Choose other country to get service

Ograniczona gwarancja

Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów

Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej gwarancji oferowanej przez Producenta dobrowolnie, np. prawa konsumenckie kraju zamieszkania Użytkownika („Prawa konsumenckie”). Niniejsza Ograniczona gwarancja określa pewne sytuacje, w których Producent dokona naprawy urządzenia TCL. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie ogranicza ani nie wyklucza jakichkolwiek Praw konsumenckich Użytkownika związanych z urządzeniem TCL.

Zakres gwarancji producenta

Niniejsza ograniczona gwarancja producenta określa obowiązki gwarancyjne Producenta w odniesieniu do urządzeń marki TCL oraz akcesoriów wyprodukowanych przez Producenta.

Producent gwarantuje pierwotnemu nabywcy (użytkownikowi końcowemu) nowego urządzenia TCL („Użytkownik”), że urządzenie TCL będzie wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania przez okres, który rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu przez Użytkownika i trwa przez czas określony dla każdego odpowiedniego typu urządzenia TCL („Okres gwarancji”).

Niniejsza Ograniczona gwarancja jest niezbywalna.

Okres gwarancji zamieszczono poniżej:

Urządzenie TCL z wbudowaną baterią (1)

24 mies. (2)     

Akcesoria TCL(3): kabel USB, ładowarka, słuchawka douszna, bateria wymienna(1)       

12 mies. (2)

W przypadku wykrycia uszkodzeń uniemożliwiających normalne korzystanie z urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą i przedstawić dowód zakupu.

Po potwierdzeniu wystąpienia uszkodzenia przez producenta lub jego autoryzowany serwis urządzenie lub jego część zostaną w razie potrzeby naprawione lub wymienione. Podczas naprawy lub wymiany mogą zostać wykorzystane używane podzespoły o tej samej funkcjonalności.

Gwarancja obejmuje koszty naprawy lub wymiany (koszty pracy i części zamiennych), ale nie obejmuje innych kosztów.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku uszkodzeń urządzenia i/lub akcesoriów powstałych w wyniku (bez ograniczeń),

- Niezastosowania się do instrukcji obsługi lub instalacji bądź standardów technicznych i standardów bezpieczeństwa obowiązujących na obszarze geograficznym, w którym używany jest telefon,

- Podłączenia do dowolnego sprzętu niedostarczanego lub niezalecanego przez producenta,

- Napraw wykonanych przez osoby nieuprawnione przez producenta lub jego spółkę stowarzyszoną,

- Modyfikowania i przystosowywania oprogramowania i sprzętu lub wprowadzenia w nich zmian przez osoby nieupoważnione przez producenta,

- Wystawienia na działanie trudnych warunków pogodowych, wyładowań elektrycznych, ognia i wilgotności, zabrudzenia płynami, jedzeniem lub substancjami chemicznymi, infekcji lub pobrania złośliwie spreparowanych plików lub złośliwego oprogramowania (malware), uderzeń, wysokiego napięcia, korozji, utleniania itd.

W żadnym wypadku producent ani jego spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, za straty przypadkowe, wynikowe lub pośrednie jakiegokolwiek rodzaju, w tym – lecz niewyłącznie – szkody gospodarcze lub finansowe, utratę danych lub obrazów.

Prawo niektórych krajów/stanów nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie strat przypadkowych, wynikowych i pośrednich lub ograniczenie okresu objętego gwarancją dorozumianą, stąd powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą nie mieć zastosowania.

Jeśli urządzenie TCL Użytkownika jest zwracane w okresie obowiązywania gwarancji, ale nie jest objęte niniejszą ograniczoną gwarancją, Użytkownika mogą obowiązywać warunki i opłaty dotyczące wykonanej naprawy lub przetwarzania.

Jeśli Użytkownik nie mieszka w kraju, w którym urządzenie TCL zostało mu pierwotnie sprzedane, wówczas

(a) Wykonanie naprawy gwarancyjnej lub innej usługi może być niemożliwe;

(b) Może być konieczne wyrażenie przez użytkownika zgody na warunki i/lub pokrycie niektórych kosztów (w tym, między innymi, kosztów wysyłki i manipulacyjnych),

(c) Czas naprawy gwarancyjnej lub innej usługi może być dłuższy niż zwykle, o ile wykonanie takiej naprawy lub usługi jest możliwe.

Tworzenie kopii zapasowych danych

Użytkownik powinien regularnie tworzyć kopie zapasowe danych, plików, aplikacji i ustawień jako zabezpieczenie na wypadek problemów związanych z działaniem urządzenia, w tym na wypadek konieczności zwrotu urządzenia firmy TCL. Tworzenie kopii zapasowych danych leży w gestii Użytkownika, a producent, sprzedawca urządzeń TCL ani autoryzowany serwis urządzeń producenta odpowiedzialny za przetworzenie naprawy lub wymiany urządzenia firmy TCL nie odpowiadają za takie działania.

Jeśli konieczne jest nadanie urządzenia TCL do serwisu lub pozostawienie go w serwisie, najpierw odłącz od urządzenia wszelkie akcesoria peryferyjne (karty pamięci, karty SIM), a także usuń z niego wszelkie dane osobowe i poufne informacje.

Podczas serwisowania, naprawy lub wymiany urządzenia firmy TCL zawartość może zostać usunięta, sformatowana albo skonfigurowana do stanu fabrycznego (w zależności od bieżących aktualizacji i uaktualnień oprogramowania). Żaden podmiot nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi urządzeń peryferyjnych, które nie zostały zawczasu usunięte.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania ani ponownej instalacji danych, plików i aplikacji na urządzeniu TCL.

 

 

(1)    Trwałość baterii urządzenia podczas rozmowy, czasu czuwania oraz całkowita żywotność baterii zależy od warunków użytkowania oraz konfiguracji sieci.

(2)    Okres gwarancji zależy od kraju zakupu oraz kanału dystrybucji.

(3)    O ile dołączono.