TCL ülemaailmne isikuandmete puutumatust käsitlev teade

 

See privaatsusteatis jõustub 20. detsembril 2021.

 

Isikuandmete puutumatust käsitlevas eeskirjas kirjeldatakse, kuidas TCL ja/või selle sidus- ja tütarettevõtted (üheskoos „TCL“ või „meie“) kaitsevad teid puudutavaid meie poolt töödeldavaid ja kontrollitavaid isikuandmeid („teie isikuandmed“), mis liiki isikuandmeid me teie kohta kogume, mida me nendega teeme, kuidas me neid avaldame ja millised õigused teil seoses isikuandmete töötlemisega on.

 

Täname, et valisite TCL-i!

 

Millistel juhtudel seda isikuandmete kaitse teatist kohaldatakse?

 

See isikuandmete kaitse teatis kohaldub, kui töötleme teie isikuandmeid sisenemisel ja kasutamisel TCL veebilehte (www.tcl.com), TCL nuti-TV tooteid, SEMP kaubamärgiga tooteid, TCL nutiteenuste rakendusi (sh. TCL Account, TCL Channel, TCL Home rakendus, BrowserHere/T-Browser, TCL Live, TV Guard, MagiConnect, Chat Now, Smart Gallery, Reminder, Weather, Game Center, Gesture Control ja Remote Diagnosis) ja teisi TCL seadmeid, veebilehti või rakendusi, mis võivad viidata sellele isikuandmete puutumatusele (üheskoos „TCL Materialid“).

 

Palun viidake [TCL kommunikatsiooni isikuandmete kaitse eeskirjale] täpsema teabe saamiseks, kuidas me töötleme teie isikuandmeid sisenemisel ja kasutamisel Alcatel veebilehti (sh. www.alcatelmobile.com), TCL ja Alcatel kaubamärgiga telephone, tahvelarvuteid, kellasid, käevõrusid, kantavaid seadmeid, ruutereid ja TCL Communication Technology Holding Limited teisi rakendusi või teenuseid.

 

Isikuandmete puutumatust käsitlev eeskiri kehtib ka meie klientide, äripartnerite, tarnijate ja muude organisatsioonide ärikontaktide isikuandmete töötlemise kohta, kellega TCL on ärisuhetes või kavatseb sellised suhted luua.

 

TRUSTe

 

Lisateavet leiate järgmistest jaotistest:

·  Isikuandmed, mida me teie kohta kogume.

·  Teie isikuandmete kasutamine

·  Teie teabe avaldamine kolmandatele isikutele

·  Kolmandate isikute lingid

·  Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

·  Teie isikuandmete turvalisus

·  Teie isikuandmete säilitamine

·  Teie õigused

·  Tootepõhised mõisted

·  Küpsiste kasutamine

·  Meie kontaktandmed

 

Võime seda isikuandmete puutumatust käsitlevat eeskirja igal ajal ajakohastada, et kajastada muutusi, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame või regulaarseid muudatusi kohaldatavates seadustes. Kõik selle isikuandmete puutumatust käsitleva teate ajakohastused jõustuvad pärast nende avaldamist meie veebisaidil aadressil https://www.tcl.com/ee/et. Lisaks võime teid teavitada selles isikuandmete puutumatust käsitlevas eeskirjas tehtud muudatustest vastavalt kohaldatavatele seadustele.

 

KÜLASTADES MEIE VEEBILEHTI, ESITADES OMA INFORMATSIOONI VÕI KASUTADES TCL MATERJALE, KINNITATE, ET OLETE LUGENUD JA ARU SAANUD ISIKUANDMETE KAITSE EESKIRJADES KIRJELDATUST.

 

Isikuandmed, mida me teie kohta kogume.

 

Teie privaatsus on meile oluline, seega selgitame siis, milliseid isikuandmeid teie kohta kogume. Pange siiski tähele, et kui te teatavaid isikuandmeid ei esita, ei pruugi TCLil olla võimalik täita mõnda selles isikuandmete puutumatust käsitlevas eeskirjas kirjeldatud eesmärki ja teil ei pruugi olla võimalik kasutada või ligi pääseda teatud TCL materjalidele.

 

Võime koguda ja töödelda teiega seoses järgmisi isikuandmeid:

 

Teave, mille te meile esitate. See hõlmab teie kohta käivat teavet, mida esitate meile vormide täitmisel, meie veebilehele teabe sisestamisel, kasutajakontode loomisel või meiega näost näkku, telefoni teel, veebi kaudu, e-posti või muul moel suheldes, mis on võimelised teie tuvastamiseks või teevad tuvastamise võimalikuks konteksist lähtuvalt. See teave hõlmab ilma piiranguteta järgmist:

 

o Isiklikud ja/või äriühingu kontaktandmed: teie nimi, kättetoimetamise, arveldamise ja/või äriühingu aadress, e-posti aadress, telefoninumber;

o Kohaldatavate seaduste kohaselt oma juriidiliste kohustuste täitmiseks, võime küsida ka teie maksumaksja numbrit(CPF);

o Sisselogimisteave: kasutajanimi, parool, hüüdnimi;

o Demograafiline teave: sünniaeg, sugu;

o Makseteave: teie deebetvõi krediitkaardiandmed, pangarekvisiidid või muu makseja finantsteave;

o Muud teavet teie kohta, näiteks teie ametit (nt. kui osalete meie uuringus), keeleoskust, tervise ja treeningandmeid; ja

o Informatsiooni TCL materjalide kohta, mida omate ja kasutate ning tõestust, et olete need ostnud, kui see on asjakohane.

 

Andmed, mida teie kohta kogume või loome.Kogume interneti, elektroonilise tegevuse ja muud informatsiooni automaatselt seadmetest ja veebilehitsejatest, mida te kasutate. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

 

o Üksikasjad teie poolt kasutatud TCL materjalide kohta;

o Teie seadme asukoht ja ajavöönd;

o Üksikasjad meie poolt pakutavate toodete kasutamisest, näiteks sirvimisajalugu, otsingu ajalugu, klikid lehtedel ja teie tegevused kasutades meie tooteid või teenuseid (nt. TCL Channel rakenduse kasutamise aeg);

o IP-aadress, MAC-aadress, seadme number, terminali number, seerianumber, IMEI-number, IMSI-number, reklaamitunnus (teie seadmele reklaami eesmärgil määrtud ainulaadne kasutajatunnus) ja muud seadme identifikaatorid või seadmepõhine teave teie TCL materjalide kohta; geograafilise asukoha teave, mida edastab teie seadme GPS-signaal või mis edastatakse lähedalasuvate Wi-Fi pääsupunktide ja mobiilimastide kaudu teatavaid teenuseid kasutades ja võimldades positsioneerimist;

o tõrkelogid, veakoodid ja veakirjeldused ning muu teie esitatav teave, mis on seotud teie TCLi materjalidega ilmnenud tõrgete või puudustega;

o Pakkudes müügijärgset teenust teile – teie e-kirjad, telefoninumber, aadress, faksinumber, teie ja hoolduspersonali vahelise vestluse ajalugu või salvetatud telefonikõned.

 

Teave, mida hangime muudest allikatest.Võime koguda andmeid teie kohta ka kolmandatelt isikutelt. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

 

o teave sotsiaalmeediavõrgustikest;

o muudelt toodete, teenuste, veebisaitide ja rakenduste pakkujatelt hangitud teave;

o Muud ärilised või avalikult kättesaadavad allikad (vastavalt seadustele); ja

o kui osalete turu-uuringute programmides, mida korraldab ja/või sponsoreerib TCL või mida tehakse TCLi nimel, võime koguda teavet ka kolmandate isikute veebisaitidelt või sotsiaalmeediavõrgustikest vastavalt selliste veebisaitide ja sotsiaalmeediavõrgustike isikuandmete puutumatust käsitlevatele põhimõtele.

 

Samuti võime koguda muid andmeid teie, teie seadme või TCL materjalide kasutamise kohta, sellest eelnevalt informeerides ja/või teie nõusolekul vastavalt kehtivatele seadustele.

 

Me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste või teie jurisdiktsioonis lubatud alammäära laste isikuandmeid ilma eelnevalt täpsustamata, et selliseid andmeid võib esitada ainult lapsevanema või eestkostja nõusolekul, kui nii on kehtivate seadustega ette nähtud. Kui usute, et teie laps on esitanud meile oma isiklikke andmeid ilma vanema või eestkostja nõusolekuta, võtke meiega ühendust e-posti kaudu, mis on leitav allpool jaotisest Võtke meiega ühendust. TCL kasutab lastega seotud või lastelt saadud isiklikke andmeid ainult nii kui see on kohaldatavate seadustega lubatud ja vajadusel vaid vanema või eestkostja nõusolekul. Kui teie laps kasutab meie Kids More teenuseid, TCL Family Watch või teisi TCL tooteid, teenuseid, edastame teile eraldi isikuandmete kaitse eeskirja, milles on üksikasjalikum teave, kuidas me laste isikuandmeid kaitseme.

 

Isikuandmete kasutamine

 

Võime teie isikuandmeid koguda, säilitada, töödelda või muul viisil kasutada järgmistel viisidel ja järgmistel eesmärkidel:

 

·   Teie ostetud toodete ja teenuste edastamiseks, aktiveerimiseks, kinnitamiseks ja haldamiseks;

·   TCL materjalide tarkvarauuenduste, hooldusteenuste, tehnilise toe ja müügijärgse teenuse pakkumine;

·   Abi teie TCL kontot registreerimiseks ja haldamiseks;

·   teile loa andmine meie toodete ja teenuste alla laadimiseks ja ostmiseks, näiteks meie rakendused ja nendega seotud veebisaidid, ja/või teile juurdepääsu andmine seadmesse installitud kolmandate isikute rakendustele;

·   maksetehingute või TCLi materjalide tellimuste töötlemine;

·   Teiega TCL materjalidega seoses ühendust võtmine, näiteks juhul, kui mõni TCL materjal on muutunud või sellega seoses ilmneb probleeme;

·   Kehtestada, kasutada või kaitsta oma seaduslikke õigusi või kohtumenetluste eesmärgil;

·   Pettuste ja infoturberiskide eest kaitsmiseks ning ennetamiseks, samuti TCL materjalide turvalisuse tagamiseks, nagu näiteks oma kontode ja identifitseerimise kontrollimiseks, turvaintsidentide avastamiseks ning pahatahtliku tegevuse vastu võitlemiseks;

·   Mis tahes kaebustele või küsimustele vastamine, mis võivad tekkida seoses TCLi materjalidega, ning kaitsta ja kasutada seaduslikke õigusi;

·   Isikupärastada TCL materjale vastavalt teie soovidele;

·   TCL materjalide funktsionaalsuse või muude probleemide tõrkeotsinguks;

·   Hindamaks ja arendamaks TCL materjalide uusi funktsionaalsusi, tehnoloogiaid ja täiendusi;

·   TCLi materjalidega seotud konkursside, kampaaniate, ürituste, turu-uuringute ja küsitluste haldamine;

·   TCL sisemiste eesmärkide, näiteks auditeerimise, andmete analüüsi ja uuringute hõlbustamiseks, et täiustada meie tooteid, teenuseid, kasutajakogemust ja kliendisuhtlust;

·   Järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi, direktiive ja kohtulahendeid, samuti ka kompetentsete asutuste otsuseid;

·   teile TCLi materjalide kohta teabe saatmine ja selle teabe teie jaoks asjakohasemaks muutmine. Teatavate turundustegevuste jaoks võib meil vaja minna teie nõusolekut. Võimaldame teile erinevaid viise, kuidas loobuda meilt teatavate teadete saamisest. Kui soovite meilt e-posti teel saadetavate turundusteadete saamisest loobuda, klõpsake e-posti allosas asuval lingil „Tühista tellimus“ ning järgige seal olevaid juhiseid.

·   Meie toodete ja teenuste isikupärastatud reklaamide kuvamist TCL veebilehel ja isikupärastamata reklaamide kuvamist muudes TCL materjalides. Meie reklaampartnerid võivad samuti kuvada mõne meie toote või teenuse isikupärastamata reklaami. Kui nad kuvavad isikupärastatud reklaami, tuleb meil saada teilt selgesõnaline eelnev nõusolek vastavalt kehtivatele seadustele; ja

·   Muudel eesmärkidel teie nõusolek.

 

Kuna teie kohta kogutavaid andmeid peetakse kehtivate seaduste kohaselt isikuandmete või delikaatsete isikuandmete eri kategooriateks, töötleme selliseid andmeid teie selgesõnalise nõusoleku alusel ja võite oma nõusoleksu igal ajal tagasi võtta. Peaksite siiski teadma, et kui otsustate seda teha, ei pruugi me tõenäoliselt jätkata teile teatavate teenuste pakkumist. Kui otsustate oma nõusoleku tagasi võtta, selgitame teile võimalikke tagajärgi põhjalikumalt. Kui kehtivad seadused seda võimaldavad, võime töödelda ka teie otseselt avalikustatud isikuandmete eri kategooriaid või juriidiliste nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

 

Allpool olev jaotis „Tootespetsiifilised tingimused“ annab üksikasjalikumat teavet kogutavate isikuandmete kohta ja eesmärgid, milleks me isikuandmeid kasutame seoses TCL nuti-TV, MagiConnect, TCL Channel ja TCL Home rakendusega.

 

Kui olete võtmeisik oma organisatsioonis TCL materjalide ostmiseks või kasutamiseks, võime koguda teie nime, tarne-, arve- ja/või ettevõtte aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri ja kasutada teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik tavapäraseks äritegevuseks, sellega seotud halduslikel eesmärkidel või muudel ülalnimetatud eesmärkidel jaotises „Isikuandmete kasutamine“.

 

Teie teabe avaldamine kolmandatele isikutele

 

Me ei müü ega avalda muul viisil teie esitatud isikuandmeid, välja arvatud kõnealuses isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud viisil, nagu see on teile teatavaks tehtud andmete kogumise ajal või vastavalt vajadusele kooskõlas konkreetse isikuandmete puutumatust käsitleva teatega.

 

Võime avaldada teie isikuandmeid TCLi tütarja sidusühingutele ühes või enamas allpool kirjeldatud olukorras:

 

·   abi teile TCLi materjalide pakkumisel;

·   kui turustame tooteid ja teenuseid, mida pakuvad TCLi tütarühingud ja/või TCL sidusühingud;

·   Ühel neist eesmärkidest, milleks TCL teie isikuandmete puutumatust käsitleva eeskirja alusel teie isikuandmeid töötleb.

 

Samuti võime jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega eespool jaotises „Isikuandmete kasutamine’ nimetatud eesmärkidel“ sealhulgas:

 

·   Mis tahes TCL ettevõtte või vara müümisel teisele ettevõttele, ühinemisel või muude oluliste tehingute korral võime avaldada teie isikuandmeid hoolsuse eesmärgil ja tehingu lõpuleviimisel;

·   Võime jagada teie reklaamitunnust (ainulaadne kasutajatunnus, mis on teie seadmetele reklaami eesmärgil määratud) oma reklaampartneritega, et and saaksid kuvada isikupärastamata reklaame;

·   kui turustame teile kolmanda isiku tooteid või teenuseid, võime teie isikuandmeid selle kolmanda isikuga jagada;

·   kui annate nõusoleku oma isikuandmete avaldamiseks konkreetsetele ja tuvastatud kolmandatele isikutele või kolmandate isikute kategooriale;

·   kolmandate isikute esindajatele või töövõtjatele (näiteks meie elektrooniliste andmesalvestusteenuste pakkujatele), kelle oleme palganud meid toetama meie teenuste ja toodete teile pakkumiseks. Teeme samme, et nõuda sellistelt kolmandatelt isikutelt, kes töötlevad teie isikuandmeid olema kooskõlas kõnealusele isikuandmete puutumatust käsitleva eeskirjaga ja vastama konfidentsiaalsuskohustusele;

·   äripartneritele, kes pakuvad tooteid ja/või teenuseid, mis on manustatud või mis on osa teile pakutavatest TCLi materjalidest. Need kolmandad isikud vastutavad selle eest, kuidas nad kasutavad teie isikuandmeid seoses oma teenuste ja toodetega, nagu on kirjeldatud nende poolt esitatud eraldi isikuandmete puutumatust käsitlevas eeskirjas ning mida soovitatakse teil kontrollida; ja

·   Seadusega nõutavas ulatuses, või kui meil on kohustus avaldada teie isikuandmeid, et täita mis tahes juriidilisi kohustusi, kehtestada, teostada või kaitsta oma seaduslikke õigusi ja/või kolmandaid isikuid.

 

Lisaks käesolevas isikuandmete kaitse eeskirjas nimetatud isikuandmete avaldamisele võime me teie isikuandmeid jagada ka kolmandate osapooltega, kui annate nõusoleku.

 

Pange tähele, et kui sisenete kolmandate osapoolte teenustesse – näiteks sotsiaalmeedia teenused, kolmanda osapoole ühekordse sisselogimise tööriistad, kolmandate osapoolte rakendused, mobiilsed platvormid ja oma seadmete telekommunikatsioonifirmad- läbi meie teenuste, võivad kolmandad osapooled koguda andmeid teie kohta, sealhulgas teavet toodete ja teenuste kasutamise kohta ja võivad teavitada teie kontakte kolmanda osapoole teenustest, mida kasutate, vastavalt oma isikuandmete kaitse eeskirjadele.

 

Kolmandate isikute lingid

 

Meie veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute saitidele. Me ei vastuta selliste saitide isikuandmete puutumatuse tavade ega sisu eest ning kõnealune isikuandmete puutumatust käsitlev teade nende suhtes ei kehti. Peate hoolikalt läbi lugema kolmandate osapoolte teenustega seotud isikuandmete kaitse eeskirjad, vajadusel pöörduge otse nende osapoolte poole.

 

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

 

TCL jagab teie isikuandmeid globaalselt oma kontserni kuuluvate ettevõtetega, et teostada käesolevas isikuandmete kaitse eeskirjas. Samuti võib TCL sõlmida teie isikuandmete töötlemise või jagamise allhanke koras väljaspool teie riiki asuvatele kolmandetele isikutele. TCL materjalide kasutamisel võime teie isikuandmeid edastada, säilitamda ja töödelda teie elukohariigis ja väljaspool seda vastavalt kõnealusele isikuandmete puutumatust käsitlevale eeskirjale. Seetõttu võivad teie isikuandmete töötlemise suhtes kehtida ka muud seadused kui teie riigis kehtivad seadused.

 

TCL teeb asjakohaseid samme tagamaks, et isikuandmete edastamine toimuks kooskõlas kehtivatele privaatsuse seadustele ja eelkõige, et lepingulised, tehnilised ja korralduslikud meetmed oleksid kasutusele võetud, näiteks piiranguteta tüüptingimused, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon.

 

Teie isikuandmete turvalisus

 

Oleme teie esitatud isikuandmete kaitseks ja andmete volitamata juurdepääsu, avaldamise, kasutamise, muutmise, kahjustamise või kadumise ennetamiseks võtnud vastu tööstusstandarditele vastavad korralduslikud, füüsilised ja tehnilised turvameetmed. Rakendame kõiki mõistlikke ja praktilisi meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks, järgmisi meetmeid järgides:

 

·   Kasutame oma teenuste ja toodete krüpteerimiseks SSL ja teisi tehnilisi meetmeid. Kontrollime regulaarselt oma teabe kogumise, säilitamise ja töötlemise (sealhulgas füüsilised turvameetmed) praktikaid, et vältida süsteemidele volitamata juurdepääsu.

·   Volitame oma töötajaid ja kolmandate isikute töötajaid pääsema teie isikuandmetele ligi vaid teadmisvajaduse alusel, et aidata meil teie isikuandmeid töödelda ja teenuseid pakkuda. Nendele töötajatele ja ettevõttevälistele töötajatele (meie poolt volitatud kolmandate isikute töötajad) kehtivad lepingulised konfidentsiaalsuskohustused.

·   Teie isikuandmete turvalisus on meile äärmiselt oluline. Jätkame jõupingutusi teie isikuandmete kaitsmiseks ja kaitsemeetmete rakendamiseks, näiteks täieliku krüptimise tagamine teabe salvestamiseks ja edastamiseks, et vältida volitamata juurdepääsu või avaldamist teie isikuandmetele.

·   Valime äripartnerid ja teenusepakkujad hoolikalt ning rakendame mõlema poole vahelistes ärilistes lepingutes isikuandmete kaitse nõudeid.

·   Korraldame turvalisust ja isikuandmete kaitset käsitlevaid koolituskursusi, testimist ja avalikustamistegevusi, et parandada töötajate teadlikkust isikuandmete kaitse olulisusest.

 

Arvestage siiski, et interneti kaudu edastatavate andmete esitamine ei pruugi olla 100%-liselt turvaline. Kui saame teada meie turvasüsteemi mis tahes rikkumisest, tegutseme õigeaegselt vastavalt kohaldatavatele seadustele.

 

Isikuandmete säilitamine

 

TCL säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua kui see on vajalik käesolevas isikuandmete kaitse eeskirjas kirjeldatud eesmärkidel ja need kustutatakse mõistliku aja pärast vastavalt järgmistele kriteeriumidele:

 

·   TCL säilitab teie isikuandmeid seni kuni seda on vaja jaotises „Isikuandmete kasutamine“ nimetatud eesmärkidel, mis võib olla sama periood, mille jooksul TCL-iga seotu olete; ja

·   TCL säilitab teie isikuandmeid seni kuni neil on vaja täita seadusega kehtestatud kohustusi või kaitsta meie vastu esitatud nõudeid.

 

Teie õigused

 

Andmekaitset käsitlevates seadustes võidakse teile tagada erinevad seaduslikud õigused seoses isikuandmetega, mida me teie kohta hoiame. Kõik andmekaitseseadused pole ühesugused, seega ei kehti kõik need õigused kõikides kohtades. Lisateavet oma õiguste kohta konkreetsetes juristikatsioonides, leiate selle isikuandmete kaitse eeskirja lisadest.

 

Tunnistame siiski, et teie isikuandmed kuuluvad ainult teile ja see võimaldab teil kontrollida, kuidas me neid kasutame. Teie õigused võivad hõlmata järgmist:

 

·   õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme, muu hulgas õigus saada teavet ja andmete koopiat;

·   Õigus nõuda teie isikuandmete parandamist või korrigeerimist, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud;

·   Õigus nõuda teie isikuandmete eemaldamist või kustutamist ud asjaoludel. Pange tähele, et võib esineda olukordi, kus palute meil oma isikuandmed eemaldada või kustutada, kuid meil on seaduslik õigus neid säilitada;

·   Kui kehtivad seadused seda lubavad, on õigus esitada kaebus vastavale valitsusasutusele, kui arvate, et oleme mõnda teie õigust rikkunud.

 

Oma õigusi saate teostada, kui võtate meiega ühendust, kasutades allpool jaotises „Meie kontaktandmed“ olevat teavet.

 

Võimalik, et peame enne teie taotluse rahuldamist kinnitama teie kontrollitava tarbijataotluse ja näiteks võime paluda teil kinnitada andmed, mis meil teie kohta juba olemas on. Kasutame ainult kontrollitavas tarbijataotluses esitatud isikuandmeid, et kontrollida taotluse esitaja isikut või volitusi taotluse esitamiseks.

 

Tootepõhised mõisted

 

Kõnealune isikuandmete puutumatust käsitlev teade kehtib üldiselt selle kohta, kuidas me kasutame teie isikuandmeid oma toodete ja teenustega seoses. Võime ka teie isikuandmeid täiendavalt töödelda seoses konkreetsete toodete või teenustega.

 

NUTI-TV

 

Meie ja meie kolmandatest isikutest partnerid koguvad isikuandmeid teie nutiteleri või nutiteleriga seotud toodete kasutamise kohta, näiteks esitatavate videote nimi ja kestus, kasutaja lemmikud, vaadatud lehed ja nendel lehtedel kulutatud aeg. Seda teeme selleks, et suudaksime paremini mõista, kuidas meie kliendid toodet kasutavad, ja tagada, et saaksime jätkuvalt täiustada ja kohandada oma teenuseid.

 

Võime koguda isikuandmeid kui kasutate oma Nuti-TV toodete kaamerat või mikrofoni. Näiteks, kui kasutate kaamerat (kas sisseehitatud või väline kaamera) oma Nuti-TV toodete videokõnede läbiviimisel, videovestlusteenuste pakkumiseks, võime meie koguda andmeid teie TCL kontode, video- ja helivestluste ajaloo kohta, tõrkeotsinguga seotud tugiteenuste andmeid ja tagasisidet teenuste kasutamise kohta.

 

Võime koguda täiendavaid isikuandmeid, et pakkuda teie nutiteleri toodetega seotud probleemide lahendamiseks kaugdiagnostikat. Näiteks võime koguda reaalajas ekraanipilte ja teavet teie nutiteleri toodetes talletatud andmete kohta. Selle eesmärk on tagada, et teie nutiteleri toodetega seotud probleeme saaks võimalikult tõhusalt lahendada.

 

Nuti-TV tooted koguvad teie isikuandmeid Amazon Alexa või Google Actioni häälabilise funktsiooni kasutamise kohta. See teave sisaldab seadme kirjeldust, teie häält, oskuste tunnuskirja ja häälkäsklusi. Kui kasutate häälabilise funktsiooni, siis töötleb teie hääleandmeid kas Google või Amazon. Teie andmed edastatakse otse Google'ile või Amazonile. Lisateavet isikuandmete edasise töötlemise kohta nende äriühingute poolt leiate Google'i või Amazoni isikuandmete puutumatust käsitlevatest teadetest.

 

Meie kolmanda osapoole reklaampartnerid võivad teie televiisori vaatamise ja kasutamise teabe kogumiseks kasutada automaatset sisutuvastust ja muid tehnoloogiaid, et luua kasutajate profiilid ja määrata isikupärastatud reklaamis, mida teile seadmetele saadetakse. Saate ise juhtida, kas lubada meil automaatse sisutuvastuse abil andmete kogumine aktiveerida, järgides oma nuti-TV seadete lehel loodud meetodit.

 

MagiConnect

 

Meie ja meie kolmandatest isikutest partnerid kogume üksikasju rakenduse MagiConnect kasutamise kohta teie poolt, muu hulgas rakenduse MagiConnect kasutamise mahu (mõõdetuna teie tehtud klõpsude arvu järgi) ja teie rakenduse MagiConnect kaudu valitud teenuste kohta. Teeme seda selleks, et mõistaksime paremini rakenduse MagiConnect kasutamist teie poolt ja saaksime kohandada rakenduse ülesehitust vastavalt teie eelistustele.

 

TCL Home

 

Meie ja meie kolmandatest isikutest partnerid koguvad üksikasju rakenduse TCL Home kasutamise kohta teie poolt, näiteks rakenduse TCL Home rakenduse kasutamise mahu, reaalajas vestluse kaudu edastatud teabe ja rakenduse TCL Home kaudu valitud teenuste kohta. Teeme seda selleks, et mõistaksime paremini rakenduse TCL Home kasutamist teie poolt, täiustada oma teenuseid ja kohandada rakenduse ülesehitust vastavalt teie eelistustele.

 

Et pakkuda teile teenuseid, mis võimaldavad teil ühendada ja hallata mitut teile kuuluvat TCL seadet ning teiste tootjate seadmeid, kogume meie ja meie kolmandate osapoolt partnered teie kohta ka järgmist teavet: Wi-Fi või Bleutooth teave, asukoht, TCL konto, seadme teave teie telefoni kohta ja ühendatavate TCL seadmete teave.

 

TCL CHANNEL

 

TCL Channel võimaldab kasutajatel otsida platvormil TCL Channel saadaolevat sisu, käivitades selleks Roku TV hääljuhtimisfunktsiooni. Hääljuhtimisfunktsiooni kasutamisel töötleb Roku TV teie hääleandmeid otse. Oma hääleandmete edasise töötlemise kohta teabe saamiseks tutvuge Roku TV isikuandmete puutumatust käsitleva teatega.

 

Võime koguda ja töödelda andmeid teie valduses oleva Roku TV või TCL seadme kohta (nt seadme mudel, seadme unikaalne identifikaator, kaubamärk, MAC-aadress, Roku operatsioonisüsteemi versioon, piirkond, IP-aadress, rakenduse versioon) ja platvormi TCL Channel kasutamise kohta teie poolt (näiteks teie klikkide kirjed ja sirvimisajalugu). Võime kaasata kolmandatest isikutest töötlejaid selliste andmete analüüsimiseks ja profiilide koostamiseks teie kasutuse ja eelistuste põhjal. Teeme seda selleks, et mõistaksime paremini, kuidas meie kliendid platvormi TCL Channel kasutavad ja selleks, et anda teile soovitusi muu sisu kohta, mis teid võib huvitada.

 

Küpsiste kasutamine

 

Meie ja meie kolmandate osapoolte reklaami- ja andmeanalüütika partnered kasutavad TCL konto, nuti-TV ning muude meie poolt hallatavate veebilehtede ja rakenduste teatud funktsioonide toetamiseks „küpsiseid“ ja sarnaseid veebitehnoloogiaid, sealhulgas pikslite silte või veebi majakaid („automatiseeritud kogumisvahendid“). Automatiseeritud kogumistööriistad on teie seadmes kasutatavad koodiribad. Automaatsed kogumistööriistad võimaldavad TCL veebilehel teie veebilehitseja või seadme ära tunda TCL veebilehe/rakenduse külastamisel või sellele naasmisel. Lisateavet meie kasutatavate küpsiste kohta leiate meie küpsiseid käsitlevatest põhimõtetes, mille leiate siit:https://www.tcl.com/ee/et/legal/cookies-policy

 

Kasutame kahte tüüpi automaatseid kogumistööriistu: „Sessiooniküpsised“ ja „püsivad küpsised“.

 

Sessiooniküpsis aegub pärast brauseri sulgemist. Sessiooniküpsis tuvastab teid sirvimissessiooni ajal, määrates teie seadmele juhuslikult loodud kordumatu identifitseerimisnumbri. Kasutame sessiooniküpsiseid:

 

·   võimaldada meil pakkuda teile tooteid ja teenuseid ning hallata tehinguid. Näiteks võime kasutusele võtta küpsise, et meelde jätta, milliseid esemeid olete veebipoes ostukorvis salvestanud;

·   teatava sisuhalduse ja redigeerimise eesmärkidel.

 

Püsiküpsised brauseri sulgemisel ei aegu. Püsiküpsiseid kasutame selleks, et:

 

·   registreerida, kas külastaja on TCLi kontole sisse logitud;

·   Registreerimiseks, kui TCL konto või mõne muu TCL veebilehe/rakenduse külastaja annab vajaduse korral nõusoleku meie küpsiste kasutamiseks;

·   jõudluse ja disainilahenduste eesmärkidel. Näiteks võime küpsiseid kasutada meie veebisaitide või rakenduste populaarseimate osade jälgimiseks ja nende funktsionaalsuse parandamiseks;

·   kasutajakogemuse parandamiseks ja nähtu isikupärastamiseks. Näiteks võime kasutada küpsiseid kasutajate eelistuste registreerimiseks ja asjakohasema veebisaidi/rakenduse sisu (muu hulgas reklaamisisu) kasutajateni toimetamiseks;

·   meie ja kolmandatest isikutest partnerite reklaamide edastamiseks või turundussõnumite, mille saamisega olete nõustunud, kohandamiseks. Näiteks võime küpsiseid kasutada, et salvestada, milliseid tooteid ja teenuseid te ostate või mille vastu olete huvi üles näidanud, ja kasutada kolmandate isikute teenuseid, et võimaldada selle teabe põhjal meie ja muudel veebisaitidel/muudes rakendustes asjakohaseid reklaame näidata.

·   teatava sisuhalduse ja redigeerimise eesmärkidel.

 

Kuidas hallata automatiseeritud kogumistööriistu

 

Kui te ei soovi küpsiseid saada, võite oma brauseri seadistada küpsistest keelduma või teid teavitama, kui teie seadmesse paigaldatakse küpsiseid. Samuti võite küpsiseid kustutada kohe, kui olete TCLi kontolt või muult TCLi veebisaidilt/muust rakendusest lahkunud. Te ei pea TCLi kontot külastades küpsiseid aktsepteerima, kuid kui seadistate oma brauseri küpsiste tagasi lükkama, ei pruugi te saada kasutada kõiki TCLi konto või mõne muu TCLi veebisaidi/rakenduse funktsioone ja funktsionaalsust.

 

Näiteks enamiku veebilehitsejate tööriistariba abi jaotuses saate teada, kuidas takistada teie veebilehitsejat uute küpsiste vastuvõtmisel, kuidas lasta veebilehitsejal teid teavitada uute automatiseeritud kogumistööriistade vastu võtmisel ja kuidas need täielikult keelata. Mõne populaarse veebilehitseja kohta leiate lisateavet järgmistele linkidele klõpsates: 

 

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en);

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd);

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US);

Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d);

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/) ja Apple Safari (https://support.apple.com/zh-cn/guide/deployment/depf7d5714d4/web).

 

Kui kehtivad seadused seda nõuavad, esitame teile esmakordsel meie veebilehe/rakenduse külastamisel küpsisebänneri, mis selgitab, millist tüüpi automatiseeritud kogumistööriistu kasutame ning palun teie nõusolekut mõnede automatiseeritud kogumistööriistade jaoks.

 

Isikuandmed, mida kogutakse automatiseeritud kogumistööriistadega

 

Kasutame automatiseeritud kogumistööriistade kaudu kogutud isikuandmeid ülalnimetatud eesmärkidel (jaotises „Isikuandmete kasutamine“). Nende küpsiste puhul, kus palume teie nõusolekut nende lähetamiseks, toetume küpsiste kaudu kogutud isikuandmete töötlemisel õiguslikele alustele.

 

USA kasutajate jaoks pakub Network Advertising Initiative ka võimalust erinevate reklaamküpsiste kasutamisest loobumiseks. Lisateabe saamiseks külastage lehte https://www.networkadvertising.org. Pange tähele, et loobumine ei tähenda seda, et te enam veebireklaame ei saa. See tähendab seda, et äriühing või äriühingud, kelle teadetest olete loobunud, ei edasta enam teie eelistustele ja kasutusharjumustele kohandatud reklaame.

 

Praegu ei tunne meie veebisait ära jälgimismehhanismidega seotud brauseri automatiseeritud signaale, mis võivad sisaldada juhist „Ära jälgi“.

 

Meie kontaktandmed

 

Kui soovite lisateavet oma isikuandmete kogumise, kasutamise, avaldamise, edastamise või töötlemise või mõne eespool loetletud õiguse kohta, võtke meiega ühendust allpool nimetatud kanalite kaudu.

 

EEA residendid, – meie esindaja Euroopa Liidus on TCL Europe, mille bürood asuvad aadressil 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Prantsusmaa.  Võtke meiega ühendust e-posti aadressil privacy_dpo@tcl. com.

 

Suurbritannia elanike jaoks on meie esindaja Ühendkuningriigis TCL Electronics UK Limited, mille peakontor asub 2. korrusel, Office 201, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough, Berkshire, United Kingdom, SL1 1FQ. Võtke meiega ühendust e-posti aadressil privacy_dpo@tcl. com.

 

Kasutajad Indias – meie kaebuste käsitleja Indias on hr Sudhansu Sahu, kellega saab ühendust võtta aadressil privacyqueryindia@tcl. com.

 

Kasutajatele Ameerika Ühendriikides on TCL tütar ettevõte TTE Technology, Inc., kelle aadressid ja kontaktid on märgitud allpool:

 

TTE Technology, Inc.

1860 Compton Ave. Corona

CA 92881

Võtke meiega ühendust, saates e-kirja aadressile consumerdata@tcl. com või helistades meie tasuta telefonil 1-877-300-8837

 

Brasiilia kasutajate jaoks on TCL tütarettevõte Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A. (maksumaksja number 24.227.491/0001-76), kelle aadress ja seotud kontaktid on toodud allpool:

 

Semp TCL Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos S.A.

Avenida Arnaldo Rojek, nº 01, Rua 4, Galpão C - parte 2, Altos de Jordanésia, Cajamar/SP - CEP: 07.786-900

Võtke meiega ühendust, saates e-posti aadressile privacidade@semptcl.com.br või helistades +55 (11) 3004-7570.

 

Kasutajatele Hiinas ja maailma muudes piirkondades – vastutav töötleja on Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, aadress 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Hiina.

 

Kui teil on lahendamata privaatsus- või andmekasutusprobleem, mida me ei ole rahuldavalt lahendanud, võtke ühendust meie USA-s asuva kolmanda osapoole vaidluste lahendamise pakkujaga (tasuta) aadressil https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

LISA BRASIILIA

 

(See session jõustub LGPD sisestamise kuupäeval)

 

Üldine ülevaade

 

Käesoleva lisa sätted kehtivad eranditult isikuandmete töötlemise kohta vastavalt Brasiilia õigusaktidele, eriti seadusele nr. 13.709/2018 muudetud kujul („LGPD“). Vastuolu korral TCL üldise isikuandmete kaitse eeskirja sätete ja käesoleva lisa sätete vahel on ülimuslikud selle lisa sätted seoses töötlemistoimingutega, mille suhtes kohaldatakse Brasiilia seadusi.

 

Isikuandmete töötlemise õigslikud alused

 

Isikuandmete töötlemine võib toimuda vastavalt ühele järgmistest peamistest õiguslikest alustest: (i) TCL seadusest või regulatiivsest kohustusest kinnipidamine; (ii) lepingu vajalikkus; (iii) juriidiliste õiguste kasutamine kohtu-, haldus- või vahekohtumenetluses; (iv) elu ja tervise kaitse; (v) TCL või kolmandate isikute õigustatud huvi; ja (vi) krediidiriski kaitse.

 

Kohustus

 

Külastades meie veebilehti, esitades oma isikuandmeid või kasutades TCL materjale, olete teadlik oma isikuandmete kogumise, kasutuse, üle kandmise, edastamise, klassifitseerimise, juurdepääsu, säilitamise, muutmise, kommunikatsiooni, avalikustamise, kõrvaldamise või muu töötlemistoimingu kohta, nagu on kirjeldatud isikuandmete kaitse eeskirjas.

Isikuandmete konfidentsiaalsus ja teie kohustused

TCL teeb oma parima, et kaitsta teie isikuandmeid. Teie vastutate kõigi TCL materjalidega seotud sisselogimiste ja paroolidega toimuvate tegevuste eest. Kui arvate, et teie konto teave on volitust andmata avalik, võtke meiega ühendust nagu on kirjeldatud jaotises „Võtke meiega ühendust“.

 

Teie õigused

 

Kohaldatavad reeglid ja õigusaktid annavad teile järgmised õigused: (i) õigus kinnitada teie isikuandmetega seotud töötlemistoimingute olemasolu; (ii) juurdepääsuõigus; (iii) õigus parandada ebaõigeid, puudulikke või aegunud isikuandmeid; (iv) õigus anonüümseks muuta, tarbetuid või ülemääraseid isikuandmeid või kohaldatavaid õigusakte rikkudes töödeldud isikuandmeid blokeerida või välistada; (v) portatiivne õigus; (vi) õigus välistada isikuandmed, mis pole enam vajalikud kogumise eesmärkidel, kuid juhtudel, kui isikuandmete säilitamine on vajalik ja seaduse järgi lubatud; (vii) õigus saada teavet era- ja avalike üksuste kohta, kellele teie isikuandmeid jagati; (viii) teave nõusoleku andmisest keeldumise tagajärgede kohta; (ix) õigus nõusolek tagasi võtta; (x) õigus esitada isikuandmete töötlemisega seoses avaldus Brasiilia riiklikule andmekaitseametile („ANPD“); ja (xi) õigus keelduda isikuandmete töötlemisest kohaldatavate õigusaktide eiramise tõttu.

 

Automatiseeritud otsus ja profileerimine

 

Automatiseeritud otsus on otsused, mis põhinevad algoritmide ja arvutiprogrammide kasutamisel ilma inimese sekkumiseta.

 

Teisalt hõlmab profileerimine teatud isiklike aspektide, näiteks teie huvide, eelistuste, käitumise, asukoha analüüsi läbi isikuandmete automatiseeritud töötlemise koos statistiliste protsessidega. Selle töötlemise tulemusena on vüimalik teile saata sihtotstarbelist kommunikatsiooni, esitada oma platvormidel asjakohasemat teavet, mis meie arvates võib teile huvi pakkuda.

 

Teil on õigus nõuda teabe automatiseeritud töötlemisel tehtud otsuse läbivaatamist.

 

Regulaator

 

Vastutav regulator on Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, aadressiga 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China, kui ei ole teatatud teisiti konkreetses isikuandmete kaitse eeskirjas.

 

TCL andmekaitseametniku poole põõrdumiseks, saatke palun e-kiri aadressile privacidade@semptcl.com.br või helistades meie tasuta numbrile +55 (11) 3004-7570.

 

Samuti on teil õigus pöörduda andmekaitseameti ANPD poole oma andmete töötlemisega seoses. Selleks võtke ühendust otse ANPD-ga.

 

LISA EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

(EEA) JA ÜHENDKONINGRIIK (ÜK)

 

Isikuandmete kasutamine

 

Võime teie isikuandmeid koguda, säilitada, töödelda või muul viisil kasutada järgmistel viisidel ning eesmärkidel ja õiguslikul alusel:

 

1. Teiega lepingu täitmiseks ja TCL materjalide edastamiseks;

 

·   Teie ostetud toodete ja teenuste edastamiseks, aktiveerimiseks, kinnitamiseks ja haldamiseks;

·   Pakkuda TCL materjalide tarkvarauuendusi, hooldusteenuseid, tehnilist tuge ja müügijärgseis teenuseid;

·   Abi teie TCL kontot registreerimiseks ja haldamiseks;

·   teile loa andmine meie toodete ja teenuste alla laadimiseks ja ostmiseks, näiteks meie rakendused ja nendega seotud veebisaidid, ja/või teile juurdepääsu andmine seadmesse installitud kolmandate isikute rakendustele;

·   maksetehingute või TCLi materjalide tellimuste töötlemine;

·   Teiega TCL materjalidega seoses ühendust võtmine, näiteks juhul, kui mõni TCL materjal on muutunud või sellega seoses ilmneb probleeme;

 

2. Järgima meile pandud juriidilist kohustust;

 

·   Järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, määrusi, direktiive ja kohtulahendeid, samuti ka kompetentsete asutuste otsuseid;

·   Pettuste ja infoturberiskide eest kaitsmiseks ning ennetamiseks, samuti TCL materjalide turvalisuse tagamiseks, nagu näiteks oma kontode ja identifitseerimise kontrollimiseks, turvaintsidentide avastamiseks ning pahatahtliku tegevuse vastu võitlemiseks;

 

3. TCL-l on õigustatud huvi teie isikuandmete kogumise ja töötlemise vastu;

 

·   Kehtestada, kasutada või kaitsta oma seaduslikke õigusi või kohtumenetluste eesmärgil;

·   mis tahes kaebustele või küsimustele vastamine, mis võivad tekkida seoses TCLi materjalidega, ning seaduslike õiguste kaitse ja teostamine;

·   Isikupärastada TCL materjale vastavalt teie soovidele;

·   TCL materjalide funktsionaalsuse või muude probleemide tõrkeotsinguks;

·   Hindamaks ja arendamaks TCL materjalide uusi funktsionaalsusi, tehnoloogiaid ja täiendusi;

·   TCLi materjalidega seotud konkursside, kampaaniate, ürituste, turu-uuringute ja küsitluste haldamine;

·   TCL sisemiste eesmärkide, näiteks auditeerimise, andmete analüüsi ja uuringute hõlbustamiseks, et täiustada meie tooteid, teenuseid, kasutajakogemust ja kliendisuhtlust;

·   Arendada meie koolitusprotsesse ja süsteeme;

·   Äriplaanide ja aruannete koostamine ning ennustuste kehtestamine;

·   Kolmandatele isikutele võlgnetavate lepinguliste kohustuste täitmiseks;

·   teile TCLi materjalide kohta teabe saatmine ja selle teabe teie jaoks asjakohasemaks muutmine. Teatavate turundustegevuste jaoks võib meil vaja minna teie nõusolekut. Võimaldame teile erinevaid viise, kuidas loobuda meilt teatavate teadete saamisest. Kui soovite meilt e-posti teel saadetavate turundusteadete saamisest loobuda, klõpsake e-kirja allosas oleval lingil „Tühista tellimus“ ning järgige juhiseid; ja

·   Isikuäratu reklaami kuvamine.

 

4. Muud eesmärgid teie antud nõusolekuga.

 

TCL võib kasutada teie isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidega ühiduvatel eesmärkidel. Eesmärgi kokkusobivuse hindamisel võtame arvesse kohaldatavates seadustes sätestatud kriteeriume, ssealhulgas teie mõistlikke ootusi. Teisisõnu võib isikuandmeid kasutada mitte konfliktsetel ja/või ülemäärastel sekundaarsetel eesmärkidel eelpool nimetatud eesmärkidega seoses.

 

Teie õigused

 

Euroopa majanduspiirkonna ja Ühendkuningriigi andmekaitset käsitlevad seadused võivad teile tagada erinevad seaduslikud õigused seoses isikuandmetega, mida me teie kohta omame. Need õigused võivad hõlmata järgmist:

 

·   Õigus taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele, mida me töötleme ja nõuda, et parandaksime selle teabe ebatäpsusi.

·   Õigus taotleda koopiat ja edasi anda teie kohta käivaid töödeldavaid isikuandmeid;

·   Õigus nõuda teie isikuandmete eemaldamist või kustutamist ud asjaoludel. Pange tähele, et võib esineda olukordi, kus palute meil oma isikuandmed eemaldada või kustutada, kuid meil on seaduslik õigus neid säilitada;

·   õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemine teatavatel asjaoludel ja õigus piirata meie töötlemist. Samuti võib esineda olukordi, kus vaidlustate või palute meil piirata teie isikuandmete töötlemist, kuid meil on seaduslik õigus teie isikuandmete töötlemist jätkata ja/või sellest nõudest keelduda;

·   õigus igal ajal tagasi võtta nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks.

·   Õigus esitada kaebus järelevalveametile (leiate siit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en for EEA, and https://ico.org.uk/make-a-complaint/ for United Kingdom), kui arvate, et oleme mõnda teie õigust rikkunud.

 

Alaealised

 

Kui olete 13-16-aastane, elate Euroopa Majandusruumis või Ühendkuningriigis ja palume teie nõusolekut, veenduge, et teie riigi andmekaitseseaduste kohaselt saaksite ilma vanemate või eeskostja laota anda kehtiva nõusoleku. Kontrollime teie vanust ja võime küsida vanemate/eestkostja nõusolekut.

 

Isikuandmete edastamine

 

Teie isikuandmete edastamisel Euroopa majanduspiirkonnast või Ühendikuningriigist väljapoole tagame, et seda kaitstakse viisil, mis on kooskõlas sellega, kuidas me kaitseme teie isikuandmeid Euroopa majanduspiirkonnas ja Ühendkuningriigis ja tagame piisava kaitsetaseme, kasutades ühte järgmistest mehhanismidest:

·   kolmas riik, kuhu teie isikuandmeid edastame, on Euroopa Komisjoni või Ühendkuningriigi riigisekretäri otsusega tunnistatud võimeliseks tagama piisavat kaitsetaset;

·   Importija ja eksportija on allkirjastanud kohaldatava Euroopa Komisjoni või Ühendkuningriigi riigisekretäri heakskiidetud „tüüptingimused“; või

·   Vajaduse korral võib TCL andmeid jagada ka vastavalt kehtivates seadustes sõtestatud konkreetsete olukordade eranditele, näiteks teie soovitud teenuste osutamiseks, teie huvides lepingu sõlmimiseks või täitmiseks teie selgesõnalisel nõusolekul, kui see on vajalik olulistel põhjustel avaliku huvi korral ning vajaduse korral õigusnõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

 

Võite taotleda lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme Euroopa majanduspiirkonnast või Ühendkuningriigist väljapoole edastamise korral (muu hulgas kolmandate riikide importijatega sõlmitud lepingu tüüptingimuste koopiad), võttes meiega ühendust, nagu on kirjeldatud allpool jaotises „Võtke meiega ühendust“.

 

LISA KALIFORNIA

Teie California isikuandmete puutumatust käsitlevad õigused

Viimase 12 kuu jooksul võime olla kogunud isikuandmete kategooriaid, mida on kirjeldatud TCL globaalses isikuandmete kaitse eeskirjas.

 

Ainult California, Ameerika Ühendriigid residendid – lisaks eespool nimetatud õigustele jaotises „Teie õigused“ on teil alates 1. jaanuarist 2020 järgmised õigused.

·   Õigus teada. Võite taotleda teavet teilt kogutud isikuandmete liikide ja konkreetsete osade kohta, samuti allikate liikide kohta, kust me sellist teavet kogume, andmete kogumise eesmärgi ning teie isikuandmete müügi või ärilistel põhjustel kolmandatele isikutele avaldamise kohta.

·   Diskrimineerimiskeeld, kui teostate eespool loetletud õigusi.

·   Arvestamata teatavaid õiguslikke erandeid, on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist.

 

Kui oleme teie taotluse kätte saanud, kontrollime seda ja teeme kindlaks, kas taotluse e-posti aadress on sama, mis oli teie konto registreerimiseks kasutavat e-posti aadress. Võime küsida lisateavet (näiteks teie IMEI või seadme seerianumbrit) kui peame teie identiteeti täiendavalt kontrollima, et tagada tuvalisus ning kaitsta pettuse eest. Teil võib olla õigus vastavalt kehtivale seadusele esitada taotlus volitatud esindaja kaudu. Volitatud esindaja määramiseks teie õiguste ja valikute tegemiseks teie nimel, võime nõuda tõendeid selle kohta, et olete andnud sellisele esindajale volikirja või et muul viisil on esindajal kehtivad kirjalikud volitused teie õiguste nimel esinemiseks.

 

Lisaks lubab California tsiviilseadustiku paragrahv 1798. 83 Californias elavatel kasutajatel taotleda teatavat teavet isikuandmete otseturunduse eesmärgil kolmandatele isikutele avaldamise kohta. Sellise taotluse esitamiseks võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmeid kasutades ning kirjutage oma taotluse teemareale „Shine the Light“.

 

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate meiega ühendust, kasutades ülaltoodud jaotises „Võtke meiega ühendust“ olevat teavet. Võite määrata volitatud esindaja, kes teie nimel taotluse esitab. Volitatud esindaja peab olema registreeritud California riigisekretäri juures. Võime keelduda esindaja taotlusest, kui ta ei esita tõendeid selle kohta, et olete teda volitanud teie nimel tegutsema.