Choose other country to get service

Piiratud garantii

Täiendavad õigused tarbijakaitseseaduste alusel

Tarbijana võivad teil olla juriidilised (seaduslikud) õigused, mis lisanduvad käesolevas piiratud garantiis sätestatud õigustele, mida tootja pakub vabatahtlikult, nagu teie elukohariigi tarbijakaitseseadused („tarbijaõigused“). See piiratud garantii sätestab teatud olukorrad, mil tootja pakub või ei paku lahendust TCL-i seadmega ilmnenud probleemile. See piiratud garantii ei piira ega välista ühtegi teie TCL-i seadmega seotud tarbijaõigust.

Tootja garantii ulatus

See tootja piiratud garantii sätestab tootja garantiikohustused seoses TCL-i kaubamärgiga riistvara ja tarvikutega, mis on valmistatud tootja poolt või tema nimel.

Tootja garanteerib uue TCL-i seadme algsele lõppkasutajast ostjale („teie“), et TCL-i seadmel ei esine tavakasutusel materjali- ja tootmisdefekte alates perioodist, mis algab kuupäevast, mil te toote algselt ostsite, ja jätkub järgmisel kindlaksmääratud ajaperioodil iga kohaldatava TCL-i seadme tüübi jaoks („garantiiperiood“).

Te ei saa seda piiratud garantiid edasi anda.

Kehtiv garantiiperiood on esitatud allpool:

TCL-i seade ja integreeritud aku (1)

24 kuud (2)     

TCL-i tarvikud(3): USB-kaabel, laadur, kõrvaklapid, eemaldatav aku(1)       

12 kuud (2)

Seadme mis tahes defekti korral, mis takistab selle tavapärast kasutamist, peate viivitamatult teavitama seadme müüjat ja esitama oma seadme koos ostu tõendava dokumendiga.

Kui tootja või tema volitatud teenusepakkujad kinnitavad defekti olemasolu, siis vastavalt vajadusele teie seade või selle osa kas parandatakse või asendatakse. Parandamine või asendamine võib toimuda uuesti töökorda seatud komponentidega, mis pakuvad samaväärset funktsionaalsust.

See garantii katab paranduse või asendamise (töö ja varuosad) maksumuse, kuid ei sisalda muid kulusid.

See garantii ei kata seadme ja/või tarviku defekte, mis on põhjustatud (kitsendusteta) järgmistest asjaoludest:

- kasutus- või paigaldusjuhendist või geograafilise piirkonna, kus seadet kasutatakse, tehnilistest ja ohutusstandarditest mitte kinnipidavast kasutamisest;

- ühendusest seadmetega, mida ei ole tarninud või soovitanud tootja;

- parandamisest isikute poolt, keda ei ole volitanud tootja ega selle sidusettevõtted;

- tark- või riistvara muutmisest, kohandamisest või ümbertegemisest, mille on teinud isikud, keda tootja pole selleks volitanud;

- halb ilm, pikne, tulekahju, niiskus, vedelike või toiduainete sisseimbumine, kemikaalid, pahatahtlike failide/tarkvara (ründevara) sissetung või allalaadimine, kukkumine, kõrgepinge, rooste, oksüdeerumine.

Mitte mingil juhul ei vastuta tootja ega mis tahes selle sidusettevõtetest kaudsete, juhuslike või olemusest tulenevate mis tahes liiki kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, ärilise või rahalise kahju, andme- või mainekao eest sel maksimaalsel määral, mille ulatuses seadused nad vastutusest vabastavad.

Mõned riigid/osariigid ei luba kaudsete, juhuslike või tegevusest tulenevate kahjude eiramist või piiramist ega kaudsete garantiide pikkuse piiramist, nii et eelnenud piirangud või erandid ei pruugi teile kohalduda.

Kui teie TCL-i seade tagastatakse garantiiperioodi jooksul, kuid teie TCL-i seade ei kuulu selle piiratud garantii alla, võivad tehtud parandusele või töötlemisele rakenduda tingimused ja tasud.

Kui te ei ela riigis, kus TCL-i seade teile algselt müüdi, siis:

a) ei pruugi garantiiremont või -hooldus võimalik olla;

b) võidakse teilt nõuda tingimustega nõustumist ja/või teatud kulude tasumist (sealhulgas tarne- ja käitlemiskulud);

c) garantiiremont või hooldus (kui see on võimalik) võib võtta tavapärasest kauem aega.

Varundage oma andmed

Te peaksite oma andmeid, faile, rakendusi ja sätteid korrapäraselt varundama, et kaitsta end võimalike kasutusprobleemide eest, sealhulgas peaksite varundama enne TCL-i seadme tagastamist. Andmete varundamise eest vastutate teie, mitte tootja, jaemüüja, kelle kaudu te TCL-i seadme ostsite, ega tootja volitatud teenusepakkujad, kelle kaudu teie TCL-i seadet hooldati, parandati või asendati.

Kui te peate oma TCL-i seadme hooldusse saatma/jätma, soovitame enne TCL-i seadme saatmist/jätmist eemaldada oma seadmest kõik välisseadmed (mälukaart, SIM-kaart) ning isiku- ja konfidentsiaalsed andmed.

Hoolduse, paranduse või asendamise käigus võidakse teie TCL-i seadme sisu kustutada, ümber vormindada või konfigureerida algselt ostetud kujule (olenevalt olemasolevatest värskendustest ja tarkvarauuendustest) ning eemaldatud välisseadmeid ei pruugita teile tagastada.

See piiratud garantii alla ei kuulu TCL-i seadmes andmete, failide ja rakenduste varundamine, taastamine või uuesti installimine.

 

 

1)      Seadme laetava aku tööiga arvestatuna vestlusajas, ooterežiimis ja kogu tööeas oleneb kasutustingimustest ning võrgukonfiguratsioonist.

2)      Garantiiperiood võib erineda olenevalt ostu sooritamise riigist ja/või kanalist.

3)      Kui on kaasatud.