Choose other country to get service

Obmedzená záruka

Dodatočné práva na základe spotrebiteľských právnych predpisov

Ako spotrebiteľ môžete mať okrem práv uvedených v tejto obmedzenej záruke, ktorú výrobca ponúka dobrovoľne, aj ďalšie zákonné práva, napríklad na základe spotrebiteľských právnych predpisov krajiny, v ktorej žijete („práva spotrebiteľa“). Táto obmedzená záruka stanovuje určité situácie, kedy výrobca poskytne alebo neposkytne nápravu pre zariadenie TCL. Táto obmedzená záruka neobmedzuje ani nevylučuje žiadne z vašich spotrebiteľských práv týkajúcich sa zariadenia TCL.

Záručné krytie výrobcu

Táto obmedzená záruka výrobcu stanovuje záručné povinnosti výrobcu týkajúce sa hardvéru a príslušenstva značky TCL vyrobeného výrobcom alebo v jeho mene.

Výrobca zaručuje pôvodnému koncovému kupujúcemu nového zariadenia TCL („vy“), že zariadenie TCL bude bez chýb materiálu a spracovania pri bežnom používaní po dobu, ktorá začína plynúť od dátumu pôvodnej kúpy vami a pokračuje počas nasledujúceho stanoveného obdobia pre každý príslušný typ zariadenia TCL („záručná doba“).

Túto obmedzenú záruku nemôžete prenášať.

Príslušná záručná doba je uvedená nižšie:

Zariadenie TCL a vstavaná batéria (1)

24 mesiacov (2)     

Príslušenstvo TCL(3): Kábel USB, nabíjačka, slúchadlá, vyberateľná batéria(1)       

12 mesiacov (2)

V prípade poruchy zariadenia, ktorá bráni jeho bežnému používaniu, musíte okamžite informovať vášho predajcu a priniesť mu zariadenie spoločne s dokladom o zakúpení.

Ak výrobca alebo jeho autorizovaní poskytovatelia servisu potvrdia poruchu, vaše zariadenie alebo jeho časť budú podľa potreby opravené alebo vymenené. Oprava alebo výmena môže byť vykonaná pomocou repasovaných komponentov zaručujúcich rovnakú funkčnosť.

Táto záruka sa vzťahuje na náklady na opravu alebo výmenu (práca a náhradné diely), ale nezahŕňa žiadne iné náklady.

Táto záruka sa netýka porúch zariadenia a/alebo príslušenstva vzniknutých z dôvodu (bez akéhokoľvek obmedzenia):

– nesúladu použitia s pokynmi na používanie alebo inštaláciu alebo s technickými a bezpečnostnými normami platnými v krajine, v ktorej sa zariadenie používa,

– pripojenia k akémukoľvek zariadeniu, ktoré nedodáva alebo neodporúča výrobca,

– opráv vykonaných osobami, ktoré nie sú autorizované výrobcom alebo jeho pridruženými spoločnosťami,

– úpravy, nastavenia alebo zmeny softvéru alebo hardvéru vykonanými jednotlivcami, ktorí nemajú povolenie od výrobcu,

– nepriaznivých poveternostných podmienok, blesku, požiaru, vlhkosti, prieniku kvapalín alebo potravín, chemických produktov, preniknutia alebo stiahnutia škodlivých súborov/softvéru (malware), havárie, vysokého napätia, korózie, oxidácie.

Výrobca ani žiadna z jeho pridružených spoločností v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za nepriame, náhodné alebo následné škody akejkoľvek povahy, okrem iného vrátane obchodných alebo finančných strát alebo škôd, straty dát alebo straty obrazových dát, a to v plnom rozsahu, v akom je možné tieto škody odmietnuť podľa zákona.

Niektoré krajiny/štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie nepriamych, náhodných alebo následných škôd alebo obmedzenie času trvania predpokladaných záruk, takže predchádzajúce obmedzenia alebo vylúčenia sa vás nemusia týkať.

Ak je vaše zariadenie TCL vrátené počas záručnej doby, ale na vaše zariadenie TCL sa nevzťahuje táto obmedzená záruka, môžu sa uplatniť podmienky a poplatky za akúkoľvek opravu alebo spracovanie.

Ak nežijete v krajine, v ktorej vám bolo zariadenie TCL pôvodne predané,

(a) záručná oprava alebo servis nemusia byť možné,

(b) môže sa od vás vyžadovať, aby ste súhlasili s podmienkami a/alebo zaplatili určité náklady (okrem iného vrátane nákladov na dopravu a manipuláciu),

(c) záručná oprava alebo servis, ak je to možné, môže trvať dlhšie ako obvykle.

Zálohujte si svoje údaje

Mali by ste pravidelne zálohovať svoje údaje, súbory, aplikácie a nastavenia ako ochranu pred možnými prevádzkovými problémami, a to aj pred vrátením zariadenia TCL. Za zálohovanie údajov zodpovedáte vy a nezodpovedá zaň výrobca, predajca, u ktorého ste zariadenie TCL zakúpili, ani autorizovaní poskytovatelia servisu výrobcu, u ktorých ste mohli nechať vykonať servis (opravu alebo výmenu zariadenia TCL).

Ak potrebujete zariadenie TCL odoslať do servisu/ponechať v servise, odporúčame vám pred odoslaním/ponechaním zariadenia TCL odstrániť z neho všetky periférne zariadenia (pamäťovú kartu, SIM kartu) a osobné a dôverné údaje.

Počas servisu (opravy alebo výmeny) môže byť obsah vášho zariadenia TCL vymazaný, preformátovaný alebo nakonfigurovaný tak, ako bol pôvodne zakúpený (v závislosti od aktuálnych aktualizácií a aktualizácií softvéru) a odstránené periférne zariadenia vám nemusia byť vrátené.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na zálohovanie, obnovenie alebo opätovnú inštaláciu vašich údajov, súborov a aplikácií do zariadenia TCL.

 

 

(1)    Životnosť nabíjateľnej batérie zariadenia podľa trvania rozhovorov, pohotovostného režimu a celkovej prevádzkovej životnosti, bude závisieť od podmienok používania a konfigurácie siete.

(2)    Záručná doba sa môže líšiť v závislosti od krajiny nákupu a/alebo nákupného kanála.

(3)    Ak je súčasťou.