Изберете друга държава, за да получите услуга

Общи условия

Дата на влизане в сила: (1-ви Май)

 

ВАЖНО: моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате TCL Smart услугите. Възможно е клаузите, отнасящи се до отговорност и ограничаване на отговорността да бъдат маркирани в удебелен шрифт, което не променя задължението Ви да прочетете и да се запознаете с всички условия.В допълнение, когато използвате някои настоящи или бъдещи TCL Smart услуги ще подлежите на специалните условия и упътвания, приложими за тези TCL услуги, които взимат превес над условията по-долу. С използването на TCL Smart услуги, Вие потвърждавате, че разбирате, приемате и се обвързвате с настоящите общи условия.

 


1.Общ преглед


1.1 Настоящите Общи условия за ползване (Условия) уреждат Вашето използване на TCL Smart Services (както е определено по -долу) и са правно споразумение между крайния потребител (Вие или Вашият) и Shenzhen TCL New Technology Co., Limited, неговите филиали и/или дъщерни дружества (TCL, our, we or us). Преди да използвате TCL Smart Services, трябва внимателно да прочетете настоящите Условия. Като щракнете върху „Приемам“, завършвате регистрацията си и използвате TCL Smart Services (и продължавате да използвате TCL Smart Services след промяна на съответните Условия), Вие потвърждавате, че сте прочели внимателно, напълно разбрали и се съгласили с всяка разпоредба от настоящите условия, по-специално онези разпоредби, които ограничават или освобождават задължения, и други свързани споразумения, включени в настоящите условия чрез позоваване и Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите условия. Ако не сте съгласни с тези Условия, моля, не използвайте TCL Smart Services.


1.2 TCL си запазва правото да въвежда промени в настоящите общи условия въввсеки един момент без предизвестие. Тези промени и допълнителни условия
ще Ви бъдат съобщени и ще влязат в сила непосредствено след приеманетоим от Ваша страна. В случай, че продължите да използвате TCL Smart Services,
ще се счита, че приемате изменените общи условия. Ако не приематеизменените общи условия, следва да прекратите използването на TCL Smart Services


1.3 Личната информация, която събираме или която по друг начин получаваме във връзка с използването на TCL Smart Services, се обработва в съответствие с нашата 【Политика за поверителност


2.Общи


2.1 С настоящото заявявате и гарантирате, че трябва да отговаряте на изискванията за възраст и здрав ум за пълна правоспособност, както се изисква от законите във Вашата юрисдикция. Ако не отговаряте на горните изисквания, Вашият родител/законен настойник трябва да даде съгласие за използването на TCL Smart Services и трябва да използвате само TCL Smart Services под ръководството и надзора на Вашия родител и/или законен настойник. Ако сте родител/законен настойник, разрешавайки на Вашето дете (деца) да използва TCL Smart Services, Вие се съгласявате: (А) да контролирате използването на Вашето/Вашите дете/деца на TCL Smart Services; (Б) да поемете всички рискове и каквато и да е отговорност, свързана с използването на Вашето/Вашите дете/деца на TCL Smart Services; и (В) поемате отговорност и сте обвързани от настоящите условия за използването на Вашето/Вашите дете/деца на TCL Smart Services. Потребителите, намиращи се в САЩ, трябва да са на възраст 13 или повече години, за да използват TCL Smart Services.


2.2 TCL Smart Services (TCL Smart Services) се отнасят до интелигентните функции и функционалности, разработени и предоставени независимо от TCL. Умните услуги на TCL са предварително инсталирани или могат да бъдат изтеглени и инсталирани по Ваш избор на всяка марка TCL или други съвместими устройства за интелигентен дом (устройства), включително, но не само, продукти за смарт телевизори, мобилни телефони, таблети и интелигентни часовници. По-подробно описание на TCL Smart Services е в Графика. Наличието на TCL Smart Services може да варира в зависимост от местоположението на Вашата страна/регион или модела на Вашето (ите) устройство(а). TCL има изключителна преценка по отношение на съдържанието, функциите и функционалностите на всякакви TCL Smart услуги и има право да актуализира, променя, спира или премахва такова съдържание, функции и функционалности, които TCL сметне за подходящи, без предизвестие.


2.3 Трябва да регистрирате TCL акаунт, за да използвате някои от TCL Smart Services. Може да се наложи да влезете във Вашия TCL акаунт, за да настроите или използвате Вашите TCL устройства.Възможно е да сте влезли автоматично чрез TCL акаунта на Вашето устройство, но може да бъдете помолени отделно да разрешите достъпа до идентификационните данни на Вашия TCL акаунт, за да влезете в някои от TCL Smart Services. Всички действия, извършени с Вашия TCL акаунт, свързани с TCL Smart Services се считат за извършени лично от Вас. Вие поемате последиците от всякакви подобни действия и ние можем по наша преценка да спрем, ограничим или прекратим Вашето използване на TCL Smart Services (или която и да е част от него) за всяко нарушение на Вашите задължения. Ако подозирате, че Вашият TCL акаунт е бил компроментиран, трябва да ни съобщите за това и незабавно да спрете да го използвате, за да смекчите всички рискове от загуба за Вас или за нас. 

 

2.4 Може да има и други продукти и услуги, предлагани от TCL, които са свързани с някои TCL Smart Services.Използването на такива други продукти и услуги се урежда от отделни условия.


2.5 Можем да актуализираме, премахваме или променяме TCL Smart Services от време на време.Основните актуализации за сигурност ще бъдат изтеглени и инсталирани автоматично без Ваше съгласие, за да защитим Вас и други потребители. Ние ще ви информираме за всички такива съществени актуализации на сигурността, когато се извършва актуализацията, по време на актуализацията или след извършването на актуализацията. Вие ще имате свободата да решите дали да изтеглите и инсталирате друга функционалност или препоръчани актуализации чрез:(А) проверка на push известието или наличността на актуализацията и да решите дали да я изтеглите и инсталирате или не; или (Б) включване на автоматичната конфигурация за актуализиране на Вашето устройство или софтуер (ако е приложимо), което автоматично ще изтегля и инсталира всички актуализации, когато устройството е включено и свързано към WiFi мрежа. Моля, обърнете внимание, че ако решите да не прилагате функционалността или препоръчаните актуализации, използването на продуктите и услугите за интелигентен дом TCL може да бъде нарушено. За да използвате TCL Smart Services, може да се нуждаете от съвместим хардуер и софтуер (и от време на време това може да изисква да изтеглите и инсталирате най -новите версии на такъв софтуер). Необходима е и интернет връзка. 


2.6 Някои от TCL Smart Services, разработени и предоставени от TCL, може да изискват плащане от Вас. Вие потвърждавате и се съгласявате, че си запазваме правото да таксуваме за TCL Smart Services и да коригираме цените (и приложимите данъци, както се изисква от приложимите закони) от време на време. Ще ви дадем възможност да прегледате тези промени, преди да влязат в сила. Можете да изберете да не продължавате да получавате определени TCL Smart услуги, ако не сте съгласни с тези промени в цените. Тези такси са в допълнение към всички други такси, които трети страни могат да наложат.


2.7 Ние можем да възложим част от нашите услуги на избраните от нас доставчици на услуги или на друго от нашите дъщерни дружества или филиали по наша преценка.


3. Вашите представители, гаранции и задължения


3.1 Вие заявявате, гарантирате и се задължавате, че:


(А) Вашата регистрация и използване на TCL Smart Services са и ще бъдат в съответствие с настоящите условия;


(Б) ще имате достъп и ще използвате TCL Smart Services само за лични, частни и некомерсиални цели;


(В) няма да оказвате и няма да помагате или подпомагате никое лице, за достъп или използване на TCL Smart Services за каквито и да било търговски, незаконосъобразни или незаконни цели;


(Г) по всяко време, когато осъществявате достъп и използвате TCL Smart Services, ще спазвате всички приложими закони, разпоредби, политики и други изисквания, предписани от всеки приложим регулаторен орган или правоприлагащ орган;


(Д) цялата информация (включително лични данни), която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна в предоставения час и Вие ще ни уведомите незабавно в случай на промяна на тази информация. Ние няма да носим отговорност за загуба, причинена от това, че не сте в състояние да използвате Вашите TCL Smart услуги или каквито и да било продукти или услуги, които зависят от това да са попълнени съответните коректни данни във Вашия TCL акаунт, ако са причинени от това, че сте ни предоставили неправилна, незаконна, непълна или невярна информация. Без да ограничаваме нищо в тази клауза, не трябва да се представяте като друго лице и ние си запазваме правото да отхвърлим, блокираме или деактивираме TCL акаунт, за който се подозира, че е на лице, което се представя за друго лице, подвежда при представянето си или е присвоило име или самоличност на друго лице;


(Е) цялото потребителско съдържание (както е определено по -долу) и използването му във връзка с TCL Smart Services:


(1) не накърнява или нарушава права на интелектуална собственост или права на трети страни и Вие имате всички права, необходими за разглеждане и използване по друг начин на такова Потребителско съдържание; и


(2) по друг начин не нарушава приложимите закони;


(Ж) няма да използвате TCL Smart Services по никакъв начин, който е незаконен, подвеждащ, вреден, заплашващ, обиден, тормозещ, закононарушаващ, клеветнически, вулгарен, неприличен, оскърбителен, нахлуващ в неприкосновеността на другите, омразен на расова, етническа или друга основа, или осъдителен както е определено от TCL по негова преценка; и


(З) Вие се съгласявате, че без предварителното писмено съгласие на TCL, няма да качвате, предавате, възпроизвеждате, разпространявате или участвате в прехвърлянето или продажбата или по какъвто и да е начин да експлоатирате каквото и да е съдържание, получено чрез TCL Smart Services. Нямате право да използвате интелигентните услуги на TCL и собствените материали и продукти на TCL при извършване на услуги за или от името на трети страни или като бюро за услуги.


4. Съдържание на трета страна


4.1 Когато използвате TCL Smart Services, можете да преглеждате или да имате достъп до продукти, услуги, приложения, уебсайтове, връзки, съдържание, материали, информация или реклами, предоставени или публикувани от трети страни, безплатни или платени, които не са под контрола или се поддържат от TCL (Съдържание на трети страни). Ние не носим отговорност за Съдържанието на трети страни или характеристиките на тези услуги, предоставяни от трети страни. Използването на услуги на трети страни е предмет на отделни условия, предоставени от такива трети страни.


4.2 Вашият достъп до или взаимодействие със Съдържание на трети страни може да бъде улеснен от местоположението на страната/региона, което сте посочили по време на процеса на настройка. Вие изрично потвърждавате и се съгласявате, че идентифицирането на местоположението на Вашата страна/регион и използването, свързването или достъпа до съдържание на трети страни е изцяло на Ваш собствен риск и Ваша отговорност е да видите и спазвате условията за ползване, политики за поверителност и всякакви други политики и местни закони, приложими за такова Съдържание на трети страни.


4.3 Вашият достъп до съдържание на трета страна може да изисква плащане към услуга на трета страна и/или да имате валиден и текущ потребителски акаунт в услуга на трета страна. Използването от Вас на Съдържание на трета страна (независимо дали е безплатно или платено) създава пряка връзка между Вас и съответната трета страна и такова използване може да бъде предмет на допълнителни условия за ползване, наложени от такава трета страна (включително условията за използване на уебсайта или други договорни условия) условия), наложени от съответната трета страна. Ние не сме страна по (и няма да носим никаква отговорност нито към Вас, нито към такава трета страна по отношение) на всякакви спорове между Вас и такава трета страна, произтичащи от такова споразумение или друго споразумение между Вас и такава трета страна. В допълнение, Ваша отговорност е да вземете предпазни мерки, за да сте сигурни, че всичко, което изберете за Вашата употреба или изтегляне (ако е възможно) на съдържание от трети страни, е свободно от такива елементи като вируси, червеи, троянски коне и други елементи с разрушителен характер . Всяка информация, която предоставяте директно на трета страна за достъп до Съдържание на трета страна, ще бъде предмет на известието за поверителност или на други подобни условия, които третата страна Ви предоставя, и доколкото тази информация няма да бъде достъпна и използвана от TCL, Вие не подлежите и не може да разчитате на нашата Политика за поверителност по отношение на такава информация. Трябва да сте наясно, когато посещавате уебсайт или приложение на трета страна. Препоръчваме Ви да прочетете условията и политиките за поверителност на уебсайтовете и услугите на трети страни, които посещавате.


4.4 Ние носим отговорност само за предоставянето на TCL Smart Services. Вие потвърждавате, че цялото съдържание на трети страни се предоставя от трети страни, а TCL: (А) не прави никакви заявления или гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на използването на Съдържание на трети страни чрез TCL Smart Services; (Б) не гарантира точността, достоверността, надеждността, пълнотата, полезността или адекватността на съдържанието на трети страни, достъпно чрез TCL Smart Services; (В) не прави никакво одобрение, изрично или подразбиращо се, на съдържание от трети страни, достъпно чрез TCL Smart Services; и (D) не носи друга отговорност за съдържание на трети страни.


4.5 TCL може предварително да преглежда, разглежда, филтрира, променя, отказва, маркира, наблюдава или по друг начин модерира всяко Съдържание на трети страни или да премахне или забрани достъпа Ви до него по наша преценка по някаква причина. Вие признавате, че съществува риск да бъдете изложени на незаконно, натрапчиво, неморално или обидно съдържание или съдържание, което иначе противоречи на стандартите и очакванията на TCL. В максимална степен, разрешена от закона, TCL изключва всякаква отговорност за всякакви последици, произтичащи от използването на Съдържание на трети страни.


4.6 Вие потвърждавате, че Съдържанието на трети страни може да бъде предмет на права на собственост или права на интелектуална собственост на трети страни. Не трябва да използвате, променяте, отдавате под наем, заемате, продавате, разпространявате или по друг начин се разпореждате с цялото или част от съдържанието на трета страна без разрешение от законния собственик на правата и се съгласявате, че няма да създавате производни произведения въз основа на цялата или на част на Съдържанието на трети страни.


5. Потребителско съдържание


5.1 Всяко съдържание, включително, но не само, коментари, снимки, съобщения или информация, изпратени, качени или публикувани от Вас, от Ваше име или от други потребители на или чрез TCL Smart Services (Потребителско съдържание), ще се считат за поверителни и непатентовани, подчинени на местните закони и разпоредби. Ние също си запазваме правото да разкриваме Вашата информация, ако е необходимо, на всяка трета страна, която твърди, че всяко Потребителско съдържание представлява нарушение на правата на интелектуална собственост на трети страни или на правото им на поверителност. Имаме право да премахнем всяко Потребителско съдържание по каквато и да е причина, включително ако по наше единствено мнение такова Потребителско съдържание е незаконно, натрапчиво, неморално или обидно.


5.2 Ние не контролираме Потребителското съдържание и не гарантираме естеството, точността, целостта, целесъобразността или качеството на Потребителското съдържание. Гарантирате, че което и да е от Вашето Потребителско съдържание не нарушава и няма да нарушава права на интелектуална собственост на трети страни. Вие носите единствена отговорност за цялото потребителско съдържание, което качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин го правите достъпно във всяка част от TCL Smart Services. Ние не поемаме отговорност за такова Потребителско съдържание и Вие носите единствена отговорност за всяка отговорност, произтичаща от или свързана с каквото и да е Потребителско съдържание, публикувано, качено или предадено от Вас или от Ваше име във или чрез Вашите Интелигентни услуги. Ние си запазваме правото да премахваме Потребителско съдържание, което може да нарушава правата на интелектуална собственост на друго лице с или без предизвестие на нарушителя и в съответствие с приложимата интелектуална собственост или други закони. Вие носите пълна отговорност за Потребителското съдържание и използването на такова Потребителско съдържание.


6. Интелектуална собственост


6.1 За целите на настоящите условия „Права на интелектуална собственост“ означава права като авторски права, търговски марки, имена на домейни, права на дизайн, права върху база данни, патенти и всички други права на интелектуална собственост от всякакъв вид, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани (навсякъде в света).


6.2 Като между Вас и TCL, всички права на интелектуална собственост в или свързани с TCL Smart Services (включително информация, комуникации, дизайн, лога, изображения, оформления, софтуер, текстове, графики, връзки, методологии, ноу-хау, процеси, технологии, инструменти, устройства, документация, звуци и всяка друга форма на съдържание, с изключение на всяко потребителско съдържание), са собственост на TCL.


6.3 TCL Ви предоставя ограничен, отменяем, непрехвърляем, неизключителен лиценз, който не може да се лицензира, за да инсталирате и използвате TCL Smart Services на всяко устройство, което притежавате или контролирате за лична, лична и некомерсиална употреба.


6.4 Не трябва и няма да помагате или асистирате на никое лице за: (А) копиране, промяна, обратно инженерство, разглобяване, декомпилиране, демонтиране, опит за експортиране на изходния код, декодиране и извършване на други действия, които анализират или възпроизвеждат изходния код, структурата и концепцията на някоя от TCL Smart Services, нейния компонент части или заобикаляне или опит за заобикаляне на каквито и да било мерки за технологична защита във или свързани с TCL Smart Services; или да давате под наем, отдавате под наем, продавате, разпространявате или подлицензирате, възпроизвеждате, разпространявате, променяте или създавате производни произведения на, публично показвате (включително чрез рамкиране на каквото и да е съдържание) или експлоатирате с търговска цел всяка част от TCL Smart Services или нейните съставни части.


6.5 Търговската марка, логото на TCL и всички други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с TCL Smart Services, са търговски марки на TCL или нейните лицензодатели. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка със Съдържание на трети страни, могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Нямате право или лиценз за каквито и да е търговски марки, марки за услуги, графики или лога, които не принадлежат на Вас.


6.6 В случай на нарушение на настоящите Условия, TCL си запазва правото едностранно да поиска от Вас незабавно да спрете или коригирате незаконната употреба, или ако незаконната употреба и/или нарушението продължи, TCL има право да отговори и да предприеме всякакви законосъобразни мерки, които счита за необходими (включително спиране, ограничаване или прекратяване на достъпа ви до TCL Smart Services). TCL запазва всички законови права и средства за защита, налични съгласно приложимото законодателство.


6.7 По отношение на цялото потребителско съдържание, което публикувате чрез TCL Smart Services, Вие гарантирате, че сте притежател на право или сте получили законно разрешение за съдържанието и че Вашите публикации няма да нарушат законните права или интереси на трети страни. Вие ни предоставяте неизключителен, световен, безвъзмезден, вечен, подлицензируем и неотменим лиценз за използване, промяна, лицензиране, показване, публикуване, постване, възпроизвеждане и превод на всякакви езици, разкриване на трети страни, разпространение, предаване или използване по друг начин на такова Потребителско съдържание, доколкото е необходимо за предоставяне на TCL Smart Services на Вас и другите, и от време на време за подобряване на нашите продукти и услуги. В случай, че трети страни повдигнат възражения срещу горепосочената информация или съдържание, ние си запазваме правото да изтрием съответната информация или съдържание и правото да предприемем съответни правни действия срещу Вас. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, Вие ще изплатите пълно обезщетение за всяка загуба, причинена по този начин на нас или на трета страна.


7. Защита на данните и поверителност


Вашата лична информация ще се събира, съхранява и обработва в съответствие с нашата Политика за поверителност и приложимите закони. Моля, уверете се, че сте прочели нашата Политика за поверителност, за да научите каква лична информация събираме, как я обработваме и за какви цели я използваме.

7.2 Без ограничаваща клауза 7.1, ние можем да събираме информация за Вашето използване на TCL Smart Services, за да ни помогнете да анализираме и подобрим нашите продукти и услуги или да препоръчаме съдържание, от което може да се интересувате. Можем също да поставяме реклами, предлагани от нас или от трета страна партньори, с които работим на платформата или Ви изпращаме маркетингови съобщения. Ще го направим в съответствие с нашата Политика за поверителност и приложимите закони.


8. Реклами


8.1 В TCL Smart Services може да има реклами, публикувани от TCL или от партньори на трети страни във връзка с TCL или продукти и услуги на трети страни. Можем също така да ви изпращаме маркетингови съобщения, както е позволено и в съответствие с приложимите закони.


8.2 Такива реклами и маркетингови съобщения могат да бъдат представени като банери на интерфейсите за работа на устройствата, реклами в приложения, известия, бюлетини или маркетингови материали под други форми.


9. Отказ от отговорност


9.1 В пълната степен, допустима от приложимото законодателство, TCL, нейните партньори, доставчици и филиали:


(А) се дистанцират и не правят никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно работата на TCL Smart Services, неговото съдържание или всякаква информация, предоставена от или чрез TCL Smart Services, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, задоволително качество, точност или годност за определена цел и ненарушение;


(Б) не гарантират, че използването на TCL Smart Services ще бъде непрекъснато, достъпно по всяко време или от всяко определено място, сигурно или без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани или че TCL Smart Services не съдържа вируси или други потенциално вредни компоненти;


(В) не гарантират задоволителното качество, пълнота, точност, ненарушаване, съвместимост, сигурност, своевременност или надеждност на каквито и да било съвети, становища, изявления или друг материал или база данни, показани, качени или разпространени чрез TCL Smart Services; и


(D) не дават никакви заявления или гаранции във връзка със съдържание на трети страни.


9.2 Приемате и се съгласявате, че ползвате TCL Smart Services на Ваш собствен риск и услугите, които Ви се предоставят на базата „както е, или/ и включено“ според наличността ”.


9.3 Потвърждавате, че съществуват присъщи рискове при използването на интернет-базирани услуги (включително рискове за поверителността на данните и сигурността) и с оглед на особеното естество на интернет-базирани услуги, разбирате и се съгласявате, че не поемаме никакви задължения или отговорности за преки, непреки, обезпечения, финансови деривати или други загуби или пасиви (включително, но не само, загуби в имущество, приходи, файлове с данни, лична информация и други аспекти или други нематериални загуби), които може да претърпите по време на използването на TCL Smart Services, които възникват във връзка със събития извън нашия контрол, включително при следните обстоятелства:


(А) неизправност или невъзможност за нормално функциониране или използване на TCL Smart Services поради форсмажорни фактори като тайфуни, земетресения, цунами, наводнения, прекъсвания на електрозахранването, войни, кибернетични и терористични атаки;


(Б) прекъсване или забавяне или неизправност или невъзможност за работа или използване на TCL Smart Services, причинени от системни вируси, троянски коне, други злонамерени програми, хакерски атаки, технически корекции или неизправности от телекомуникационни оператори и компании, работещи в Интернет, поддръжка на системата или други причини извън нашия контрол;


(В) прекъсване, прекратяване или забавяне или неизправност или невъзможност за работа или използване на TCL Smart Services, причинени от промени в приложимите закони и разпоредби, заповеди и решения на съдебни, административни и други органи;

(Г) прекъсване или забавяне или неизправност или невъзможност за работа или използване на TCL Smart Services поради проблеми с интернет връзката; или


(Д) загуба или задължение, които може да претърпите поради незаконното или неправилно използване на TCL Smart Services или всяко нарушение на настоящите Условия от Ваша страна.


10. Ограничение на отговорността


10.1 Не изключваме и не ограничаваме отговорността си към Вас по въпроси, по които би било незаконно да постъпим така. Това включва отговорност за смърт или телесна повреда, причинени от небрежност от наша страна или от страна на наши служители, агенти или подизпълнители или в случай на измама или измамно погрешно представяне; отговорност за щети, предизвикани от умишлено неправомерно поведение или груба небрежност или от нарушаване на задълженията, предвидени от приложимите закони за защита на потребителите.


10.2 При спазване на клауза 10.1, в случай че поемаме каквато и да е отговорност във връзка с настоящите Условия и работата на TCL Smart Services и такава отговорност не е ограничена или изключена по друг начин от настоящите условия, нашата отговорност ще бъде ограничена до разумно предвидими щети.


10.3 При спазване на точка 10.1 нашата обща и съвкупна отговорност към Вас във връзка с използването на TCL Smart Services ще бъде ограничена до 10,00$ или еквивалентна сума във валутата на държавата, в която се намирате.


10.4 Съгласно клауза 10.1, Вие ще обезщетите TCL, неговите служители, работници, агенти, лицензодатели или други доставчици на трети страни от и срещу всички загуби и пасиви, за които всеки от тях може да стане отговорен и срещу всички действия, искове, производства или искания от какъвто и да е характер, които могат да бъдат изтъкнати, взети или отправени срещу някой от тях, или които някой от тях може да понесе или които могат да възникнат пряко или косвено във връзка с Вашето нарушение на закона, Вашето нарушение на настоящите Условия или действия или бездействия, които извършвате, които не са разрешени от настоящите условия.


10.5 При спазване на клауза 10.1, TCL изключва всички задължения за непряка загуба, последваща загуба, загуба на доход, приходи, бизнес или печалби, или всякакви загуби на данни или повреда на данни във връзка с Вашето използване на TCL Smart Services. Освен това потвърждавате, че TCL Smart Services е предназначена за домашна и частна употреба и няма да носим отговорност за загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможности.


10.6 Без ограничаваща клауза 10.4, ако нарушите настоящите Условия и в степента, позволена от закона, ще носите отговорност пред TCL, неговите директори, служители, служители, филиали, агенти, контрагенти и лицензодатели за всякакви искове, произтичащи от Вшето нарушение. Вие също ще носите отговорност за всички действия, предприети от TCL като част от разследването му за предполагаемо нарушение на настоящите Условия, или в резултат на констатациите или решението, че е настъпило нарушение на настоящите условия.


10.7 Не носим отговорност пред Вас за:


(А) всички действия или бездействия, които правим в съответствие с направените от Вас искания; или


(Б) всички действия или пропуски, които правим (включително разкриване на всякаква информация, свързана с Вас или Вашите интелигентни услуги на TCL), когато такова действие или бездействие се изисква или разрешава от приложимото законодателство или разпоредби, разпореждания, постановления или искания от съдебни, административни и други органи.


11. Условия и прекратяване на услугите


11.1 Настоящите условия са валидни и в сила от датата на приемането им от Вас и остават в сила за безсрочен срок. Вие разбирате и се съгласявате, че имаме право да прекратим временно или постоянно всички или част от Smart Services на TCL въз основа на нашите оперативни политики и при спазване наприложимите закони по всяко време или поради някоя от причините, посочени в настоящите Условия. Ще се постараем незабавно да Ви уведомим за спирането или прекратяването на TCL Smart Services съгласно приложимите закони, включително чрез общо уведомление на нашите уебсайтове и платформи.
Препоръчваме Ви да обърнете специално внимание на нашите уебсайтове и платформи за всякакви известия, незабавно да архивирате информацията и съобщенията си, държани или достъпни чрез Вашия TCL акаунт и да извличате всичко, което Ви принадлежи, което притежавате или до което имате достъп в
TCL акаунта си, когато е необходимо. Ние няма да носим отговорност пред Вас, ако Вие не предприемете необходимите мерки за защита на Вашата информация и притежания, държани или достъпни чрез Вашия TCL акаунт. Ние няма да ви предоставим компенсация или обезщетение, включително, без ограничение,поради загуба на печалба или репутация и няма да се дължи обезщетение, нито поради разходи, направени с реклама и/или инвестиции, или други разходи, поради прекратяването на настоящите Условия или на всякакви TCL Smart услуги.


11.2 Можем да прекратим или спрем настоящите Условия по наша преценка при следните обстоятелства,без никаква отговорност към Вас:


(А) всяко нарушение от Ваша страна на настоящите Условия или други Общи условия, свързани с нашите услуги, споменати в настоящите Условия;


(Б) ако се изисква от приложимите закони, подзаконови актове или действия на правителството или ако се изисква от правоприлагащите органи, съдебните органи или други държавни агенции;


(В) поради технически проблеми или проблеми със сигурността или проблеми извън нашия контрол;


(Г) всякакви незаконни или измамни дейности от Ваша страна;


(Д) ако решим да прекратим която и да е част от TCL Smart Services или да я заменим с алтернативна услуга; и/или


(Е) по всякакви други причини с 30 -дневно предизвестие при спазване на приложимото законодателство.Освен ако в тези Условия не е посочено друго, прекратяването няма да засегне права, задължения и отговорности, натрупани преди датата на прекратяване.


12. Приложимо право и юрисдикция


12.1 Настоящите условия се уреждат от законите на Китайската народна република (с изключение на законите на SAR Hong Kong, SAR Macao и Taiwan) (Китай), освен ако не е предвидено друго от задължителното приложимо право във Вашата юрисдикция, като в този случай правото по отношение на всички или на определени права и задължения на страните е законодателството на обичайното Ви местожителство.


12.2 Конвенцията на Организацията на обединените нации за международна продажба на стоки е специално изключена от прилагането на настоящите условия.


12.3 Доколкото е позволено от приложимото законодателство, в случай на спор, възникнал от или във връзка с използването на TCL Smart Services, TCL и Вие ще се опитате незабавно и добросъвестно да разрешите всеки такъв спор. В случай, че не може да се вземе решение в рамките на 30 дни от датата, когато такъв спор е повдигнат за първи път от която и да е от страните, всяка от страните има право да подаде спора (който може да бъде договорен или извън договор) пред компетентните съдилища на Китай като изключително място за разрешаване на спорове, освен ако приложимите задължителни закони за защита на потребителите във Вашата юрисдикция не забраняват предоставянето на такава юрисдикция, в който случай съдът по обичайното Ви местоживеене ще приложи такива спорове, свързани с настоящите условия. Това не засяга правото Ви да започнете производство за защита на правната си позиция.


12.4 Ако сте гражданин на която и да е държава-членка на Европейския съюз, след предварително писмено искане до TCL, можете също да подадете всякакви искове в платформата за разрешаване на спорове от Европейската комисия на следния адрес:https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en.Европейската комисия ще прехвърли Вашето искане на нотифицираните компетентни национални посредници.


12.5 Отказ от групов иск: всеки спор, независимо дали в арбитраж, в съд или по друг начин, ще се води единствено на индивидуална основа. TCL и Вие се съгласявате, че никоя страна няма да има право или правомощия който и да е спор да бъде арбитриран като колективен иск, частни прокурорски действия или във всяка друга процедура, в която някоя от страните действа или предлага да действа в представително качество. Никой арбитраж или производство няма да се присъединява, консолидира или комбинира с друг арбитраж или производство без предварително писмено съгласие на всички страни по такъв арбитраж или производство.


12.6 Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с горепосочения отказ от групово действие, тогава: (А) трябва да уведомите писмено TCL в рамките на 60 дни от датата, на която ставате потребител на TCL Smart Services; (Б) Вашето писмено уведомление трябва да ни бъде изпратено по пощата на контакта на [https://www.tcl.com/choose-country], като изберете държавата си на пребиваване или на адрес [9/ F, сграда D4, международен електронен град, № 1001 Zhongshanyuan Road, район Nanshan, Шенжен, КНР.]; и (В) Вашето писмено уведомление трябва да включва (1) Вашето име, (2) Вашия адрес, (3) датата, на която ставате потребител на TCL Smart Services, и (4) ясно изявление, че искате да се откажете от отказ от групов иск.


13. Езици


13.1 9.1 Всякакви преводи на настоящите общи условия се извършват с цел удобство или удовлетворяване на местни изисквания, като в случай на несъответствие между английската и преводната версия, предимство ще има английската версия на общите условия, до степента позволена от местното законодателство във Вашата юрисдикция.


14. Разни


14.1 В случай, че някоя от клаузите на настоящите общи условия бъде обявена от съд или друг орган на компетентната юрисдикция за невалидна или неприложима, то действието на тази клауза ще бъде ограничено или отстранено в минималната необходима степен, като същата ще бъде заменена с валидна клауза, която в най-голяма степен отразява намеренията на настоящите общи условия, така че същите, в своята цялост, да останат в пълна сила и действие.


14.2 Настоящите общи условия представляват пълната договореност между Вас и TCL по отношение на използването на интернет сайта от Ваша страна и отменят и анулират всякакви други писмени или устни договорености или споразумения, съществували до този момент между Вас и TCL във връзка с такова
използване.TCL си запазва правото да променя тези Условия по всяко време. Когато го направим, ще актуализираме датата на влизане в сила на актуализацията. В случай на съществени промени в настоящите Условия, ние ще Ви уведомим чрез имейл на имейл адреса, който имаме за връзка с Вас, SMS съобщение, изскачащи известия,известия в полето за съобщения на TCL Smart Services и/или съобщения на нашия уебсайт. Ако не сте съгласни с такива модифицирани Условия, трябва да спрете да използвате TCL Smart Services.


14.4 Ако се намирате в Германия: Ние ще Ви информираме за такива промени по имейл и ще Ви предоставим период от два месеца, за да възразите срещу променените Условия в писмена форма или по имейл. Счита се, че сте приели всякакви промени, ако не възразите изрично в рамките на два месеца. Ще Ви информираме с информацията, заедно с промените за последиците от непредставянето на писмено през периода съгласно предходното изречение. Промените в настоящите Условия ще се прилагат от момента, посочен в информацията за промените. В случай, че това не бъде съобщено, всички промени ще се прилагат от гледна точка на информацията за промените и изтичането на периода от два месеца, без да възразите срещу промените. Ако възразите срещу промените, ще се счита за прекратяване на настоящите Условия.


14.5 Ако се намирате в Индия: Ако имате оплаквания или притеснения относно или подозирате злоупотреба или нарушение на тези условия, можете да се свържете с нашия служител по жалбите като пишете на информацията за контакт, публикувана на уебсайта: https://www.tcl.com/eu/en/service.html.
14.6 Ако имате въпроси или притеснения относно нашите Интелигентни услуги, моля, свържете се с нас на информацията за контакт, публикувана на уебсайта: [https://www.tcl.com/choose-country], като изберете държавата си на пребиваване.