Uslovi i odredbe

 

VAŽNO: PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆE USLOVE I ODREDBE. KLAUZULE O OGRANIČENJU I IZUZEĆU OD ODGOVORNOSTI MOGU BITI ISTAKNUTE PODEBLJANIM SLOVIMA KAKO BISTE OBRATILI POSEBNU PAŽNJU, NE DOVODEĆI U PITANJE VAŠU ISKLJUČIVU ODGOVORNOST DA PROČITATE I RAZUMETE OVE USLOVE U CELOSTI. UKOLIKO KORISTITE OVAJ VEB SAJT, POTVRĐUJETE DA RAZUMETE, PRIHVATATE I DA SE OBAVEZUJETE DA POŠTUJETE SVE OVE USLOVI.

 

Ovi Uslovi korišćenja („Uslovi“) regulišu vašu upotrebu www.tcl.com i bilo kojih drugih manjih veb sajtova u domenu ovog veb sajta (koji se u ovim Uslovima nazivaju „Veb sajt“) koje pruža Shenzhen TCL New Technology. Co., Limited („TCL“, „naše“, „mi“ ili „nas“). Ovi Uslovi i odredbe su sporazum između vas i kompanije TCL. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima i odredbama, nemojte pristupati ovom veb sajtu.

 

TCL zadržava pravo da izmeni ove Uslove u bilo koje vreme bez najave. O takvim promenama i dodatnim uslovima i odredbama bićete obavešteni i one će stupiti na snagu odmah po vašem prihvatanju. Nastavak korišćenja veb sajta smatra se prihvatanjem izmenjenih Uslova. Ukoliko se ne slažete sa izmenjenim Uslovima, morate prestati da koristite veb sajt.

 

Veb sajt uključuje veze i pristup drugoj robi i uslugama koje TCL može da ponudi, a koje su regulisane posebnim uslovima, koji su dostupni ovde Lične podatke koje prikupljamo ili na drugi način pribavljamo u vezi sa vašom upotrebom veb sajta obrađuju se u skladu sa našom Politikom privatnosti.

 

1. Vaše izjave, garancije i obaveze

 

1.1 Možda ćete morati da registrujete nalog na veb sajtu prilikom kupovine proizvoda ili usluge na veb sajtu. Morate osigurati da su sve informacije koje dostavite tokom registracije (uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke o vašem identitetu, broju mobilnog telefona, adresi i imejl-adresi) tačne i da predstavljaju vaše lične informacije. Bićete odgovorni za blagovremeno ažuriranje podataka o registraciji ako se bilo koja informacija promeni nakon što registrujete svoj nalog.

 

1.2 Morate da zaštitite podatke o svom nalogu i redovno menjate pristupnu šifru (lozinku) i saglasni ste da nas odmah obavestite ako izgubite pristupnu šifru ili otkrijete neovlašćeno korišćenje računa od strane trećih lica. Imamo pravo da onemogućimo bilo koji identifikacioni kod korisnika ili pristupni kôd ako, prema našem razumnom mišljenju, ne poštujete bilo koji od Uslova.

 

1.3 Izjavljujete, garantujete i obavezujete se na sledeće:

 

(A) Veb sajtu ćete pristupiti i koristiti ga isključivo u lične, privatne i nekomercijalne svrhe;

 

(B) nećete pristupiti ili koristiti veb sajt u bilo koje komercijalne, nezakonite ili ilegalne svrhe, niti ćete pomagati bilo kojoj osobi u tome.

 

(C) Uvek ćete se pridržavati svih važećih zakona, propisa, politika i drugih obaveza propisanih od strane bilo kog regulatornog tela ili organa za sprovođenje zakona tokom pristupa i korišćenja veb sajta;

 

(D) nećete kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, modifikovati, vršiti obrnuti inženjering, rastavljati, dekompilirati, pokušati izvesti sigurnosni kôd, dekodirati, preuzeti, postaviti, emitovati, preneti, učiniti dostupnim javnosti, prilagoditi, modifikovati ili kreirati izvedena dela ili vršiti bilo koju drugu aktivnost koja analizira ili replicira izvorni kôd, strukturu i / ili koncept veb sajta;

 

(E) nećete kopirati, redistribuirati ili podlicencirati bilo koji sadržaj veb sajta;

 

(F) nećete preduzeti nijednu radnju koja može ugroziti bezbednost veb sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na: upotrebu neovlašćenih podataka ili pristup neovlašćenim serverima / nalozima; pristup mrežama javnih računara ili računarima drugih osoba bez odobrenja i / ili brisanje, modifikovanje ili dodavanje srodnih podataka koji se u njima čuvaju; pokušati da proverite, skenirate ili testirate ranjivosti veb sajta ili vršiti druge radnje koje mogu ugroziti bezbednost veb sajta; pokušati da ometate ili narušavate normalan rad veb sajta ili da preduzimate namerno širenje malvera ili virusa i / ili druge radnje koje mogu oštetiti ili poremetiti normalno pružanje mrežnih informativnih usluga; ili falsifikovati TCP / IP imena paketa podataka ili delova imena;

 

(G) nećete se upuštati u bilo kakve aktivnosti koje mogu ugroziti integritet usluga koje pruža TCL ili na bilo koji drugi način ometati uobičajene operativne procedure veb sajta, poput upotrebe neovlašćenih softverskih komponenata treće strane ili drugog nelegalnog softvera, eksploatacije softverskih grešaka (takođe nazvane rupe ili nedostaci) radi neopravdanog profita ili objavljivanje gore pomenutih neovlašćenih softverskih dodataka nezavisnih proizvođača, nelegalnog softvera ili softverskih grešaka na mreži ili na bilo koji drugi način.

 

2. Povezani veb sajtovi

 

2.1 Veb sajt može sadržati hipertekstualne veze do veb sajtova ili stranica koje su kreirale i održavale treće strane koje nisu povezane sa TCL-om ili nisu ovlašćene od strane TCL-a. Aktiviranje takvih hipertekstualnih veza može dovesti do vašeg napuštanja veb sajta. Takve adrese ili hipertekstualne veze pružaju se samo radi pogodnosti i kao informacija. Mi ne kontrolišemo niti pregledamo nijedan od ovih veb sajtova ili stranica koje sadrže veze do Veb sajta ili su povezane sa njim i, shodno tome, nismo odgovorni za njihov sadržaj, proizvode, usluge ili ponude ili bilo kakve posledice njihove upotrebe. Pristupanje ovim veb sajtovima ili stranicama biće na vaš rizik.

 

2.2 Ne možete povezati Veb sajt sa bilo kojim drugim veb sajtom na način koji bi omogućio korisnicima da zaobiđu stranicu koja sadrži ove Uslove.

 

3. Intelektualna svojina

 

3.1 Za potrebe ovih Odredbi, „prava intelektualne svojine“ označavaju prava poput autorskih prava, zaštićenih žigova, imena domena, prava dizajna, prava baze podataka, patenata i sva druga prava intelektualnog vlasništva bilo koje vrste, bez obzira da li su registrovani ili neregistrovani (bilo gde u svetu).

 

3.2 Što se tiče odnosa između vas i TCL-a, sva prava intelektualne svojine na Veb sajtu ili u vezi sa njim (uključujući informacije, komunikacije, softver, tekst, grafiku, veze i zvuk) pripadaju TCL-u.

 

3.3 TCL vam daje ograničenu, opozivu, neprenosivu, neekskluzivnu licencu za korišćenje Veb sajta za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Za bilo koju drugu upotrebu Veb sajta potrebno je naše pismeno odobrenje.

 

3.4 Zaštitni znak TCL, logotip i bilo koji drugi zaštitni znakovi, servisni znakovi, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Veb sajtom su zaštitni znakovi TCL-a ili njegovih davalaca licence.

 

3.5 Objavljivanjem ili otpremanjem informacija ili sadržaja pomoću Veb sajta, potvrđujete da ste nosilac autorskih prava ili ste zakonski ovlašćeni za to i da ti podaci ili sadržaj ne krše prava bilo koje treće strane. Dajete nam neekskluzivnu, globalnu, besplatnu, trajnu i neopozivu licencu za korišćenje i reprodukciju bilo kog sadržaja ili informacija koji vam pripadaju, a koje ste nam dali ili koje smo prikupili od vas u meri u kojoj je potrebno da bi vama i drugima omogućili korišćenje Veb sajta, i da povremeno poboljšavamo svoje proizvode i usluge.

 

4. Zaštita podataka i privatnost

 

4.1 Vaši lični podaci će se prikupljati, čuvati i obrađivati u skladu sa našom Politikom privatnosti i važećim zakonima. Obavezno pročitajte našu Politiku privatnosti da biste saznali koje lične podatke prikupljamo, kako postupamo sa njima i u koje svrhe ih koristimo.

 

4.2 Bez ograničavanja klauzule 5.1. možemo prikupljati informacije o vašoj upotrebi Veb sajta koje nam pomažu da analiziramo i poboljšamo svoje proizvode i usluge. To ćemo učiniti u skladu sa našom Politikom privatnosti i važećim zakonima.

 

4.3 Kada gde ste od nas kupili robu ili usluge ili ste dali pristanak da vas kontaktiramo u marketinške svrhe, saglasni ste da vam možemo sami slati oglase, informacije o promocijama i publikacijama (uključujući komercijalne i nekomercijalne poruke) ili putem trećih lica, odnosno kompanija za oglašavanje i marketing. Imate pravo da povučete saglasnost za ove marketinške poruke tako što ćete se [odjaviti od primanja biltena u podešavanjima vašeg naloga ili klikom na opciju „odjavi se“ u marketinškim porukama koje smo vam poslali imejlom].

 

4.4 Veb sajt može sadržati hipertekstualne linkove do drugih veb sajtova kojima upravljaju treće strane i koje bi vas mogle zanimati. Sve informacije koje pružite direktno trećoj strani za pristup njihovim veb sajtovima podležu obaveštenjima o privatnosti ili bilo kojim sličnim odredbama koje vam obezbeđuje treća strana, i u meri u kojoj TCL neće pristupiti tim podacima ili ih koristiti, nećete biti predmet naše Politike privatnosti u odnosu na takve informacije.

 

5. Bezbednost i zaštita od virusa

 

5.1 Bez obzira što se vodi računa o proveri i testiranju materijala u svim fazama proizvodnje, ne možemo da prihvatimo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, poremećaj ili oštećenje vaših podataka ili računarskog sistema koji mogu nastati tokom korišćenja Veb sajta ili materijala koji su iz njega izvedeni. Isključivo ste odgovorni za zaštitu svog računarskog sistema, uključujući hardver, softver i podatke uskladištene na računarskom sistemu, kao i hardver, softver i uskladištene podatke trećih lica koji mogu pristupiti vašem računarskom sistemu ili na drugi način biti povezani sa njim.

 

6. Odricanje odgovornosti

 

6.1 U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, TCL, njegovi partneri, dobavljači i povezana društva:

 

(A) odriču se i ne daju bilo kakve izjave ili garancije bilo koje vrste, izričite ili podrazumevane, u vezi sa radom Veb sajta, njegovim sadržajem ili bilo kojim informacijama koje su dostupne na Veb sajtu ili preko njega, uključujući, ali ne ograničavajući se na pretpostavljene garancije prodaje, zadovoljavajući kvalitet, ime, pogodnost za određenu namenu i odsustvo kršenja prava;

 

(B) ne garantuju da će upotreba Veb sajta biti bez smetnji, dostupna u bilo kom trenutku ili sa bilo koje pojedinačne lokacije, bezbedna ili bez grešaka, da će se otkloniti nedostaci ili da Veb sajt ne sadrži viruse ili druge štetne komponente;

 

(C) ne garantuju zadovoljavajući kvalitet, potpunost, tačnost, nekršenje, kompatibilnost, bezbednost, blagovremenost ili pouzdanost bilo kog saveta, mišljenja, izjave ili drugog materijala ili baze podataka koji se prikazuju, postavljaju ili distribuiraju putem Veb sajta.

 

6.2 Potvrđujete i slažete se da vam je Veb sajt pružen na osnovu načela „takav kakav jeste, takav je i dostupan“.

 

6.3 Priznajete da postoje rizici svojstveni upotrebi usluga zasnovanih na Internetu (uključujući rizike po privatnost i sigurnost podataka) i da u odnosu na posebnu prirodu usluga zasnovanih na Internetu shvatate i prihvatate da nismo odgovorni za bilo kakve gubitke (uključujući, ali bez ograničenja na gubitke imovine, prihoda, datoteka sa podacima, ličnih podataka i drugih aspekata ili drugih nematerijalnih gubitaka), koji mogu nastati tokom korišćenja Veb sajta, a koji se dešavaju u vezi sa događajima koji su van kontrole, uključujući i one u sledećim okolnostima:

 

(A) neispravnost ili nemogućnost rada ili korišćenja Veb sajta obično zbog više sile, poput tajfuna, zemljotresa, cunamija, poplava, nestanka struje, ratova, sajber i terorističkih napada;

 

(B) prekid ili kašnjenje ili neispravnost ili nemogućnost rada ili korišćenja Veb sajta uzrokovane sistemskim virusima, trojancima, drugim malverom, hakerskim napadima, tehničkim podešavanjima ili neispravnostima telekomunikacionih operatora i Internet kompanija, održavanjem sistema ili bilo kojim drugim razlogom koji je van naše kontrole;

 

(C) prekid, otkazivanje ili odlaganje ili nepravilnost u radu ili nemogućnost rada ili korišćenja Veb sajta uzrokovane promenama važećih zakona i propisa, kao i naredbi ili presuda sudskih, upravnih i drugih vlasti;

 

(D) prekid, otkazivanje ili kašnjenje ili kvar ili nemogućnost rada ili korišćenja Veb sajta zbog problema sa povezivanjem na Internet; ili

 

(E) gubici ili posledice koje možete pretrpeti kao rezultat nelegalne ili nepravilne upotrebe Veb sajta ili bilo kog kršenja Uslova s vase strane.

 

7. Ograničenje odgovornosti

 

7.1 Ne isključujemo niti ograničavamo na bilo koji način svoju odgovornost prema vama kada bi to bilo nezakonito. To uključuje odgovornost za smrt ili telesnu povredu nastalu zbog našeg nemara ili nemara naših zaposlenih, predstavnika ili kooperanata ili za prevaru ili lažno i pogrešno tumačenje; odgovornost za štetu prouzrokovanu namernim prekršajem ili ozbiljnim nemarom; ili bilo koje kršenje obaveza koje proizilaze iz važećih zakona o zaštiti potrošača.

 

7.2 Podložno klauzuli 7.1, u slučaju da snosimo bilo kakvu odgovornost u vezi sa ovim Uslovima i radom Veb sajta i ako takva odgovornost nije drugačije ograničena ili isključena ovim Uslovima, naša odgovornost biće ograničena na razumno predvidivu štetu.

 

7.3 Podložno klauzuli 7.1, naša ukupna i kolektivna odgovornost prema vama u vezi sa vašom upotrebom Veb sajta biće ograničena na (gde je primenljivo) 10.000 američkih dolara ili na odgovarajući iznos u valuti države u kojoj živite

 

7.4 Podložno klauzuli 7.1, obeštetićete ili osloboditi TCL, njegove službenike, zaposlene, predstavnike, davaoce licence i druge treće strane koje su pružaoci usluga bilo kakvih gubitaka i odgovornosti za koje bilo ko od njih može biti odgovoran i protiv bilo koje aktivnost, parnica, postupaka ili zahteva bilo koje prirode koji se mogu ustanoviti, preduzeti ili podneti protiv bilo koga od njih, ili koje može snositi bilo ko od njih ili koji mogu nastati direktno ili indirektno u vezi sa kršenjem zakona, vašim kršenjem ovih Uslova ili bilo koje aktivnosti ili propusta koje počinite, a koji nisu dozvoljeni ovim Uslovima.

 

7.5 Podložno klauzuli 7.1, TCL isključuje svaku odgovornost za indirektan gubitak, posledični gubitak, gubitak ličnog prihoda, poslovnog prihoda, poslovanja ili dobiti ili bilo koji gubitak podataka ili oštećenje podataka u vezi sa vašom upotrebom Veb sajta. Pored toga, slažete se da je Veb sajt namenjen za domaću i privatnu upotrebu i nećemo biti odgovorni za gubitak dobiti, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.

 

7.6 Bez ograničavanja klauzule 7.4, ako prekršite ove Uslove, snosićete odgovornost prema TCL-u, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, njegovim direktorima, službenicima, povezanim kompanijama, predstavnicima, dobavljačima i davaocima licenci za bilo koji zahtev koji proizilazi iz vašeg kršenja. Takođe ćete biti odgovorni za bilo koju radnju koju TCL preduzme u okviru istrage navodnog kršenja ovih Uslova ili kao rezultat njegovih nalaza ili odluke da je došlo do kršenja ovih Uslova.

 

7.7 Raskid ovog ugovora neće uticati na bilo koja prava ili odgovornosti koje snosimo vi ili mi pre datuma raskida.

 

8. Merodavno pravo i nadležnost

 

8.1 Ove odredbe uređuju se zakonima Narodne Republike Kine (isključujući SAR Hong Kong, SAR Makao i Tajvan) („Kina“), osim ako nijedan važeći zakon u vašoj nadležnosti ne predviđa drugačije, u kom slučaju će se merodavni zakoni u odnosu na sva ili neka prava i obaveze stranaka biće zakoni vašeg mesta prebivališta.

 

8.2 U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, u slučaju spora koji proizilazi iz ili u vezi sa vašom upotrebom Veb sajta, TCL i vi ćete nastojati da brzo i u dobroj nameri rešite svaki takav spor. U slučaju da rešenje ne može da se postigne u roku od 30 dana od datuma kada je bilo koja strana prvi put pokrenula spor, svaka stranka ima pravo da spor (koji može biti ugovorni ili vanugovorni) uputi nadležnim sudovima u Kini kao ekskluzivnom mestu rešavanje spora, osim ako važeći obavezujući zakoni o zaštiti potrošača u vašem nacionalnom zakonodavstvu ne zabranjuju davanje takve nadležnosti, u kom slučaju će takvi sporovi koji se odnose na ove odredbe biti predmet nadležnosti sudova u vašem mestu prebivališta. To ne utiče na vaše pravo na pokretanje postupka radi zaštite vašeg pravnog položaja.

 

9. Jezik

 

9.1 Bilo koji prevod ovih Uslova napravljen je u lokalne svrhe ili zbog pogodnosti, a u slučaju neslaganja između engleske i ne-engleske verzije, engleska verzija ovih Uslova imaće prednost, u meri u kojoj to nije zabranjeno vašim nacionalnim zakonodavstvom.

 

10. Razno

 

10.1 Ukoliko sud ili drugo nadležno telo smatra da je bilo koja odredba ovih odredbi ništavna, takve odredbe će biti uklonjene ili ograničene na najmanju neophodnu meru i zamenjene važećim propisima koji najbolje odražavaju namenu ovih odredbi, tako da ostanu na snazi i proizvode pravni učinak.

 

10.2 Ovi uslovi čine celokupan sporazum između vas i TCL-a u vezi sa vašom upotrebom Veb sajta, a bilo koji i svi drugi pisani ili usmeni ugovori ili aranžmani koji su ranije postojali između vas i TCL-a u vezi sa takvom upotrebom se ovim zamenjuju i raskidaju.