Kasutustingimused

 

NB! TUTVUGE PÕHJALIKULT JÄRGMISTE KASUTUSTINGIMUSTEGA. PIIRATUD VASTUTUST JA VASTUTUSEST VABASTAMIST KÄSITLEVAID PUNKTE VÕIDAKSE TEILE TÄHELEPANU JUHTIMISEKS PAKSUS KIRJAS ESILE TÕSTA , ILMA ET SEE MÕJUTAKS TEIE TÄIELIKKU VASTUTUST SELLE EEST, ET OLETE TUTVUNUD KÕIGI TINGIMUSTEGA NING SAATE NEIST ARU. SELLE VEEBISAIDI KASUTAMISEGA KINNITATE, ET TE SAATE NENDEST TINGIMUSTEST ARU, NÕUSTUTE NENDEGA JA ET NEED TINGIMUSED ON TEILE SIDUVAD.

 

Kõnealused kasutustingimused („Tingimused“) reguleerivad veebisaidi www.tcl.com ja muude selle veebisaidi domeeni kuuluvate mikrosaitide (kõnealustes tingimustes viidatud kui „Veebisait“), mida pakub Shenzhen TCL New Technology Co., Limited („TCL“ või „meie“ vastavas käändes) kasutamist teie poolt. Need tingimused moodustavad teie ja TCLi vahelise lepingu. Kui te nende tingimustega ei nõustu, siis ärge sellele veebisaidile sisenege.

 

TCL jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal ilma ette teatamata muuta. Teid teavitatakse sellistest muudatustest ja lisatingimustest ja need jõustuvad kohe, kui olete nendega nõus. Veebisaidi jätkuv kasutamine tähendab muudetud tingimustega nõustumist. Kui te muudetud tingimustega ei nõustu, peate veebisaidi kasutamise lõpetama.

 

Veebisait sisaldab linke ja juurdepääsu muudele kaupadele ja teenustele, mida TCL võib pakkuda ja mida reguleerivad eraldi kasutustingimused. Isikuandmeid, mida me kogume või mida seoses veebisaidi kasutamisega muul viisil hangime, töötleme vastavalt meie isikuandmete puutumatust käsitlevatele põhimõtetele.

 

1. Teie kinnitused, tagatised ja kohustused

 

1.1 Kui ostate veebisaidilt mõnda toodet või teenust, võidakse teilt nõuda veebisaidil konto registreerimist. Peate veenduma, et kogu registreerimisel esitatud teave (muu hulgas, kuid mitte ainult, andmed teie isiku, mobiiltelefoni numbri, aadressi ja e-posti kohta) on õige ja teie enda andmed. Kui pärast konto registreerimist tehakse mõnedes üksikasjades muudatusi, vastutate oma registreerimisteabe kiire ajakohastamise eest.

 

1.2 Peaksite oma konto andmeid turvaliselt hoidma ja pääsukoodi regulaarselt muutma ning nõustute meid viivitamata teavitama, kui kaotate oma konto pääsukoodi või avastate, et teie kontot on kasutanud volitamata kolmandad isikud. Meil on õigus keelata mis tahes kasutajatunnus või pääsukood, kui meie mõistliku arvamuse kohaselt ei ole te mõnda tingimust järginud.

 

1.3 Te kinnitate, tagate ja kohustute, et:

 

(A) sisenete veebisaidile ja kasutate seda ainult isiklikel, eraelulistel ja mitteärilistel eesmärkidel;

 

(B) te ei aita kellelgi teisel veebisaidile pääseda ega seda kasutada ärilisel, ebaseaduslikul või illegaalsel eesmärgil;

 

(C) te täidate veebisaidile sisenemisel ja selle kasutamise ajal alati kõiki kehtivaid seadusi, määrusi, põhimõtteid ja muid nõudeid, mille on ette näinud mis tahes reguleeriv asutus või korrakaitseorgan;

 

(D) te ei kopeeri, reprodutseeri, avalda uuesti, muuda, pöördprojekteeri, pöördassembleeri, dekompileeri, demonteeri, ei ürita lähtekoodi eksportida, dekodeerida, alla laadida, postitada, levitada, edastada, avalikkusele kättesaadavaks teha, kohandada, muuta ega tuletatud teost luua töötada või tegeleda mõne muu toiminguga, mis analüüsib või kordab veebisaidi lähtekoodi, ülesehitust ja/või kontseptsiooni;

 

(E) te ei tohi veebisaidi sisu kopeerida, levitada ega all-litsentsida;

 

(F) te ei tee ühtegi toimingut, mis võib kahjustada veebisaidi turvalisust, muu hulgas, kuid mitte ainult: loata andmete kasutamine või volitamata sisenemine serveritesse/kontodele; ilma loata sisenemine avalikesse arvutivõrkudesse või mõne teise isiku arvutisüsteemi ja/või seal salvestatud teabe kustutamine, muutmine või lisamine; üritused kontrollida, skannida või testida veebisaidi haavatavust või muud toimingud, mis võivad veebisaidi turvalisuse ohtu seada; üritused segada või kahjustada veebisaidi normaalset toimimist või tegeleda pahavara või viiruste tahtliku levitamisega ja/või muude toimingutega, mis võivad kahjustada või häirida tavapäraseid võrguteabeteenuseid; TCP/IP-andmepakettide nimede või nimeosade võltsimine;

 

(G) te ei tegele ühegi toiminguga, mis võib kahjustada TCLi pakutavate teenuste ausust või muul viisil mõjutada veebisaidi tavapäraseid tööprotseduure, näiteks volitamata kolmandate isikute pistikprogrammide või muu ebaseadusliku tarkvara kasutamine, tarkvaravigade kasutamine (mida nimetatakse ka lünkadeks või puudusteks) õigustamatu kasu saamiseks või ilma eespool mainitud volitamata kolmandate isikute pistikprogrammide, ebaseadusliku tarkvara või vigade avaldamine veebis või muul viisil.

 

2. Lingitud veebisaidid

 

2.1 Veebisait võib sisaldada hüpertekstilinke veebisaitidele või lehtedele, mille on loonud ja mida hooldavad kolmandad isikud, kes pole TCLiga seotud või kellele TCL pole volitusi andnud. Selliste hüpertekstilinkide aktiveerimine võib sundida teid veebisaidilt lahkuma. Selliseid aadresse või hüpertekstilinke pakutakse ainult teie mugavuse ja teavitamise huvides. Me ei kontrolli ega vaata üle ühtegi neist veebisaitidest ja veebisaidiga seotud või sellega seotud lehtedest ning seetõttu ei võta me vastutust nende sisu, pakutavate toodete, teenuste või pakkumiste ega nende kasutamise tagajärgede eest. Nendele veebisaitidele või lehtedele sisenemine on teie enda vastutusel.

 

2.2 Te ei tohi linkida veebisaiti ühegi teise veebisaidiga viisil, mis võimaldab kasutajal neid tingimusi sisaldavast lehest mööda minna.

 

3. Intellektuaalomand

 

3.1 Kõnealusete tingimuste tähenduses tähendab „intellektuaalomandi õigused“ selliseid õigusi, nagu autoriõigused, kaubamärgid, domeeninimed, disainilahenduste õigused, andmebaaside õigused, patendid ja kõik muud intellektuaalomandi õigused olenemata sellest, kas need on registreeritud või registreerimata (ükskõik kus kohas maailmas).

 

3.2 Teie ja TCLi vahelisel kokkuleppel kuuluvad TCLile kõik veebisaidiga seotud või sellega seotud intellektuaalomandi õigused (muu hulgas teave, side, tarkvara, tekstid, graafika, lingid ja helid).

 

3.3 TCL annab teile piiratud, tühistatava, mitteüleantava ja mitteeksklusiivse litsentsi veebisaidi kasutamiseks isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Veebisaidi mis tahes muuks kasutamiseks on nõutav meie eelnev kirjalik luba.

 

3.4 Veebisaidiga seotud TCLi kaubamärk, logo ja kõik muud kaubamärgid, teenusemärgid, graafika ja logod on TCLi või selle litsentsiandjate kaubamärgid.

 

3.5 Veebisaidi abil teavet või sisu avaldades või üles laadides kinnitate, et olete autoriõiguste omanik või teil on selleks seaduslik volitus ning see teave või sisu ei riku ühegi kolmanda isiku õigusi. Te annate meile mitteeksklusiivse, ülemaailmse, tasuta, alalise ja tagasivõtmatu litsentsi kasutada ja reprodutseerida mis tahes teile kuuluvat sisu või teavet, mille te meile edastate või mida me teilt kogume, sellises ulatuses, mis on vajalik veebisaidi pakkumiseks teile ja teistele isikutele ning aeg-ajalt meie toodete ja teenuste täiustamiseks.

 

4. Andmekaitse ja isikuandmete puutumatus

 

4.1 Teie isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ja töödeldakse vastavalt meie isikuandmete puutumatust käsitlevatele põhimõtetele ja kehtivatele seadustele. Tutvuge kindlasti meie isikuandmete puutumatust käsitlevate põhimõtetega, et saada rohkem teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me neid käsitleme ja mis eesmärkidel me neid kasutame.

 

4.2 Ilma punkti 5.1 kehtivust piiramata võime koguda teavet veebisaidi kasutamise kohta teie poolt, et saaksime oma tooteid ja teenuseid analüüsida ja täiustada. Teeme seda vastavalt oma isikuandmete puutumatust käsitlevatele põhimõtetele ja kehtivatele seadustele.

 

4.3 Kui olete meilt kaupa või teenuseid ostnud või olete andnud oma nõusoleku selleks, et turunduse eesmärgil võib teiega ühendust võtta, nõustute sellega, et võime teile saata reklaame, kampaania- või avalikustamisteavet (muu hulgas ärilisi ja mitteärilisi sõnumeid) kas ise või kolmandatest isikutest reklaami- või turundusettevõtete kaudu. Teil on õigus turundussõnumite saamisek nõusolek tagasi võtta, [tühistades oma konto seadetes uudiskirja tellimise või klõpsates teile saadetud turundusmeilides valikut „tellimuse tühistamine“].

 

4.4 Veebisait võib sisaldada hüpertekstilinke muudele kolmandate isikute hallatavatele veebisaitidele, mis võivad teile huvi pakkuda. Igasugusele teabele, mille te kolmandatele isikutele edastate nende veebisaitidele juurdepääsu saamiseks, kohaldatakse isikuandmete puutumatust käsitlev teadet või muid sarnaseid tingimusi, mida kolmas isik teile pakub, ja kuna TCL sellele teabele juurde ei pääse ja seda ei kasuta, siis sellele teabele ei kohaldata meie isikuandmete puutumatust käsitlevaid põhimõtteid.

 

5. Turvalisus ja viirusetõrje

 

5.1 Materjale kontrollitakse ja testitakse kõigis tootmisetappides, kuid me ei saa võtta vastutust teie andmete või arvutisüsteemi kaotsimineku, häirete või kahjustuste eest, mida võib esineda veebisaidi või sellest tuletatud materjali kasutamisel. Te võtate täieliku vastutuse oma arvutisüsteemi, muu hulgas riistvara, tarkvara ja arvutisüsteemis salvestatud andmete ning kolmandate isikute, kes võivad teie arvutisüsteemile juurde pääseda või sellega muul viisil ühenduse luua, riistvara, tarkvara ja salvestatud andmete kaitse eest.

 

6. Lahtiütlus

 

6.1 TCL, tema partnerid, tarnijad ja tütarühingud, ütlevad kehtivate seadustega lubatud täiel määra lahti järgmisest:

 

(A) ega anna mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi ega garantiisid veebisaidi, selle sisu ega veebisaidi või veebisaidi kaudu kättesaadavaks tehtud teabe kohta, muu hulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid turustatavuse, rahuldava kvaliteedi, omandiõiguste, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja õiguste mitterikkumise kohta;

 

(B) ei taga, et veebisaidi kasutamine on katkematu, mis tahes ajal või mis tahes konkreetsest kohast kättesaadav, turvaline või tõrkevaba, et puudused kõrvaldatakse või et veebisait ei sisalda viirusi ega muid potentsiaalselt kahjulikke komponente;

 

(C) ei kinnita veebisaidi kaudu kuvatava, üles laaditud või levitatava nõuannete, arvamuste, avalduste või muude materjalide või andmebaaside rahuldavat kvaliteeti, täielikkust, õigsust, õiguste mitterikkumist, ühilduvust, turvalisust, õigeaegsust ega usaldusväärsust.

 

6.2 Te tunnistate ja nõustute, et veebisaiti pakutakse teile sellisel kujul, nagu see olemas on („as is, as available“).

 

6.3 Te mõistate, et internetipõhiste teenuste kasutamisel esineb olemuslikke riske (muu hulgas andmete isikuandmete kaitse ja turvariskid) ning arvestades internetipõhiste teenuste eripära, mõistate ja nõustute sellega, et me ei vastuta ühegi kahju eest (muu hulgas kuid mitte ainult vara, tulude, andmefailide, isikuandmete ja muude aspektide kaotsiminek või muud immateriaalsed kahjud), mis võivad teile veebisaidi kasutamise käigus tekkida seoses meie kontrolli alt olevate sündmustega, muu hulgas järgmistel asjaoludel:

 

(A) veebisaidi talitlushäired või suutmatus seda tavapäraselt käitada või kasutada vääramatu jõu tõttu, nagu taifuunid, maavärinad, tsunamid, üleujutused, elektrikatkestused, sõjad, küber- ja terrorirünnakud;

 

(B) veebiviiruse, troojalaste, muude pahatahtlike programmide, häkkerirünnakute, telekommunikatsioonioperaatorite ja internetti käitavate äriühingute tehniliste muudatuste või talitlushäirete, süsteemide hoolduse või muude väljaspool meie kontrolli olevate veebisaidi katkestused, viivitused või talitlushäired või kasutamisvõimatused;

 

(C) veebisaidi katkestused, selle kasutamise lõpetamine, viivitus või talitlushäired või suutmatus seda käitada või kasutada, mis on põhjustatud muudatustest kehtivates seadustes ja määrustes, kohtu, haldus- ja muude asutuste korralduste ja otsuste tõttu;

 

(D) internetiühenduse probleemide tõttu veebisaidi katkestused või viivitused või talitlushäired või suutmatus seda käitada või kasutada; või

 

(E) kahju või kohustused, mis võivad tekkida veebisaidi ebaseadusliku või mittenõuetekohase kasutamise või kõnealuste tingimuste teiepoolse rikkumise tõttu.

 

7. Piiratud vastutus

 

7.1 Me ei välista ega piira mingil viisil oma vastutust teie ees, kui see on ebaseaduslik. See hõlmab vastutust surma või tervisekahjustuse eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või meie töötajate, esindajate või alltöövõtjate hooletusest või pettusest või kuritegelikult esitatud valeandmetest; vastutust tahtlikust õigusvastasest tegevusest või raske hooletuse tagajärjel tekkinud kahjude eest; või vastutust kehtivatest tarbijakaitseseadustest tulenevate kohustuste rikkumiste eest.

 

7.2 Vastavalt punktile 7.1 – juhul, kui meil tekib vastutus seoses kõnealusete tingimustega ja veebisaidi käitamisega ning selline vastutus ei ole kõnealuste tingimustega muul viisil piiratud ega välistatud, piirdub meie vastutus mõistlikult eeldatavate kahjudega.

 

7.3 Vastavalt punktile 7.1 – meie üldine ja vastutus teie ees seoses veebisaidi kasutamisega on (vajaduse korral) piiratud 10,00 USA dollariga või samaväärse summaga teie asukohariigi vääringus

 

7.4 Arvestades klauslit 7.1 – hüvitate te TCLile, selle ametnikele, töötajatele, esindajatele, litsentsiandjatele või muudele kolmandatest isikutest pakkujatele kõik kahjud ja kohustused, mille eest nad võidakse vastutusele võtta, ning kõik ükskõik millist laadi hagid, kohtuasjad, menetlused või nõuded, mis on võidakse nende suhtes algatada või võtta või mis võivad meil tekkida otseselt või kaudselt seoses teie seaduserikkumise, kõnealusete tingimuste rikkumise või teie tegevuse või tegevusetusega, mis ei ole kõnealuste tingimustega lubatud.

 

7.5 Vastavalt punktile 7.1 - TCL välistab igasuguse vastutuse kaudsete kahjude, tulenevate kahjude, saamata jäänud tulude, äritegevuse või kasumi eest ega andmete kaotsimineku või andmete rikkumise eest seoses veebisaidi kasutamisega. Lisaks tunnistate, et veebisait on ette nähtud kodus eraeluliseks kasutuseks ning me ei vastuta saamatajäänud kasumi, äritegevuse kaotamise ega äritegevuse katkemise või ärivõimaluste kaotamise eest.

 

7.6 Ilma punkti 7.4 kehtivust piiramata - kui te kõnealuseid tingimusi rikute, siis vastutate seadusega lubatud ulatuses TCLi, selle juhatuse liikmete, ametnike, töötajate, tütaräriühingute, esindajate, töövõtjate ja litsentsiandjate ees kõigi teie rikkumisest tulenevate nõuete eest. Samuti vastutate TCLi tegevuse eest, mis on seotud kõnealuste tingimuste kahtlustatava rikkumise uurimisega, või tulenevalt sellise uurimise järeldustest või otsusest selle kohta, et neid tingimusi on rikutud.

 

7.7 Lepingu lõpetamine ei mõjuta õigusi ega kohustusi, mis teil või meil tekkisid enne lepingu lõpetamise kuupäeva.

 

8. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

 

8.1 Kõnealuseid tingimusi reguleerivad Hiina Rahvavabariigi seadused (välja arvatud Hongkongi erihalduspiirkonna, Aomeni erihalduspiirkonna ja Taiwani seadused) („Hiina“), välja arvatud juhul, kui teie jurisdiktsioonis kehtivad kohustuslikult kohaldatavad seadused sätestavad teisiti, millisel juhul lepinguosaliste kõigi või konkreetsete õiguste ja kohustustega seotud seadused on teie tavalise elukoha seadused.

 

8.2 Kehtiva õigusega lubatud ulatuses üritavad TCL ja teie vaidluse korral, mis tuleneb veebisaidi kasutamisest teie poolt või sellega seoses, kõik sellised vaidlused viivitamata ja heas usus lahendada. Kui lahendust ei õnnestu saavutada 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil kumbki pool selle vaidluse esimest korda tõstatas, on kummalgi poolel õigus esitada vaidlus (see võib olla lepinguline või lepinguväline) lahendamiseks Hiina pädevale kohtule kui ainsale vaidluste lahendamise kohale, välja arvatud juhul, kui teie jurisdiktsioonis kehtivad kohustuslikud tarbijakaitseseadused keelavad sellise kohtualluvuse, millisel juhul pöördutakse kõnealusete tingimustega seotud vaidluste osas teie tavapärase elukoha kohtu poole. See ei mõjuta teie õigust alustada menetlust oma õigusliku seisundi kaitseks.

 

9. Keel

 

9.1 Käesolevad tingimused tõlgitakse kohalike nõuete täitmise või mugavuse huvides ning ingliskeelse versiooni ja muukeelse versiooni erinevuse korral kohaldatakse nende tingimuste ingliskeelset versiooni ulatuses, mis pole teie jurisdiktsioonis kohaliku seadusega keelatud.

 

10. Muud sätted

 

10.1 Kui mõni käesolevate tingimuste sätetest on pädeva kohtualluvuse kohtu või muu kohtu poolt tühistatud või täitmisele pööratamatuks tunnistatud, piiratakse või tühistatakse sellised sätted vajalikul määral ja asendatakse kehtiva sättega, mis kõige paremini väljendab tingimuste eesmärki, nii et need jäävad täielikult jõusse.

 

10.2 Kõnealused tingimused moodustavad teie ja TCLi vahelise tervikliku lepingu veebisaidi kasutamise kohta ning kõik muud teie ja TCLi vahel varem sõlmitud kirjalikud või suulised kokkulepped või vastastikuse mõistmise kokkulepped sellise kasutamise kohta asendatakse kõnealuste tingimustega ja tühistatakse.