Šta da radim sa iskorišćenim uređajima?
Uređaj ne treba odlagati u komunalni otpad. Proverite lokalne ekološke propise za odlaganje elektronskih proizvoda.
Ovaj simbol na uređaju, bateriji i dodatnoj opremi znači da ovi proizvodi moraju da se odnesu do nekog od punktova za prikupljanje kada više ne budu upotrebljivi a to su:
- opštinski centri za odlaganje otpada sa posebnim kantama za ovu vrstu opreme;
- kante za prikupljanje na prodajnim mestima.
Oni će se zatim reciklirati i tako će se sprečiti rasipanje štetnih supstanci po okolini, a njihove komponente će se ponovo iskoristiti.
Za zemlje Evropske unije:
Usluge punktova za prikupljanje su besplatne.
Svi proizvodi sa ovim znakom moraju da se odnesu na neki od ovih punktova.
Za zemlje van Evropske unije:
Delovi opreme sa ovim simbolom ne smeju da se bacaju u obične kante ako u vašoj državi ili oblasti postoje odgovarajući objekti za prikupljanje i reciklažu; oni moraju da se odnesu na punktove za prikupljanje, da bi se reciklirali.
U Sjedinjenim Američkim Državama možete saznati više o programu reciklaže CTIA na http://www.gowirelessgogreen.org/
UPOZORENJE: POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO BATERIJU ZAMENITE POGREŠNIM TIPOM BATERIJE. ODLAŽITE ISKORIŠĆENE BATERIJE U SKLADU SA UPUTSTVIMA.