Choose other country to get service

Ограничена гаранция

Допълнителни Права Съгласно Законите на Потребителите.

Като потребител Вие може да имате законови права, които са в допълнение към посочените в тази Ограничена гаранция, предложена от производителя доброволно, като потребителското законодателство на страната, в която живеете („Права на потребителите“). Тази ограничена гаранция излага определени ситуации, при които Производителят ще предостави или няма да предостави решение за TCL устройството. Тази ограничена гаранция не ограничава или изключва никое от Вашите потребителски права, свързани с TCL устройството.

Покритие на Гаранцията на Производителя.

Ограничената гаранция на този Производител определя гаранционните отговорности на Производителя по отношение на хардуера и аксесоарите с марка TCL, произведени от името на Производителя.

Производителят гарантира на крайния потребител на новото TCL устройство , че TCL устройството няма да има дефекти в материалите и/или изработката при нормална употреба от период, който започва от датата на първоначалната покупка от Вас и продължавайки за следващия определен период от време за всеки приложим вид TCL устройство („Гаранционният период“).

Тази Ограничена гаранция не може да бъде прехвърляна от Вас.

Приложимият гаранционен срок е посочен по-долу:

TCL Устройство и Вградена батерия (1)

24 месеца (2)

TCL аксесоари(3): USB кабел, Зарядно устройство, Слушалки, Подвижна батерия(1)     

12 месеца (2)       

В случай на установени дефекти, които пречат на нормалната работа на устройството, трябва незабавно да уведомите Вашия търговски посредник и да му представите устройството, заедно с документа за покупка.

Ако дефектът бъде потвърден от Производителя или оторизирани сервиз/и , Вашето устройство или част от него ще бъде сменена или поправена подобаващо. Ремонтът или замяната могат да бъдат извършени с поправяни компоненти, предлагащи същата функционалност.

Тази гаранция покрива разходите за ремонт или подмяна (труд и резервни части), но изключва всякакви други разходи.

Настоящата гаранция не се прилага при дефекти на устройството и/или аксесоар, причинени от (без ограничение):

- Неспазване на инструкциите за използване или инсталиране, или на техническите стандарти и стандартите за безопасност, приложими в географската област, където се използва устройството;

- Свързване с оборудване, което не е предоставено или препоръчано от Производителя:

- Ремонт, извършен от лица, които не са оторизирани от Производителя или неговите филиали;

- Всякакви промени, настройване или поправяне на софтуера или на хардуера, извършени от лица, които не са оторизирани от Производителя;

- Лоши метеорологични условия, светкавица, пожар, влажност, проникване на течности или храна, химически материали, проникване или изтегляне на злонамерени файлове / софтуер (зловреден софтуер), срив, високо напрежение, корозия, окисляване.

В никакъв случай Производителят или неговите представители не са отговорни за косвени, случайни или последващи повреди от каквото и да било естество, включващи, но не само, търговски или финансови загуби или щети, загуба на данни или загуба на имидж, доколкото законът позволява отхвърлянето на отговорност за такива щети.

Някои държави не позволяват изключване или ограничаване на косвени, случайни или последващи щети или ограничаването на срока на косвени гаранции, така че споменатите по-горе ограничения или изключения може да не важат за Вас.

Ако Вашето TCL устройство бъде върнато по време на гаранционния период, но Вашето TCL устройство не е обхванато от тази ограничена гаранция, условията и таксите могат да се прилагат за всеки извършен ремонт или обработка.

Ако не живеете в страната, от която сте закупили TCL устройството, тогава:

(а) Гаранционна поправка или обслужване може да не е възможно.

(b) може да се наложи да приемете условията и / или да заплатите определени разходи (включително, но не само, разходи за доставка и ) обработка;

(c) гаранционният ремонт или обслужването, ако е възможно, може да отнеме повече от нормалното, за да бъде завършено.

Архивирайте Вашите данни

Трябва редовно да архивирате Вашите данни, файлове, приложения и настройки като предпазна мярка срещу възможни оперативни проблеми, включително преди връщането на TCL устройството. Архивирането на данни е Ваша отговорност и не е отговорност на Производителя, търговеца на дребно, чрез който сте закупили TCL устройството, или на оторизираните доставчици на услуги на производителя, чрез които може да сте получили обслужване (ремонт или подмяна на TCL устройството).

Ако трябва да изпратите / оставите Вашето TCL устройство за обслужване, препоръчваме Ви да премахнете от устройството си всякакви периферни устройства (карта с памет, SIM карта) и лични и поверителни данни, преди да изпратите / оставите Вашето TCL устройство.

По време на обслужването (поправка или подмяна) съдържанието на Вашето TCL устройство може да бъде изтрито, преформатирано или конфигурирано като първоначално закупено (при условие че актуализациите и актуализациите на софтуера са актуализирани след това) и премахнатите периферни устройства не могат да Ви бъдат върнати.

Тази ограничена гаранция не покрива архивирането, възстановяването или преинсталирането на Вашите данни, файлове и приложения на TCL устройството.

 

 

(1)    Животът на акумулаторна батерия на телефона по отношение на времето на разговор, времето на готовност и общия експлоатационен живот, ще зависи от условията на използване и конфигурацията на мрежата.

(2)    Гаранционният период може да варира в зависимост от Вашата страна на покупка и / или канал на покупка.

(3) Ако са включени.