Vyberte inú krajinu na získanie služby

Webová stránka TCL

Všeobecné Podmienky

DÔLEŽITÉ: POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA. OBMEDZENIA A VYMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI MÔŽU BYŤ ZVÝRAZNENÉ TUČNE PRE VAŠU ZVLÁŠTNU POZORNOSŤ, BEZ TOHO, ABY BOLA DOTKNUTÁ VAŠA HLAVNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA PREČÍTANIE A POCHOPENIE VŠETKÝCH TÝCHTO PODMIENOK. AK POUŽÍVATE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU, POTVRDZUJETE, ŽE ROZUMIETE, SÚHLASÍTE SO A BUDETE DODRŽIAVAŤ VŠETKY TIETO PODMIENKY.

 

Tieto všeobecné podmienky používania (ďalej len „podmienky“) upravujú vaše používanie stránok www.tcl.com a akýchkoľvek iných podstránok spadajúcich do tejto domény webových stránok (ďalej len „webové stránky“) poskytovaných spoločnosťou Shenzhen TCL New Technology Co., Limited („TCL“, „naše“, „my“ nebo „nás“). Tieto všeobecné podmienky sú zmluvou medzi vami a spoločnosťou TCL. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepristupujte na túto webovú stránku.

 

Spoločnosť TCL si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny a dodatočné všeobecné podmienky vám budú oznámené a nadobudnú účinnosť okamžite po ich prijatí vami. Vaše ďalšie používanie webových stránok predstavuje vaše prijatie upravených podmienok. Pokiaľ s týmito upravenými podmienkami nesúhlasíte, musíte prestať používať webovú stránku.

 

Webová stránka zahŕňa odkazy a prístup k ďalšiemu tovaru a službám, ktoré môže spoločnosť TCL ponúkať, a ktoré sa riadia samostatnými zmluvnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii tu. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, alebo ktoré inak získavame v súvislosti s vaším používaním webových stránok, sú spracovávané v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

 

1. Vaše zastúpenie, záruky a záväzky

 

1.1 Môžete byť požiadaní o registráciu účtu na webovej stránke, keď si na nej zakúpite akýkoľvek produkt alebo službu. Je nutné sa uistiť, že všetky údaje, ktoré počas registrácie zadáte (vrátane informácií o vašej totožnosti, mobilnom čísle, adrese a e-maile), sú správne, a že sa jedná o vaše vlastné informácie. Pokiaľ po registrácii účtu dôjde k zmene detailov, budete zodpovední za pohotovú aktualizáciu registračných údajov.

 

1.2 Informácie o svojom účte by ste mali dobre uschovať a pravidelne meniť prístupový kód. Súhlasíte tiež s tým, že nás budete okamžite informovať, ak stratíte prístupový kód k účtu alebo ak zistíte, že je váš účet neoprávnene používaný tretími stranami. Máme právo deaktivovať akýkoľvek identifikačný kód užívateľa alebo prístupový kód, ak podľa nášho rozumného názoru nedodržíte niektorú z podmienok.

 

1.3 Vyhlasujete, zaručujete a zaväzujete sa, že:

 

(A) budete pristupovať a používať webovú stránku len pre osobné, súkromné a nekomerčné účely;

 

(B) vy sami nebudete používať alebo pristupovať na webovú stránku pre komerčné, nezákonné alebo nelegálne účely ani s týmto cieľom nebudete napomáhať alebo asistovať žiadnej osobe;

 

(C) budete vždy pri používaní alebo prístupe na webovú stránku dodržiavať všetky príslušné zákony, predpisy, zásady a ďalšie požiadavky predpísané príslušným regulačným orgánom alebo orgánom presadzovania práva;

 

(D) nebudete kopírovať, reprodukovať, znovu publikovať, meniť, spätne vyvíjať, rozoberať, dekompilovať, demontovať, pokúšať sa exportovať zdrojový kód, dekódovať, sťahovať, zverejňovať, vysielať, prenášať, sprístupňovať verejnosti, upravovať, meniť alebo vytvárať odvodené dielo alebo sa zapájať do akéhokoľvek iného konania, ktoré analyzuje alebo replikuje zdrojový kód, štruktúru a/alebo koncept webovej stránky;

 

(E) nebudete kopírovať, ďalej šíriť ani udeľovať sublicencie na žiadny obsah webových stránok;

 

(F) sa nebudete dopúšťať žiadneho konania, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť webových stránok, okrem iného: použitie neautorizovaných dát alebo vstupu na neautorizované servery/účty; vstupu do verejných počítačových sietí alebo počítačového systému inej osoby bez oprávnenia a/alebo mazať, upravovať či pridávať k informáciám uloženým vo vnútri; pokúšať sa kontrolovať, prehľadávať alebo testovať napadnuteľnosť webových stránok alebo sa dopúšťať iných činov, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť; pokúšať sa o narušenie alebo poškodenie normálneho fungovania webovej stránky, alebo úmyselne šíriť škodlivý softvér či vírusy a / alebo sa dopúšťať iných činov, ktoré by mohli poškodiť a narušiť bežné sieťové informačné služby; alebo falšovať názvy dátových paketov TCP/IP alebo ich častí;

 

(G) sa nebudete zaoberať žiadnymi činnosťami, ktoré by mohli ohroziť poctivosť služieb poskytovaných TCL alebo inak ovplyvniť normálnu prevádzkové postupy webových stránok, ako je používanie neautorizovaných pluginov tretích strán alebo iného nelegálneho softvéru, využívanie chýb v softvéri (označovaných tiež ako medzery alebo defekty) za účelom získania neopodstatnených ziskov alebo zverejnenie vyššie uvedených neautorizovaných pluginov tretích strán, nelegálneho softvéru alebo chýb online alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

 

2. Prepojené webové stránky

 

2.1 Webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky alebo stránky vytvorené a spravované tretími stranami, ktoré nie sú pridružené k spoločnosti TCL alebo ktoré neboli spoločnosťou TCL povolené. Aktivácia takýchto hypertextových odkazov môže spôsobiť, že opustíte webovú stránku. Tieto adresy alebo hypertextové odkazy sú poskytované len pre vaše pohodlie a informácie. Nekontrolujeme žiadnu z týchto webových stránok, ktoré sú s touto webovou stránkou spojené alebo k nej sú prepojené, a preto neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich obsah, ponúkané produkty, služby alebo ponuky, ani za dôsledky ich použitia. Prístup na tieto webové stránky je na vaše vlastné riziko.

 

2.2 Nesmiete prepájať webovú stránku na žiadnu inú webovú stránku takým spôsobom, ktorý by užívateľovi umožnil obísť stránku obsahujúcu tieto podmienky.

 

3. Duševné vlastníctvo

 

3.1 Na účely týchto podmienok sa „práva duševného vlastníctva“ znamenajú práva, ako sú autorské práva, ochranné známky, názvy domén, práva k dizajnu, databázové práva, patenty a všetky ostatné práva duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu, či už sú registrované alebo neregistrované (kdekoľvek vo svete).

 

3.2 Medzi vami a spoločnosťou TCL sú všetky práva duševného vlastníctva na webovej stránke s ňou súvisiace (vrátane informácií, komunikácie, softvéru, textov, grafiky, odkazov a zvukov) vlastnená spoločnosťou TCL.

 

3.3 Spoločnosť TCL vám udeľuje obmedzenú, odvolateľnú, neprenosnú, neexkluzívnu licenciu na používanie webovej stránky pre vlastné osobné i nekomerčné použitie.Akékoľvek iné použitie webové stránky vyžaduje náš predchádzajúci písomný súhlas.

 

3.4 Ochranná známka, logo a akékoľvek ďalšie ochranné známky, servisné známky, grafika a logá spoločnosti TCL použité v spojení s webovými stránkami sú ochranné známky spoločnosti TCL alebo jej poskytovateľov licencie.

 

3.5 Zverejnením alebo nahrávaním informácií alebo obsahu prostredníctvom webovej stránky potvrdzujete, že ste držiteľom autorských práv alebo ste k tomu legálne oprávnení, a že informácie alebo obsah neporušujú práva žiadnej tretej strany.Poskytujete nám nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú, trvalú a neodvolateľnú licenciu na používanie a reprodukciu všetkého obsahu alebo informácií, ktoré patrí vám, ktoré nám poskytujete alebo ktoré od vás zhromažďujeme, v rozsahu potrebnom na poskytovanie webových stránok vám a k občasnému vylepšovaniu našich produktov a služieb.

 

4. Ochrana osobných údajov a súkromia

 

4.1 Vaše osobné údaje budú zhromažďované, ukladané a spracovávané v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými zákonmi. Uistite sa, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste vedeli, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme a za akým účelom ich používame.

 

4.2 Bez obmedzenia bodu 5.1 môžeme zhromažďovať informácie o vašom používaní webových stránok, aby sme mohli analyzovať a vylepšovať naše produkty a služby. Urobíme tak v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými zákonmi.

 

4.3 Ak ste si u nás zakúpili tovar alebo služby alebo ste poskytli svoj súhlas s kontaktovaním za účelom marketingu, súhlasíte s tým, že vám sami alebo prostredníctvom reklamných alebo marketingových spoločností môžeme zasielať reklamy, propagačné alebo inzertné informácie (vrátane komerčných a nekomerčných správ). Máte právo odvolať súhlas s týmito marketingovými správami [odhlásením sa z newslettera v nastavení vášho účtu alebo kliknutím na možnosť „odhlásiť sa“ v marketingových e-mailoch, ktoré vám boli zaslané].

 

4.4 Webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktoré by vás mohli zaujímať. Na akékoľvek informácie, ktoré poskytnete priamo tretej strane na prístup k takýmto webovým stránkam tretích strán, sa bude vzťahovať oznámenie o ochrane osobných údajov alebo akékoľvek podobné podmienky, ktoré vám tretia strana poskytuje, a pokiaľ tieto informácie nebude prístupný a používaný spoločnosťou TCL, vy na tieto informácie sa nebudú vzťahovať naše zásady ochrany osobných údajov.

 

5. Zabezpečenie a ochrana proti vírusom

 

5.1 Hoci je vo všetkých fázach výroby venovaná pozornosť kontrole a testovanie materiálu, nemôžeme na seba vziať žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, porušenie alebo poškodenie vašich dát alebo vášho počítačového systému, ku ktorému môže dôjsť pri používaní webovej stránky alebo od nej odvodeného materiálu. Preberáte plnú zodpovednosť za ochranu vášho počítačového systému vrátane počítačového hardvéru, softvéru a uložených dát v počítačovom systéme a hardvéru, softvéru a uložených dát tretích strán, ktoré môžu pristupovať k vášmu počítačovému systému alebo k nemu byť inak pripojené.

 

6. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

 

6.1 Spoločnosť TCL, jej partneri, dodávatelia a pridružené subjekty v plnom rozsahu povolenom platným právnym predpisom:

 

(A) vylučujú zodpovednosť a neposkytujú žiadne vyhlásenia alebo záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo predpokladané, pokiaľ ide o prevádzkovanie webových stránok, jeho obsah alebo akékoľvek informácie sprístupnené prostredníctvom webových stránok, vrátane implikovaných záruk predajnosti, uspokojivej kvality, názvu, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovanie;

 

(B) nezaručujú, že používanie webových stránok nebude prerušené, dostupné kedykoľvek alebo z akéhokoľvek konkrétneho miesta, zabezpečené alebo bezchybné, že budú opravené chyby alebo že webová stránka nebude obsahovať vírusy či iné potenciálne škodlivé komponenty;

 

(C) nezaručujú uspokojivú kvalitu, úplnosť, presnosť, neporušovanie, kompatibilitu, bezpečnosť, včasnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek rád, názorov, vyhlásenie alebo iných materiálov alebo databáz zobrazených, nahraných alebo distribuovaných prostredníctvom webových stránok.

 

6.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že webová stránka je vám poskytovaná „tak, ako je k dispozícii”.

 

6.3 Beriete na vedomie, že pri používaní internetových služieb (vrátane rizík ochrany osobných údajov a bezpečnosti) existujú sprievodné riziká, a vzhľadom na osobitný charakter internetových služieb beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že neprijímame žiadnu zodpovednosť za prípadné straty (okrem iného vrátane strát na majetku, výnosoch, dátových súboroch, osobných informáciách a ďalších aspektoch alebo iných nehmotných stratách), ktoré môžete utrpieť pri používaní webových stránok, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s udalosťami mimo našu kontrolu, vrátane nasledujúcich okolnosti:

 

(A) porucha alebo neschopnosť zvyčajne prevádzkovať alebo používať webovú stránku z dôvodu vyššej moci, ako sú tajfúny, zemetrasenia, tsunami, záplavy, výpadky prúdu, vojny, počítačové a teroristické útoky;

 

(B) prerušenie alebo oneskorenie alebo porucha alebo neschopnosť prevádzkovať alebo používať webovú stránku spôsobenú systémovými vírusmi, trójskymi koňmi, inými škodlivými programami, útoky hackerov, technickými úpravami alebo poruchami zo strany telekomunikačných operátorov a spoločností prevádzkujúcich internet, údržbu systému alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, nad ktorým nemáme kontrolu;

 

(C) prerušenie, ukončenie alebo meškanie alebo nesprávne fungovanie alebo neschopnosť prevádzkovať alebo používať webovú stránku z dôvodov zmien platných zákonov a predpisov, príkazov a rozhodnutí súdnych, správnych a iných orgánov;

 

(D) prerušenie, oneskorenie alebo zlyhanie alebo neschopnosť prevádzkovať alebo používať webovú stránku z dôvodu problémov s pripojením k internetu; alebo

 

(E) straty alebo príťaže, ktoré môžete utrpieť v dôsledku vášho nezákonného alebo nesprávneho použitia webovej stránky alebo akéhokoľvek vášho porušenia týchto podmienok.

 

7. Obmedzenie zodpovednosti

 

7.1 Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme našu zodpovednosť voči vám, ak by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; zodpovednosť za škody spôsobené úmyselným vinou alebo hrubou nedbanlivosťou; alebo akékoľvek porušenie povinností vyplývajúcich z platných zákonov na ochranu spotrebiteľa.

 

7.2 S výhradou bodu 7.1 v prípade, že nám vznikne akákoľvek zodpovednosť v súvislosti s týmito podmienkami a prevádzkou webových stránok a táto zodpovednosť nie je týmito podmienkami inak obmedzená alebo vylúčená, naša zodpovednosť bude obmedzená na primerane predvídateľné škody.

 

7.3 S výhradou bodu 7.1 bude naša celková a súhrnná zodpovednosť voči vám v súvislosti s vaším používaním webových stránok obmedzená na (v príslušnom prípade) 10,00 USD alebo na ekvivalentnú čiastku v mene krajiny, v ktorej sídlite.

 

7.4 S výhradou bodu 7.1 budete odškodňovať a hradiť spoločnosti TCL, jej úradníkom, zamestnancom, zástupcom, poskytovateľom licencií alebo iným poskytovateľom tretích strán všetky straty a príťaže, za ktoré sa ktorýkoľvek z nich môže stať zodpovedným, a proti všetkým žalobám, súdnym sporom, riadením, nárokom alebo požiadavkám akejkoľvek povahy, ktoré by mohli byť uplatnené, prijaté alebo podniknuté proti akejkoľvek z nich, alebo ktoré môžu akékoľvek z nich vzniknúť alebo ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo v súvislosti s porušením zákona, porušením týchto podmienok alebo akýmikoľvek inými činmi a opomenutiami, ktorých sa dopustíte a ktoré nie sú týmito podmienkami povolené.

 

7.5 S výhradou bodu 7.1 spoločnosť TCL vylučuje všetku zodpovednosť za nepriamu stratu, následnú stratu, stratu príjmov, výnosov, podnikania alebo ziskov alebo stratu údajov alebo poškodenie údajov v súvislosti s vaším používaním webových stránok. Ďalej beriete na vedomie, že webová stránka je určená k domácim aj súkromným účelom a preto nenesieme zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenia podnikania alebo stratu obchodných príležitostí.

 

7.6 Bez obmedzenia bodu 7.4, ak porušíte tieto podmienky a v rozsahu povolenom zákonom, budete mať zodpovednosť voči spoločnosti TCL, jeho riaditeľom, úradníkom, zamestnancom, pridruženým spoločnostiam, zástupcom, dodávateľom a poskytovateľom licencie za akýkoľvek nárok vyplývajúci z vášho porušenia. Rovnako ste zodpovední za akékoľvek kroky podniknuté spoločností TCL v rámci vyšetrovania podozrenia na porušenie týchto podmienok alebo v dôsledku zistenia alebo rozhodnutia, že došlo k porušeniu týchto podmienok.

 

7.7 Ukončenie tejto zmluvy nemá vplyv na žiadne práva ani záväzky, ktoré vám alebo nám vznikli pred dátumom ukončenia.

 

8. Rozhodné právo a súdna príslušnosť

 

8.1 Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Čínskej ľudovej republiky (okrem právnych predpisov OAO Hongkongu, OAO Macaa a Taiwanu) (ďalej len „Čína“), pokiaľ nie je vo vašej jurisdikcii stanovené záväzným právnym poriadkom inak, v tom prípade sú rozhodným právom vo vzťahu ku všetkým alebo konkrétnym právam a povinnostiam strán zákony obvyklého bydliska.

 

8.2 V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa v prípade sporu, ktorý vznikne v súvislosti s vaším používaním webových stránok, sa spoločnosť TCL a vy pokúsite, rýchlo a v dobrej viere, vyriešiť akýkoľvek takýto spor. V prípade, že k žiadnemu riešeniu nemožno dospieť do 30 dní odo dňa, keď niektorý zo strán prvýkrát vzniesol taký spor, má ktorákoľvek strana právo predložiť spor (ktorý môže byť právny alebo mimozmluvný) príslušným súdom v Číne ako miesto exkluzívneho riešenie sporov, ak príslušné zákonné predpisy na ochranu spotrebiteľa vo vašej jurisdikcii nezakazujú udeliť takúto jurisdikciu. V opačnom prípade sa u takýchto sporov vzťahujúcich sa na tieto podmienky použijú súdy vášho obvyklého bydliska.Tým nie je dotknuté vaše právo začať konanie za účelom ochrany vášho právneho postavenia.

 

9. Jazyk

 

9.1 Akýkoľvek preklad týchto podmienok sa vykonáva pre miestne požiadavky alebo komfort a v prípade nezrovnalostí medzi anglickou a neanglickou verziou je smerodajnou verzií týchto podmienok verzia anglická, ak to miestne právo vašej jurisdikcie nezakazuje.

 

10. Rôzne

 

10.1 Ak sú niektoré ustanovenia týchto Podmienok vyhlásené za neplatné alebo nevynútiteľné súdom alebo iným tribunálom príslušnej jurisdikcie, musia byť také ustanovenia obmedzené alebo vylúčené v minimálnom nevyhnutnom rozsahu a nahradené platným ustanovením, ktoré bude najlepšie vyjadrovať zámer týchto podmienok tak, aby zostali v plnej platnosti a účinnosti.

 

10.2 Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou TCL v súvislosti s vaším používaním webovej stránky, a všetky ostatné písomné alebo ústne dohody alebo dojednania skôr existujúce medzi vami a spoločnosťou TCL v súvislosti s takým používaním sa nahrádzajú a rušia.