Wybierz inny kraj, aby usyskać usługę

 

USŁUGA SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA TCL ZWROTU TOWARU

Warunki korzystania

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 01 sierpień 2021

 

WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA ZWROTU TOWARU TCL NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI.   OGRANICZENIA I KLAUZULE ZWOLNIENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ BYĆ PODKREŚLONE PONOWNIE DLA PAŃSTWA SPECJALNEJ UWAGI, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UPRZEDZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW. PONADTO, W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK BIEŻĄCEJ LUB PRZYSZŁEJ USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA ZWROTU TOWARU TCL, MOGĄ RÓWNIEŻ OBOWIĄZYWAĆ SZCZEGÓLNE ZASADY, WYTYCZNE I WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA ZWROTU TOWARU TCL, KTÓRE MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZED WARUNKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. SKORZYSTANIE Z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA ZWROTU TOWARU TCL JEST RÓWNOZNACZNE Z POTWIERDZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZROZUMIENIA WSZYSTKICH NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZGODY NA NIE I ZWIĄZANIE NIMI.

 

1. Omówienie

 

1.1   Niniejsze Warunki („Warunki”) regulują korzystanie z usługi SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA ZWROTU TOWARU TCL (zgodnie z definicją poniżej) i są umową prawną między użytkownikiem końcowym (Użytkownik) a Shenzhen TCL New Technology Co. Limited i jej podmiotami stowarzyszonymi (TCL). Przed skorzystaniem z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA ZWROTU TOWARU TCL należy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami. Klikając „Przeczytałem i akceptuję Warunki” użytkownik potwierdza, że dokładnie zapoznał się, w pełni zrozumiał i wyraził zgodę na każde postanowienie niniejszych Warunków, w szczególności zaś na postanowienia, które ograniczają zobowiązania lub zwalniają z nich oraz inne powiązane umowy włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie powinien korzystać z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA TCL ZWROTU TOWARU.

 

1.2   TCL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

1.3   Dane osobowe, które zbieramy lub które uzyskujemy w inny sposób w związku z korzystaniem z usługi TCL SELF RMA SERVICE są przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

 

1.4   „Na potrzeby niniejszych Warunków termin „podmioty stowarzyszone” Shenzhen TCL New Technology Co. Limited oznacza spółkę, w której TCL Communication Technology Holdings Limited posiada lub kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, ponad dwadzieścia procent (20%) kapitału zakładowego lub praw głosu. 

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1   Niniejszym oświadczam, że spełniam wymagania dotyczące wieku i dobrej kondycji psychicznej niezbędne do pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi  lokalnie. Jeżeli użytkownik nie spełnia powyższych wymagań, jego rodzic/opiekun prawny musi wyrazić zgodę na skorzystanie z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL i będzie korzystać z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL wyłącznie pod kierunkiem i nadzorem rodzica i/lub opiekuna prawnego. Jeżeli jesteś rodzicem/opiekunem prawnym zezwalającym swojemu dziecku na korzystanie z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA   ZWROTU TOWARU TCL, wyrażasz zgodę na to , aby: (A) nadzorować korzystanie przez Twoje dziecko z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA   ZWROTU TOWARU TCL; (B) przyjąć wszelkie ryzyko i odpowiedzialność związane z korzystaniem przez Twoje dziecko z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL; oraz (C) przyjąć odpowiedzialność związaną niniejszymi Warunkami za korzystanie przez Twoje dziecko z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL.

 

2.2   USŁUGA SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA   ZWROTU TOWARU TCL odnosi się do rozwiązywania problemów online i rezerwacji naprawy w witrynie internetowej TCL.

 

3. Jak zażądać naprawy w ramach Ograniczonej gwarancji TCL

 

3.1   Żądanie naprawy za pomocą USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA ZWROTU TOWARU TCL jest dostępne dla określonych produktów wymienionych w witrynie internetowej („Produkt”), które są nadal objęte Ograniczoną gwarancją TCL.

 

3.2   Żądanie naprawy za pomocą USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA TCL ZWROTU TOWARU nie jest dostępne we wszystkich krajach. Do tej pory jest dostępny dla użytkowników, którzy zakupili Produkt w następujących krajach: Hiszpania, Polska, Włochy.

Przypominamy, że jeżeli Użytkownik nie mieszka w kraju, w którym produkt został pierwotnie sprzedany, (a) naprawa gwarancyjna lub serwis mogą nie być możliwe w Twoim kraju; (b) może być wymagane wyrażenie zgody na warunki i/lub poniesienie pewnych kosztów (w tym między innymi kosztów wysyłki i obsługi); (c) jeżeli naprawa lub serwis gwarancyjny będą możliwe, może trwać dłużej niż zwykle.

 

3.3   Nie należy składać żądania o naprawę za pomocą USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA TCL ZWROTU TOWARU TCL w przypadku produktu, który nie kwalifikuje się do niej, w przeciwnym razie Użytkownik zostanie poproszony o pokrycie kosztów obsługi i wysyłki („Koszt przetwarzania”). Koszt przetwarzania wynosi: 

HISZPANIA

 Kontynentalna część Europy

Melilla i Ceuta

Wyspy Kanaryjskie

Baleary

Koszty transportu

 €                 6,00

 €                 8,00

 €     12,00

 €       8,00

Koszty kontroli

 €               12,00

 €               12,00

 €     12,00

 €     12,00

Razem z VAT

 €               18,00

 €               20,00

 €     24,00

 €     20,00

 

WŁOCHY

 Koszty

 

Koszty transportu

 €                 7,00

 

Koszty kontroli

 €                 8,00

 

Razem z VAT

 €               18,30

 

POLSKA

Koszty transportu

               42,00 zł

 

Koszty kontroli

               42,00 zł

 

Razem z VAT

               103,32 zł

 

Republika Czeska

Koszty transportu

CZK        161.00

 
 

Koszty kontroli

CZK        250.00

 

Razem z VAT

CZK        497.31

 

Słowacja

Koszty transportu

€ 6.75

 

Koszty kontroli

€ 7.87

 

Razem z VAT

€ 17.54

 

Francja

Razem z VAT

€ 21.60

 

Holandia

Razem z VAT

€ 35.10

 

Portugalia

Koszty transportu

€ 4

 

Koszty kontroli

€ 12.19

 

Razem z VAT

€ 19.91

 

Grecja

Koszty transportu

€ 4.60

 

Koszty kontroli

€ 8.08

 

Razem z VAT

€ 15.72

 

Serbia

Koszty transportu

RSD               440

 

Koszty kontroli

RSD               310

 

Razem z VAT

RSD               900

 

Węgry

Koszty transportu

Ft               4000

 

Koszty kontroli

Ft               3500

 

Razem z VAT

Ft               9525

 

Zjednoczone Królestwo

Razem z VAT

£ 14.4

 

Irlandia

Razem z VAT

€ 20

 

Produkt zostanie zwrócony po otrzymaniu płatności przez naszego dostawcę usług serwisowych.

 

3.4   Bezpłatna naprawa nie zostanie przeprowadzona przez TCL, jeżeli Produkt nie jest objęty Ograniczoną gwarancją TCL oferowaną dobrowolnie przez TCL.

W TYM ZAKRESIE NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE OPRÓCZ PRAW OKREŚLONYCH W OGRANICZONEJ GWARANCJI TCL UŻYTKOWINIKOWI, JAKO KONSUMENTOWI, MOGĄ PRZSŁUGIWAĆ ZAGWARANTOWANE PRAWNIE (USTAWOWE) PRAWA, TAKIE JAK PRAWA KONSUMENCKIE KRAJU, W KTÓRYM UŻYTKOWNK MIESZKA („PRAWA KONSUMENTA”). OGRANICZONA GWARANCJA TCL NIE OGRANICZA ANI NIE WYKLUCZA ŻADNYCH PRAW KONSUMENCKICH UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANYCH Z URZĄDZENIEM TCL.

 

3.5   W szczególności Ograniczona gwarancja TCL nie ma zastosowania w przypadku wad powstałych wskutek (bez ograniczeń):

(A) niezastosowania się do instrukcji obsługi lub instalacji bądź standardów technicznych i standardów bezpieczeństwa obowiązujących na danym obszarze geograficznym, w którym używany jest Produkt;

(B) podłączenia do urządzenia niedostarczonego lub niezalecanego przez TCL;

(C) naprawy wykonywane przez osoby nieautoryzowane przez TCL lub podmioty stowarzyszone z TCL;

(D) modyfikacji, dostosowania lub zmiany oprogramowania bądź sprzętu przez osoby nieupoważnione przez TCL;

(E) wystawienia na działanie niekorzystnych warunków pogodowych, wyładowań elektrycznych, ognia i wilgoci, wniknięcia cieczy, żywności lub substancji chemicznych, nieautoryzowanego dostępu lub pobrania złośliwych plików lub złośliwego oprogramowania, uderzenia, wysokiego napięcia, korozji, utleniania itp.

 

3.6   Produkt uznany, przez TCL lub dostawcę usług serwisowych TCL za nieobjęty gwarancją zostanie zwrócony po opłaceniu następujących kosztów przetwarzania: 

HISZPANIA

 Kontynentalna część Europy

Melilla i Ceuta

Wyspy Kanaryjskie

Baleary

Koszty transportu

 €                 6,00

 €                 8,00

 €     12,00

 €       8,00

Koszty kontroli

 €               12,00

 €               12,00

 €     12,00

 €     12,00

Razem z VAT

 €               18,00

 €               20,00

 €     24,00

 €     20,00

 

WŁOCHY

 Koszty

 

Koszty transportu

 €                 7,00

 

Koszty kontroli

 €                 8,00

 

Razem z VAT

 €               18,30

 

POLSKA

Koszty transportu

               42,00 zł

 

Koszty kontroli

               42,00 zł

 

Razem z VAT

               103,32 zł

 

Republika Czeska

Koszty transportu

CZK        161.00

 
 

Koszty kontroli

CZK        250.00

 

Razem z VAT

CZK        497.31

 

Słowacja

Koszty transportu

€ 6.75

 

Koszty kontroli

€ 7.87

 

Razem z VAT

€ 17.54

 

Francja

Razem z VAT

€ 21.60

 

Holandia

Razem z VAT

€ 35.10

 

Portugalia

Koszty transportu

€ 4

 

Koszty kontroli

€ 12.19

 

Razem z VAT

€ 19.91

 

Grecja

Koszty transportu

€ 4.60

 

Koszty kontroli

€ 8.08

 

Razem z VAT

€ 15.72

 

Serbia

Koszty transportu

RSD               440

 

Koszty kontroli

RSD               310

 

Razem z VAT

RSD               900

 

Węgry

Koszty transportu

Ft               4000

 

Koszty kontroli

Ft               3500

 

Razem z VAT

Ft               9525

 

Zjednoczone Królestwo

Razem z VAT

£ 14.4

 

Irlandia

Razem z VAT

€ 20

 

, chyba że produkt nadaje się do naprawy i użytkownik zdecyduje się, aby zaakceptować wycenę dostarczoną przez usługodawcę.

Dla jasności: nie świadczymy usług pogwarancyjnych i w związku z tym nie przyjmujemy odpowiedzialności w odniesieniu do wyceny i wykonania usług serwisowych. W przypadku usług pozagwarancyjnych dostawca usług serwisowych nie występuje w roli naszego podwykonawcy.

 

3.7   Produkt nieobjęty gwarancją może zostać naprawiony, jeżeli nadaje się do naprawy. W tym celu można bezpośrednio skontaktować się z dostawcą usług serwisowych, aby uzyskać wycenę lub skontaktować się z naszą infolinią. W związku z tym należy zauważyć, że szacunkowa cena podana w naszej witrynie internetowej (jeżeli została tam podana) jest jedynie orientacyjna i nie jest wiążąca dla żadnego dostawcy usług serwisowych. Ponadto należy zauważyć, że nie świadczymy usług pogwarancyjnych i w związku z tym nie przyjmujemy odpowiedzialności w odniesieniu do wyceny i wykonania usług serwisowych. W przypadku usług pogwarancyjnych dostawca usług serwisowych nie występuje w roli naszego podwykonawcy.

 

3.8   Możemy zlecić podwykonawstwo jakiejś części naszych usług wybranemu usługodawcy według naszego wyłącznego uznania.

 

3.9   Aby złożyć żądanie naprawy online w ramach Ograniczonej gwarancji TCL, należy przesłać zgłoszenie w tej witrynie i wykonać następujące kroki:

-          Krok 1: Wybierz produkt i model

-          Krok 2: Wykonaj kroki rozwiązywania problemów, które pomogą zidentyfikować problem i zapewnić możliwe rozwiązanie bez wysyłania urządzenia do naprawy

-          Krok 3: Wpisz numer IMEI/seryjny(SN) produktu (IMEI musi być zgodny z wybranym modelem)

-          Krok 4: Podaj swoje dane kontaktowe

Na tym etapie Użytkownik zostanie również poproszony o „potwierdzenie zapoznania się z naszą Polityką prywatności przez kliknięcie „Zapoznałem/am się z Polityką prywatności”

-          Krok 5: Przeczytaj instrukcję wysyłki.

-          Krok 6: Wybierz akcesoria, które chcesz wysłać do naprawy. NIE należy wysyłać żadnych akcesoriów z urządzeniem, chyba że usterka może być z nimi związana.

-          Krok 7: Sprawdź podsumowanie żądania zwrotu towaru (RMA) i popraw wszelkie błędy. Można przejść do poprzedniego kroku, aby wprowadzić poprawki, klikając przycisk „Wstecz”.

-          Krok 8: Użytkownik zostanie poproszony o zapoznanie się z Warunkami, które zostaną wyświetlone na ekranie i zaakceptowanie niniejszych Warunków przez kliknięcie „Przeczytałem/am i akceptuję Warunki”

-          Krok 9: Potwierdź żądanie RMA, klikając przycisk „Prześlij”. Po zatwierdzeniu w wiadomości e-mail otrzymasz podsumowanie RMA wraz z instrukcjami wysyłki.

Przed wysłaniem Produktu należy usunąć z niego  akcesoria (kartę pamięci, kartę SIM) oraz dane osobowe i poufne informacje (zdjęcia, konta, kontakty itp.), ponieważ podczas serwisowania (naprawy lub wymiany) zawartość Produktu może zostać usunięta, ponownie sformatowana, lub skonfigurowana tak, jak przy pierwotnym zakupie (z zastrzeżeniem aktualizacji i uaktualnień oprogramowania), a usunięte akcesoria mogą nie zostać zwrócone.

 

Sprawdź, czy Produkt nie jest chroniony hasłem lub kodem blokady.

 

4         Oświadczenia i zobowiązania Użytkownika

 

4.1   Użytkownik oświadcza, jak następuje:

(A) korzystanie z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL będzie zgodne z niniejszymi Warunkami;

(B) Użytkownik uzyska dostęp i będzie korzystać z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA   ZWROTU TOWARU TCL wyłącznie do celów osobistych, prywatnych i niekomercyjnych;

(C) Użytkownik nie uzyska dostępu do ani nie skorzysta z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL w celu komercyjnym, niezgodnym z prawem lub nielegalnym, ani nie będzie pomagać w tym żadnej osobie;

(D) przez cały czas podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji, zasad polityk i innych wymagań określonych przez odpowiedni organ regulacyjny lub organ ścigania;

(E) wszystkie przekazywane nam informacje (w tym dane osobowe) są prawdziwe, dokładne i kompletne w podanym czasie, a w przypadku jakichkolwiek zmian w takich danych Użytkownik niezwłocznie nas o tym poinformuje. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku niemożności korzystania z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA TCL ZWROTU TOWARU, jeżeli jest to spowodowane podaniem nam nieprawidłowych, niezgodnych z prawem, niekompletnych lub fałszywych informacji. Bez ograniczania jakichkolwiek postanowień niniejszej klauzuli, niedozwolone jest podawanie się za inną osobę i składanie fałszywych oświadczeń. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, zablokowania lub anulowania żądania Użytkownika w razie podejrzenia podawania się za inną osobę, wprowadzania w błąd lub przywłaszczenie nazwiska bądź tożsamości innej osoby.

 

5         Ochrona danych i prywatność

 

5.1   Dane osobowe użytkownika będą zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa. Należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, jakie dane osobowe zbieramy, jak je przetwarzamy i do jakich celów je wykorzystujemy.

 

6         Zastrzeżenia prawne

 

6.1   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieje nieodłączne ryzyko związane z korzystaniem z usług internetowych (w tym zagrożenia prywatności i bezpieczeństwa danych), a biorąc pod uwagę szczególny charakter usług internetowych, rozumie i zgadza się z tym, że nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, uboczne, pochodne lub inne straty bądź odpowiedzialności materialnej (w tym między innymi za straty w mieniu, przychodach, zbiorach danych, danych osobowych i innych aspektach bądź inne straty niematerialne) ewentualnie poniesione przez użytkownika w trakcie korzystania z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA   ZWROTU TOWARU TCL, które powstaną w związku ze zdarzeniami, na które nie mamy wpływu, w tym w następujących okolicznościach:

(A) nieprawidłowe działanie lub niemożność obsługi lub korzystania z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL w normalny sposób z powodu okoliczności siły wyższej, takich jak tajfuny, trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, przerwy w dostawie prądu, wojny, cyberataki i ataki terrorystyczne;

(B) przerwa w działaniu, opóźnienie, nieprawidłowe działanie, niemożność obsługi lub korzystania z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL spowodowane przez wirusy systemowe, konie trojańskie, inne złośliwe programy, ataki hakerów, dostosowania techniczne lub nieprawidłowe działanie usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetu, konserwację systemu lub inne przyczyny, na które nie mamy wpływu;

(C) przerwa w działaniu, zakończenie, opóźnienie lub nieprawidłowe działanie bądź niemożność obsługi lub korzystania z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL spowodowane zmianami w obowiązujących przepisach i regulacjach, nakazami oraz zarządzeniami organów sądowych, administracyjnych i innych;

(D) przerwa w działaniu, opóźnienie, nieprawidłowe działanie, niemożność obsługi lub korzystania z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL spowodowane problemami z połączeniem internetowym; lub

(E) strata lub odpowiedzialność materialna, którą Użytkownik może ponieść z powodu niezgodnego z prawem lub niewłaściwego korzystania z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL lub naruszenia niniejszych Warunków przez Użytkownika.

 

7         Ograniczenie odpowiedzialności

 

7.1   Nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Użytkownika jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem TCL lub pracowników, agentów, podwykonawców TCL bądź za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa; lub naruszenie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów.

 

7.2   Użytkownik zwolni firmę TCL, jej dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i innych dostawców zewnętrznych z odpowiedzialności i zabezpieczy ją przed wszystkimi stratami i zobowiązaniami, za które którykolwiek z nich może zostać pociągnięty do odpowiedzialności oraz przed wszelkimi działaniami, pozwami, postępowaniami, roszczeniami lub żądaniami, które mogą być dochodzone, podjęte lub dokonane przeciwko któremukolwiek z nich, które ktokolwiek z nich może ponieść lub które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio w związku z naruszeniem przez Użytkownika prawa, niniejszych Warunków, działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, które nie są dozwolone niniejszymi Warunkami.

 

7.3    Z zastrzeżeniem klauzuli 7.1, TCL wyklucza wszelką odpowiedzialność za straty pośrednie, straty wynikowe, utratę dochodów, przychodów, działalności lub zysków, a także wszelkie straty danych lub uszkodzenie danych w związku z korzystaniem z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA   ZWROTU TOWARU TCL. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że USŁUGA SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA TCL ZWROTU TOWARU jest przeznaczona do użytku domowego i prywatnego i TCL nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości rynkowych.

 

7.4   Bez ograniczania klauzuli 7.2, w przypadku naruszeniu niniejszych Warunków i w zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik będzie odpowiedzialny wobec TCL, jej dyrektorów, pracowników, podmiotów stowarzyszonych, agentów, wykonawców i licencjodawców za wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia popełnionego przez Użytkownika. W stosownych przypadkach Użytkownik będzie również odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte przez TCL w ramach dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszych Warunków lub w wyniku ustaleń lub postanowienia, że doszło do naruszenia niniejszych Warunków.

 

8         Okres i zakończenie świadczenia usług

 

8.1   Niniejsze Warunki obowiązują od dnia ich zaakceptowania przez Użytkownika. Korzystanie z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA TCL ZWROTU TOWARU będzie wymagało akceptacji odnośnych Warunków.

 

8.2   Użytkownik rozumie i zgadza się, że TCL ma prawo do zakończenia świadczenia całości lub dowolnej części usługi USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL tymczasowo lub na stałe na podstawie zasad naszej polityki operacyjnej i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów w dowolnym momencie lub z dowolnego z powodów określonych w niniejszych Warunkach.

 

8.3   TCL dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie powiadomić o zawieszeniu lub zakończeniu USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez ogólne powiadomienie w naszych witrynach internetowych i platformach.

 

8.4   TCL może wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki wedle swojego wyłącznego uznania w następujących okolicznościach, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika:

(A) naruszenie przez Użytkownika niniejszych Warunków lub innych warunków związanych z usługami świadczonymi przez TCL, o których mowa w niniejszych Warunkach;

(B) jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub działania rządu bądź na żądanie organów ścigania, organów sądowych lub innych agencji rządowych;

(C) z powodu problemów technicznych, problemów związanych z bezpieczeństwem lub problemów, na które TCL nie mam wpływu;

(D) wszelkie niezgodne z prawem działania ze strony Użytkownika;

(E) jeżeli TCL postanowi o zaprzestaniu świadczenia jakiejś część usługi USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL lub zastąpieniu ją usługą alternatywną.

8.5   O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, wypowiedzenie nie będzie miało wpływu na prawa, obowiązki i zobowiązania nabyte bądź powstałe przed datą wypowiedzenia.

 

9         PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

 

9.1   NINIEJSZE WARUNKI PODLEGAJĄ PRAWOM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ (Z WYŁĄCZENIEM PRAWA SPECJALNEGO REGIONU ADMINISTRACYJNEGO HONGKONGU, MAKAO I TAJWANU) (CHINY), Z WYJĄTKIEM PRZYPADKOW OKREŚLONYCH INACZEJ PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W  DANYM KRAJU – WÓWCZAS W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH LUB SZCZEGÓLNYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW STRON PRAWEM WŁAŚCIWYM BĘDZIE PRAWO MIEJSCA ZWYKŁEGO POBYTU UŻYTKOWNIKA.

 

9.2   W SZCZEGÓLNOŚCI Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW WYŁĄCZA SIĘ KONWENCJĘ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW.

 

9.3   W ZAKRESIE DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, W PRZYPADKU SPORÓW WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL, TCL ORAZ UŻYTKOWNIK BĘDĄ STARAĆ SIĘ ROZSTRZYGNĄĆ TAKIE SPORY, NIEZWŁOCZNIE I W DOBREJ WIERZE. W PRZYPADKU, GDY NIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ ROZSTRZYGNIĘCIA W CIĄGU 30 DNI OD DATY WNIESIENIA SPORU PO RAZ PIERWSZY PRZEZ DOWOLNĄ ZE STRON, KAŻDA Z NICH MA PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPORU (WYNIKAJĄCEGO Z POSTANOWIEŃ UMOWY LUB Z PRZYCZYN POZAUMOWNYCH) SĄDOWI WLAŚCIWEMU CHIN JAKO WYŁĄCZNEGO MIEJSCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW, O ILE OBOWIĄZUJĄCE OBOWIĄZKOWE PRZEPISY OCHRONY KONSUMENTÓW W DANYM KRAJU NIE ZAKAZUJĄ ROZPATRYWANIA SPORU WDANYM KRAJU – W TAKIM PRZYPADKU MIEJSCEM ROZSTRZYGNIECIA SPORU ZWIĄZANEGO Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI BĘDZIE SĄD WŁAŚCIWY DLA MIEJSCA ZWYKŁEGO POBYTU UŻYTKOWNIKA. NIE MA TO WPŁYWU NA PRAWO UŻYTKOWNIKA DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W CELU OCHRONY SWOJEGO STANOWISKA PRAWNEGO.

 

9.4   Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, po uprzednim pisemnym żądaniu przekazanym TCL, mogą również zgłaszać wszelkie roszczenia na platformie rozwiązywania sporów przez Komisję Europejską pod adresem: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en. Komisja Europejska przekaże roszczenie Użytkownika właściwym mediatorom krajowym.

 

10     Język

 

10.1 Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków sporządzone zostają na potrzeby lokalne lub w celu ułatwienia ich odbioru a w razie sporu dotyczącego różnic pomiędzy wersją w języku angielskim a wersją w innym języku za obowiązującą przyjmuje się wersję w języku angielskim niniejszych Warunków, w zakresie dozwolonym prawem miejscowymdanego kraju.

 

11     Postanowienia końcowe

 

11.1 Jeżeli jakieś postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd lub inny organ sądowy we właściwym  kraju, postanowienie takie zostanie ograniczone lub usunięte do niezbędnego minimum oraz zastąpione skutecznym postanowieniem, najlepiej wcielającym w życie niniejsze Warunki, tak aby zachowały one pełną ważność i moc  obowiązywania.

 

11.2 Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Użytkownikiem a TCL w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA  ZWROTU TOWARU TCL i wszelkimi innymi umowami czy porozumieniami w formie ustnej lub pisemnej, istniejącymi już wcześniej między użytkownikiem a TCL, a które niniejszym zostają zastąpione lub anulowane.

 

11.3 TCL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. W przypadku dokonania takiej zmiany TCL zaktualizuje powyższą Datę wejścia w życie.

 

11.4 Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczących USŁUGI SAMODZIELNEGO ZGŁOSZENIA ZWROTU TOWARU TCL należy zgłaszać pod adres podanym w witrynie: [https://www.tcl.com/content/choose-country/choose-country.html] wybierając swój kraj zamieszkania.