Vyberte inú krajinu na získanie služby

Podmienky

10-ročná záruka na digitálny invertor TCL (“záruka”)

Tieto obchodné podmienky platia pre nákupy uskutočnené od 1. januára 2024.

Gratulujeme, že ste sa rozhodli predĺžiť záruku na invertor na vaše spotrebiče TCL.

Táto záruka je poskytovaná navyše k štandardnej záruke výrobcu TCL. Preto si musíte prečítať tieto Podmienky v spojení s podmienkami štandardnej záruky výrobcu TCL.

 

Ďalšie podrobnosti o štandardnej záruke výrobcu TCL nájdete na miestnom webe TCL:

·       Slovensko/Slovenčina

 

Ako spotrebiteľ máte práva podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných pre spotrebiteľov vo vašom regióne. Tieto zákonné práva nie sú touto zárukou ovplyvnené ani neobmedzujú vaše práva voči predajcovi, od ktorého ste produkt zakúpili.

 

Starostlivo skontrolujte nasledujúce podmienky.

 

 

1.       Identifikácia zmluvných strán

Túto záruku poskytuje spoločnosť TCL ako výrobca spotrebiteľovi, ktorý sa identifikuje svojim účtom TCL podľa registračných krokov uvedených v článkoch 5 a 6 nižšie („Vy“ alebo „Váš“).

Musíte si zakúpiť oprávnené práčky a chladničky TCL (ďalej len „produkt“) v jednej z vybraných krajín (ako je tu popísané) od 1. januára 2024

 

V závislosti od vašej krajiny nákupu bude táto záruka poskytovaná iným subjektom TCL („TCL“). Môžete sa pozrieť na nižšie uvedený popis.

 

Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že TCL môže delegovať poskytovanie služieb v rámci tejto záruky na akúkoľvek tretiu stranu a že záručnú službu nesmie vykonávať priamo TCL.

 

Vybrané krajiny a zodpovedajúca entita TCL („TCL“) sú označené takto:

 

Slovensko

 

TCL Netherlands BV, so sídlom na adrese:

World Trade Center

Beursplein 37,

5e verdieping,

3011AA Rotterdam 

Netherlands

 

 

2.       Popis a doba trvania záruky

Táto záruka je vám poskytovaná zadarmo.

Invertor je dôležitou súčasťou vášho Produktu a spoločnosť TCL sa zaväzuje na základe týchto podmienok poskytnúť vám funkčný Invertor po dobu desiatich (10) rokov od dátumu zakúpenia Produktu.

 

 

3.        Výluky zo záruky

Táto záruka nepokrýva náklady na pracovnú silu alebo návštevy technika na mieste. Tieto náklady sú vašou zodpovednosťou.

Aby ste mohli využiť toto záručné krytie, budete musieť takéto výdavky uhradiť.

 

4.       Způsobilost

Táto záruka sa vzťahuje na všetky práčky a chladničky značky TCL, ktoré pracujú s invertorovým motorom a predávajú sa vo vybraných krajinách od 1. januára 2024.

Modely oprávnených práčok a chladničiek TCL sú nasledujúce („produkt“):

Práčky:

FF0814WA0CZ
FF0914WA0CZ
FF0912WA0CZ
FF0612WB0CZ
FF0714WA0CZ
CP1012SA0CZ

 

Chladničky:

RF334TIE0CZ
RP318BXE1CZ
RP323BSE0CZ
RP470CXE0CZ
RC521CXE0
RC456CXE0
RP470CSE1
RP347BBD0
RP318BSC0
RP318BWC0
RP282BSE0
RP282BXE0

 

5.       Doba trvania záruky

Táto záruka je poskytovaná po dobu desiatich (10) rokov počnúc dátumom nákupu (“Doba záruky”).

Vaša reklamácia (ako je popísaná v článku 7) musí byť vykonaná počas trvania záruky.

 

 

6.       Požiadavka registrácie

Záruku na produkt musíte zaregistrovať do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dátumu nákupu pomocou vášho účtu TCL.

Ak sa nezaregistrujete v tomto stanovenom časovom rámci, bude záruka neplatná.

Registráciou súhlasíte s tým, že TCL bude spracovávať vaše osobné údaje v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov (https://www.tcl.com/sk/sk/legal/privacy-notice ) a za účelom uplatnenia tejto záruky.

 

7.       Ako sa predbežne zaregistrovať a aktivovať vašu záruku

Čo je potrebné?

- Vytvorte (alebo sa prihláste do svojho účtu My TCL) TCL: Registrácia záruky je exkluzívna služba pre zákazníkov s účtom TCL.

- Uveďte podrobnosti o produkte: názov modelu, sériové číslo a faktúru.

- Vyplňte formulár pre registráciu záruky: Vyplňte formulár pre registráciu záruky, aby ste aktivovali štandardnú záruku TCL a bezplatnú 10-ročnú záruku na digitálny invertor*.

*Vhodné práčky a chladničky zakúpené od januára 2024 vo vybraných krajinách.

 

Upozornenie:

Uistite sa, že bolo odoslané správne sériové číslo a obrázok faktúry, aby bolo možné potvrdiť aktiváciu vašej bezplatnej 10-ročnej záruky na digitálny invertor.

- Sériové číslo: Tento obrázok musí byť vyfotený priamo z produktu. Sériové číslo obvykle obsahuje 11 znakov a je vytlačené na štítku na zadnej strane produktu, vo vnútri dvierok práčky alebo na chladničke vľavo hore. Vyhnite sa prosím obrázkom sériového čísla z krabice výrobku.

- Faktúra: Pre účely overenia je nutná platná faktúra. Iné dokumenty nebudú akceptované.

- Kvalita fotografií: Uistite sa, že všetky obrázky a dokumentácie sú jasné a čitateľné.

TCL Customer Care po prijatí žiadosti skontroluje dokumentáciu vášho produktu.

Upozorňujeme, že nedodržanie poskytnutej dokumentácie môže mať za následok zamietnutie predĺženej záruky.

 

 

8.       Ako uplatniť svoju záruku

Aby ste mohli využiť túto záruku, musíte:

a.        Požiadajte náš technický tím o opravu, aby ste získali odbornú pomoc v časovom limite trvania vašej záruky

Navštívte svoj miestny web:

Prostredníctvom svojho účtu TCL môžete požiadať o opravu svojho produktu TCL.

Online rezervácia a reklamácia záruky sú dostupné iba pre spotrebiteľov s účtom TCL a s vopred registrovanou zárukou podľa článku 6 týchto obchodných podmienok.

https://www.tcl.com/eu/en/extended-warranty/choose-country

b.       Nechajte technika TCL preskúmať váš produkt a posúdiť situáciu.

Pokiaľ je príčinou poruchy poškodený alebo nefunkčný invertorový motor, technik vám náhradný diel objedná.

c.       Nechajte nášho technika nainštalovať Invertor k vášmu produktu.

Striedač bude odoslaný nášmu technickému tímu. Budete informovaní a budete si musieť zarezervovať časový úsek, aby prišli a nainštalovali Invertor do vášho produktu.

 

9.       Obmedzená zodpovednosť spoločnosti TCL

Pokiaľ sú splnené všetky podmienky aplikácie tejto záruky, spoločnosť TCL sa zaväzuje poskytovať iba nasledujúce služby:

-          Ak je vašim výrobkom práčka,

o   bezplatné poskytnutie funkčného motora, ktorý môže byť nový alebo repasovaný, vrátane dopravy.

 

-          Ak je vaším produktom chladnička,

o   bezplatné poskytnutie funkčného kompresora, ktorý môže byť nový alebo repasovaný, vrátane dopravy.

 

 

10.   Podmienky a obmedzenia

 

Záruka sa nevzťahuje na nižšie uvedené situácie:

1. Škody a škody spôsobené nehodami, okrem iného vrátane blesku, ohňa, vody a kvapalín, chemikálií, záplav, vibrácií, nevhodného prostredia (napr. nadmerné teplo, vlhkosť, nedostatočné vetranie atď.), prepätia, nadmerného alebo nedostatočného napájania, žiarenia, elektrostatické výboje.

2. Na riziká spojené s prepravou, ako aj na poškodenie a znehodnotenie Produktu počas prepravy výrobcom, predajcom alebo autorizovaným servisným strediskom k Vám, musíte bezpodmienečne upozorniť dopravcu pri dodaní a prevzatí. Produktu na dodacom liste (otvorenie kartónu za prítomnosti dopravcu a popis poškodenia na dodacom liste), v prípade, že nebude odôvodnený protest, musí byť zaslaný dopravcovi doporučeným listom s potvrdením o prevzatí najneskôr do troch ( 3) dni od prijatia. V rovnakej lehote musíte tiež informovať výrobcu e-mailom na adresu uvedenú na záručnom liste. Po uplynutí tejto lehoty už nebudú ďalšie protesty prípustné.

3. Poškodenie Produktu spôsobené používaním, ktoré nie je v súlade s bežným osobným alebo súkromným použitím, najmä v prípade priemyselného, komerčného alebo profesionálneho použitia, nesprávnym použitím alebo inštaláciou v rozpore s technickými špecifikáciami a najmä v prípade, že - dodržanie podmienok predpísaných v návode na použitie, ktorý ste dostali pri nákupe.

4. Použitie produktu s nekompatibilným alebo chybným spotrebným materiálom, príslušenstvom alebo periférnymi zariadeniami.

5. Nedbalosť, nedostatok dohľadu, nedostatočná údržba alebo údržba Produktu, ktoré nie sú v súlade s pokynmi výrobcu na použitie.

6. Škody spôsobené prirodzeným opotrebovaním, vyššou mocou alebo inou vonkajšou príčinou.

7. Úpravy, úpravy a úpravy Produktu na použitie v inej krajine, než pre ktorú bol pôvodne navrhnutý a vyrobený, a akékoľvek zhoršenie spôsobené týmito úpravami.

8. Úpravy, prispôsobenie, zásahy a zmeny Výrobku (otvorené alebo rozobrané), vykonané treťou stranou, podnikom neoprávneným výrobcom alebo jednotlivcom.

9. Údržba a opravy vykonávané alebo vykonávané osobami inými ako výrobcom alebo servisným strediskom schváleným výrobcom.

10. Na rôzne použitia bežného použitia v domácnosti a na použitie v inej krajine, než na ktorú bol pôvodne navrhnutý a postavený.

11. Inštalácia alebo používanie Produktu, ktoré nezodpovedá technickým alebo bezpečnostným normám a predpisom platným v krajine, kde je inštalovaný a používaný.

12. Ak chýbajú sériové čísla Produktu alebo sú nečitateľné.

13. K technickým obmedzeniam alebo špecifikám uvedeným v užívateľskej príručke.

14. Spotrebný materiál a krehké diely a príslušenstvo iné ako diely, na ktoré sa vzťahuje táto záruka.

15. Vírusové infekcie alebo používanie Produktu so softvérom, ktorý nebol poskytnutý alebo je nesprávne nainštalovaný.

16. Na estetické vady, najmä škrabance, stopy po otrasoch a pod. spôsobené na vonkajších častiach Výrobku, ktoré nebránia jeho prevádzke.

17. Poruchy spôsobené napadnutím parazitmi alebo hmyzom.

 

11.    Nápravy za porušenie

Beriete na vedomie, že spoločnosť TCL nemusí byť zodpovedná za škody, ktoré vám boli spôsobené a ktoré ste utrpeli v dôsledku akéhokoľvek nesplnenia tu uvedených povinností.

 

V prípade, že spoločnosť TCL neposkytne menič na účely tejto záruky, zaväzuje sa, že vám poskytne alternatívne riešenie.

 

12.   Žiadne právo na prevod

 

Vaše práva uvedené v tejto záruke nie sú prenosné na žiadnu tretiu stranu. Táto záruka je udelená najmä vám.

Akýkoľvek prevod vlastníctva produktu bude mať za následok zrušenie tejto záruky.

 

Stiahnite si zmluvné podmienky