Choose other country to get service

Περιορισμένη εγγύηση

 

Πρόσθετα δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας για τους καταναλωτές

Ως καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση που προσφέρει ο Κατασκευαστής εθελοντικά, όπως αυτά που προβλέπονται από τους νόμους περί προστασίας καταναλωτών της χώρας στην οποία ζείτε («Δικαιώματα Καταναλωτή»). Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ορίζει συγκεκριμένες καταστάσεις κατά τις οποίες ο Κατασκευαστής θα παρέχει ή δεν θα παρέχει μέσα αποκατάστασης για τη Συσκευή TCL. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν περιορίζει ούτε εξαιρεί κάποιο από τα Δικαιώματα Καταναλωτή που διαθέτετε και σχετίζονται με τη Συσκευή TCL.

Κάλυψη Εγγύησης Κατασκευαστή

Η περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή καθορίζει τις ευθύνες εγγύησης του κατασκευαστή σχετικά με το υλικό,εξαρτήματα και αξεσουάρ TCL που έχουν κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό του κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής εγγυάται στον αρχικό αγοραστή τελικό χρήστη μιας νέας συσκευής TCL ("Εσάς") ότι η συσκευή TCL θα είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα σε υλικό και εργασία υπό κανονική χρήση για ένα διάστημα που αρχίζει την ημερομηνία της αρχικής αγοράς από εσάς, και συνεχίζεται για την επόμενη καθορισμένη χρονική περίοδο, για κάθε αντίστοιχο τύπο συσκευής TCL ("περίοδος εγγύησης").

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν είναι μεταβιβάσιμη από εσάς.

Η ισχύουσα περίοδος εγγύησης αναφέρεται παρακάτω:

Συσκευή TCL & ενσωματωμένη μπαταρία (1)

24μήνες  (2)     

Αξεσουάρ TCL(3): Καλώδιο USB, Φορτιστής, Ακουστικά, Αφαιρούμενη μπαταρία(1)       

12 μήνες (2)

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος της συσκευής σας, το οποίο σας εμποδίζει από την κανονική χρήση της, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή σας μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Εάν το ελάττωμα επιβεβαιωθεί από τον Κατασκευαστή ή τους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών του, η συσκευή σας ή μέρος αυτής θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, ανάλογα με την περίπτωση. Παρέχεται η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Αυτή η εγγύηση καλύπτει τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης (εργασίας και ανταλλακτικών), αλλά αποκλείει κάθε άλλο κόστος.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα της συσκευής ή/και του αξεσουάρ που οφείλονται σε (χωρίς κανένα περιορισμό),

- Μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα τεχνικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή όπου χρησιμοποιείται η συσκευή σας,

- Σύνδεση σε οποιονδήποτε εξοπλισμό που δεν παρέχεται ή δεν συνιστάται από τον Κατασκευαστή,

- Επισκευή από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Κατασκευαστή ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες του,

- Τροποποίηση, προσαρμογή ή αλλοίωση του λογισμικού ή του υλικού από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Κατασκευαστή,

- Κακές καιρικές συνθήκες, κεραυνός, πυρκαγιά, υγρασία, διείσδυση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, διείσδυση ή λήψη κακόβουλων αρχείων/λογισμικού (malware), πτώση , υψηλή τάση, διάβρωση, οξείδωση.

Σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος ο κατασκευαστής. ή οι θυγατρικές του για τυχόν έμμεσες, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημίας, της απώλειας δεδομένων ή της απώλειας κύρους, στο βαθμό που οι ζημιές αυτές μπορούν να αποκηρυχτούν από το νόμο.

Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.

Εάν η συσκευή TCL επιστραφεί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αλλά η συσκευή TCL δεν καλύπτεται από την παρούσα περιορισμένη εγγύηση, μπορεί να ισχύουν όροι και χρεώσεις για οποιαδήποτε επισκευή ή επεξεργασία που εκτελείται.

Εάν δεν ζείτε στη χώρα όπου η συσκευή TCL πωλήθηκε αρχικά σε εσάς τότε,

(α) Η επισκευή ή το σέρβις βάσει εγγύησης ενδέχεται να μην είναι δυνατή,

(β) Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με όρους ή/και να πληρώσετε ορισμένα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξόδων αποστολής και διαχείρισης),

(γ) Η επισκευή ή το σέρβις εντός εγγύησης, εάν είναι δυνατόν, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το κανονικό για να ολοκληρωθεί.

Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας

Πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, των αρχείων, των εφαρμογών και των ρυθμίσεών σας ως ασφαλιστική δικλείδα, έναντι πιθανών λειτουργικών προβλημάτων, πριν από την επιστροφή της συσκευής TCL. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων είναι δική σας ευθύνη και δεν είναι ευθύνη του Κατασκευαστή, του εμπορικού καταστήματος μέσω του οποίου έχετε αγοράσει τη συσκευή TCL ή του εξουσιοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών του κατασκευαστή, μέσω του οποίου λάβατε σέρβις (επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής TCL) .

Αν χρειαστεί να στείλετε/αφήσετε τη συσκευή TCL για σέρβις, σας συνιστούμε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε περιφερειακά από τη συσκευή σας (κάρτα μνήμης, κάρτα SIM) και οποιαδήποτε προσωπικά και εμπιστευτικά δεδομένα, προτού στείλετε/αφήσετε τη συσκευή σας TCL.

Κατά τη διάρκεια του σέρβις (επισκευή ή αντικατάσταση), το περιεχόμενο της συσκευής TCL ενδέχεται να διαγραφεί, να αναδιαμορφωθεί ή να επαναφερθεί όπως ήταν όταν αγοράστηκε (με τις υφιστάμενες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις λογισμικού). Τα εξαρτήματα που αφαιρούνται ενδέχεται να μην σας επιστραφούν.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, την ανάκτηση ή την επανεγκατάσταση των δεδομένων, των αρχείων και των εφαρμογών σας στη συσκευή TCL.

 

 

(1)    Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας συσκευής όσον αφορά το χρόνο συνομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη διαμόρφωση του δικτύου.

(2)    Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα αγοράς ή/και το κανάλι αγοράς.

(3)    Εάν περιλαμβάνεται.