Terms of TCL Online Store

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายอันกำหนดไว้ ณ ที่นี้ (“ข้อกำหนดในการขาย”) เป็นข้อตกลงระหว่าง [TCL Electronics (Thailand) Co.,Ltd.] และคุณ และเพื่อควบคุมข้อกำหนดตลอดจนเงื่อนไขที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเราโดยตรงหรือซื้อผ่านทางเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ กับ TCL Electronics (Thailand) Co.,Ltd. ถือเป็นการตกลงและรับทราบข้อผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้


เงื่อนไขการขายเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อตกลง ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้เป็นบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของกฎหมายที่บังคับใช้ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์นี้สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และไม่ต้องการลายเซ็นจริงหรือดิจิทัล


1. สัญญาการขายของเรา


1.1. การลงรายการและแสดงผลิตภัณฑ์โดยเราบนเว็บไซต์เป็นคำเชิญของเราให้คุณทำข้อเสนอสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน การสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของคุณคือข้อเสนอของคุณในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา


1.2. เมื่อคุณได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับเราแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ โดยอีเมลยืนยันจะประกอบด้วยรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณ ("การยืนยันคำสั่งซื้อ") การยืนยันคำสั่งซื้อเป็นเพียงการยอมรับว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว และไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับข้อเสนอของคุณ


1.3. เรายอมรับเฉพาะข้อเสนอของคุณและสรุปสัญญาการขายสำหรับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ เมื่อสินค้าถูกจัดส่งหรือจัดส่งถึงคุณ ตลอดจนมีอีเมลยืนยันกับคุณว่าสินค้าได้รับการจัดส่งหรือจัดส่งถึงคุณแล้ว (“ การยืนยันการจัดส่ง”) เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามก่อนที่จะส่งการยืนยันการจัดส่งถึงคุณ


1.4. หากคำสั่งซื้อของคุณถูกจัดส่งมากกว่าหนึ่งแพ็คเกจ คุณอาจได้รับการยืนยันการจัดส่งแยกต่างหากสำหรับแต่ละแพ็คเกจ และการยืนยันการจัดส่งแต่ละรายการและการจัดส่งที่เกี่ยวข้องจะสรุปสัญญาการขายแยกต่างหากระหว่างคุณกับเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในการยืนยันการจัดส่งนั้น


1.4. หากคำสั่งซื้อของคุณถูกจัดส่งมากกว่าหนึ่งแพ็คเกจ คุณอาจได้รับการยืนยันการจัดส่งแยกต่างหากสำหรับแต่ละแพ็คเกจ และการยืนยันการจัดส่งแต่ละรายการและการจัดส่งที่เกี่ยวข้องจะสรุปสัญญาการขายแยกต่างหากระหว่างคุณกับเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในการยืนยันการจัดส่งนั้น


1.6. คุณสามารถยกเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อใดก็ได้ ก่อนที่เราจะส่งการยืนยันการจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น


1.7. คำสั่งซื้อทั้งหมดที่วางบนเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การยอมรับข้อเสนอของคุณตามข้างต้น และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการขายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องของคุณ


2. การคืนสินค้าและการคืนเงิน


2.1 โปรดตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าและนโยบายการคืนเงินของเว็บไซต์เงื่อนไขการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า (สำหรับออนไลน์)ซึ่งบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยเรา3. ความพร้อมของผลิตภัณฑ์


3.1 เราแสดงรายการข้อมูลความพร้อมจำหน่ายสินค้าบนหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ นอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดบนเว็บเพจนั้นหรืออย่างอื่นบนเว็บไซต์ เราไม่สามารถระบุได้เกี่ยวกับความพร้อมของสินค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง โปรดทราบว่าระยะเวลาการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ซึ่งไม่สามารถรับประกันระยะเวลาการจัดส่งอย่างแน่นอนได้ อาจส่งผลให้คุณได้รับแจ้งทางอีเมลว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ในคำสั่งซื้อของคุณไม่มีสินค้า หรือหมดสต็อกในขณะที่เราดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ


4. ราคาสินค้า


4.1. ราคาทั้งหมดแสดงเป็นราคาสกุลเงิน ราคาตามที่แสดงรวมภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว


4.2. สินค้าในตะกร้าสินค้าของเว็บไซต์จะแสดงราคาล่าสุดตามที่แสดงบนหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าราคานี้อาจแตกต่างจากราคาที่แสดงสำหรับผลิตภัณฑ์เมื่อคุณวางลงในตะกร้าสินค้าของคุณเป็นครั้งแรก การวางสินค้าลงในตะกร้าสินค้าของคุณไม่ได้เป็นการสงวนราคาที่แสดงในขณะนั้น นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ว่าราคาของผลิตภัณฑ์อาจลดลงระหว่างเวลาที่คุณวางลงในตะกร้าสินค้าและเวลาที่คุณสั่งซื้อ ราคาที่ระบุในขณะที่ทำการสั่งซื้อจะเป็นราคาที่เรียกเก็บในวันที่จัดส่ง


5. ภาษี


5.1 คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา และคุณตกลงที่จะรับผิดชอบภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


6. คุณสมบัติ


6.1 เฉพาะบุคคลที่สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีจิตใจที่ดี และไม่ถูกตัดสิทธิ์จากการทำสัญญาตามกฎหมายใด ๆ ที่สามารถใช้เว็บไซต์และวาง สั่งซื้อกับเรา หากคุณเป็นผู้เยาว์ เช่น อายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ได้เฉพาะกับผู้ปกครองหรือผู้ปกครองเท่านั้น


7. การจำกัดความรับผิด


7.1 ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดโดยรวมของเรา ซึ่งได้รับการพิสูจน์และสั่งโดยศาลที่มีเขตอำนาจตามคำร้องของคุณหรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของคุณ จะขยายเกินกว่าเงินที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับการซื้อที่ทำขึ้นตาม คำสั่งซึ่งความรับผิดดังกล่าวได้เกิดขึ้นและจัดตั้งขึ้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางธุรกิจใดๆ (รวมถึงการสูญเสียผลกำไร รายได้ สัญญา เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูล ค่าความนิยมหรือค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า) หรือการสูญเสียทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งกับคุณและเราเมื่อมีสัญญา การขายผลิตภัณฑ์โดยเราให้คุณก่อตั้งขึ้น


8. การแก้ไข


8.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราและข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ได้ตลอดเวลา คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดในการขายที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายเหล่านั้นหรือข้อกำหนดในการขายเหล่านี้จะต้องกระทำโดยกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งในกรณีนี้จะมีผลบังคับใช้ ตามคำสั่งซื้อที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้) หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เงื่อนไขนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่


9. เหตุสุดวิสัย


9.1 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันหากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา


10. การสละสิทธิ์


10.1 ในข้อกำหนดการขายนี้ ไม่มีข้อกำหนดใดที่ถือเป็นการสละสิทธิหรือยอมรับความผิดใด ๆ เว้นแต่มีการสละสิทธิหรือยอมรับผิดเป็นหนังสือที่เขียนและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเราเท่านั้น การยินยอมหรือการสละสิทธิในความผิดของเราต่อคุณไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยจะไม่ถือเป็นการยินยอมหรือการสละสิทธิในหรือข้อแก้ตัวสำหรับการละเมิดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา


11. กฎหมายที่ใช้บังคับและการแก้ไขข้อพิพาท


11.1 เงื่อนไขการขายเหล่านี้ ธุรกรรมทั้งหมดที่เสร็จสิ้นระหว่างคุณและเรา และความสัมพันธ์ของเรากับคุณถูกควบคุมโดยกฎหมายของ [ประเทศไทย] โดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการขัดกันของกฎหมายและเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลของ [ประเทศไทย]


12. เบ็ดเตล็ด


12.1. นอกเหนือจากข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอจากธนาคาร ข้อเสนอส่งเสริมการขายของแบรนด์ ซึ่งลิงก์ (ถ้ามี) อยู่หรือฝังอยู่ใน เงื่อนไขการใช้งาน


12.2. ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ใช้แทนข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้าทั้งหมด (ถ้ามี) ที่เราแจ้งให้คุณทราบสำหรับการซื้อสินค้า