Vyberte inú krajinu na získanie služby

SLUŽBA VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU (RMA) SPOLOČNOSTI TCL

ZMLUVNÉ PODMIENKY

DÁTUM NADOBUDNUTIA PLATNOSTI: 1. AUGUST 2021

 

DÔLEŽITÉ: PRED POUŽITÍM SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL SI POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE ZMLUVNÉ PODMIENKY. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBMEDZENIA A VÝNIMIEK ZODPOVEDNOSTI MÔŽU BYŤ ZVÝRAZNENÉ TUČNÝM PÍSMOM, ABY STE IM VENOVALI MIMORIADNU POZORNOSŤ, PRIČOM TO NIJAKO NEOVPLYVŇUJE VAŠU VÝHRADNÚ POVINNOSŤ PREČÍTAŤ A OBOZNÁMIŤ SA SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI. OKREM TOHO, AK POUŽIJETE KTORÚKOĽVEK AKTUÁLNU ALEBO BUDÚCU SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL, MÔŽU SA NA VÁS TIEŽ VZŤAHOVAŤ OSOBITNÉ PODMIENKY A POKYNY PLATNÉ PRE DANÚ SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL, KTORÉ BUDÚ MAŤ PREDNOSŤ PRED PODMIENKAMI UVEDENÝMI V TOMTO DOKUMENTE. AK POUŽIJETE SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL, POTVRDZUJETE, ŽE ROZUMIETE VŠETKÝM TÝMTO PODMIENKAM, SÚHLASÍTE S NIMI A BUDETE NIMI VIAZANÝ/-Á.

 

1. Prehľad

 

1.1   Tieto zmluvné podmienky („podmienky“) spravujú vaše používanie SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL (ako je definovaná nižšie) a sú právnou dohodou medzi koncovým používateľom (vy) a spoločnosťou Shenzhen TCL New Technology Co. Limited a jej pridruženými spoločnosťami (TCL, my). Pred použitím SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL si musíte pozorne prečítať tieto podmienky. Kliknutím na možnosť „Prečítal(a) som si zmluvné podmienky a súhlasím s nimi“ potvrdzujete, že ste si dôsledne prečítali všetky ustanovenia týchto podmienok, obzvlášť ustanovenia, ktoré obmedzujú výnimky zo zodpovednosti a ďalšie súvisiace dohody opísané v týchto podmienkach, na ktoré podmienky odkazujú, plne ste sa s nimi oboznámili a súhlasíte s nimi a s tým, že nimi budete viazaný/-á. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL.

 

1.2   Spoločnosť TCL si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky bez predošlého upozornenia.

 

1.3   S osobnými údajmi, ktoré zbierame alebo ktoré iným spôsobom získavame v spojitosti s vaším používaním SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL, zaobchádzame v súlade so svojimi Zásadami ochrany osobných údajov.

 

1.4   Na účely týchto podmienok výraz „pridružené spoločnosti“ spoločnosti Shenzhen TCL New Technology Co. Limited znamená spoločnosť, v ktorej spoločnosť TCL Communication Technology Holdings Limited vlastní alebo má pod kontrolou, priamo alebo nepriamo, viac než 20 % akciového kapitálu alebo hlasovacích práv. 

 

2. Všeobecné

 

2.1   Týmto vyhlasujete a zaručujete sa, že musíte spĺňať vekovú požiadavku a požiadavku na zdravý úsudok, ktoré vyžaduje plná spôsobilosť na právne úkony, ktorú vyžadujú zákony vo vašej jurisdikcii. Ak nespĺňate uvedené požiadavky, váš rodič alebo zákonný zástupca musí udeliť súhlas s vaším použitím SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL a smiete používať SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL len pod dozorom a dohľadom svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca, ktorý svojmu dieťaťu povoľuje použitie SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL, súhlasíte s nasledovným: (A) Budete dohliadať na to, ako vaše dieťa použije SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL; (B) preberáte všetky riziká a prípadnú zodpovednosť súvisiacu s použitím SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL vaším dieťaťom a (C) preberáte zodpovednosť a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok za použitie SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL vaším dieťaťom.

 

2.2   SLUŽBA VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL znamená riešenie problémov a rezerváciu servisu cez internet na webových stránkach spoločnosti TCL.

 

3. Ako požiadať o opravu na základe obmedzenej záruky spoločnosti TCL

 

3.1   Žiadosť o opravu prostredníctvom SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL je dostupná pre konkrétne produkty uvedené na webových stránkach („produkt“), na ktoré sa stále vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti TCL.

 

3.2   Žiadosť o opravu prostredníctvom SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL nie je dostupná v každej krajine. K dnešnému dátumu je dostupná pre používateľa, ktorý si zakúpil produkt v nasledujúcich krajinách: Španielsko, Poľsko, Taliansko.

Pripomíname, že ak nežijete v krajine, kde vám bol produkt pôvodne predaný, (a) záručná oprava alebo servis nemusia byť vo vašej krajine možné; (b) možno budete mať povinnosť súhlasiť s podmienkami a/alebo zaplatiť určité poplatky (vrátane, nie však výlučne, nákladov za dopravu a manipuláciu); (c) vykonanie záručnej opravy alebo servisu, ak bude možné, môže trvať dlhšie než zvyčajne.

 

3.3   Neodosielajte žiadosť o opravu cez SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL v prípade produktu, ktorý nespĺňa podmienky. V opačnom prípade vás požiadame o uhradenie nákladov na manipuláciu a dopravu („náklady za spracovanie“). Náklady za spracovanie sú: 

ŠPANIELSKO

 Kontinentálne územie

Ostrovy Melilla a Ceuta

Kanárske ostrovy

Baleárske ostrovy

Náklady na dopravu

 €                 6,00

 €                 8,00

 €     12,00

 €        8,00

Náklady na preskúmanie

 €               12,00

 €               12,00

 €     12,00

 €     12,00

Spolu s DPH

 €               18,00

 €               20,00

 €     24,00

 €     20,00

 

TALIANSKO

Náklady na dopravu

 €                 7,00

 

Náklady na preskúmanie

 €                 8,00

 

Spolu s DPH

 €               18,30

 

POĽSKO

Náklady na dopravu

               42,00 zł

 

Náklady na preskúmanie

               42,00 zł

 

Spolu s DPH

103,32 zł

 

Česká republika

Náklady na dopravu

CZK        161.00

 
 

Náklady na preskúmanie

CZK        250.00

 

Spolu s DPH

CZK        497.31

 

Slovensko

Náklady na dopravu

€ 6.75

 

Náklady na preskúmanie

€ 7.87

 

Spolu s DPH

€ 17.54

 

 Francúzsko

Spolu s DPH

€ 21.60

 

 Holandsko

Spolu s DPH

€ 35.10

 

Portugalsko

Náklady na dopravu

€ 4

 

Náklady na preskúmanie

€ 12.19

 

Spolu s DPH

€ 19.91

 

Grécko

Náklady na dopravu

€ 4.60

 

Náklady na preskúmanie

€ 8.08

 

Spolu s DPH

€ 15.72

 

Srbsko

Náklady na dopravu

RSD               440

 

Náklady na preskúmanie

RSD               310

 

Spolu s DPH

RSD               900

 

Maďarsko

Náklady na dopravu

Ft               4000

 

Náklady na preskúmanie

Ft               3500

 

Spolu s DPH

Ft               9525

 

Spojene Kralovstvo

Spolu s DPH

£ 14.4

 

Írsko

Spolu s DPH

€ 20

 

Produkt vám bude vrátený po tom, čo náš poskytovateľ služieb opráv prijme vašu platbu.

 

 

3.4   Bezplatnú opravu nevykonáme, ak sa na produkt nevzťahuje obmedzená záruka spoločnosti TCL, ktorú spoločnosť TCL ponúka dobrovoľne.

V TOMTO OHĽADE PRIPOMÍNAME, ŽE AKO SPOTREBITEĽ MÔŽETE MAŤ PRÁVA (ZÁKONNÉ), KTORÉ DOPĹŇAJÚ PRÁVA UVEDENÉ V OBMEDZENEJ ZÁRUKE SPOLOČNOSTI TCL, NAPRÍKLAD NA ZÁKLADE ZÁKONOV NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV V KRAJINE, KDE ŽIJETE („PRÁVA SPOTREBITEĽA“). OBMEDZENÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI TCL NENAHRÁDZA ANI NEVYLUČUJE ŽIADNE Z VAŠICH PRÁV SPOTREBITEĽA V SÚVISLOSTI SO ZARIADENÍM TCL.

 

3.5   Konkrétne sa obmedzená záruka spoločnosti TCL nevzťahuje na poruchy z nasledovných dôvodov (bez obmedzenia):

(A) nesúlad s pokynmi na používanie alebo inštaláciu alebo s technickými a bezpečnostnými normami platnými v zemepisnej oblasti, v ktorej sa produkt používa;

B) pripojenie k akémukoľvek zariadeniu, ktoré nedodáva alebo neodporúča spoločnosť TCL;

(C) oprava, ktorú vykonali osoby bez nášho oprávnenia alebo oprávnenia našich pridružených spoločností;

(D) úprava, nastavenie alebo zmena softvéru alebo hardvéru vykonané osobami, ktoré na to od nás nemajú oprávnenie;

(E) nepriaznivé poveternostné podmienky, blesk, požiar, vlhkosť, preniknutie tekutín alebo potravín, chemických výrobkov, vniknutie alebo stiahnutie škodlivých súborov/softvéru (malvéru), náraz, vysoké napätie, korózia, oxidácia.

 

3.6   Produkt, ktorý posúdime my alebo náš poskytovateľ služieb opravy ako mimo záruky, bude vrátený po zaplatení nasledujúceho poplatku za spracovanie: 

ŠPANIELSKO

 Kontinentálne územie

Ostrovy Melilla a Ceuta

Kanárske ostrovy

Baleárske ostrovy

Náklady na dopravu

 €                 6,00

 €                 8,00

 €     12,00

 €        8,00

Náklady na preskúmanie

 €               12,00

 €               12,00

 €     12,00

 €     12,00

Spolu s DPH

 €               18,00

 €               20,00

 €     24,00

 €     20,00

 

TALIANSKO

Náklady na dopravu

 €                 7,00

 

Náklady na preskúmanie

 €                 8,00

 

Spolu s DPH

 €               18,30

 

POĽSKO

Náklady na dopravu

               42,00 zł

 

Náklady na preskúmanie

               42,00 zł

 

Spolu s DPH

103,32 zł

 

Česká republika

Náklady na dopravu

CZK        161.00

 
 

Náklady na preskúmanie

CZK        250.00

 

Spolu s DPH

CZK        497.31

 

Slovensko

Náklady na dopravu

€ 6.75

 

Náklady na preskúmanie

€ 7.87

 

Spolu s DPH

€ 17.54

 

 Francúzsko

Spolu s DPH

€ 21.60

 

 Holandsko

Spolu s DPH

€ 35.10

 

Portugalsko

Náklady na dopravu

€ 4

 

Náklady na preskúmanie

€ 12.19

 

Spolu s DPH

€ 19.91

 

Grécko

Náklady na dopravu

€ 4.60

 

Náklady na preskúmanie

€ 8.08

 

Spolu s DPH

€ 15.72

 

Srbsko

Náklady na dopravu

RSD               440

 

Náklady na preskúmanie

RSD               310

 

Spolu s DPH

RSD               900

 

Maďarsko

Náklady na dopravu

Ft               4000

 

Náklady na preskúmanie

Ft               3500

 

Spolu s DPH

Ft               9525

 

Spojene Kralovstvo

Spolu s DPH

£ 14.4

 

Írsko

Spolu s DPH

€ 20

 

 

okrem prípadov, keď produkt možno opraviť a rozhodnete sa prijať cenovú ponuku, ktorú vám poskytne poskytovateľ služieb opravy.

Na objasnenie: neposkytujeme služby mimo záručných služieb a nepreberáme teda žiadnu zodpovednosť v súvislosti s cenovou ponukou a vykonanou prácou poskytovateľa služieb opráv. V rámci služieb mimo záruky poskytovateľ služieb opravy nevystupuje ako náš subdodávateľ.

 

3.7   Produkt mimo záruky možno opraviť, ak to jeho stav umožňuje. Na tento účel môžete kontaktovať priamo poskytovateľa služieb opravy a požiadať o cenovú ponuku, prípadne kontaktovať našu horúcu linku. V tejto súvislosti upozorňujeme, že odhadovaná cena uvedená na našich webových stránkach (ak ju stránky uvádzajú) je len orientačná, nie záväzná pre ktoréhokoľvek poskytovateľa služieb opravy. Okrem toho upozorňujeme, že neposkytujeme služby mimo záručných služieb a nepreberáme teda žiadnu zodpovednosť v súvislosti s cenovou ponukou a vykonanou prácou poskytovateľa služieb opráv. V rámci služieb mimo záruky poskytovateľ služieb opravy nevystupuje ako náš subdodávateľ.

 

3.8   Na ktorúkoľvek časť svojich služieb môžeme podľa vlastného uváženia ako subdodávateľa využiť svojho vybraného poskytovateľa služieb.

 

3.9   Ak chcete odoslať on-line žiadosť o opravu na základe [obmedzenej zmluvy spoločnosti TCL], je potrebné, aby ste žiadosť podali cez tieto webové stránky a postupovali nasledovne:

-          Krok 1: Vyberte produkt a model.

-          Krok 2: Prejdite krokmi na riešenie problémov, ktoré vám pomôžu identifikovať problém a poskytnú možné riešenie bez toho, aby ste museli zariadenie odosielať na opravu.

-          Krok 3: Vyplňte číslo IMEI/výrobné číslo produktu (IMEI sa musí zhodovať s vybraným modelom).

-          Krok 4: Vyplňte kontaktné údaje.

V tejto fáze sa tiež zobrazí žiadosť o potvrdenie toho, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov tým, že ste klikli na položku „Prečítal(a) som si zásady ochrany osobných údajov“.

-          Krok 5: Prečítajte si pokyny na odoslanie.

-          Krok 6: Vyberte príslušenstvo, ktoré potrebujete odoslať na opravu. NEODOSIELAJTE so zariadením žiadne príslušenstvo okrem prípadov, keď chyba môže byť na strane príslušenstva.

-          Krok 7: Skontrolujte zhrnutie žiadosti o službu vlastnej autorizácie vrátenia tovaru a opravte prípadné chyby. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúci krok a vykonať opravy, kliknite na tlačidlo Späť.

-          Krok 8: Na obrazovke sa vám zobrazí výzva na prečítanie podmienok a prijatie týchto podmienok kliknutím na „Prečítal(a) som si zmluvné podmienky a súhlasím s nimi“.

-          Krok 9: Overte žiadosť o službu vlastnej autorizácie vrátenia tovaru kliknutím na tlačidlo Odoslať. Po overení dostanete e-mail a zhrnutie služby vlastnej autorizácie vrátenia tovaru spolu s pokynmi na odoslanie.

Odstráňte od produktu všetky periférne zariadenia (pamäťová karta, SIM karta) a odstráňte z neho všetky osobné a dôverné údaje (fotky, účty, kontakty atď.), skôr než produkt odošlete, pretože v rámci servisu (opravy alebo výmeny) môže dôjsť k odstráneniu vášho obsahu, zmeny formátovania alebo konfigurácie pôvodného stavu pri zakúpení (vzťahuje sa na v danom čase aktuálne aktualizácie a inovácie softvéru) a odobrané periférne zariadenia vám nemusia byť vrátené.

 

Uistite sa, že produkt nie je chránený heslom ani kódom uzamknutia.

 

4         Vaše vyhlásenia, záruky a záväzky

 

4.1   Vyhlasujete, zaručujete a zaväzujete sa, že:

(A) vaše používanie SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL bude v súlade s týmito podmienkami;

B) budete používať SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL len na osobné, súkromné a nekomerčné účely;

(C) nebudete používať SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL ani pomáhať či napomáhať žiadnej osobe v prístupe alebo používaní tejto služby na akékoľvek komerčné, nezákonné alebo nelegálne účely;

(D) pri prístupe k SLUŽBE VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL a jej používaní budete vždy dodržiavať všetky platné zákony, predpisy, zásady a iné požiadavky predpísané akýmkoľvek príslušným regulačným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní;

(E) všetky informácie (vrátane osobných údajov), ktoré nám poskytnete, sú v čase poskytnutia pravdivé, presné a úplné a v prípade akejkoľvek zmeny týchto informácií nás o tom bezodkladne budete informovať. Nezodpovedáme za žiadnu stratu spôsobenú tým, že nemôžete používať SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL, ak je to spôsobené tým, že ste nám poskytli nesprávne, nezákonné, neúplné alebo nepravdivé informácie. Bez akýchkoľvek obmedzení tohto článku sa nesmiete vydávať za inú osobu ani ako takáto osoba klamlivo vystupovať. Vyhradzujeme si právo odmietnuť, zablokovať alebo zrušiť vašu žiadosť, ak existuje podozrenie, že ide o vydávanie sa za inú osobu, klamlivé vystupovanie alebo zneužitie mena alebo totožnosti inej osoby.

 

5         Ochrana údajov a súkromie

 

5.1   Vaše osobné údaje sa môžu zbierať, uchovávať a spracúvať v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými zákonmi. Je dôležité, aby ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov a dozvedeli sa tak o tom, aké osobné údaje zbierame, ako s nimi zaobchádzame a na aké účely ich používame. 

 

6         Odmietnutie zodpovednosti

 

6.1   Beriete na vedomie, že pri používaní internetových služieb existujú neodmysliteľné riziká (vrátane rizík týkajúcich sa ochrany osobných údajov a bezpečnosti), a vzhľadom na osobitnú povahu internetových služieb beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nepreberáme žiadne záväzky ani zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, vedľajšie, odvodené alebo iné straty alebo záväzky (okrem iného vrátane strát na majetku, príjmoch, dátových súboroch, osobných údajoch a iných aspektoch alebo iných nehmotných strát), ktoré môžete utrpieť počas používania SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL a ktoré vzniknú v súvislosti s udalosťami mimo našej kontroly, a to aj za nasledujúcich okolností:

(A) porucha alebo nemožnosť normálnej prevádzky alebo používania SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL v dôsledku zásahov vyššej moci, ako sú tajfúny, zemetrasenia, cunami, záplavy, výpadky elektrickej energie, vojny, kybernetické a teroristické útoky;

(B) prerušenie, oneskorenie alebo nesprávne fungovanie alebo nemožnosť prevádzkovať alebo používať SLUŽBU VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL spôsobené systémovými vírusmi, trójskymi koňmi, inými škodlivými programami, hackerskými útokmi, technickými úpravami alebo poruchami zo strany telekomunikačných operátorov a spoločností prevádzkujúcich internet, údržbou systému alebo z akýchkoľvek iných dôvodov mimo našej kontroly;

(C) prerušenie, ukončenie, oneskorenie alebo nesprávne fungovanie alebo nemožnosť prevádzky alebo používania SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL spôsobené zmenami platných zákonov a predpisov, príkazov a rozhodnutí súdnych, správnych a iných orgánov;

(D) prerušenie, oneskorenie alebo nesprávne fungovanie SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL alebo nemožnosť prevádzkovať alebo používať túto službu z dôvodu problémov s internetovým pripojením; alebo

(E) strata alebo zodpovednosť, ktorá vám môže vzniknúť v dôsledku vášho nezákonného alebo nesprávneho používania SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL alebo akéhokoľvek porušenia týchto podmienok z vašej strany.

 

7         Obmedzenie zodpovednosti

 

7.1   Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme svoju zodpovednosť voči vám, ak by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod či podvodné klamlivé informácie; zodpovednosť za škody spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou; alebo akékoľvek porušenie povinností vyplývajúcich z platných zákonov na ochranu spotrebiteľa.

 

7.2   Spoločnosť TCL, jej vedúcich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, poskytovateľov licencií alebo iné tretie strany odškodníte za všetky straty a záväzky, za ktoré môže byť ktorýkoľvek z nich zodpovedný, a za všetky žaloby, súdne spory, konania, nároky alebo požiadavky akejkoľvek povahy, ktoré môžu byť voči ktorémukoľvek z nich uplatnené, prijaté alebo vznesené, alebo ktoré môžu ktorémukoľvek z nich vzniknúť alebo ktoré môžu vzniknúť priamo alebo nepriamo v súvislosti s vaším porušením zákona, porušením týchto podmienok alebo akýmkoľvek vaším konaním alebo opomenutím, ktoré tieto podmienky nepovoľujú.

 

7.3    Na základe ustanovenia 7.1 spoločnosť TCL vylučuje všetku zodpovednosť za nepriame straty, následné straty, stratu príjmov, výnosov, podnikania alebo ziskov alebo akékoľvek straty údajov alebo poškodenie údajov v súvislosti s používaním SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL. Okrem toho beriete na vedomie, že SLUŽBA VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL je určená na domáce a súkromné použitie a nenesieme zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodných príležitostí.

 

7.4   Bez obmedzenia ustanovenia 7.2 platí, že ak porušíte tieto podmienky (a v rozsahu povolenom zákonom), budete niesť zodpovednosť voči spoločnosti TCL, jej riaditeľom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom, pridruženým spoločnostiam, zástupcom, dodávateľom a poskytovateľom licencií za akékoľvek nároky vyplývajúce z vášho porušenia. Kde je to vhodné, budete tiež niesť zodpovednosť za akékoľvek kroky, ktoré podnikne spoločnosť TCL v rámci svojho prešetrovania údajného porušenia týchto podmienok, alebo v dôsledku jej zistení či rozhodnutia, že došlo k porušeniu týchto podmienok.

 

8         Obdobie a ukončenie poskytovania služieb

 

8.1   Tieto podmienky sú platné a účinné odo dňa ich prijatia vami. Akékoľvek používanie SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL bude vyžadovať prijatie príslušných podmienok.

 

8.2   Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že máme právo kedykoľvek dočasne alebo natrvalo ukončiť poskytovanie celej SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL alebo jej časti na základe svojich prevádzkových zásad a v súlade s platnými zákonmi alebo z akéhokoľvek dôvodu uvedeného v týchto podmienkach.

 

8.3   Pozastavenie alebo ukončenie poskytovania SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL sa budeme snažiť bezodkladne oznámiť v súlade s platnými zákonmi, a to aj prostredníctvom všeobecného oznámenia na našich webových stránkach a platformách.

 

8.4   Tieto podmienky môžeme ukončiť alebo pozastaviť podľa vlastného uváženia za nasledujúcich okolností, a to bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám:

(A) akékoľvek porušenie týchto podmienok alebo akýchkoľvek iných podmienok týkajúcich sa našich služieb, ktoré sú uvedené v týchto podmienkach;

(B) ak to vyžadujú platné zákony, predpisy alebo opatrenia vlády, alebo ak o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány alebo iné štátne orgány;

(C) z dôvodu technických alebo bezpečnostných problémov alebo problémov mimo našej kontroly;

(D) akékoľvek nezákonné alebo podvodné činnosti vo vašom mene;

(E) ak sa rozhodneme ukončiť poskytovanie akejkoľvek časti SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL alebo ju nahradiť alternatívnou službou.

8.5   Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, ukončenie nemá vplyv na práva, povinnosti a záväzky vzniknuté pred dátumom ukončenia.

 

9         ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

 

9.1   TIETO PODMIENKY SA RIADIA ZÁKONMI ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY (S VÝNIMKOU ZÁKONOV HONGKONGU, MACAA A TAIWANU) (ČÍNA), POKIAĽ NIE JE STANOVENÉ INAK AKÝMKOĽVEK ZÁVÄZNÝM PRÁVNYM PREDPISOM PLATNÝM VO VAŠEJ JURISDIKCII, PRIČOM V TAKOM PRÍPADE SA ROZHODNÝM PRÁVOM VO VZŤAHU KU VŠETKÝM ALEBO KONKRÉTNYM PRÁVAM A POVINNOSTIAM ZMLUVNÝCH STRÁN STANE PRÁVO VÁŠHO OBVYKLÉHO MIESTA POBYTU.

 

9.2   DOHOVOR OSN O MEDZINÁRODNOM PREDAJI TOVARU JE VÝSLOVNE VYLÚČENÝ Z UPLATŇOVANIA NA TIETO PODMIENKY.

 

9.3   V ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SA V PRÍPADE SPORU VYPLÝVAJÚCEHO Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM SPOLOČNOSŤ TCL A VY POKÚSITE BEZODKLADNE A V DOBREJ VIERE VYRIEŠIŤ AKÝKOĽVEK TAKÝTO SPOR. V PRÍPADE, ŽE SA SPOR NEPODARÍ VYRIEŠIŤ DO 30 DNÍ ODO DŇA, KEDY HO NIEKTORÁ ZO STRÁN PRVÝKRÁT VZNIESLA, MÁ KTORÁKOĽVEK ZO STRÁN PRÁVO PREDLOŽIŤ SPOR (KTORÝ MÔŽE BYŤ ZMLUVNÝ ALEBO MIMOZMLUVNÝ) PRÍSLUŠNÝM SÚDOM V ČÍNE AKO VÝLUČNÉMU MIESTU RIEŠENIA SPOROV, POKIAĽ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY NA OCHRANU SPOTREBITEĽA VO VAŠEJ JURISDIKCII NEZAKAZUJÚ UDELENIE TAKEJTO JURISDIKCIE. V TAKOM PRÍPADE SA NA TAKÉTO SPORY TÝKAJÚCE SA TÝCHTO PODMIENOK BUDE VZŤAHOVAŤ SÚD V MIESTE VÁŠHO OBVYKLÉHO POBYTU. NEOVPLYVŇUJE TO VAŠE PRÁVO ZAČAŤ KONANIE NA OCHRANU VÁŠHO PRÁVNEHO STANOVISKA.

 

9.4   Ak ste občanom niektorého z členských štátov Európskej únie, môžete po predchádzajúcej písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti TCL predložiť akékoľvek nároky aj v rámci platformy na riešenie sporov Európskej komisie na tejto adrese: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en. Európska komisia postúpi vašu žiadosť príslušným notifikovaným vnútroštátnym mediátorom.

 

10     Jazyk

 

10.1 Akýkoľvek preklad týchto podmienok sa vykonáva na základe miestnych požiadaviek alebo na účely zvýšenia pohodlia. V prípade sporu medzi anglickou a neanglickou verziou platí anglická verzia týchto podmienok v rozsahu, v akom to nezakazujú miestne zákony vo vašej jurisdikcii.

 

11     Rôzne

 

11.1 Ak súd alebo iný súd príslušnej jurisdikcie rozhodne, že niektoré z ustanovení týchto podmienok je neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenia budú obmedzené alebo odstránené v minimálnom potrebnom rozsahu a nahradené platnými ustanoveniami, ktoré najlepšie vyjadrujú zámer týchto podmienok tak, aby zostali v plnej platnosti a účinnosti.

 

11.2 Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou TCL v súvislosti s vaším používaním SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL a všetky ostatné písomné alebo ústne dohody alebo dojednania, ktoré predtým existovali medzi vami a spoločnosťou TCL v súvislosti s takýmto používaním, sa týmto nahrádzajú a rušia.

 

11.3 Spoločnosť TCL si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto podmienky. Keď tak urobíme, aktualizujeme dátum nadobudnutia platnosti uvedený vyššie.

 

11.4 Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našej SLUŽBY VLASTNEJ AUTORIZÁCIE VRÁTENIA TOVARU SPOLOČNOSTI TCL, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uverejnených na webových stránkach: [https://www.tcl.com/content/choose-country/cholatnými v zemepisnej oblasti, v ktorej sa produkt používa;