Zvolte jinou zemi pro získání služby

 

[Kdo dá nejvíce golů- TCL uživatelsky generovaný obsah / Propagace]

Podmínky a pravidla ("Podmínky")

 

Účast na této propagaci TCL ("Propagace") se řídí těmito Podmínkami.

Vstupem do této Propagace účastník ("Vy" nebo "Váš") plně přijímá ustanovení těchto Podmínek a v případě splnění všech zde definovaných požadavků přijímá cenu (jak je definováno v článku 6).

Propagátorem této Propagace je společnost TCL Industries Holdings Co., Ltd. ("TCL") se sídlem na 22. patře, budova TCL Technology, č. 17 Huifeng 3. cesta, vývojová zóna ZhongKai Hi-Tech, město Huizhou, provincie Guangdong, Lidová republika Čína ("TCL" nebo "Propagátor")

TCL organizuje tuto Propagaci pro osoby věku zletilosti, které jsou rezidenty ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Polsku, České republice, Slovensku, Spojeném království, Norsku, Švédsku, Dánsku, Finsku, Islandu ("Účastnické země")

 

1. CÍL

TCL organizuje tuto Propagaci za účelem propagace produktů a image TCL.

 

2. OBDOBÍ

Tato Propagace začíná [17. června 2024] v 00:00 a končí [26. června 2024] v 23:59 včetně ("Období Propagace").

 

3. POŽADAVKY

Tato Propagace je otevřena každé osobě, která splňuje níže uvedené požadavky:

a. být fyzickou osobou neobchodující;

b. bydlet v Účastnické zemi;

c. být osmnáct (18) let nebo starší; a

d. mít veřejný účet na Instagramu

Instagramový účet si můžete snadno vytvořit podle pokynů na těchto platformách sociálních médií třetích stran. Pro úplnost, Propagace není nijak sponzorována, podporována ani spravována Instagramem nebo Facebookem.

 

Pro účast na této Propagaci není vyžadován žádný nákup nebo platba.

Právnické osoby a podniky nemají právo účastnit se této Propagace.

Zaměstnanci a bezprostřední příbuzní (manžel, manželka, partner v paktu občanské solidarity, děti, rodiče, prarodiče a nevlastní rodina) jakékoli skupinové společnosti TCL a všichni přidružení takových společností nemají právo účastnit se této Propagace.

 

4. VSTUP DO PROPAGACE

Během Období Propagace zveřejní TCL 1 příspěvek a 2 příběhy na oficiálním účtu TCL na Instagramu:

Pro Španělsko: @tcl_espana

Pro Českou republiku: @tcl_cz

Pro Slovensko: @tcl_sk

 

Pro vstup do Propagace musíte:

1. Přihlaste se ke svému účtu na sociálních sítích (Instagram)

2. Sledujte účet TCL na sociálních sítích (Instagram): @tcl_cz

3. Dejte like příspěvku

4.Do komentářů napište svou předpověď, kteří dva hráči budou mít nejvyšší počet gólů

5. Označit na svém příspěvku 1 přítele

 

Vaše účast bude ověřena a uložena na konci Období Propagace. Nepřijmete žádné potvrzení e-mailem.

Nemůžete se zúčastnit Propagace vytvořením nebo použitím více účtů.

 

5. VÍTĚZOVÉ

Ze všech účastníků, kteří splní požadavky stanovené v článku 4, vyhraje každý vítěz jednu (1) cenu z cen definovaných v článku 6 těchto Podmínek ("Cena" nebo "Ceny").

Vítězové a Ceny jsou vybráni pomocí náhodného losovacího systému vytvořeného TCL, bez jakéhokoli předem definovaného kritéria. Pro úplnost, Vítězové nemají nárok na výběr Ceny.

 

6. CENY

Ceny této Propagace jsou následující:

3 podepsane dresy české národní fotbalové reprezentace

 

Ceny nelze vyměnit za hotovost nebo jiné Ceny, ani částečně, ani celkově.

Ceny jsou nepřenosné, nevyměnitelné a nelze je prodat.

V případě, že Cena nebude k dispozici z důvodů mimo kontrolu TCL, TCL nese žádnou odpovědnost ani povinnost udělit alternativní ekvivalentní cenu nebo hodnotu Ceny.

 

7. NÁROKOVÁNÍ CENY

Vítězové budou kontaktováni nejpozději 27. června přímou zprávou na jejich sociálním médiu pomocí oficiálního účtu TCL.

Vítězové mají do 3. července nebo tři (3) dny od data přijetí přímé zprávy od TCL, podle toho, co nastane později, čas na to, aby postupovali podle pokynů ve zprávě k přijetí Ceny a poskytli své doručovací informace (celé jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail), aby TCL mohl doručit Cenu.

Pokud Vítěz nepřijme svou Cenu před tímto datem, bude považován za to, že se vzdal své Ceny.

 

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

TCL nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní, ztracené, zpožděné, neúplné, nesprávně podané, poškozené, nečitelné nebo nesprávně směrované příspěvky, nároky nebo korespondenci, ať už z důvodu vynechání, chyby, úpravy, manipulace, smazání, krádeže, zničení, přerušení komunikační sítě nebo média, nebo jinak včetně těch příspěvků, které TCL z jakéhokoli důvodu neobdržel. TCL nenese žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky Vaší chyby včetně (bez omezení) vzniklých nákladů.

 

V případě zásahu jakéhokoli vnějšího činu, agenta nebo události, která brání nebo významně brzdí schopnost TCL (nebo třetí strany zapojené do této Propagace) pokračovat v této Propagaci v termínech a způsobem popsaným v těchto Podmínkách, včetně, ale nejenom, vandalismu, přírodních katastrof, aktů boha, občanských nepokojů, stávky, války, aktu terorismu, TCL může své povinnosti vůči Propagaci pozastavit na dobu trvání události a kromě toho může TCL podle svého absolutního uvážení Propagaci zrušit.

 

TCL nepřebírá žádnou odpovědnost v případě, že není schopna kontaktovat Vítěze, který neposkytl správné nebo úplné kontaktní údaje. TCL bude kontaktovat Účastníka pouze pomocí účastnického účtu na sociálních médiích.

 

Ve větší míře, než to dovoluje zákon, TCL vylučuje všechny záruky, prohlášení nebo záruky ("Záruky") týkající se Propagace a jakékoli Ceny.

 

Provedení Propagace nebo dodání Cen může zahrnovat třetí strany, a TCL nečiní žádné Záruky a vylučuje veškerou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli takovými třetími stranami, jejich činy nebo opomenutími.

 

Účastí na Propagaci osvobozujete a zprošťujete TCL a jeho příbuzné korporace (včetně důstojníků, zaměstnanců a agentů každého z nich) od všech akcí, pokut, závazků, nároků nebo požadavků, které můžete mít proti TCL nebo které TCL může nést za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která je nebo může být utrpěna nebo utrpěna jako přímý nebo nepřímý výsledek Vašeho vstupu nebo účasti na Propagaci nebo výhry nebo neúspěchu při výhře Ceny, nebo použití nebo povolení jiné osobě používat Cenu, kromě jakékoli odpovědnosti, která nemůže být vyloučena podle zákona nebo která by způsobila, že jakákoli část tohoto ustanovení by byla neplatná nebo nevymahatelná.

 

Bez omezení předchozího, za žádných okolností nebudete mít Vy ani TCL žádnou odpovědnost vůči druhé straně za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která je nepřímá nebo následná povahy, včetně bez omezení jakékoli ztráty zisku, ztráty pověsti, ztráty dobré vůle nebo ztráty obchodní příležitosti.

 

9. STANDARDY CHOVÁNÍ

TCL má právo odmítnout jakoukoli účast, která zahrnuje nebo naznačuje některý z následujících bodů:

- Konzumace alkoholu jakoukoli osobou mladší než zákonný věk pro pití alkoholu (nebo 18 let a více),

- Jakékoli druhy nelegálního nebo protispolečenského chování,

- Celebrit nebo jiných známých osob, loga, autorská práva nebo ochranné známky patřící jakékoli třetí straně.

- Uražlivá gesta, komentáře nebo které by mohly způsobit urážku na základě pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženství nebo kultury.

 

10. DANĚ

Upozorňujeme, že z výhry Ceny mohou vzniknout daňové důsledky a před přijetím Vaší Ceny byste měli vyhledat nezávislou finanční radu.

TCL nenese žádnou odpovědnost za jakékoli daňové důsledky, které mohou vzniknout z přijetí Ceny.

 

Jste odpovědní za veškeré výdaje, které vynaložíte při vstupu do Propagace, a nebudete vám vráceny, ať už Propagaci vyhrajete nebo ne.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromážděné TCL během této Propagace ("Osobní údaje") budou zpracovány výhradně v souladu s pokyny obsaženými v Oznámení o ochraně soukromí TCL a výhradně za účelem tam uvedeným.

 

Subjekty údajů

Shromážděné osobní údaje

Účely

Doba uchování

Všichni účastníci

Identifikátor účtu na sociálních médiích

Registrace a ověření účasti a provedení losování

60 dní od registrace účasti na Propagaci

Vítězové

Účet na sociálních médiích

Celé jméno,

Adresa,

Telefonní číslo,

E-mailová adresa

Doručení ceny,

Poskytnutí jakékoli pomoci nebo splnění potřeb vítězům týkajících se jejich ceny

30 dní od konce Propagace

 

Cookies budou smazány do devadesáti (90) dnů.

Další informace o našich zásadách ochrany soukromí naleznete v Zásadách ochrany soukromí

 

12. ŘÍDÍCÍ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato Propagace a jakýkoli spor vznikající z ní nebo v souvislosti s ní (včetně Cen) se řídí právními předpisy Lidové republiky Čína a jakýkoli spor, který nelze urovnat smírně, bude předložen příslušným soudům Lidové republiky Čína, pokud není stanoveno jinak v závazných právních předpisech.