Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

การรับประกันแบบจำกัด

 

 

สิทธิเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค คุณจะมีสิทธิ (โดยชอบด้วยกฎหมาย) ที่เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดนี้ที่เสนอให้โดยสมัครใจจากผู้ผลิต เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (“สิทธิของผู้บริโภค”) การรับประกันแบบจำกัดนี้จะกล่าวถึงสถานการณ์บางอย่างเมื่อผู้ผลิตจะดำเนินการหรือจะไม่ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ TCL การรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่จำกัดหรือยกเว้นสิทธิของผู้บริโภคของคุณที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ TCL

การครอบคลุมการรับประกันของผู้ผลิต

การรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิตจะกำหนดเงื่อนไขความรับผิดชอบในการรับประกันของผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมแบรนด์ TCL ที่ผลิตโดยผู้ผลิตหรือในนามของผู้ผลิต

ผู้ผลิตให้การรับรองกับผู้ซื้อปลายทางคนแรกของอุปกรณ์ TCL (“คุณ”) ว่าอุปกรณ์ TCL จะปราศจากความบกพร่องในส่วนของวัสดุและคุณภาพการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติจากระยะเวลาที่เริ่มต้นในวันที่คุณซื้อครั้งแรก และดำเนินต่อไปสำหรับระยะเวลาที่กำหนดต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ TCL แต่ละประเภทที่มีผล ("ระยะเวลาการรับประกัน”)

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิจากคุณได้

ระยะเวลาการรับประกันที่มีผลจะแสดงในรายการด้านล่าง:

 

อุปกรณ์ TCL และแบตเตอรี่แบบฝังในตัวเครื่อง (1)                                                 12 เดือน (2)     

 

อุปกรณ์เสริม TCL (3): สาย USB, ที่ชาร์จ, หูฟัง, แบตเตอรี่แบบถอดได้(1)                6 เดือน (2)

 

ในกรณีมีข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดกับอุปกรณ์ของคุณซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานตามปกติ คุณต้องแจ้งให้ผู้จำหน่ายทราบและแสดงอุปกรณ์ของคุณพร้อมหลักฐานรับรองการซื้อ

ถ้าข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตแล้ว อุปกรณ์ของคุณหรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์นั้นจะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ตามความเหมาะสม การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนใหม่อาจจะดำเนินการได้โดยใช้ส่วนประกอบที่ปรับปรุงสภาพแล้วซึ่งให้ลักษณะการทำงานที่เทียบเท่ากัน

การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือการเปลี่ยน (ค่าแรงและชิ้นส่วน) แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใด

การรับประกันนี้จะไม่นำมาใช้กับความบกพร่องในอุปกรณ์ และ/หรือ อุปกรณ์เสริมของคุณที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ)

- การใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานหรือการติดตั้ง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่อุปกรณ์ของคุณถูกใช้งาน

- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดหาหรือแนะนำโดยผู้ผลิต

- การซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตหรือบริษัทในเครือ

- การดัดแปลง การปรับ หรือการแก้ไขซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- สภาพอากาศที่เลวร้าย ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ความชื้น ของเหลวหรืออาหารซึมผ่าน เคมีภัณฑ์ การบุกรุกหรือการดาวน์โหลดไฟล์/ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (มัลแวร์) การกระแทกชน ไฟฟ้าแรงสูง การสึกกร่อน การเกิดออกซิเดชัน

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ผลิตหรือบริษัทในเครือใดๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การสูญเสียหรือความเสียหายในเชิงพาณิชย์หรือทางการเงิน การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียภาพลักษณ์ ในขอบเขตสูงสุดที่จะสามารถปฏิเสธความเสียหายนั้นได้ตามกฎหมาย

บางประเทศ/บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัดหรือข้อยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้นจึงอาจนำมาใช้กับคุณไม่ได้

หากมีการส่งคืนอุปกรณ์ TCL ของคุณในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน แต่อุปกรณ์ TCL ของคุณไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันแบบจำกัดนี้ อาจมีการบังคับใช้ข้อกำหนดและการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมหรือการดำเนินการใดๆ

หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่มีการจำหน่ายอุปกรณ์ TCL ให้กับคุณ

(a) การซ่อมแซมหรือการบริการตามการรับประกันอาจไม่สามารถทำได้

(b) คุณอาจจำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนด และ/หรือ ต้องชำระค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดการ)

(c) ในกรณีที่เป็นไปได้ การซ่อมแซมหรือการบริการตามการรับประกันอาจใช้เวลาดำเนินการนานกว่าปกติ

สำรองข้อมูลของคุณ

คุณควรสำรองข้อมูล ไฟล์ แอปพลิเคชัน และการตั้งค่าของคุณเก็บไว้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งก่อนที่จะส่งอุปกรณ์ TCL กลับไปเข้ารับบริการ การสำรองข้อมูลถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ และไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ผลิต ร้านค้าที่คุณซื้ออุปกรณ์ TCL หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตที่คุณได้รับการบริการ (การซ่อมหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ TCL)

ถ้าคุณต้องการจะส่งอุปกรณ์ TCL หรือทิ้งอุปกรณ์ไว้เพื่อรับบริการ เราขอแนะนำให้คุณถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ (การ์ดหน่วยความจำ ซิมการ์ด) และข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับก่อนที่จะส่งอุปกรณ์ TCL ของคุณหรือทิ้งอุปกรณ์ไว้

ในระหว่างการเข้ารับบริการ (การซ่อมหรือการเปลี่ยน) ข้อมูลบนอุปกรณ์ TCL ของคุณอาจถูกลบ ฟอร์แมตใหม่ หรือกำหนดค่าเหมือนกับอุปกรณ์ที่เพิ่งซื้อใหม่ (โดยขึ้นอยู่กับการอัปเดตและการอัปเกรดซอฟต์แวร์ในขณะนั้น) และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ถอดออกอาจไม่ได้ส่งกลับให้คุณ

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล หรือการติดตั้งใหม่สำหรับข้อมูล ไฟล์ และแอปพลิเคชันของคุณลงในอุปกรณ์ TCL

 

 

(1)    อายุแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่ชาร์จไฟใหม่ได้ โดยเฉพาะในส่วนของเวลาการสนทนา เวลาสแตนด์บาย และอายุการใช้งานรวม จะขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการกำหนดค่าเครือข่าย

(2)    ระยะเวลาการรับประกันอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเทศที่ซื้อ และ/หรือ ช่องทางการซื้อของคุณ

(3)    หากมีรวมอยู่ด้วย

 

 

 

Limited warranty

Additional Rights under Consumer Laws

As the consumer you may have legal (statutory) rights that are in addition to those set out in this Limited Warranty offered by Manufacturer voluntarily, such as the consumer laws of the country in which you live (“Consumer Rights”). This Limited Warranty sets out certain situations when the Manufacturer will, or will not, provide a remedy for the TCL device. This Limited Warranty does not limit or exclude any of your Consumer Rights relating to the TCL device.

Manufacturer Warranty Coverage

This Manufacturer’s Limited Warranty sets forth the warranty responsibilities of the Manufacturer regarding TCL branded hardware and accessories manufactured by or on behalf of the Manufacturer.

The Manufacturer warrants to the original end-user purchaser of a new TCL device (“You”), that the TCL device will be free from defects in materials and workmanship under normal use from a period that commences on the date of original purchase by You and continuing for the following specified period of time for each applicable type of TCL device (the "Warranty period”).

This Limited Warranty is not transferable by you.

The applicable Warranty period is listed below:

TCL Device & Embedded battery (1)

12 months (2)     

TCL accessories(3): USB cable, Charger, Earphone, Removable battery(1)                                        

 6 months (2)

In case of any defect of your device which prevents you from normal use thereof, you must immediately inform your vendor and present your device with your proof of purchase.

If the defect is confirmed by the Manufacturer or its authorised service providers, your device or part thereof will be either repaired or replaced, as appropriate. Repair or replacement may be carried out using reconditioned components offering equivalent functionality.

This warranty covers the costs of repair or replacement (labour and spare parts) but excludes any other costs.

This warranty shall not apply to defects on your device and/or accessory due to (without any limitation),

- Non-compliance use with the instructions for use or installation, or with technical and safety standards applicable in the geographical area where your device is used;

- Connection to any equipment not supplied or not recommended by the Manufacturer;

- Repair performed by individuals not authorised by the Manufacturer or its affiliates;

- Modification, adjustment or alteration of software or hardware performed by individuals not authorised by the Manufacturer;

- Inclement weather, lightning, fire, humidity, infiltration of liquids or foods, chemical products, intrusion or download of malicious files/software (malware), crash, high voltage, corrosion, oxidation.

In no event shall the Manufacturer or any of its affiliates be liable for indirect, incidental or consequential damages of any nature whatsoever, including but not limited to commercial or financial loss or damage, loss of data or loss of image to the full extent those damages can be disclaimed by law.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of indirect, incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

If your TCL device is returned during the Warranty period, but your TCL device is not covered under this limited warranty, terms and charges may apply for any repair or processing performed.

If you do not live in the country where the TCL device was originally sold to you then,

(a) Warranty repair or service may not be possible;

(b) You may be required to agree to terms and/or to pay certain costs (including but not limited to, shipping and handling costs);

(c) The warranty repair or service, if possible, may take longer than normal to complete.

Back Up Your Data

You should regularly backup your data, files, applications and settings as a safeguard against possible operational issues including prior to the return of the TCL device. Data backup is your responsibility and is not the responsibility of the Manufacturer, the retailer through whom You purchased the TCL device, or the Manufacturer's authorised service providers through whom You may have received servicing, (repair or replacement of the TCL device).

If you need to send/leave your TCL device for servicing, we recommend you to remove from your device any peripherals (memory card, SIM card) and personal and confidential data before sending/leaving your TCL device.

During the servicing (repair or replacement) content on your TCL device may be deleted, reformatted or configured as originally purchased (subject to then current updates and upgrades of software) and peripherals removed may not be returned to you.

This limited warranty does not cover the backup, recovery or reinstallation of your data, files and applications to the TCL device.

 

 

(1)    The life of a rechargeable device battery in terms of conversation time, standby time and total service life, will depend on the conditions of use and network configuration.

(2)    The Warranty period may vary depending on your country of purchase and/or channel of purchase.

(3)    If included.