Choose other country to get service

Notice

 

TCL Industries Holdings Co., Ltd. (the “Company”) has recently been made aware of certain scams fraudulently using the name of the Company and its subsidiaries or associated companies, and fraudsters faking identities as the staff of the Company or the authorized distributors to carry out the following fraudulent activities: Learn More

Close

Ierobežotā garantija

Papildu tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajiem tiesību aktiem

Jums kā patērētājam var būt likumiskas (tiesību aktos noteiktas) tiesības, kas ir papildus tām, kas noteiktas šajā ierobežotajā garantijā un ko ražotājs piedāvā brīvprātīgi, kā, piemēram, jūsu mītnes valsts tiesību akti, kas reglamentē patērētāju tiesību (“Patērētāju tiesības”) aizsardzību. Šī ierobežotā garantija nosaka konkrētas situācijas, kurās ražotājs nodrošina vai nenodrošina aizsardzības līdzekli TCL ierīcei. Šī ierobežotā garantija neierobežo un neizslēdz nevienu no jūsu patērētāju tiesībām saistībā ar TCL ierīci.

Ražotāja garantijas tvērums

Šajā ražotāja ierobežotajā garantijā izklāstītas ražotāja garantijas saistības attiecībā uz ražotāja paša vai tā vārdā ražoto TCL zīmola aparatūru un piederumiem.

Ražotājs sākotnējam jaunas TCL ierīces galalietotājam (“jums”) garantē, ka TCL ierīcei normālas lietošanas apstākļos nebūs materiālu vai ražošanas defektu laika periodā no datuma, kad sākotnēji esat iegādājies(-usies) preci, līdz garantijas termiņam, kas noteikts katrai attiecīgā tipa TCL ierīcei (“Garantijas laiks”).

Jūs ierobežoto garantiju nevarat nodot nevienam citam.

Attiecīgais garantijas periods norādīts turpmāk tekstā:

TCL ierīce un iegultais akumulators (1)                                                                   24 mēneši (2)

TCL piederumi(3): USB vads, lādētājs, austiņa, izņemamais akumulators(1)        12 mēneši (2)

Jebkāda tāda defekta gadījumā, kura rezultātā nevarat normāli lietot ierīci, ir nekavējoties jāinformē piegādātājs un jāiesniedz ierīce kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Ja ražotājs vai tā pilnvaroti servisa pakalpojumu sniedzēji apstiprinās defektu, jūsu ierīce vai tās daļa atkarībā no konkrētajiem apstākļiem tiks vai nu salabota, vai nomainīta. Remontu vai nomaiņu var veikt, izmantojot atjaunotus komponentus, kas nodrošina līdzvērtīgu funkciju.

Šī garantija sedz remonta vai nomaiņas (darba un rezerves daļu) izmaksas, taču tajā nav ietvertas citas izmaksas.

Šī garantija neattiecas uz jūsu ierīces un / vai piederumu defektiem, kas radušies šeit norādīto iemeslu dēļ (bez jebkādiem ierobežojumiem):

- lietošana neatbilstoši lietošanas vai instalēšanas norādījumiem vai tehniskajiem un drošības standartiem, kas ir spēkā ģeogrāfiskajā apgabalā, kurā ierīce tiek lietota;

- savienošana ar aprīkojumu, kuru nav piegādājis / nerekomendē ražotājs;

- remontdarbi, kurus veikusi persona, kuru nav pilnvarojis ražotājs vai tā saistītie uzņēmumi;

- programmatūras vai aparatūras pārveidošana vai pielāgošana, ko veikušas personas, kuras nav pilnvarojis ražotājs;

- nelabvēlīgi laikapstākļi, zibens, uguns, mitrums, šķidrumu vai pārtikas produktu iesūkšanās, ķimikālijas, ielaušanās vai ļaunprātīgu failu/programmatūras (ļaunatūras) lejupielāde, sadursme, augstspriegums, korozija, oksidēšanās.

Ražotājs vai tā saistītie uzņēmumi nekādā gadījumā neatbild par netiešajiem, nejaušajiem vai izrietošajiem zaudējumiem, tai skaitā (bet ne tikai) komerciālajiem vai finansiālajiem zaudējumiem, datu zudumiem vai tēla pasliktināšanos, likumā noteiktajā apmērā.

Dažās valstīs / štatos nav atļauta netiešo, nejaušo vai izrietošo zaudējumu izslēgšana / ierobežošana vai netiešo garantiju ilguma ierobežošana, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izslēgšana var uz jums neattiekties.

Ja jūsu TCL ierīce tiek atgriezta garantijas laikā, bet šī ierobežotā garantija uz jūsu TCL ierīci neattiecas, attiecībā uz visiem veiktajiem remontdarbiem vai apstrādi var būt spēkā noteikumi un var tikt noteiktas maksas.

Ja nedzīvojat valstī, kurā TCL ierīce sākotnēji jums pārdota, tad:

(a) garantijas remonts vai apkope var nebūt iespējama;

(b) jums var tikt pieprasīts piekrist noteikumiem un/vai segt noteiktas izmaksas (tai skaitā sūtīšanas un apstrādes izmaksas, bet ne tikai);

(c) garantijas remonts vai apkope, ja tas iespējams / tā iespējama, var aizņemt vairāk laika, nekā parasti.

Datu rezerves kopijas izveide

Jums regulāri jāveido savu datu, failu, lietojumprogrammu un iestatījumu rezerves kopija kā nodrošinājums pret iespējamām darbības problēmām, tai skaitā pirms TCL ierīces atgriešanas. Datu rezerves kopijas izveide ir jūsu pienākums un nav ražotāja, mazumtirgotāja, no kura iegādājāties TCL ierīci, vai ražotāja pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju, ar kuru starpniecību jums nodrošināta apkope, (TCL ierīces remonts vai nomaiņa), pienākums.

Ja jums sava TCL ierīce jānosūta / jāatstāj apkopes veikšanai, iesakām pirms TCL ierīces sūtīšanas/atstāšanas no tās izņemt visas perifēros elementus (atmiņas karti, SIM karti) un izdzēst personas un konfidenciālos datus.

Apkopes (remonta vai nomaiņas) laikā Jūsu TCL ierīcē esošais saturs var tikt izdzēsts, pārformatēts vai konfigurēts atbilstoši parametriem sākotnējās iegādes brīdī (uzstādot attiecīgā brīdī esošos programmatūras atjauninājumus un uzlabojumus), un izņemtie perifērie elementi jums var netikt atgriezti.

Šī ierobežotā garantija neattiecas uz jūsu datu, failu un lietojumprogrammu rezerves kopiju izveidi, atjaunošanu vai atkārtotu instalēšanu TCL ierīcē.

 

 

(1)    Atkārtoti uzlādējamas ierīces akumulatora darbmūžs (sarunu ilgums, gaidstāves laiks un kopējais lietošanas ilgums) ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem un tīkla konfigurācijas.

(2)    Garantijas periods var mainīties atkarībā no iegādes valsts un / vai iegādes kanāla.

(3)    Ja iekļauts.