystając z dowolnej Usługi, możesz napotkać na treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, które to treści mogą, ale nie muszą zostać zidentyfikowane jako wyrażone niedwuznacznym językiem, oraz że wyniki każdego wyszukiwania lub wprowadzenia określonego adresu URL mogą automatycznie i przypadkowo wygenerować linki lub odnośniki do budzących zastrzeżenia materiałów. Niemniej jednak producet tego Urządzenia (dalej "Producent") i Dostawca Aplikacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści, dokładności, kompletności, aktualności, ważności, zgodności z prawami autorskimi, legalności, jakości lub jakiegokolwiek innego aspektu takich Usług. Producent nie gwarantuje ani nie wspiera, nie przyjmuje ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby za którąkolwiek z Usług.

Usługi mogą zawierać zastrzeżone treści, informacje i materiały (zwane dalej łącznie "Materiałami podmiotów trzecich"), które są chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej lub inne, i zabronione jest używanie takich Materiałów podmiotów trzecich w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem dozwolonego użycia Usługi. O ile stosowne przepisy prawa nie zezwalają inaczej, nie wolno reprodukować, modyfikować, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać, rozpowszechniać Materiałów podmiotów trzecich ani tworzyć utworów pochodnych w jakikolwiek sposób, a także nie wolno wykorzystywać Usług w jakikolwiek nieautoryzowany sposób. Zabronione jest korzystanie z Usług w celu nękania, znęcania się, prześladowania, grożenia, zniesławiania, naruszania lub łamania praw jakichkolwiek podmiotów trzecich, a Producent nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za takie wykorzystanie przez użytkownika, ani za wszelkie nękanie, groźby, oszczercze, obraźliwe lub nielegalne wiadomości lub transmisje, które możesz otrzymać w wyniku korzystania z którejkolwiek z Usług.

3. Brak gwarancji

Wszystkie Licencjonowane Aplikacje i Usługi są dostarczane w formie "tak jak jest" i "jak dostępne" bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Producent wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków w zakresie Licencjonowanych Aplikacji, jak również Usług, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi lecz nie ograniczając się do gwarancji wartości handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności, niezakłóconego korzystania oraz nienaruszania praw podmiotów trzecich. Producent nie gwarantuje dokładności, aktualności, legalności ani kompletności jakichkolwiek Licencjonowanych Aplikacji lub Usług udostępnianych za pośrednictwem tego Urządzenia i nie gwarantuje, że Urządzenie, Licencjonowane Aplikacje lub Usługi spełnią Twoje wymagania lub że działanie Licencjonowane Aplikacje lub Usługi działać będą w sposób nieprzerwany lub pozbawiony błędów, lub że wady w Licencjonowanej Aplikacji lub Usługach zostaną poprawione. W przypadku, gdy Licencjonowana Aplikacja lub Usługi okażą się wadliwe, należy pokryć całkowity koszt niezbędnej obsługi, naprawy lub korekty.

Licencjonowane Aplikacje i Usługi mogą być zmieniane, zawieszane, usuwane, zakończone lub przerywane, lub dostęp do nich może być wyłączony w dowolnym czasie, bez powiadomienia, a Producent nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że jakiekolwiek treści lub usługi zawarte w Licencjonowanych Aplikacjach i Usługach pozostaną dostępne przez dowolny okres czasu. Takie treści i usługi są przekazywane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń transmisyjnych, nad którymi Producent nie ma kontroli. Nie ograniczając ogólności powyższego, Producent wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, przerwanie, wyłączenie, usunięcie lub zawieszenie jakiejkolwiek treści lub usługi udostępnionej za pośrednictwem tego Urządzenia. Dostawca Aplikacji i inni dostawcy Usług zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub zablokowania dostępu do Licencjonowanych Aplikacji lub Usług w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Producent może również nałożyć limity na użytkowanie lub dostęp do niektórych Licencjonowanych Aplikacji lub Usług, w każdym przypadku bez powiadomienia i bez odpowiedzialności.

Producent nie zapewnia obsługi klienta związanej z Licencjonowanymi Aplikacjami i Usługami. Wszelkie pytania lub prośby dotyczące usług związanych z Licencjonowanymi Aplikacjami i Usługami powinny być kierowane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy.

4. Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Producent, Dostawcy Aplikacji i dostawcy Usług mogą gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, w tym między innymi lecz nie wyłącznie informacje techniczne dotyczące tego Urządzenia, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz urządzeń peryferyjnych, aby ułatwić dostarczanie aktualizacji oprogramowania, wsparcia produktu i inne usługi dla użytkownika (jeśli istnieją) związane z Urządzeniem i Licencjonowaną Aplikacją. Producent, Dostawcy Aplikacji i dostawcy Usług mogą wykorzystywać takie informacje, o ile znajdują się one w formie, która nie umożliwia identyfikacji użytkownika, w celu ulepszenia ich produktów lub w celu świadczenia usług lub technologii użytkownikowi. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania informacji, zapoznaj się z naszą politykę prywatności http://www.tcl.eu/en/.

5. Niedostępność niektórych funckji

Z powodu ograniczeń Dostawcy Aplikacji niektóre funkcje, aplikacje i usługi mogą nie być dostępne na tym Urządzeniu (w tym na urządzeniach peryferyjnych) lub we wszystkich terytoriach. Niektóre funkcje tego Urządzenia mogą również wymagać dodatkowych urządzeń peryferyjnych lub opłat członkowskich, które są sprzedawane osobno.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie nie zabronionym przez obowiązujące przepisy prawa, bez względu na okoliczności, w tym w przypadku zaniedbania, Producent nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody, koszt pomocy prawnej, wydatki lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z lub pozostające w związku z jakąkolwiek informacją zawartą w lub w wyniku korzystania z Urządzenia, jakiejkolwiek Licencjonowanej Aplikacji lub dowolnej Usługi przez Ciebie lub jakikolwiek podmiot trzeci, nawet jeśli powiadomiono o możliwości wystąpienia takich szkód.

Producent jest odpowiedzialny wyłącznie za zamierzone działanie i rażące niedbalstwo.