Choose other country to get service

Ribotoji garantija

 Papildomos teisės pagal vartotojų įstatymus

Jūs, kaip vartotojas, galite turėti juridinių (įstatyminių) teisių, kurios papildo šioje ribotoje garantijoje, kurią gamintojas suteikė savanoriškai, pavyzdžiui šaliai, kurioje gyvenate, pateiktas vartotojų teises (toliau – vartotojų teisės). Šioje ribotoje garantijoje nustatyti tam tikri atvejai, kai Gamintojas suteiks arba nesuteiks garantiją TCL prietaiso trūkumams pašalinti. Ši ribota garantija neapriboja ir nepanaikina jokių Jūsų, kaip vartotojo, teisių, susijusių su TCL prietaisu.

Gamintojo garantija

Šioje gamintojo ribotoje garantijoje nustatyti gamintojo garantiniai įsipareigojimai, susiję su TCL prekės ženklu žymima aparatine įranga ir jos priedais, pagaminta gamintojo arba jo vardu.

Gamintojas užtikrina pirminiam - galutiniam vartotojui, įsigijusiam naują TCL prietaisą (toliau – jūs), kad įprasto naudojimo atvejais TCL prietaisas neturės jokių gaminimo defektų nuo įsigijimo laikotarpio iki tam tikro, nustatyto laikotarpio, taikomo atskirai kiekvienam TCL prietaisui (toliau – garantinis laikotarpis).

Jūs negalite perduoti šios ribotos garantijos.

Toliau pateikiamas taikomas garantinis laikotarpis:

TCL prietaisas ir integruotai baterijai (1)                                                            24 mėnesiai (2)

TCL priedams(3): USB kabelis, įkroviklis, ausinės, išimama baterija(1)                12 mėnesių (2)

Jei prietaisas turi defektų, dėl kurių negalite įprastai naudotis prietaisu normaliomis sąlygomis, turite nedelsdami apie juos pranešti pardavėjui ir pristatyti įrenginį kartu su pirkimą patvirtinančiu dokumentu.

Gamintojui arba jo įgaliotiems paslaugų teikėjams patvirtinus defektą, jūsų prietaisas arba jo dalis bus atitinkamai suremontuota arba pakeista. Remontuojant arba keičiant dalis gali būti panaudoti suremontuoti komponentai, kurių veikimas atitinka originalių komponentų veikimą.

Į šią garantiją įtrauktos remonto ar keitimo išlaidos (darbas ir atsarginės dalys), tačiau neįtrauktos jokios kitos išlaidos.

Garantija neapima prietaiso ir (arba) priedų defektų, atsiradusių dėl toliau nurodytų sąlygų (be jokių apribojimų):

- jei buvo nesilaikoma naudojimo ar diegimo instrukcijų arba techninių ar saugos standartų, taikomų geografinėje vietovėje, kurioje buvo naudojamas prietaisas;

- prijungus bet kokią įrangą, kuri gauta ne iš gamintojo arba kurios gamintojas nėra rekomendavęs;

- jei remontą atliko gamintojo ar jo filialų neįgalioti asmenys;

- jei programinę ar aparatinę įrangą modifikavo, reguliavo ar keitė gamintojo neįgaliotas asmuo;

- jei defektai atsirado dėl atšiaurių oro sąlygų, žaibo, ugnies, drėgmės, įsiskverbusių skysčių ar maisto, cheminių medžiagų, atsisiuntus kenkėjiškų failų ar programinės įrangos (kenkėjiškos programinės įrangos), avarijos, aukštos elektros įtampos poveikio, korozijos ar oksidacijos.

Kiek tai leidžiama pagal įstatymą, gamintojas ar su juo susijusios įmonės jokiu atveju neatsako už netiesioginę, atsitiktinę arba pasekminę, bet kokios rūšies žalą, įskaitant (bet jais neapsiribojant) komercinius ar finansinius nuostolius ar žalą, duomenų praradimą arba pakenkimą įvaizdžiui.

Kai kuriose šalyse ar teritorijose neleidžiama atsisakyti atsakomybės už netiesioginę, atsitiktinę ar pasekminę žalą arba riboti numanomų garantijų galiojimo laiką, todėl anksčiau nurodyti apribojimai gali būti netaikomi jūsų atveju.

Jei TCL prietaisas grąžinamas garantiniu laikotarpiu, tačiau TCL prietaisui netaikoma ši ribota garantija, gali būti taikomos remonto ar aptarnavimo sąlygos ir mokesčiai.

Jei negyvenate šalyje, kurioje buvo įsigytas TCL prietaisas, tuomet:

(a) garantinis remontas ar aptarnavimas gali būti neįmanomas;

(b) jums gali tekti sutikti su sąlygomis ir (arba) patirti tam tikras išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, siuntimo ir remonto išlaidas);

(c) jei įmanoma, garantinis remontas ar aptarnavimas gali užtrukti ilgiau nei įprastai.

Sukurkite atsarginę duomenų kopiją

Turėtumėte reguliariai kurti atsargines duomenų, failų, programų ir nustatymų kopijas, kad apsisaugotumėte nuo galimų veikimo problemų, taip pat prieš grąžindami TCL prietaisą. Už atsarginę duomenų kopiją atsakote jūs ir už ją neatsako gamintojas, prekybininkas iš kurio įsigijote TCL prietaisą, arba gamintojo įgalioti paslaugų teikėjai, kurie  jums galėjo suteikti aptarnavimo paslaugas (TCL prietaiso remontas ar keitimas).

Jei reikia siųsti / palikti TCL prietaisą techninei priežiūrai, prieš siųsdami / palikdami TCL prietaisą rekomenduojame iš jo išimti visus periferinius įrenginius (atminties kortelę, SIM kortelę) ir asmeninius bei konfidencialius duomenis.

Atliekant techninę priežiūrą (remontą ar keitimą) TCL prietaiso turinys gali būti ištrintas, performatuotas ar sukonfigūruotas ir atstatytas į pradinę padėtį, kokia buvo gaminio įsigijimo metu (atsižvelgiant į tuo metu galiojančius programinės įrangos atnaujinimus ar patobulinimus), o išimti periferiniai įrenginiai gali būti negrąžinti.

Ši ribota garantija netaikoma atsarginiam duomenų, failų ir programų kopijavimui, atkūrimui ar pakartotiniam įdiegimui į TCL prietaisą.

 

 

(1)    Pakartotinai įkraunamo prietaiso akumuliatoriaus naudojimo trukmė (pokalbių, budėjimo ir bendra eksploatacijos trukmė) priklauso nuo naudojimo sąlygų ir tinklo konfigūracijos.

(2)    Garantijos laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo pirkimo šalies ir (arba) pirkimo vietos.

(3)    Jei įtraukiama.