Choose other country to get service

Omezená záruka

Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů

Jako spotřebitel můžete mít zákonná (statutární) práva („spotřebitelská práva“), jež platí současně s právy stanovenými v této omezené záruce, která vám výrobce nabízí dobrovolně (například se může jednat o zákony na ochranu spotřebitelů platné v zemi, ve které máte trvalé bydliště). Tato omezená záruka definuje určité situace, ve kterých výrobce poskytuje či neposkytuje v souvislosti se zařízením TCL nějakou nápravu. Tato omezená záruka neomezuje žádné zákony na ochranu spotřebitelů, které se vztahují k zařízení TCL, ani neruší jejich platnost.

Rozsah záruky poskytované výrobcem

Tato omezená záruka poskytovaná výrobcem definuje povinnosti výrobce ve vztahu k hardwarovým produktům a příslušenství značky TCL, které vyrábí vlastními silami nebo prostřednictvím jiné společnosti jednající s jeho pověřením.

Výrobce zaručuje původnímu koncovému uživateli, který si zakoupil nové zařízení TCL („vám“), že zařízení TCL bude při běžném používání po určitou dobu, definovanou zvlášť pro každý typ zařízení („záruční lhůta“) a počínající dnem nákupu, fungovat bez vad materiálu a zpracování.

Tuto omezenou záruku nelze převést na nikoho jiného.

Příslušné záruční období je uvedeno níže:

Zařízení TCL a vložená baterie(1)

24 měsíců (2)     

Příslušenství zařízení TCL(3): USB kabel, nabíječka, sluchátko, vyjímatelná baterie(1)       

12 měsíců(2)

V případě vady, která brání v běžném používání zařízení, okamžitě informujte prodejce a předložte mu své zařízení společně s dokladem o koupi.

Pokud výrobce nebo příslušný autorizovaný servis vadu potvrdí, budou zařízení nebo některé jeho součásti dle potřeby opraveny či vyměněny. Při opravě nebo výměně mohou být použity repasované součásti, které fungují stejným způsobem.

Tato záruka pokrývá náklady na opravu nebo výměnu (práce a náhradní díly), avšak nezahrnuje žádné další náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady zařízení ani jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- nedodržením pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních norem platných v zeměpisné oblasti, kde se zařízení používá;

- připojením jakéhokoli zařízení, jenž nebylo dodáno nebo doporučeno výrobcem;

- opravami provedenými osobami, které k tomu nebyly pověřeny výrobcem nebo jeho přidruženými společnostmi;

- úpravami nebo změnami softwaru nebo hardwaru provedenými osobami, které k tomu nebyly pověřeny výrobcem;

- nevlídným počasím, bleskem, ohněm, vlhkem, vniknutím kapalin nebo potravin, použitím chemických produktů, stažením škodlivých souborů/softwaru (malwaru), nárazem, vysokým napětím, korozí, oxidací.

Výrobce ani žádná z jeho poboček nebudou v žádném případě zodpovědné za nepřímé, náhodné či následné škody žádného druhu, což se mimo jiné vztahuje na obchodní či finanční ztráty nebo újmu, ztrátu dat nebo dobré pověsti, v plném rozsahu, v němž popření těchto záruk umožňuje zákon.

Některé země či státy neumožňují vyloučení nebo omezení nepřímých, náhodných a následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk; v takovém případě se na vás předchozí omezení a vyloučení nevztahují.

Pokud zařízení TCL v průběhu záruční doby vrátíte, avšak tato omezená záruka se na vaše zařízení TCL nevztahuje, může oprava nebo zpracování podléhat určitým podmínkám a poplatkům.

Pokud nemáte trvalé bydliště v zemi, kde vám bylo zařízení TCL původně prodáno, vztahují se na vás následující podmínky:

(a) záruční oprava nebo servis nemusejí být možné;

(b) může být nutné, abyste přistoupili na určité podmínky nebo uhradili určité náklady (zejména dopravní a manipulační náklady);

(c) záruční oprava nebo servis, jsou-li možné, mohou trvat déle, než je obvyklé.

Zálohování vašich dat

Svá data, software, aplikace a nastavení uložené v zařízení TCL byste měli pravidelně zálohovat, abyste je ochránili před možnými funkčními problémy, a to i před vrácením zařízení TCL. Zálohování dat je vaší odpovědností. Nezodpovídá za něj výrobce ani prodejce, jehož prostřednictvím jste zařízení TCL zakoupili, ani žádné výrobcem autorizované servisní místo, která vám zajistilo servis, opravu nebo výměnu zařízení TCL.

Pokud potřebujete zařízení TCL poslat nebo ponechat v servisu, doporučujeme vám před odesláním/ponecháním vašeho zařízení odstranit všechna periferní či paměťová zařízení (paměťová karta, SIM karta), stejně jako všechna osobní a důvěrná data.

Při servisu, opravě nebo výměně může být obsah ve vašem zařízení TCL odstraněn či přeformátován nebo může být obnovena původní konfigurace (podle aktualizací a upgradů softwaru aktuálních v době zakoupení zařízení) a jakákoli periferní zařízení nebo paměťová zařízení mohou být odstraněna, aniž by vám byla vrácena.

Tato omezená záruka nepokrývá zálohování, obnovení či reinstalaci vašich dat, souborů ani aplikací v zařízení TCL.

 

 

(1)    Životnost baterie zařízení ve smyslu doby pohotovosti, doby hovoru a celkové provozní životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci sítě.

(2)    Záruční období se může lišit v závislosti na zemi, v níž jste produkt zakoupili, nebo na způsobu zakoupení.

(3)    Pokud je zahrnuta.