Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries or associated companies, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

Limitadong garantiya

 

Karagdagang mga Karapatan sa ilalim ng mga Batas ng Mamimili

Bilang mamimili maaari kang magkaroon ng legal (ayon sa batas) na mga karapatan na bilang karagdagan sa itinakda sa Limitadong Garantiya na ito na boluntaryong itinakda ng Tagapagmanupaktura, tulad ng mga batas ng mamimili ng bansa kung saan ka nakatira (“Mga Karapatan ng Mamimili”). Ang Limitadong Garantiya na ito ay nagtatakda ng tiyak na mga sitwasyon kapag ang Tagapagmanupaktura ay, o hindi, magbibigay ng kalutasan para sa TCL device. Ang Limitadong Garantiya na ito ay hindi naglilimita o nag-aalis ng alinman sa iyong mga Karapatan bilang Mamimili na nauugnay sa TCL device.

Saklaw ng Garantiya ng Tagapagmanupaktura

Ang Limitadong Garantiya ng Tagapagmanupaktura na ito ay nagtatakda ng garantiyang mga pananagutan ng Tagapagmanupaktura may kaugnayan sa branded na hardware at mga aksesorya ng TCL na minanupaktura o sa ngalan ng Tagapagmanupaktura.

Ginagarantiya ng Tagapagmanupaktura sa orihinal na mamimiling end-user ng bagong TCL device (“Ikaw”), na ang TCL device ay walang mga depekto sa mga materyales at pagkakayari sa ilalim ng normal na paggamit mula sa panahon na nagsimula sa petsa ng orihinal mong pagbili at magpapatuloy sa sumusunod na tinukoy na panahon para sa bawat naaangkop na uri ng device (ang "Panahon ng garantiya”).

Ang Limitadong Garantiya na ito ay hindi mo maaaring ilipat.

Ang naaangkop na panahon ng Garantiya ay nakalista sa ibaba:

 

TCL Device at Naka-embed na batery (1)                                                                                  12 buwan (2)     

 

Mga aksesorya ng TCL(3): USB cable, Charger, Earphone, Natatanggal na baterya(1)          6 na buwan (2)

 

Sakaling may anumang depekto ng inyong device na pumipigil sa iyo mula sa normal na paggamit nito, dapat ninyo itong ipaalam agad sa inyong vendor at ipakita ang inyong device kasama ang patunay ng pagbili.

Kapag ang depekto ay nakumpirma ng Tagapagmanupaktura o awtorisadong tagapaglaan ng serbisyo, ang inyong device o bahagi nito ay alinman sa kinumpuni o pinalitan, tulad ng naaangkop.  Ang pagkukumpuni o pagpapalit ay maaaring isagawa gamit ang binagong mga bahagi na nag-aalok ng katumbas na paggana.

Sakop ng garantiyang ito ang mga gastos sa pagkukumpuni o pagpapalit (gawain at spare parts) pero hindi kasama ang anumang iba pang mga gastusin.

Ang garantiyang ito ay hindi mailalapat sa mga depekto sa inyong device at/o aksesorya dahil sa (nang walang anumang limitasyon),

- Paggamit nang hindi sumusunod sa mga tagubilin ng paggamit o instalasyon, o teknikal at pamantayan sa kaligtasan na angkop sa heograpikal na lugar kung saan ginagamit ang iyong device;

- Koneksyon sa alimang kasangkapan na hindi ibinigay o inirekomenda ng Tagapagmanupaktura;

- Pagkukumpuni na isinagawa ng mga indibidwal na hindi awtorisado ng Tagapagmanupaktura o ng mga kaanib nito;

- Modipikasyon, pag-aangkop o pagbabago ng software o hardware na isingawa ng mga indibidwal na hindi awtorisado ng Tagapagmanupaktura;

- Masungit na panahon, kidlat, sunog, kahalumigmigan, pagpasok ng mga likido o pagkain, mga produktong kemikal, intrusyon o pag-download ng mga malisyosong file/software (malware), banggaan, mataas na boltahe, pagkaagnas, oksidasyon.

Ang Tagapagmanupaktura o alinman sa mga kaanib nito ay walang anumang pananagutan sa di direkta, di sinasadya o nagkataong mga pinsala sa anumang dahilan o ano pa man, kabilang ngunit hindi limitado sa komersiyal o pinansiyal na pagkalugi o pinsala, pagkawala ng data o pagkawala ng imahe hanggang sa ang mga pinsalang iyon ay maaaring itatuwa ayon sa batas.

Ang ilan sa mga bansa/estado ay hindi nagpapahintulot sa eksklusyon o limitasyon ng di direkta, di sinasadya o nagkataong mga pinsala, o limitasyon ng tagal ng ipinahihiwatig na garantiya, kaya ang mga nauunang limitasyon o eksklusyon ay maaaring hindi angkop sa iyo.

Kapag ang iyong TCL device ay ibinalik sa oras ng panahon ng Garantiya, pero ang iyong TCL device ay hindi sakop sa ilalim nitong limitadong garantiya, ang mga alituntunin at singil ay maaaring ilapat sa alinmang pagkukumpuni o pagprosesong isinagawa.

Kung hindi ka nakatira sa bansa kung saan orihinal na ibinenta sa iyo ang TCL device kung gayon,

(a) Ang garantiya sa pagkukumpuni o serbisyo ay maaaring hindi posible;

(b) Maaaring kailanganin mong sumangayon sa mga tuntunin at/o magbayad ng ilang gastusin (kabilang ngunit hindi limitado sa, gastusin sa pagpapadala at pangangasiwa);

(c) Ang garantiya sa pagkukumpuni o serbisyo, kung posible, ay maaaring mas tumagal pa kaysa sa karaniwan para makumpleto.

I-back Up Ang Iyong Data

Dapat mong regular na i-back up ang iyong data, mga file, application at settings bilang proteksyon laban sa posibleng mga isyu ng operasyon kasama na ang bago isauli ang TCL device. Ang pag-back up ng data ay pananagutan mo at hindi pananagutan ng Tagapagmanupaktura, ng retailer kung kanino mo binili ang TCL device, o sa awtorisadong mga tagapaglaan ng serbisyo ng Tagapagmanupaktura kung kanino maaring natanggap ang pag-aayos, (pagkukumpuni o pagpapalit ng TCL device).

Kung kailangan mong ipadala/iwanan ang iyong TCL device para ayusin, nirerekomenda namin na tanggalin ang anumang mga parapernalya (memory card, SIM card) at personal at kumpidensiyal na data bago ipadala/iwanan ang iyong TCL device.

Sa oras ng pag-aayos (pagkukumpuni o pagpapalit) ang laman ng iyong TCL device ay maaaring mabura, ma-reformat o ma-configure tulad nang orihinal itong bilhin (sasailalim sa kasalukuyang mga update at upgrade ng software) at ang marapernalyang tinanggal ay maaaring hindi na maibalik sa iyo.

Hindi saklaw ng limitadong garantiya na ito ang pag-back up, pagbawi o pag-reinstall ng iyong data, mga file, at application sa TCL device.

 

 

(1)    Ang buhay ng rechargeable na baterya ng device may kaugnayan sa oras ng pag-uusap, oras ng pag-standby at kabuuang buhay ng serbisyo ay depende sa mga kundisyon ng paggamit at pag-configure ng network.

(2)    Ang tagal ng Garantiya ay maaaring iba't iba depende sa bansa kung saan mo binili at/o paraan ng pagbili.

(3)    Kung kasama.

 

Limited warranty

Additional Rights under Consumer Laws

As the consumer you may have legal (statutory) rights that are in addition to those set out in this Limited Warranty offered by Manufacturer voluntarily, such as the consumer laws of the country in which you live (“Consumer Rights”). This Limited Warranty sets out certain situations when the Manufacturer will, or will not, provide a remedy for the TCL device. This Limited Warranty does not limit or exclude any of your Consumer Rights relating to the TCL device.

Manufacturer Warranty Coverage

This Manufacturer’s Limited Warranty sets forth the warranty responsibilities of the Manufacturer regarding TCL branded hardware and accessories manufactured by or on behalf of the Manufacturer.

The Manufacturer warrants to the original end-user purchaser of a new TCL device (“You”), that the TCL device will be free from defects in materials and workmanship under normal use from a period that commences on the date of original purchase by You and continuing for the following specified period of time for each applicable type of TCL device (the "Warranty period”).

This Limited Warranty is not transferable by you.

The applicable Warranty period is listed below:

TCL Device & Embedded battery (1)

12 months (2)     

TCL accessories(3): USB cable, Charger, Earphone, Removable battery(1)                                        

 6 months (2)

In case of any defect of your device which prevents you from normal use thereof, you must immediately inform your vendor and present your device with your proof of purchase.

If the defect is confirmed by the Manufacturer or its authorised service providers, your device or part thereof will be either repaired or replaced, as appropriate. Repair or replacement may be carried out using reconditioned components offering equivalent functionality.

This warranty covers the costs of repair or replacement (labour and spare parts) but excludes any other costs.

This warranty shall not apply to defects on your device and/or accessory due to (without any limitation),

- Non-compliance use with the instructions for use or installation, or with technical and safety standards applicable in the geographical area where your device is used;

- Connection to any equipment not supplied or not recommended by the Manufacturer;

- Repair performed by individuals not authorised by the Manufacturer or its affiliates;

- Modification, adjustment or alteration of software or hardware performed by individuals not authorised by the Manufacturer;

- Inclement weather, lightning, fire, humidity, infiltration of liquids or foods, chemical products, intrusion or download of malicious files/software (malware), crash, high voltage, corrosion, oxidation.

In no event shall the Manufacturer or any of its affiliates be liable for indirect, incidental or consequential damages of any nature whatsoever, including but not limited to commercial or financial loss or damage, loss of data or loss of image to the full extent those damages can be disclaimed by law.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of indirect, incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

If your TCL device is returned during the Warranty period, but your TCL device is not covered under this limited warranty, terms and charges may apply for any repair or processing performed.

If you do not live in the country where the TCL device was originally sold to you then,

(a) Warranty repair or service may not be possible;

(b) You may be required to agree to terms and/or to pay certain costs (including but not limited to, shipping and handling costs);

(c) The warranty repair or service, if possible, may take longer than normal to complete.

Back Up Your Data

You should regularly backup your data, files, applications and settings as a safeguard against possible operational issues including prior to the return of the TCL device. Data backup is your responsibility and is not the responsibility of the Manufacturer, the retailer through whom You purchased the TCL device, or the Manufacturer's authorised service providers through whom You may have received servicing, (repair or replacement of the TCL device).

If you need to send/leave your TCL device for servicing, we recommend you to remove from your device any peripherals (memory card, SIM card) and personal and confidential data before sending/leaving your TCL device.

During the servicing (repair or replacement) content on your TCL device may be deleted, reformatted or configured as originally purchased (subject to then current updates and upgrades of software) and peripherals removed may not be returned to you.

This limited warranty does not cover the backup, recovery or reinstallation of your data, files and applications to the TCL device.

 

 

(1)    The life of a rechargeable device battery in terms of conversation time, standby time and total service life, will depend on the conditions of use and network configuration.

(2)    The Warranty period may vary depending on your country of purchase and/or channel of purchase.

(3)    If included.