Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries or associated companies, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

Bảo hành có giới hạn

 

 

Quyền Bổ sung theo Luật Người tiêu dùng

Là người tiêu dùng, bạn có thể có các quyền hợp pháp (theo luật định) ngoài những quyền được quy định trong Bảo hành có giới hạn do Nhà sản xuất tự nguyện cung cấp, chẳng hạn như luật người tiêu dùng của quốc gia nơi bạn sinh sống (“Quyền của Người tiêu dùng”). Bảo hành có giới hạn này đặt ra một số tình huống trong đó Nhà sản xuất sẽ, hoặc sẽ không, cung cấp biện pháp khắc phục cho thiết bị TCL. Bảo hành có giới hạn này không giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ Quyền của Người tiêu dùng nào của bạn liên quan đến thiết bị TCL.

Phạm vi Bảo hành của Nhà sản xuất

Bảo hành Có giới hạn của Nhà sản xuất này quy định trách nhiệm bảo hành của Nhà sản xuất đối với phần cứng và phụ kiện mang nhãn hiệu TCL do Nhà sản xuất hoặc đại diện của Nhà sản xuất sản xuất.

Nhà sản xuất bảo đảm với người dùng mua thiết bị TCL mới (“Bạn”), rằng thiết bị TCL sẽ không có lỗi về mặt vật liệu và chế tạo trong điều kiện sử dụng bình thường bắt đầu từ khoảng thời gian Bạn mua lần đầu tiên và tiếp tục trong khoảng thời gian được chỉ định sau đây đối với từng loại thiết bị TCL hiện hành ("Thời hạn bảo hành”).

Bạn không thể chuyển nhượng Bảo hành Có giới hạn này.

Thời hạn áp dụng Bảo hành được liệt kê dưới đây:

 

Thiết bị TCL & pin trong thiết bị(1)                                                 18 tháng  (2)     

Các phụ kiện TCL(3): Cáp USB, Sạc, Tai nghe, pin rời(1)                 9 tháng (2)

 

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ hỏng hóc nào đối với thiết bị khiến bạn không thể sử dụng một cách bình thường, bạn phải thông báo ngay cho nhà cung cấp và xuất trình thiết bị kèm bằng chứng mua hàng.

Nếu hỏng hóc đó được Nhà sản xuất hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền xác nhận thì thiết bị hoặc một phần thiết bị sẽ được sửa chữa hoặc thay thế, nếu phù hợp. Việc sửa chữa hoặc thay thế có thể được tiến hành bằng cách sử dụng các bộ phận chính hãng có chức năng tương đương.

Bảo hành này bao gồm các chi phí sửa chữa hoặc thay thế (nhân công và phụ tùng thay thế) nhưng loại trừ tất cả các chi phí khác.

Bảo hành này không áp dụng cho các hỏng hóc đối với thiết bị và/ hoặc phụ kiện như sau (không giới hạn),

- Sử dụng không tuân theo hướng dẫn sử dụng hoặc cài đặt hoặc không tuân theo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn ở khu vực địa lý nơi sử dụng thiết bị;

- Kết nối với bất kỳ thiết bị không do Nhà sản xuất cung cấp hoặc khuyên dùng;

- Việc sửa chữa do các cá nhân không được nhà sản xuất hoặc các chi nhánh ủy quyền thực hiện;

- Sửa đổi, điều chỉnh hoặc thay đổi phần mềm hoặc phần cứng do các cá nhân không được Nhà sản xuất ủy quyền thực hiện;

- Thời tiết khắc nghiệt, chớp, hỏa hoạn, độ ẩm, thấm nước hoặc thức ăn, hóa chất, xâm nhập hoặc tải xuống các tập tin/phần mềm độc hại (phần mềm gây hại), va đập, điện thế cao, mài mòn, ô-xi hóa.

Trong mọi trường hợp, Nhà sản xuất hoặc các trung tâm ủy quyền sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại hư hỏng gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc tất yếu nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại về thương mại hoặc tài chính, mất mát dữ liệu hoặc mất mát hình ảnh trong phạm vi tối đa mà các thiệt hại này có thể được luật pháp từ bỏ.

Một số quốc gia/tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các hư hỏng ngẫu nhiên hoặc tất yếu, hay giới hạn thời gian của các bảo hành mặc nhiên, do đó các giới hạn hoặc loại trừ có trước có thể không áp dụng cho bạn.

Nếu thiết bị TCL của bạn được giao trả trong thời gian Bảo hành nhưng thiết bị TCL của bạn thuộc phạm vi ngoài bảo hành thì các điều khoản và chi phí có thể áp dụng cho bất kỳ việc sửa chữa hoặc xử lý nào được thực hiện.

Nếu bạn không sống ở quốc gia nơi ban đầu thiết bị TCL được bán cho bạn, thì

(a) Việc sửa chữa hoặc dịch vụ bảo hành có thể sẽ không áp dụng;

(b) Bạn có thể sẽ phải đồng ý với các điều khoản và/hoặc thanh toán các chi phí nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí vận chuyển và xử lý);

(c) Việc sửa chữa hoặc dịch vụ bảo hành, nếu có, có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn thành.

Sao lưu Dữ liệu của bạn

Bạn nên thường xuyên sao lưu dữ liệu, tập tin, ứng dụng và cài đặt của mình như một biện pháp bảo vệ chống lại các sự cố vận hành có thể xảy ra kể cả trước khi thiết bị TCL được trao trả. Sao lưu dữ liệu là trách nhiệm của bạn và không phải là trách nhiệm của Nhà sản xuất, nhà bán lẻ mà Bạn đã mua thiết bị TCL hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền mà qua đó Bạn có thể đã nhận dịch vụ bảo dưỡng (sửa chữa hoặc thay thế thiết bị TCL).

Nếu bạn cần gửi/để lại thiết bị TCL của mình để bảo dưỡng, chúng tôi khuyên bạn nên gỡ bỏ thẻ nhớ, thẻ SIM, cũng như dữ liệu cá nhân và bảo mật thiết bị của mình trước khi gửi/để lại thiết bị TCL.

Trong quá trình bảo dưỡng (sửa chữa hoặc thay thế), nội dung trên thiết bị TCL của bạn có thể bị xóa, phục hồi lại cấu hình như khi mua ban đầu (tùy thuộc vào các bản cập nhật và nâng cấp phần mềm hiện có tại thời điểm đó) và các thiết bị tháo rời đã gỡ bỏ có thể không được trao trả cho bạn.

Bảo hành có giới hạn này không bao gồm việc sao lưu, khôi phục hoặc cài đặt lại dữ liệu, tập tin và ứng dụng của bạn vào thiết bị TCL.

 

 

(1)  Tuổi thọ của pin sạc trong thiết bị về thời gian đàm thoại, thời gian chờ và tổng số tuổi thọ phục vụ, sẽ tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và cấu hình mạng.

(2)    Thời hạn Bảo hành có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia mua hàng và/hoặc kênh mua hàng của bạn.

(3)    Nếu bao gồm.

 

Limited warranty

Additional Rights under Consumer Laws

As the consumer you may have legal (statutory) rights that are in addition to those set out in this Limited Warranty offered by Manufacturer voluntarily, such as the consumer laws of the country in which you live (“Consumer Rights”). This Limited Warranty sets out certain situations when the Manufacturer will, or will not, provide a remedy for the TCL device. This Limited Warranty does not limit or exclude any of your Consumer Rights relating to the TCL device.

Manufacturer Warranty Coverage

This Manufacturer’s Limited Warranty sets forth the warranty responsibilities of the Manufacturer regarding TCL branded hardware and accessories manufactured by or on behalf of the Manufacturer.

The Manufacturer warrants to the original end-user purchaser of a new TCL device (“You”), that the TCL device will be free from defects in materials and workmanship under normal use from a period that commences on the date of original purchase by You and continuing for the following specified period of time for each applicable type of TCL device (the "Warranty period”).

This Limited Warranty is not transferable by you.

The applicable Warranty period is listed below:

TCL Device & Embedded battery (1)

18 months (2)     

TCL accessories(3): USB cable, Charger, Earphone, Removable battery(1)                                        

 9 months (2)

In case of any defect of your device which prevents you from normal use thereof, you must immediately inform your vendor and present your device with your proof of purchase.

If the defect is confirmed by the Manufacturer or its authorised service providers, your device or part thereof will be either repaired or replaced, as appropriate. Repair or replacement may be carried out using reconditioned components offering equivalent functionality.

This warranty covers the costs of repair or replacement (labour and spare parts) but excludes any other costs.

This warranty shall not apply to defects on your device and/or accessory due to (without any limitation),

- Non-compliance use with the instructions for use or installation, or with technical and safety standards applicable in the geographical area where your device is used;

- Connection to any equipment not supplied or not recommended by the Manufacturer;

- Repair performed by individuals not authorised by the Manufacturer or its affiliates;

- Modification, adjustment or alteration of software or hardware performed by individuals not authorised by the Manufacturer;

- Inclement weather, lightning, fire, humidity, infiltration of liquids or foods, chemical products, intrusion or download of malicious files/software (malware), crash, high voltage, corrosion, oxidation.

In no event shall the Manufacturer or any of its affiliates be liable for indirect, incidental or consequential damages of any nature whatsoever, including but not limited to commercial or financial loss or damage, loss of data or loss of image to the full extent those damages can be disclaimed by law.

Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of indirect, incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you.

If your TCL device is returned during the Warranty period, but your TCL device is not covered under this limited warranty, terms and charges may apply for any repair or processing performed.

If you do not live in the country where the TCL device was originally sold to you then,

(a) Warranty repair or service may not be possible;

(b) You may be required to agree to terms and/or to pay certain costs (including but not limited to, shipping and handling costs);

(c) The warranty repair or service, if possible, may take longer than normal to complete.

Back Up Your Data

You should regularly backup your data, files, applications and settings as a safeguard against possible operational issues including prior to the return of the TCL device. Data backup is your responsibility and is not the responsibility of the Manufacturer, the retailer through whom You purchased the TCL device, or the Manufacturer's authorised service providers through whom You may have received servicing, (repair or replacement of the TCL device).

If you need to send/leave your TCL device for servicing, we recommend you to remove from your device any peripherals (memory card, SIM card) and personal and confidential data before sending/leaving your TCL device.

During the servicing (repair or replacement) content on your TCL device may be deleted, reformatted or configured as originally purchased (subject to then current updates and upgrades of software) and peripherals removed may not be returned to you.

This limited warranty does not cover the backup, recovery or reinstallation of your data, files and applications to the TCL device.

 

 

(1)    The life of a rechargeable device battery in terms of conversation time, standby time and total service life, will depend on the conditions of use and network configuration.

(2)    The Warranty period may vary depending on your country of purchase and/or channel of purchase.

(3)    If included.