TCL Website

Algemene voorwaarden

 

BELANGRIJK: LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. BEPALINGEN BETREFFENDE BEPERKING EN VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID KUNNEN VETGEDRUKT ZIJN OM UW AANDACHT EROP TE VESTIGEN. U BEHOUDT ECHTER DE VERANTWOORDELIJKHEID OM DEZE VOORWAARDEN VOLLEDIG TE LEZEN EN TE BEGRIJPEN. ALS U DEZE WEBSITE GEBRUIKT, BEVESTIGT U DAT U AL DEZE VOORWAARDEN HEBT BEGREPEN, ERMEE INSTEMT EN ERAAN GEBONDEN BENT.

 

Deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van de website www.tcl.com en andere microsites die onder dit websitedomein vallen (in deze Voorwaarden de ‘Website’ genoemd), aangeboden door Shenzhen TCL New Technology Co., Limited (‘TCL’, ‘ons’, ‘wij’ of ‘onze’). Deze Algemene Voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en TCL. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, dient u deze Website niet te bezoeken.

 

TCL behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen en aanvullende voorwaarden zullen aan u worden medegedeeld en zullen onmiddellijk in werking treden zodra u ze aanvaardt. Als u de Website blijft gebruiken, geeft u daarmee aan in te stemmen met de gewijzigde Voorwaarden. Als niet instemt met de gewijzigde Voorwaarden, dient u uw gebruik van de Website te beëindigen.

 

Deze website bevat links en verwijzingen naar andere goederen en diensten die door TCL aangeboden kunnen worden en waarvoor afzonderlijke voorwaarden gelden, hier te raadplegen. Persoonlijke informatie die we verzamelen of anderszins verkrijgen in verband met uw gebruik van de Website wordt verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

1. Uw verklaringen, waarborgen en toezeggingen

 

1.1 Het kan nodig zijn dat u een account op de Website aanmaakt wanneer u een product of dienst op de Website koopt. U dient te waarborgen dat alle informatie die u tijdens uw registratie indient (met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie over uw identiteit, mobiele nummer, adres en e-mail) correct en uw eigen informatie is. U hebt de verantwoordelijkheid uw registratiegegevens onmiddellijk bij te werken wanneer deze veranderen na het aanmaken van uw account.

 

1.2 U dient uw accountgegevens veilig te bewaren en het wachtwoord regelmatig te wijzigen, en u verklaart ons onmiddellijk op de hoogte te zullen stellen als u het wachtwoord van uw account verliest of kennisneemt van onbevoegd gebruik van uw account door derden. We hebben het recht een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te deactiveren als u, naar onze redelijke mening, een van de Voorwaarden niet hebt nageleefd.

 

1.3 U verklaart, waarborgt en zegt toe dat:

(A) u de Website alleen zult raadplegen voor persoonlijke en niet-commerciële privédoeleinden;

 

(B) u de Website niet zult raadplegen of gebruiken voor commerciële, onrechtmatige of onwettige doeleinden, noch iemand zult helpen dit te doen;

 

(C) u zich bij het raadplegen en gebruiken van de Website te allen tijde zult houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften, beleid en andere eisen die zijn voorgeschreven door een toepasselijke regelgevingsinstantie of wetshandhavingsautoriteit;

 

(D) u de broncode, de structuur en/of het concept van de Website niet zult kopiëren, reproduceren, herpubliceren, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, ontmantelen, proberen te exporteren, decoderen, downloaden, posten, uitzenden, overdragen, beschikbaar maken voor het publiek, aanpassen, wijzigen of er een afgeleid werk van zult maken, noch andere handelingen te verrichten die de broncode, de structuur en/of het concept van de Website analyseren of repliceren;

 

(E) u de inhoud van de Website niet zult kopiëren, herdistribueren of in sublicentie zult geven;

 

(F) u geen handelingen zult verrichten die de veiligheid van de Website in gevaar kunnen brengen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ongeautoriseerde gegevens gebruiken of u toegang verschaffen tot ongeautoriseerde servers/accounts; u toegang verschaffen tot openbare computernetwerken of het computersysteem van iemand anders zonder toestemming, en/of de daarin opgeslagen informatie verwijderen, wijzigen of aanvullen; proberen de kwetsbaarheid van de Website te controleren, scannen of testen, of andere handelingen die de veiligheid van de Website in gevaar kunnen brengen; proberen te interfereren met of schade toe te brengen aan de normale werking van de Website, of opzettelijk schadelijke software of virussen verspreiden en/of andere handelingen verrichten die de normale netwerkinformatiediensten kunnen beschadigen en verstoren; of vervalsing van de TCP-/IP-datapakketnamen of delen van namen;

 

(G) u geen activiteiten zult uitvoeren die de rechtvaardigheid van de door TCL aangeboden diensten in gevaar brengen of die de normale werkingsprocedures van de Website anderszins beïnvloeden, zoals het gebruik van ongeautoriseerde invoegtoepassingen van derden of andere onwettige software, het gebruik van softwarebugs (ook loopholes of defecten genaamd) om onterechte voordelen te verkrijgen of de bovengenoemde ongeautoriseerde invoegtoepassingen van derden, onwettige software of bugs te publiceren, online of op een andere manier.

 

2. Gelinkte websites

 

2.1 De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s die worden gemaakt en onderhouden door derden die niet gelieerd zijn aan of niet zijn gemachtigd door TCL. Wanneer u op zulke hyperlinks klikt, verlaat u de Website. Deze adressen of hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak en informatie aangeboden. We herzien of controleren geen van de websites en pagina’s waarnaar wordt gelinkt vanaf of die verbonden zijn aan de Website, en derhalve aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor hun inhoud, de aangeboden producten, diensten of oplossingen of de gevolgen van het gebruik ervan. Het raadplegen van deze websites of pagina’s is op uw eigen risico.

 

2.2. U mag de Website niet naar een andere website linken op een manier die gebruikers in staat stelt de pagina met deze Voorwaarden te omzeilen.

 

3. Intellectuele eigendom

 

3.1 In het kader van deze Voorwaarden verwijst ‘intellectuele-eigendomsrechten’ naar rechten zoals auteursrecht, handelsmerken, domeinnamen, modelrechten, databankrechten, octrooien en alle andere intellectuele-eigendomsrechten van welke aard ook, hetzij geregistreerd of ongeregistreerd (overal ter wereld).

 

3.2 Tussen u en TCL zijn alle intellectuele-eigendomsrechten op of betreffende de Website (inclusief informatie, mededelingen, software, teksten, grafische elementen, links en geluiden) eigendom van TCL.

 

3.3 TCL verleent u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de Website te gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van de Website vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

3.4 Het handelsmerk en logo van TCL en alle andere handelsmerken, dienstmerken, grafische elementen en logo’s die worden gebruikt in verband met de Website zijn merken van TCL of haar licentieverleners.

 

3.5 Door informatie of content te publiceren of te uploaden via de Website, bevestigt u dat het auteursrecht aan u toekomt of dat u wettelijk gemachtigd bent dit te doen, en dat de informatie of content geen inbreuk pleegt op de rechten van enige derde. U verleent ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om content of informatie die aan u toebehoort en die u aan ons verstrekt of die we van u verzamelen, te gebruiken en te reproduceren voor zover dat nodig is de Website aan te bieden aan u en anderen, en af en toe om onze producten en diensten te verbeteren.

 

4. Gegevensbescherming en privacy

 

4.1 Uw persoonlijke informatie zal worden verzameld, opgeslagen en verwerkt overeenkomstig ons Privacybeleid en de toepasselijke wetten. Lees ons Privacybeleid om te vernemen welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze verwerken en voor welke doeleinden we deze gebruiken.

 

4.2 Onverminderd artikel 5.1 kunnen we informatie over uw gebruik van de Website verzamelen om ons te helpen onze producten en diensten te analyseren en verbeteren. We zullen dit doen overeenkomstig ons Privacybeleid en de toepasselijke wetten.

 

4.3 Wanneer u goederen of diensten van ons hebt gekocht of toestemming hebt gegeven om benaderd te worden voor marketing, stemt u ermee in dat we u advertenties, promotie- of publiciteitsinformatie kunnen sturen (waaronder commerciële en niet-commerciële berichten), die wij u zelf kunnen sturen of via externe advertentie- of marketingbedrijven. U hebt het recht uw toestemming voor deze marketingberichten in te trekken door [u af te melden voor de nieuwsbrief in uw accountinstellingen of door op ‘Unsubscribe/Afmelden’ te klikken in de marketingmails die naar u worden verzonden].

 

4.4 De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden die interessant voor u kunnen zijn. Alle informatie die u rechtstreeks aan een derde verstrekt wanneer u deze websites van derden bezoekt, is onderhevig aan de privacyverklaring of soortgelijke voorwaarden die deze derde aan u verstrekt, en voor zover deze informatie niet door TCL wordt geraadpleegd en gebruikt, is ons Privacybeleid niet van toepassing op die informatie.

 

5. Beveiliging en virusbescherming

 

5.1 Hoewel het materiaal in alle fasen van de productie zorgvuldig wordt gecontroleerd en getest, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor verlies, storingen of schade aan uw gegevens of computersysteem terwijl u de Website of daarvan afgeleid materiaal gebruikt. U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw computersysteem, inclusief hardware, software en opgeslagen gegevens op uw computersysteem en hardware, software en opgeslagen gegevens van derden die toegang kunnen hebben tot of anderszins verbonden zijn aan uw computersysteem.

 

6. Disclaimer

 

6.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet:

 

(A) wijzen TCL, zijn partners, leveranciers en gelieerde ondernemingen alle aansprakelijkheid af ten aanzien van, en geven geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie van welke aard ook ten aanzien van de werking van de Website, de inhoud ervan of enige informatie die beschikbaar wordt gesteld door of via de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, eigendomsrecht, geschiktheid voor een bepaald doel en bescherming tegen inbreuk;

 

(B) garanderen TCL, zijn partners, leveranciers en gelieerde ondernemingen niet dat het gebruik van de Website ononderbroken, op elk moment beschikbaar of vanaf een bepaalde locatie beschikbaar, veilig of vrij van fouten zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Website vrij is van virussen of andere potentieel schadelijke elementen;

 

(C) doen TCL, zijn partners, leveranciers en gelieerde ondernemingen geen toezeggingen ten aanzien van de bevredigende kwaliteit, volledigheid, nauwkeurigheid, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van enig advies, enige mening, verklaring of andere materialen of databases die worden weergegeven, geüpload of verspreid via de Website.

 

6.2 U erkent en stemt ermee in dat de Website aan u wordt aangeboden zoals deze is en op basis van beschikbaarheid (‘as is, as available’).

 

6.3 U erkent dat er inherente risico’s verbonden zijn aan het gebruik van op internet gebaseerde diensten (o.a. gegevensbeschermings- en veiligheidsrisico’s) en met het oog op de specifieke aard van op internet gebaseerde diensten begrijpt u en stemt u ermee in dat we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verliezen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verliezen van eigendom, inkomsten, gegevensbestanden, persoonlijke informatie en andere zaken of andere immateriële verliezen) die u kunt lijden tijdens uw gebruik van de Website en die optreden in verband met gebeurtenissen die buiten onze macht liggen, waaronder in de volgende omstandigheden:

 

(A) storing van de Website of het niet normaal kunnen exploiteren of gebruiken van de Website vanwege gebeurtenissen van overmacht, zoals wervelstormen, aardbevingen, tsunami’s, overstromingen, stroomuitval, oorlogen, cyber- en terroristische aanvallen;

 

(B) onderbreking of vertraging of storing of het niet kunnen exploiteren of gebruiken van de Website als gevolg van systeemvirussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke programma’s, aanvallen van hackers, technische aanpassingen of storingen veroorzaakt door telecommunicatiebedrijven en internetproviders, systeemonderhoud of enige andere reden die buiten onze macht ligt;

 

(C) onderbreking, beëindiging, vertraging, storing of het niet kunnen exploiteren of gebruiken van de Website vanwege veranderingen in de toepasselijke wetten en voorschriften, bevelen en uitspraken van gerechtelijke, bestuurlijke en andere autoriteiten;

 

(D) onderbreking, vertraging, storing of het niet kunnen exploiteren of gebruiken van de Website vanwege problemen met de internetverbinding; of

 

(E) verliezen die u lijdt of aansprakelijkheid die u oploopt vanwege uw onwettige of oneigenlijke gebruik van de Website of het overtreden van deze Voorwaarden door u.

 

7. Beperking van aansprakelijkheid

 

7.1 Onze aansprakelijkheid jegens u wordt op geen enkele manier uitgesloten of beperkt wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid van ons of onze werknemers, vertegenwoordigers of toeleveranciers of wegens fraude of frauduleuze valse verklaring; aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid, of enige inbreuk op de verplichtingen die voortvloeien uit het toepasselijk consumentenrecht.

 

7.2 Onder voorbehoud van artikel 7.1 is onze aansprakelijkheid beperkt tot redelijk voorzienbare schade als wij enige aansprakelijkheid oplopen in verband met deze Voorwaarden en de exploitatie van de Website en deze aansprakelijkheid niet anderszins wordt beperkt of uitgesloten door deze Voorwaarden.

 

7.3 Onder voorbehoud van artikel 7.1 is onze algehele aansprakelijkheid jegens u in verband met uw gebruik van de Website beperkt tot (voor zover relevant) US$ 10,00 of een vergelijkbaar bedrag in de munteenheid van het land waar u woonachtig bent.

 

7.4 Onder voorbehoud van artikel 7.1 zult u TCL, zijn medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers, licentieverleners en andere externe leveranciers vrijwaren en gevrijwaard houden van alle verliezen en aansprakelijkheid waarvoor zij aansprakelijk gesteld kunnen worden en van alle vorderingen, rechtszaken, rechtsvervolgingen, schadeclaims of eisen of van welke aard ook die tegen enige van hen kunnen worden ingediend, aangespannen of ingesteld, of die enige van hen kunnen oplopen of die direct of indirect kunnen ontstaan in verband met uw overtreding van een wet, uw inbreuk op deze Voorwaarden of handelingen of verzuim van u die niet zijn toegestaan door deze Voorwaarden.

 

7.5 Onder voorbehoud van artikel 7.1 sluit TCL alle aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, verlies van inkomsten, opbrengsten, zaken of winst en voor verlies van gegevens of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Website uit. Bovendien erkent u dat de Website is bedoeld voor huishoudelijk en privégebruik en dat we niet verantwoordelijk zijn voor verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

 

7.6 Onverminderd artikel 7.4 bent u, als u inbreuk pleegt op deze Voorwaarden en voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijk jegens TCL, zijn bestuurders, medewerkers, werknemers, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, contractanten en licentieverleners voor alle vorderingen die voortvloeien uit deze inbreuk. U bent ook aansprakelijk voor acties die TCL onderneemt in het kader van haar onderzoek naar een vermoedelijke overtreding van deze Voorwaarden, of als gevolg van zijn bevindingen of beslissing dat er een overtreding van deze Voorwaarden heeft plaatsgevonden.

 

7.7 De beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op uw of onze rechten of aansprakelijkheid die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan.

 

8. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

 

8.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetgeving van de Volksrepubliek China (met uitzondering van de wetgeving van Hong Kong SAR, Macao SAR en Taiwan) (‘China’), behalve voor zover anders bepaald door enige toepasselijke en bindende wet in uw rechtsgebied. In dat geval is de wetgeving van uw gewone verblijfplaats de toepasselijke wet ten aanzien van alle of bepaalde rechten en verplichtingen van de partijen.

 

8.2 Als er een geschil voortvloeit uit of ontstaat in verband met uw gebruik van de Website zullen TCL en u, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, onverwijld en te goeder trouw proberen dit geschil op te lossen. Als er geen oplossing wordt gevonden binnen 30 dagen na de datum waarop het geschil voor het eerst aan de orde is gesteld door een van beide partijen, heeft elke partij het recht om het geschil (dat contractueel of niet-contractueel kan zijn) voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van China als exclusieve plaats voor geschillenbeslechting, tenzij het toepasselijke bindende consumentenrecht in uw rechtsgebied het aanwijzen van een dergelijke bevoegde rechter verbiedt. In dat geval zijn de rechtbanken van uw gewone verblijfplaats bevoegd om geschillen betreffende deze Voorwaarden te beslechten. Dit heeft geen invloed om uw recht een gerechtelijke procedure in te stellen om uw rechtspositie te beschermen.

 

9. Taal

 

9.1 Elke vertaling van deze Voorwaarden wordt uitgevoerd vanwege plaatselijke vereisten of voor uw gemak, en in geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelstalige en een niet-Engelstalige versie prevaleert de Engelstalige versie van deze Voorwaarden, voor zover dat niet is verboden door de plaatselijke wet in uw rechtsgebied.

 

10. Diverse bepalingen

 

10.1 Als enige van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of onafdwingbaar worden geacht door een rechtbank of ander bevoegd gerecht, worden deze bepalingen beperkt of geschrapt in de minimaal noodzakelijke mate en vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van deze Voorwaarden zo goed mogelijk uitdrukt, zodat deze volledig van kracht blijven.

 

10.2 Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en TCL ten aanzien van uw gebruik van de Website, en alle andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken die eerder tussen u en TCL zijn gesloten of gemaakt ten aanzien van dit gebruik worden hierbij vervangen en herroepen.