Zvolte jinou zemi pro získání služby

 

AMOOBSLUŽNÁ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL

SMLUVNÍ PODMÍNKY

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1. srpna 2021

 

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY. USTANOVENÍ O OMEZENÍCH A VÝJIMKÁCH Z ODPOVĚDNOSTI MOHOU BÝT ZVÝRAZNĚNA TUČNĚ, ABYSTE JIM VĚNOVALI ZVLÁŠTNÍ POZORNOST. I NADÁLE VÁM ALE ZŮSTÁVÁ POVINNOST PŘEČÍST SI A POCHOPIT CELÉ PODMÍNKY. PŘI POUŽÍVÁNÍ KTERÉKOLI AKTUÁLNÍ ČI BUDOUCÍ VERZE SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL SE NA VÁS TAKÉ MOHOU VZTAHOVAT ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POKYNY SOUVISEJÍCÍ S DANOU SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACÍ U SPOLEČNOSTI TCL, KTERÉ MAJÍ PŘEDNOST PŘED PODMÍNKAMI UVEDENÝMI V TOMTO DOKUMENTU. POUŽITÍM SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL POTVRDÍTE, ŽE CHÁPETE VŠECHNY TYTO PODMÍNKY, SOUHLASÍTE S NIMI A BUDETE JE DODRŽOVAT.

 

1. Přehled

 

1.1   Tyto smluvní podmínky („Podmínky)“ stanovují pravidla pro vaše používání SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL (která je definována níže) a představují zákonnou smlouvu mezi koncovým uživatelem („vy“, „váš“) a společností Shenzhen TCL New Technology Co. Limited a jejími přidruženými společnostmi („společnost TCL“, „náš“, „my“ nebo „nás“). Před použitím SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL byste si tyto Podmínky měli pozorně přečíst. Kliknutím na „Mám přečtené a přijímám smluvní podmínky“ potvrzujete, že jste si pozorně přečetli a zcela pochopili všechna ustanovení těchto podmínek a že s nimi souhlasíte, zejména pak s ustanoveními, která omezují odpovědnost a s jinými souvisejícími smlouvami, na které tyto Podmínky odkazují. Dále pak souhlasíte s tím, že tyto Podmínky budete dodržovat. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL nepoužívejte.

 

1.2   Společnost TCL si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

 

1.3   S osobními údaji, které shromažďujeme nebo jinak získáváme ve spojitosti s vaším používáním SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL, nakládáme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

 

1.4   Pro účely těchto Podmínek se „přidruženými společnostmi“ společnosti Shenzhen TCL New Technology Co. Limited rozumí kterákoli společnost, kterou společnost TCL Communication Technology Holdings Limited vlastní nebo ve které přímo či nepřímo ovládá více než dvacet procent (20 %) akciového kapitálu nebo hlasovacích práv. 

 

2. Obecná ustanovení

 

2.1   Tímto prohlašujete a garantujete, že v souladu s místní legislativou splňujete požadavky na plnoletost a úplnou právní způsobilost. Pokud dané požadavky nesplňujete, váš rodič nebo zákonný opatrovník vám musí udělit souhlas s používáním SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL a SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL smíte používat jen podle pokynů a pod dozorem svého rodiče / zákonného opatrovníka. Pokud jako rodič / zákonný opatrovník dovolíte dítěti používat SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL, souhlasíte s tím, že: (A) budete na dítě při používání SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL dohlížet, (B) berete v potaz veškerá rizika a odpovědnost související s tím, jak dítě používá SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL, a (C) přebíráte odpovědnost za to, že se dítě při používání SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL bude řídit těmito Podmínkami.

 

2.2   SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACÍ U SPOLEČNOSTI TCL se rozumí online řešení problémů a objednávání oprav přes webové stránky společnosti TCL.

 

3. Jak požádat o opravu v rámci omezené záruky společnosti TCL

 

3.1   Objednávání oprav přes SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL je k dispozici pro specifické produkty uvedené na webu („Produkty“), které jsou v danou chvíli kryty Omezenou zárukou společnosti TCL.

 

3.2   V některých zemích nelze objednávat opravy přes SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL. V současnosti je služba k dispozici u Produktů zakoupených v následujících zemích: Španělsko, Polsko a Itálie.

Pokud nežijete v zemi, kde vám byl Produkt původně prodán, vztahují se na vás následující podmínky: (a) záruční oprava nebo servis nemusí být ve vaší zemi možné, (b) může být nutné, abyste přistoupili na určité podmínky nebo uhradili určité náklady (zejména dopravní a manipulační náklady), (c) záruční oprava nebo servis, jsou-li možné, mohou trvat déle, než je obvyklé.

 

3.3   Neobjednávejte opravy přes SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL pro produkt, který nevyhovuje požadavkům, jinak budete muset uhradit manipulační poplatky a poplatky za dopravu („Poplatky za zpracování“). Poplatky za zpracování jsou následující: 

ŠPANĚLSKO

 Pevnina

Melilla a Ceuta

Kanárské ostrovy

Baleáry

Cena dopravy

 6,00 €

 8,00 €

 12,00 €

 8,00 €

Cena prohlídky

 12,00 €

 12,00 €

 12,00 €

 12,00 €

Celkem s DPH

 18,00 €

 20,00 €

 24,00 €

 20,00 €

 

ITÁLIE

Cena dopravy

 7,00 €

 

Cena prohlídky

 8,00 €

 

Celkem s DPH

 18,30 €

 

POLSKO

Cena dopravy

               42,00 zł

 

Cena prohlídky

               42,00 zł

 

Celkem s DPH

               84,00 zł

 

Česká Republika

Cena dopravy

CZK        161,00

 

Cena prohlídky

CZK        250,00

 

Celkem s DPH

CZK        497,31

 

Slovensko

Cena dopravy

€               6,75

 

Cena prohlídky

€               7,87

 

Celkem s DPH

€               17,54

 

Portugalsko

Cena dopravy

€ 4

 

Cena prohlídky

€                 12,19

 

Celkem s DPH

€                 19,91

 

Řecko

Cena dopravy

€                 4,6

 

Cena prohlídky

€                 8,08

 

Celkem s DPH

€                 15,72

 

Srbsko

Cena dopravy

RSD               440

 

Cena prohlídky

RSD               310

 

Celkem s DPH

RSD               900

 

Maďarsko

Cena dopravy

Ft               4000

 

Cena prohlídky

Ft               3500

 

Celkem s DPH

Ft               9525

 

Spojené Království

Celkem s DPH

£ 14,4

 
 

Irsko

Celkem s DPH

€ 20

 

Francie

Celkem s DPH

 €               21,6

 

Holandsko

Celkem s DPH

 €               35,1

 

Produkt vám bude vrácen, jakmile náš servis od vás obdrží platbu.

 

3.4   Pokud Produkt není krytý Omezenou zárukou společnosti TCL, kterou společnost TCL nabízí dobrovolně, neopravíme jej bezplatně.

JAKO SPOTŘEBITEL MŮŽETE MÍT V TOMTO OHLEDU ZÁKONNÁ (STATUTÁRNÍ) PRÁVA („SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA“), KTERÁ PLATÍ SOUČASNĚ S PRÁVY STANOVENÝMI V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE (NAPŘÍKLAD SE MŮŽE JEDNAT O ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELŮ PLATNÉ V ZEMI, VE KTERÉ MÁTE TRVALÉ BYDLIŠTĚ). OMEZENÁ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI TCL NEOMEZUJE ŽÁDNÉ ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELŮ, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K ZAŘÍZENÍ TCL, ANI NERUŠÍ JEJICH PLATNOST.

 

3.5   Omezená záruka společnosti TCL se konkrétně nevztahuje na škody vzniklé následujícími skutečnostmi (bez jakýchkoli omezení):

(A) nedodržením pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde je Produkt používán,

(B) připojením jakéhokoli zařízení, jež nebylo námi dodáno ani doporučeno,

(C) opravami provedenými osobami nepovolenými námi ani našimi přidruženými společnostmi,

(D) úpravami nebo změnami softwaru nebo hardwaru provedenými osobami, které k tomu nebyly námi pověřeny,

(E) nevlídným počasím, bleskem, ohněm, vlhkem, vniknutím kapalin nebo potravin, použitím chemických produktů, stažením škodlivých souborů/softwaru (malwaru), nárazem, vysokým napětím, korozí, oxidací.

 

3.6   Produkt, u kterého my nebo náš poskytovatel servisu dospějeme k závěru, že už mu neplatí záruka, vrátíme po úhradě následujícího Poplatku za zpracování:

 

ŠPANĚLSKO

 Pevnina

Melilla a Ceuta

Kanárské ostrovy

Baleáry

Cena dopravy

 6,00 €

 8,00 €

 12,00 €

 8,00 €

Cena prohlídky

 12,00 €

 12,00 €

 12,00 €

 12,00 €

Celkem s DPH

 18,00 €

 20,00 €

 24,00 €

 20,00 €

 

ITÁLIE

Cena dopravy

 7,00 €

 

Cena prohlídky

 8,00 €

 

Celkem s DPH

 18,30 €

 

POLSKO

Cena dopravy

               42,00 zł

 

Cena prohlídky

               42,00 zł

 

Celkem s DPH

               84,00 zł

 

Česká Republika

Cena dopravy

CZK        161,00

 

Cena prohlídky

CZK        250,00

 

Celkem s DPH

CZK        497,31

 

Slovensko

Cena dopravy

€               6,75

 

Cena prohlídky

€               7,87

 

Celkem s DPH

€               17,54

 

Portugalsko

Cena dopravy

€ 4

 

Cena prohlídky

€                 12,19

 

Celkem s DPH

€                 19,91

 

Řecko

Cena dopravy

€                 4,6

 

Cena prohlídky

€                 8,08

 

Celkem s DPH

€                 15,72

 

Srbsko

Cena dopravy

RSD               440

 

Cena prohlídky

RSD               310

 

Celkem s DPH

RSD               900

 

Maďarsko

Cena dopravy

Ft               4000

 

Cena prohlídky

Ft               3500

 

Celkem s DPH

Ft               9525

 

Spojené Království

Celkem s DPH

£ 14,4

 
 

Irsko

Celkem s DPH

€ 20

 

Francie

Celkem s DPH

 €               21,6

 

Holandsko

Celkem s DPH

 €               35,1

 

, s výjimkou pokud je daný produkt možné opravit a vy přijmete cenovou nabídku opravy od poskytovatele servisu.

Jelikož neposkytujeme žádné pozáruční služby, nepřebíráme žádnou odpovědnost za nabídky ani kvalitu práce poskytovatele servisu. V případě pozáručního servisu nejedná poskytovatel servisu jako náš subdodavatel.

 

3.1   Pokud je produkt po skončení záruky možné opravit, může být opraven. To znamená, že o cenovou nabídku můžete požádat přímo poskytovatele servisu nebo pracovníky naší telefonické linky. Upozorňujeme však, že odhadovaná cena uvedená na našem webu (pokud je tam uvedená) je jen informativní a není pro žádného poskytovatele servisu závazná. Dále vezměte na vědomí, že jelikož neposkytujeme žádné pozáruční služby, nepřebíráme žádnou odpovědnost za nabídky ani kvalitu práce poskytovatele servisu. V případě pozáručního servisu nejedná poskytovatel servisu jako náš subdodavatel.

 

3.2   Kteroukoli část našich služeb můžeme na naše vlastní uvážení na základě smlouvy přenechat námi zvolenému poskytovateli servisu.

 

3.3   Pokud chcete objednat opravu online v rámci [Omezené záruky společnosti TCL], je třeba tak poslat žádost přes tento web dle následujícího postupu:

-          Krok 1: Vyberte produkt a model.

-          Krok 2: Uskutečněte postup řešení problémů, který nám pomůže identifikovat problém a najít možné řešení bez nutnosti odeslání zařízení k opravě.

-          Krok 3: Zadejte IMEI / sériové číslo produktu (IMEI musí odpovídat vybranému modelu).

-          Krok 4: Zadejte své kontaktní údaje.

V této fázi vás také vyzveme, abyste kliknutím na „Mám přečtené Zásady ochrany osobních údajů“ potvrdili, že jste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů.

-          Krok 5: Přečtěte si pokyny k odeslání.

-          Krok 6: Vyberte příslušenství, které je potřeba odeslat k opravě. Se zařízením NEODESÍLEJTE žádné příslušenství. Odesílejte jej jen v případě, že může být vadné.

-          Krok 7: Zkontrolujte shrnutí žádosti o reklamaci a opravte případné chyby. Kliknutím na tlačítko Předchozí se můžete vrátit na předchozí krok a provést potřebné opravy.

-          Krok 8: Zobrazí se vám výzva k přečtení Podmínek a k jejich přijetí kliknutím na možnost „Mám přečtené a přijímám smluvní podmínky“.

-          Krok 9: Kliknutím na tlačítko Odeslat potvrďte žádost o reklamaci. Po potvrzení obdržíte e-mailem shrnutí reklamace společně s dodacími údaji.

Než nám Produkt odešlete, odstraňte z něj všechny karty (paměťovou kartu, SIM kartu) a osobní či důvěrná data (fotografie, účty, kontakty atd.). Při servisu (opravě nebo výměně) mohou být vaše data odstraněna, přeformátována nebo nakonfigurována na výchozí hodnoty, software může být aktualizován na novější verzi a karty mohou být nenávratně odstraněny.

 

Produkt nesmí být chráněný žádným heslem ani jiným zámkem.

 

4         Vaše prohlášení, záruky a závazky:

 

4.1   Prohlašujete, zaručujete se a zavazujete se, že:

(A) při používání SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL se budete řídit těmito Podmínkami,

(B) SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL budete používat jen pro osobní, soukromé a nekomerční účely,

(C) nebudete SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL používat pro žádné komerční nebo nezákonné účely a ani k tomu nebudete nikomu pomáhat,

(D) při každém používání SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL budete dodržovat všechny platné zákony, předpisy, pravidla a jiné požadavky příslušných úřadů nebo policejních a soudních orgánů,

(E) veškeré informace (včetně osobních údajů), které nám poskytnete, budou v době poskytnutí pravdivé, přesné a úplné, a když se některé z těchto informací změní, neprodleně nám dáte vědět. Pokud nám předáte nesprávné, nezákonné, neúplné nebo falešné informace, nebudeme odpovědní za žádné ztráty, které vám vzniknou tím, že nemůžete používat SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL. Aniž by bylo omezeno cokoli v tomto ustanovení, nesmíte se vydávat za někoho jiného a my si vyhrazujeme právo zamítnout, zablokovat nebo zrušit vaši žádost, pokud máme podezření, že jakkoli používáte jméno či identitu jiné osoby.

 

5         Ochrana dat a soukromí

 

5.1   Vaše osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony. V našich Zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, které osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a pro které účely je používáme.

 

6         Vyloučení odpovědnosti

 

6.1   Berete na vědomí, že se používání internetových služeb pojí s určitými riziky, jako jsou rizika pro soukromí nebo bezpečnostní rizika, a s ohledem na specifickou povahu internetových služeb berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nepřijímáme žádnou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, druhotné, odvozené ani jiné ztráty či závazky (mimo jiné včetně ztrát majetku, zisku, datových souborů, osobních údajů a jiných aspektů či jiných nehmotných ztrát), jež vám mohou vzniknout při používání SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL v souvislosti s událostmi, které nedokážeme ovlivnit, včetně těch vzniklých za následujících okolností:

(A) nemožnost používat SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL v důsledku faktorů vyšší moci, jako jsou tajfuny, zemětřesení, tsunami, záplavy, výpadky elektrického proudu, války a kybernetické či teroristické útoky,

(B) výpadky, prodlevy nebo závady SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL způsobené viry, trojskými koni, jinými škodlivými programy, hackerskými útoky, technickými úpravami či závadami ze strany telekomunikačních operátorů nebo poskytovatelů připojení k internetu, údržbou systému nebo jinými událostmi, které nedokážeme ovlivnit,

(C) přerušení, ukončení či prodlevy fungování nebo jakákoli nemožnost používání SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL kvůli změnám v platných zákonech či předpisech nebo příkazům či nálezům soudů, úřadů nebo jiných autorit,

(D) výpadky, prodlevy nebo závady SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL kvůli problémům s připojením k internetu,

(E) ztráta nebo závazek, které vám vzniknou v důsledku nezákonného nebo nevhodného používání SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL nebo v důsledku toho, že nějak porušíte tyto Podmínky.

 

7         Omezení odpovědnosti

 

7.1   Naši odpovědnost vůči vám nijak nevylučujeme ani neomezujeme nezákonným způsobem. To platí pro odpovědnost za úmrtí nebo zranění v důsledku naší nedbalosti nebo nedbalosti našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů, odpovědnost za podvody nebo podvodná tvrzení, odpovědnost za škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí a odpovědnost za jakákoli porušení povinností, jež nám vyplývají z platných zákonů na ochranu spotřebitelů.

 

7.2   Odškodníte společnost TCL, její vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licence a další nezávislé poskytovatele za veškeré ztráty a závazky, které jim mohou vzniknout a za všechny právní i jiné kroky, nároky a požadavky jakékoli povahy, které vůči nim mohou být jakkoli vzneseny, nebo které jim mohou vzniknout v přímé nebo nepřímé spojitosti s tím, že jste porušili legislativu, že jste porušili tyto Podmínky nebo že jste udělali něco, co těmito Podmínkami není povolené, případně jste opomněli něco, co tyto Podmínky požadují.

 

7.3    Společnost TCL v souladu s ustanovením 7.1 vylučuje veškerou svou odpovědnost za nepřímé či následné ztráty, ztráty příjmů, zisku nebo zakázek nebo jakékoli ztráty či poškození dat ve spojitosti s vaším používáním SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL. Dále potvrzujete, že SAMOOBSLUŽNÁ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL je určená k používání pro domácí či soukromé účely a že neodpovídáme za žádné ztráty zisku či zakázek, pracovní prostoje ani ztráty obchodních příležitostí.

 

7.4   Bez omezení platnosti ustanovení 7.2 a v rozsahu povoleném zákonem platí, že pokud porušíte tyto Podmínky, budete vůči společnosti TCL, jejímu užšímu i širšímu vedení a jejím přidruženým společnostem, zástupcům, smluvním dodavatelům a poskytovatelům licencí odpovědní za jakékoli nároky, které vznikly v souvislosti s vaším porušením Podmínek. Pokud je to adekvátní, budete také odpovědní za veškeré kroky, které společnost TCL podnikne jako součást svého vyšetřování údajného porušení těchto Podmínek nebo v důsledku svého zjištění nebo rozhodnutí, že došlo k porušení těchto Podmínek.

 

8         Doba platnosti a ukončení služeb

 

8.1   Tyto Podmínky platí od data, kdy jste je přijali. Pokud chcete používat SAMOOBSLUŽNOU REKLAMACI U SPOLEČNOSTI TCL, je nutné přijmout příslušné Podmínky.

 

8.2   Chápete a souhlasíte s tím, že máme právo dočasně nebo trvale ukončit celou službu SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL nebo její část, a to v souladu s našimi provozními rozhodnutími a aktuálně platnými zákony, případně z kterýchkoli důvodů uvedených v těchto Podmínkách.

 

8.3   Na pozastavení nebo ukončení SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL se vás vynasnažíme neprodleně upozornit v souladu s platnými zákony – mimo jiné pomocí všeobecných oznámení na našich webových stránkách a platformách.

 

8.4   Tyto Podmínky můžeme vypovědět (případně můžeme pozastavit jejich platnost) na naše vlastní uvážení, a to za následujících okolností, aniž by nám vůči vám vznikly nějaké závazky:

(A) jakákoli vaše porušení těchto Podmínek nebo jiných smluvních podmínek souvisejících s našimi službami, které jsou zmíněné v těchto Podmínkách,

(B) pokud je to požadováno platnými zákony, nařízeními nebo kroky státní správy nebo pokud je to vyžadováno policií, soudy nebo jinými státními úřady,

(C) z důvodu technických či bezpečnostních problémů, případně problémů, které jsou mimo naši kontrolu,

(D) jakékoli vaše nezákonné nebo podvodné aktivity,

(E) když se rozhodneme zrušit kteroukoli část SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL nebo ji nahradit alternativní službou.

8.5   Pokud tyto Podmínky nestanovují jinak, ukončení služby nemá vliv na žádná práva, povinnosti ani závazky, které vznikly před datem ukončení.

 

9         ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

 

9.1   TYTO PODMÍNKY SE ŘÍDÍ ZÁKONY ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY (KROMĚ ZÁKONŮ ZVLÁŠTNÍ SPRÁVNÍ OBLASTI HONGKONG, ZVLÁŠTNÍ SPRÁVNÍ OBLASTI MACAO A TCHAJ-WANU), POKUD NENÍ JINAK POŽADOVÁNO JAKOUKOLI PLATNOU LEGISLATIVOU VE VAŠÍ JURISDIKCI. POKUD ANO, PAK ROZHODNÝM PRÁVEM OHLEDNĚ VŠECH NEBO KONKRÉTNÍCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN BUDE LEGISLATIVA VAŠEHO OBVYKLÉHO MÍSTA POBYTU.

 

9.2   KONKRÉTNĚ ÚMLUVA ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ O MEZINÁRODNÍM PRODEJI ZBOŽÍ SE UPLATNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NETÝKÁ.

 

9.3   V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE V PŘÍPADĚ SPORU V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL NEBO V JEHO DŮSLEDKU MUSÍ SPOLEČNOST TCL A VY POKUSIT NEPRODLENĚ A V DOBRÉ VÍŘE POKUSIT O VYŘEŠENÍ JAKÉHOKOLI VZNIKLÉHO SPORU. POKUD DO 30 DNŮ OD DATA, KDY KTERÁKOLI ZE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN VYVOLALA SPOR, NEDOSPĚJÍ ZÚČASTNĚNÉ STRANY K ŽÁDNÉMU ŘEŠENÍ, KTERÁKOLI ZE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN MÁ PRÁVO SPOR (KTERÝ MŮŽE BÝT SMLUVNÍ I NESMLUVNÍ) PŘEDAT PŘÍSLUŠNÝM SOUDŮM V ČÍNĚ, KTERÁ PŘEDSTAVUJE JEDINÉ MOŽNÉ MÍSTO PRO ŘEŠENÍ SPORŮ, POKUD PLATNÉ ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELŮ VE VAŠÍ JURISDIKCI NEZAKAZUJÍ PŘENOS JURISDIKCE. POKUD HO ZAKAZUJÍ, MÍSTEM SOUDNÍHO SPORU SOUVISEJÍCÍHO S TĚMITO PODMÍNKAMI BUDE VAŠE OBVYKLÉ MÍSTO POBYTU. TO ALE NEMÁ VLIV NA VAŠE PRÁVO PODNIKNOUT PRÁVNÍ KROKY NA SVOU OCHRANU.

 

9.4   Pokud jste občanem členského státu Evropské unie, po předchozí písemné žádosti zaslané společnosti TCL můžete také veškeré stížnosti hlásit přes platformu Evropské komise pro řešení sporů na adrese https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_cs. Evropská komise předá vaši stížnost příslušným národním zprostředkovatelům.

 

10     Jazyk

 

10.1 Veškeré překlady těchto Podmínek vznikají na základě místních požadavků nebo pro usnadnění. Pokud existuje rozpor mezi anglickou a neanglickou verzí těchto Podmínek, verze anglická má přednost, a to v rozsahu povoleném zákony ve vaší jurisdikci.

 

11     Různá ustanovení

 

11.1 Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek bude soudem nebo jiným tribunálem v odpovídající jurisdikci shledáno jako neplatné nebo nevynutitelné, toto ustanovení bude v minimálním nutném rozsahu omezeno nebo odstraněno a nahrazeno platnými ustanoveními, která nejlépe vyjadřují záměr těchto Podmínek, a to tak, aby Podmínky zůstaly v plné platnosti.

 

11.2 Tyto Podmínky představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností TCL ohledně používání SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL a veškeré předchozí písemné či ústní smlouvy nebo dohody mezi vámi a společností TCL ohledně daného používání jsou tímto nahrazeny a zrušeny.

 

11.3 Společnost TCL si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit. Pokud to uděláme, změníme výše uvedené datum nabytí účinnosti.

 

11.4 Pokud máte nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně SAMOOBSLUŽNÉ REKLAMACE U SPOLEČNOSTI TCL, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na následujícím webu: [https://www.tcl.com/content/choose-country/choose-country.html] (je třeba zvolit zemi, kde pobýváte).