TCL Global Integritetsmeddelande

 

Detta integritetsmeddelande gäller från 20 december 2019.

Detta integritetsmeddelande beskriver hur TCL och/eller dess partners och dotterbolag (kollektivt ”TCL” eller ”vi”) skyddar de personuppgifter som vi behandlar och kontrollerar om dig (”dina personuppgifter”), vilka typer av personuppgifter vi samlar in om dig, vad vi gör med dem, hur vi lämnar ut dem, och vilka rättigheter du har i samband med behandlingen av personuppgifter. Din integritet är viktig för oss. Vi respekterar din integritet när vi hanterar dina personuppgifter.

TCL skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslagar och vår integritetspolicy. Det här integritetsmeddelandet ger en översikt över TCL:s vanligaste behandlingsaktiviteter av dina personuppgifter. Observera att vissa specifika behandlingsaktiviteter kan omfattas av en separat och skräddarsydd integritetsförklaring som kommer att gälla utöver detta integritetsmeddelande.

När gäller detta integritetsmeddelande?

Det här integritetsmeddelandet gäller när vi samlar in personuppgifter, från eller om dig, när du ansluter till eller använder någon av våra webbplatser, TCL:s och relevanta Alcatel varumärkesenheter, tjänster (inklusive streamingtjänster, onlinetjänster och de som tillhandahålls via ditt TCL-konto), applikationer, programvara, tekniker och annat material ("TCL-material") eller när du kontaktar oss på något sätt. Detta integritetsmeddelande gäller enskilda konsumenter och andra individer inom vår kundbas, affärspartners, leverantörer och andra organisationer som TCL har eller överväger att ha ett affärsförhållande med. Klicka på något av avsnitten nedan om du vill veta mer:

· Personuppgifter som vi samlar in om dig.

· Användning av dina personuppgifter.

· Utlämnande av din information till tredje part.

· Tredje parts länkar.

· Internationell överföring av personuppgifter.

· Säkerhet för dina personuppgifter.

· Förvaring av dina personuppgifter.

· Dina rättigheter.

· Produktspecifika villkor.

· Användning av cookies.

· Kontakta oss.

Vi kan när som helst komma att uppdatera detta integritetsmeddelande för att återspegla förändringar i hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, eller ändringar i relevanta lagar. Alla uppdateringar av detta integritetsmeddelande kommer att börja gälla när det publiceras på vår webbplats på https://www.tcl.com/content/legal-notice/privacy-notice.html. Dessutom kan vi också komma att skicka ett meddelande till dig för att informera dig om ändringarna i detta integritetsmeddelande.

Genom att besöka våra webbplatser, eller använda våra enheter och tjänster, och/eller genom att tillhandahålla din information accepterar du och samtycker till den praxis som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

· Personuppgifter som du tillhandahåller oss. Detta inkluderar information om dig som du ger oss genom att fylla i formulär, skriva in information på vår webbplats, skapa användarkonton, eller genom att kommunicera med oss, vare sig ansikte mot ansikte, via telefon, online, via e-post eller på annat sätt. "Personuppgifter" betyder: (i) all information som identifierar, hänför sig till, beskriver, rimligen kan associeras med, eller kan rimligen kopplas, direkt eller indirekt, till en viss konsument eller hushåll enligt Kaliforniens konsumentskyddslagen (CCPA) när det är tillämpligt, och (ii) all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”) närhelst den Allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) gäller. Personuppgifter inkluderar utan begränsning följande:

· Personlig och/eller företags kontaktinformation: ditt namn, frakt-, fakturerings- och/eller affärsadress, e-postadress, telefonnummer.

· Inloggningsinformation: användarnamn, lösenord, smeknamn.

· Demografisk information: födelsedatum, kön.

· Betalningsinformation: dina debet- eller kreditkortsuppgifter, bankinformation eller annan betalnings- och finansiell information.

· Annan information om dig som ditt yrke, språk, röstmönster.

· Information om TCL-material och tjänster som du äger och använder, placering av din enhet, och tidszon och bevis för att du har köpt dem.

Förutom viss information som krävs enligt lag är ditt beslut att lämna personuppgifter till TCL frivilligt. Du kommer därför inte att bli föremål för negativa konsekvenser om du inte vill lämna dina personuppgifter till TCL. Observera dock att om du inte tillhandahåller vissa personuppgifter kanske TCL inte kan utföra vissa syften som anges i detta integritetsmeddelande och du kanske inte kan använda, eller komma åt vissa TCL-enheter eller tjänster som kräver användning av sådana personuppgifter.

· Information vi samlar in eller genererar om dig. Detta inkluderar, utan begränsning, följande:

· information om din användning av TCL-kontot, TCL-applikationer, TCL- och Alcatel-webbplatser och enheter.

· information om din användning av de produkter som vi levererar till dig, t. ex. innehåll som visas via enheten och användningsvanor.

· IP-adress, MAC-adress, enhets-ID, terminal-ID, serienummer, IMEI-nummer, IMSI-nummer, och alla andra enhetsidentifierare eller enhetsspecifik information om ditt TCL-material; geoplatsinformation som tillhandahålls av din enhets GPS-signal eller som kommuniceras via en närliggande Wi-Fi-åtkomstpunkt och celltorn medan du använder vissa tjänster och aktiverar platsfunktionen.

· felloggar, felkoder och felbeskrivningar, och annan information som du tillhandahåller om fel eller defekter som upplevts med något av ditt TCL-material, och

· där vi tillhandahåller kundservice till dig, inspelningar av telefonsamtal mellan dig och vår personal.

· Information vi får från andra källor. Detta inkluderar, utan begränsning, följande:

· Information från sociala media.

· Information erhållen från andra leverantörer av produkter, tjänster, webbplatser och applikationer.

· andra kommersiellt eller offentligt tillgängliga källor, och

· om du deltar i program för marknadsundersökningar som är organiserade och/eller sponsrade av eller på uppdrag av TCL, kan vi också komma att samla in information från tredje parts webbplatser eller sociala media, i enlighet med integritetspolicyn för respektive webbplats och social media.

Närhelst vi samlar in information om dig från tredje part kommer vi att se till att dessa tredje parter har tillstånd att dela sådan information med oss, och att vår användning av de personuppgifter som samlas in från dem uppfyller alla tillämpliga lagar om dataskydd.

Vi kommer inte medvetet att samla in personuppgifter om barn under 13 år utan att klargöra att sådan information endast bör tillhandahållas med föräldrars eller vårdnadshavares samtycke, om detta krävs av tillämpliga lagar. TCL kommer endast att använda personuppgifter som rör barn så långt det är tillåtet enligt lagen, om det erforderliga samtycket från föräldrar eller vårdnadshavare har erhållits.

Användning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att samlas in, lagras, behandlas eller på annat sätt användas av oss på följande sätt och för följande ändamål:

· att hantera våra produkter och tjänster och din användning av vårt TCL-material.

· att tillhandahålla mjukvaruuppdateringar, underhållstjänster och support för TCL-material.

· för att hjälpa dig hantera ditt TCL-konto.

· att låta dig ladda ner och köpa våra produkter och tjänster såsom våra applikationer och relaterade webbplatser och/eller för att ge dig åtkomst till tredje parts applikationer installerade på enheten.

· att behandla betalningstransaktioner eller beställningar av TCL-material.

· att kontakta dig i relation till TCL-material och tjänster, till exempel i händelse av att något TCL-material har förändrats eller uppvisar problem;

· (särskilt när du använder din företagskontakt,) för att bedriva ordinarie affärsverksamhet och för tillhörande administrativa ändamål.

· att skydda mot och förebygga bedrägeri och andra rättsliga- eller informationssäkerhetsrisker.

· att hålla TCL-material säkert och förebygga brott och bedrägeri.

· att svara på eventuella klagomål eller frågor som du kan ta upp i samband med TCL-material och att försvara och utöva lagliga rättigheter;

· att förbättra eller anpassa TCL-material eller utveckla nytt.

· att administrera tävlingar, kampanjer, evenemang, marknadsundersökningar, enkäter i relation till TCL-material.

· att underlätta interna syften som revision, dataanalys och forskning för att förbättra våra produkter, tjänster, användarupplevelse och kundkommunikation.

· att följa alla tillämpliga lagar, förordningar, direktiv och domstolsbeslut.

· att skicka information om TCL-material och hjälpa till att göra den informationen mer relevant för dig. Vi kan behöva ditt samtycke för vissa marknadsföringsaktiviteter. Vi erbjuder dig olika sätt att välja bort att ta emot viss kommunikation från oss. Om du vill välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation via e-post från oss kan du klicka på länken "Avsluta prenumeration" som finns längst ner i e-postmeddelandet och följa instruktionerna. Du kan alltid granska och uppdatera dina önskemål när som helst med den metod som tillhandahålls.

Vi säljer inte eller på annat sätt lämnar ut de personuppgifter som du har gett oss, förutom som beskrivs i detta integritetsmeddelande, som du upplyses om vid tidpunkten för datainsamlingen, eller som beskrivs i ett specifikt integritetsmeddelande, i tillämpliga fall. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såvida inte sådant avslöjande kommer att vara nödvändigt med hänvisning till det juridiska syftet med behandlingen, vilket bättre beskrivs i följande avsnitt "Lämna ut dina personuppgifter till tredje part".

Vi får behandla dina personuppgifter för de syften som anges i detta integritetsmeddelande eftersom ett eller flera av följande gäller:

· behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att utföra ett kontrakt med dig och för att förse dig med produkter och tjänster.

· TCL är skyldig att göra detta i enlighet med en juridisk förpliktelse som den är föremål för.

· Behandlingen är nödvändig för att TCL ska kunna upprätta, utöva eller försvara sina juridiska rättigheter, eller i syfte av rättsliga förfaranden.

· TCL har ett legitimt intresse av att samla in och behandla dina personuppgifter, till exempel med hänvisning till följande:

· bedriva marknadsundersökningar relaterade till våra produkter och tjänster, där det är lagligt tillåtet.

· förbättra produkterna och tjänsterna som vi tillhandahåller.

· göra vår kommunikation, eller det innehåll som vi tillhandahåller dig mer relevant för dig;

· minimera våra risker, till exempel i samband med kredit eller bedrägeri, och

· utveckla vår utbildningsprocess och system, och

· du har gett ditt godkännande i förväg till vissa typer av behandling. Du kan till exempel ha godkänt att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss eller från tredje part för TCL:s räkning.

Utlämnande av dina personuppgifter till tredje part

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till TCL:s partners och dotterbolag under en eller flera av de omständigheter som beskrivs nedan:

· för att hjälpa oss att förse dig med TCL-material.

· där vi marknadsför produkter och tjänster som tillhandahålls av TCL:s partners och/eller TCL s dotterbolag, och

när det är nödvändigt för ett av de syften för vilka TCL lagligen behandlar dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande. Vid avslöjande av dina personuppgifter till TCL:s partners eller TCL:s dotterbolag under villkoren ovan, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att åtkomst till dina personuppgifter endast kommer att ges till anställda i sådana TCL:s partners och TCL:s dotterbolag som behöver det för att utföra syftet med databehandlingen enligt detta integritetsmeddelande, och i enlighet med principen om minimering av data.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredje part för att hjälpa dig bättre i vissa situationer, inklusive följande:

· vid eventuell försäljning av TCL:s verksamhet eller tillgångar, eller sammanslagning med ett annat företag, kan vi lämna ut dina personuppgifter till den blivande köparen för due diligence-ändamål, och vid slutförandet av försäljningen eller fusionen.

· om vi marknadsför tredje parts produkter eller tjänster till dig kan vi komma att dela dina personuppgifter med dessa tredje parter.

· när du ger ditt samtycke till att avslöja dina personuppgifter till specifik och identifierad tredje part eller kategori av tredje part.

· till tredje parts agenter eller entreprenörer (till exempel leverantörerna av våra elektroniska datalagringstjänster) som vi hyr för att stödja oss när vi tillhandahåller våra tjänster och produkter till dig. Vi kommer att se till att sådan tredje parter kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i detta integritetsmeddelande och under sekretessplikt.

· till affärspartners som tillhandahåller produkter och/eller tjänster som är inbäddade eller fungerar som en del av det TCL-material som vi tillhandahåller dig. Dessa tredje parter kommer att vara ansvariga för hur de använder dina personuppgifter i samband med deras tjänster och produkter som beskrivs i ett separat integritetsmeddelande som de tillhandahåller, och

· i den utsträckning som krävs enligt lag, om vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla alla juridiska skyldigheter, upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

Tredje parts länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi är inte ansvariga för den integritetspraxis eller innehåll på sådana andra webbplatser och detta integritetsmeddelande gäller inte för dem. Om du har några frågor om hur dessa andra webbplatser använder dina personuppgifter, var god granska deras policyer och kontakta dem direkt.

Internationell överföring av personuppgifter

Din användning av TCL-kontot eller annat TCL-material kan innebära överföring, lagring och behandling av dina personuppgifter inom och utanför ditt hemland, i enlighet med detta integritetsmeddelande. Dataskyddslagarna i länder till vilka dina personuppgifter kan överföras kanske inte garanterar samma skyddsnivå som ditt land gör.

Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) när GDPR tillämpas

När vi överför dina personuppgifter från EEA till utanför EEA kommer vi att se till att de skyddas på ett sätt som är förenligt med hur dina personuppgifter kommer att skyddas av oss inom EEA, och att en tillräcklig skyddsnivå säkerställs genom en av följande mekanismer:

· det tredje land dit vi överför dina personuppgifter har erkänts som kapabelt att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå genom ett beslut av Europeiska kommissionen.

· importören och exportören har undertecknat “standardavtalsklausuler” som godkänts av Europeiska kommissionen med sitt beslut den 5 februari 2010, om att fastställa skyldigheter för att skydda personuppgifter i enlighet med EU-standarder, eller

· om överföringen sker till USA, kan EU-USA:s Privacy Shield komma att gälla och importören måste själv certifiera efterlevnaden av Privacy Shield-principerna.

· I avsaknad av en tillräcklig skyddsnivå tillhandahåller dataskyddsombud och processor adekvata skyddsåtgärder och verkställbara registrerade rättigheter och ser till att effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga.

Du kan begära ytterligare information om hur dina personuppgifter skyddas av oss vid överföring utanför ett EEA-land (inklusive en kopia av de standardavtalsklausuler som ingåtts med importörer i det tredje landet) genom att kontakta oss som det beskrivs i avsnittet “Kontakta oss” nedan.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi har antagit organisatoriska, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder som överensstämmer med industristandard för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller och för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, användning, ändring, skada eller förlust av data. Vi kommer att vidta alla rimliga och praktiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive följande:

· Vi kommer att använda SSL och andra tekniska åtgärder för att säkerställa kryptering med avseende på våra tjänster och produkter. Vi kommer regelbundet att undersöka vår praxis med insamling, lagring och behandling av information (inklusive fysiska säkerhetsåtgärder) för att förhindra obehörig systemåtkomst.

· Vi tillåter våra anställda och personal från tredje part att få tillgång till dina personuppgifter endast efter behov för att hjälpa oss att bearbeta dina personuppgifter och tillhandahålla tjänsterna till dig. Dessa anställda och extern personal (från tredje part som är auktoriserade av oss) är föremål för strikta förpliktelser om konfidentiella skyldigheter. Om de inte uppfyller dessa sekretessförpliktelser kan de hållas ansvariga för sekretessbrott, och deras relation till oss kan komma att avslutas.

· Säkerheten för dina personuppgifter är oerhört viktig för oss. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att skydda dina personuppgifter och genomföra skyddsåtgärder, som att tillhandahålla fullständig kryptering för lagring och överföring av information för att förhindra obehörig åtkomst till, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Ingen annan än användaren har åtkomst till specifikt innehåll i viss krypterad information.

· Vi kommer att införa kryptering och andra säkerhetsåtgärder för att överföra och lagra personuppgifter av vissa typer, och vi kommer att använda tekniska åtgärder för att behandla din personliga biometriska information innan vi lagrar den, vi lagrar t. ex. bara de väsentliga komponenterna i sådan personlig biometrisk information.

· Vi väljer aktsamt affärspartners och tjänsteleverantörer, och implementerar kraven för skydd av personuppgifter till affärsavtalen eller revisionerna och utvärderingarna mellan båda parter.

· Vi kommer att genomföra utbildningskurser för säkerhets- och integritetsskydd, tester och publicitetsaktiviteter för att öka medarbetarnas medvetenhet om vikten av att skydda personuppgifter.

Förstå dock att inga dataöverföringar via internet kan garanteras vara 100 % säkra. Följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för några personuppgifter som du skickar till oss, och du förstår att alla personuppgifter som du överför till oss görs på egen risk. Om vi får veta om en säkerhetssystemöverträdelse kommer vi genast att agera i enlighet med gällande lagar.

Förvaring av Personuppgifter

TCL behåller dina personuppgifter endast så länge som det behövs, och de kommer att raderas efter rimlig tid enligt följande kriterier:

· TCL behåller dina personuppgifter så länge som de har en pågående relation med dig.

· TCL behåller dina personuppgifter så länge som de behöver uppfylla en juridisk skyldighet som de är föremål för; och TCL behåller dina personuppgifter då det är tillrådligt att skydda eller förbättra TCL:s rättsliga ställning (t. ex. i samband med rättstvister, myndighetsutredningar).

Dina rättigheter

Dataskyddslagar kan ge dig ett antal lagliga rättigheter i relation till de personuppgifter som vi har om dig. Inte alla dataskyddslagar är desamma, så alla dessa rättigheter gäller inte på alla platser. Vissa av dessa rättigheter har också förbehåll för kvalifikationer och begränsningar, och utövandet av dessa rättigheter kan påverka de tjänster och produkter som vi tillhandahåller dig. Vi inser dock att dina personuppgifter endast tillhör dig, och detta ger dig rätt att styra över hur vi använder dem.

Dina rättigheter kan inkludera:

· rätten att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, inklusive rätten att få information om och kopia av sådana uppgifter.

· du har också rätt att när som helst begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Observera dock att vi fortfarande kan ha rätt att behandla dina personuppgifter om vi har ett annat berättigat skäl (annat än samtycke) för att göra det.

· du har under vissa omständigheter rätt att ta emot vissa personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och/eller begära att vi överför dessa uppgifter till en tredje part där detta är tekniskt genomförbart. Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter som du har lämnat till oss.

· rätten att begära att vi korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.

· rätten att begära att vi under vissa omständigheter raderar dina personuppgifter. Observera att det kan förekomma omständigheter där du ber oss radera dina personuppgifter, men vi har rätt att behålla dem.

· rätten att invända mot, och rätten att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Återigen kan det finnas omständigheter där du har invändningar mot, eller ber oss att begränsa vår behandling av dina personuppgifter, men vi har laglig rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter och/eller avslå din begäran, och

· rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (information om vilka anges nedan) om du tror att någon av dina rättigheter har kränkts av oss.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Vi kan behöva bekräfta din verifierbara konsumentförfrågan innan du slutför din begäran, och till exempel kan vi be dig bekräfta informationspunkter som vi redan har om dig. Vi kommer endast att använda personuppgifter som tillhandahålls i en verifierbar konsumentbegäran för att verifiera begärarens identitet eller behörighet att göra begäran.

Du kan få mer information om dina rättigheter, eller lämna in ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lag. Kontaktinformation för alla EU:s tillsynsmyndigheter hittar du här: https://edpb. europa. eu/about-edpb/board/members_en.

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Enligt Kaliforniens lag måste vi tillhandahålla följande information. Vi har samlat in följande personuppgifter under de senaste 12 månaderna:

 

Kategori av personuppgifter

 

Källa/Källor

 

Syfte(n)

 

Lämna ut till tredje part

 

Identifierare, som kan inkludera namn, postadress, online-identifierare, internetprotokolladress, e-postadress eller kontonamn

 

Direkt från dig eller

Indirekt från dig (t. ex. genom att observera dina handlingar på vår webbplats)

Från tredje parts tjänsteleverantör, till exempel sociala medier.

 

För att fullgöra eller uppfylla anledningen till att du lämnade informationen, t. ex. för att hjälpa dig att hantera ditt TCL-konto, att kontakta dig med anledning av våra produkter och tjänster, och svara på en förfrågan eller behandla en beställning.

 

Lämna ut för affärsändamål till: företag inom TCL-gruppen, internet tjänsteleverantörer, betalningsutförare.

 

Kategorier av personuppgifter som finns i kundregister, som kan inkludera namn, adress, telefonnummer, anställning, bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer, eller annan betalnings- och finansiell information

 

Direkt från dig eller

 

För att fullgöra eller uppfylla anledningen till att du lämnade informationen, t. ex. för att hjälpa dig att hantera ditt TCL-konto, att kontakta dig med anledning av våra produkter och tjänster, och svara på en förfrågan eller behandla en beställning.

 

Lämna ut för affärsändamål till: företag inom TCL-gruppen, internet tjänsteleverantörer, betalningsutförare.

 

Kommersiell information, som kan inkludera register över produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, eller annan inköps- eller konsumtionshistorik, eller tendenser

 

Direkt från dig eller

 

För att fullgöra eller uppfylla anledningen till att du lämnade informationen, t. ex. för att hjälpa dig att hantera ditt TCL-konto, att kontakta dig med anledning av våra produkter och tjänster, och svara på en förfrågan eller behandla en beställning.

 

Lämna ut för affärsändamål till: företag inom TCL-gruppen, internet tjänsteleverantörer, betalningsutförare.

 

Internet eller annan liknande nätverksaktivitet, som kan inkludera surfhistorik, sökhistorik, information om konsumentens interaktion med en webbplats, applikation eller annons

 

Indirekt från dig (t. ex. genom att observera dina handlingar på vår webbplats)

 

För att fullgöra eller uppfylla anledningen till att du lämnade informationen, t. ex. förbättra våra produkter och tjänster, eller för att tillhandahålla riktad reklam.

 

Lämna ut för affärsändamål till: företag inom TCL-gruppen, internet tjänsteleverantörer.

 

Geoplatsinformation, som kan inkludera fysisk plats eller rörelser

 

Direkt från dig

 

För att fullgöra eller uppfylla anledningen till att du lämnade informationen, t. ex. för att hjälpa dig att hantera ditt TCL-konto, att kontakta dig med anledning av våra produkter och tjänster, och svara på en förfrågan, för att behandla en beställning, eller tillhandahålla riktad reklam.

 

Lämna ut för affärsändamål till: företag inom TCL-gruppen, internet tjänsteleverantörer.

 

Slutsatser dragna från andra personuppgifter, som kan inkludera en profil som återspeglar en persons preferenser, egenskaper, psykologiska trender, predispositioner, beteende, attityder, intelligens, förmågor och inställningar

 

 

Indirekt från dig eller indirekt från dig (t. ex. genom att observera dina handlingar på vår webbplats) från tredje parts tjänsteleverantör, till exempel sociala medier.

 

För att fullgöra eller uppfylla anledningen till att du lämnade informationen, t. ex. för att tillhandahålla riktad reklam.

 

Lämna ut för affärsändamål till: företag inom TCL-gruppen, internet tjänsteleverantörer, betalningsutförare.

 

Endast för invånare i Kalifornien, USA. Förutom de ovan nämnda rättigheterna i avsnittet "Dina rättigheter", från den 1 januari 2020, har du rätt till nedanstående rättigheter:

· rätten att veta. Du kan begära information om de kategorier och specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig, liksom de källkategorier som sådan information samlas in från, samt syftet med att samla in sådan information och försäljning eller avslöjande av dina personuppgifter till tredje part för affärsändamål.

· Rätten att välja bort försäljning av dina personuppgifter till tredje part. Om personuppgifterna som ska säljas är personuppgifter om barn mellan 13 och 16 år, ges rätten att samtycka till honom/henne. Om barnet är 12 år eller yngre krävs förälders/vårdgivares godkännande.

· rätten att inte diskrimineras för att ha utövat någon av de rättigheter som nämns ovan, och

· med förbehåll för vissa juridiska undantag har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Dessutom tillåter Kalifornien Civil Code Avsnitt 1798. 83 användare som är bosatta i Kalifornien att begära viss information om vårt avslöjande av personuppgifter till tredje part för deras direkta marknadsföringsändamål. För att göra en sådan begäran, var god kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och skriv "Shine the Light" i ämnesraden för din begäran.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet "Kontakta oss" nedan. Du kan utse ett auktoriserat ombud för att göra en begäran för din räkning. Sådant auktoriserat ombud måste vara registrerat hos Kaliforniens statssekreterare. Vi kan avslå en begäran från ett ombud som inte lämnar bevis för att de har fått behörighet att agera för din räkning.

Produktspecifika villkor

Detta Integritetsmeddelande gäller generellt för hur vi använder dina personuppgifter i relation till våra produkter och tjänster. Vi kan också behandla ytterligare personuppgifter i samband med vissa produkter eller tjänster.

· Smart TV

· Vi och våra tredje part partners samlar in personuppgifter om din användning av Smart TV-produkter, till exempel namn och varaktighet för spelade videor, användarfavoriter, visade sidor och tid som spenderats på dessa sidor. Detta är för att vi bättre ska förstå hur våra kunder använder produkten och se till att vi kan fortsätta göra förbättringar och skräddarsy våra tjänster.

· Vi kan komma att samla in ytterligare personuppgifter för att ge fjärrdiagnoser av problem med dina Smart TV-produkter. Till exempel kan vi samla in skärmdumpar i realtid och information om data som är lagrade på dina Smart TV-produkter. Detta för att säkerställa att problem med dina Smart TV-produkter kan lösas så effektivt som möjligt.

· Vi samlar också in personuppgifter om din användning av Amazon Alexa eller Google Action-röstassistentfunktion på dina Smart TV-produkter. Denna information inkluderar en enhetsbeskrivning, din röst, skicklighetstoken och röstkommando. När du använder röstassistentfunktionen kommer din röstinformation att behandlas av Google eller Amazon. Din information kommer att överföras direkt till Google eller Amazon. Se Google eller Amazons integritetsmeddelanden för information om vidare behandling av dina personuppgifter av dessa företag.

· T-cast

· Vi och våra tredje part partners kommer att samla in information om din användning av T-Cast-applikationen, inklusive din användningsvolym för T-Cast-applikationen (mätt genom antalet klick du gör) samt valet av tjänster du gör genom T-Cast-applikationen. Vi gör detta så att vi kan bättre förstår din användning av T-Cast-applikationen och kan skräddarsy programmets layout efter dina preferenser.

· TCL Home

· Vi och våra tredje part partners kommer att samla in information om din användning av TCL Home-applikationen, t. ex. din användningsvolym för TCL Home-applikationen, informationen du tillhandahöll via livechatt, och valet av tjänster du gör via TCL Home-applikationen. Vi gör detta så att vi kan bättre förstå din användning av TCL Home-applikationen och förbättra våra tjänster, och anpassa applikationens layout till dina önskemål.

· Om du använder ett tredje parts konto (Facebook eller Twitter) för att logga in på TCL Home-applikationen samlar vi också in, eller behandlar dina personuppgifter som är kopplade till ett sådant tredje parts konto. Se integritetsmeddelanden på Facebook eller Twitter för relevant information.

· T-Channel

· Vi kan komma att samla in och behandla dina personuppgifter som är kopplade till ditt Roku TV-användarkonto (till exempel din e-postadress) och/eller annat tredje parts konto (Facebook eller Google) du kan använda för att logga in på T-Channel-plattformen. Se integritetsmeddelanden från berörda tredje parter för framtida information om hur de delar dina personuppgifter med oss.

· T-Channel tillåter användare att söka efter innehåll tillgängligt inom T-Channel genom att initiera röststyrningsfunktionen i Roku TV. När du använder röststyrningsfunktionen kommer din röstinformation att behandlas av Google eller Amazon. Se Roku TV:s integritetsmeddelanden för information om vidare behandling av din röstinformation.

· Vi kan komma att samla in och bearbeta information i relation till den Roku TV-enhet du har (t. ex. enhetsmodell, unik enhetsidentifierare, märke, MAC-adress, Roku operativsystemversion, region, IP-adress, applikationsversion) och din användning av T-Channel (t. ex. dina klick-uppgifter och surfhistorik). Vi kan komma att engagera tredje parts behandlare för att analysera sådan information och bygga profiler efter din användning och preferenser. Vi gör detta så att vi bättre kan förstå hur våra kunder använder T-Channel och ge dig rekommendationer om annat innehåll som du kanske är intresserad av.

· TCL Mobil, Läsplatta och Bärbar enhet

· Vi kan komma att samla in och behandla speciella kategorier av personuppgifter, till exempel biometriska data och hälsodata när du använder vissa applikationer på TCL mobil, surfplatta eller bärbar enhet. Dessa uppgifter är nödvändiga för de hälsorelaterade funktionerna i dessa applikationer. Vi behandlar dina speciella kategorier av personuppgifter baserat på ditt uttryckliga samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sådan behandling. Du bör dock vara medveten om att om du väljer att göra detta kan vi kanske inte fortsätta att tillhandahålla vissa tjänster till dig. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke, kommer vi att berätta mer om de möjliga konsekvenserna.

· Vi kan komma att samla in och bearbeta enhetsdata och logginformation inklusive hänvisnings-URL, IP-adresser och information om din användning av vår webbplats, molntjänster, app butik, surfhistorik, sökfrågor, webbläsartyp och sessionsfrekvens, förutom unika enhetsidentifierare.

· Vissa TCL mobila enheter är under varumärket Alcatel, men detta integritetsmeddelande gäller också för dessa enheter.

Observera att när du får tillgång till innehållet som tillhandahålls av en tredje part på TCL:s produkter, kan sådan tredje part komma att samla in eller ta emot information om TCL-material (t. ex. IP-adress och enhetsidentifierare) och alla av dig begärda transaktioner (t. ex. din begäran om att köpa eller hyra sådant innehåll). TCL ansvarar inte för sådana tredje parts leverantörs integritets- eller säkerhetspraxis.

Användning av cookies

Vi använder "cookies" och liknande webbteknologier för att stödja vissa funktioner i TCL-kontot och andra webbplatser, och applikationer som drivs av oss. En cookie är en kort kod som placeras på din enhet. Vi använder två typer av cookies: "sessionscookies" och "permanenta cookies".

En sessionscookie upphör efter att du har stängt webbläsaren. En sessionscookie identifierar dig under din surfing genom att tilldela din enhet ett slumpmässigt genererat unikt identifikationsnummer. Vi använder sessionscookies för att:

· möjliggöra för oss att tillhandahålla dig produkter och tjänster och för att hantera transaktioner. Vi kan till exempel distribuera en cookie för att komma ihåg vilka varor du har lagrat i en online kundvagn, och

· för vissa innehållshanterings- och redigeringsändamål.

En permanent cookie upphör inte när du stänger webbläsaren. Vi använder permanenta cookies:

· för att registrera om en besökare är inloggad på TCL-kontot.

· för att spela in när en besökare på TCL-kontot eller annan TCL-webbplats/applikation ger samtycke till vår användning av cookies.

· för prestanda och designändamål. Till exempel kan vi använda cookies för att spåra vilka delar av våra webbplatser eller applikationer som är populära, och för att ta reda på hur vi kan förbättra deras funktionalitet;

· för att förbättra användarupplevelsen och personifiera vad du ser. Till exempel kan vi använda cookies för att registrera användarinställningar och för att säkerställa att mer relevant webbplats-/applikationsinnehåll (inklusive reklaminnehåll) levereras till användare.

· för att möjliggöra för oss och tredje parts partners som vi arbetar med att leverera annonser, eller skräddarsy marknadsföringsmeddelanden som du har godkänt att emot. Till exempel kan vi använda cookies för att registrera vilka produkter och tjänster du köper eller visar intresse för, och använda tjänster från tredje part för att möjliggöra relevanta annonser på våra och andra webbplatser/applikationer baserat på denna information, och

· för vissa innehållshanterings- och redigeringsändamål.

Om du inte vill ta emot cookies kan du ställa in din webbläsare att avvisa cookies, eller att varna dig när en cookie placeras på din enhet. Du kan om du vill ta bort cookies så snart du lämnar TCL-kontot eller annan TCL-webbplats/applikation. Även om du inte är skyldig att acceptera cookies när du besöker TCL-kontot, kanske du inte kan använda alla funktioner och funktioner i TCL-kontot eller annan TCL-webbplats/applikation, om du ställer in din webbläsare att avvisa cookies.

Vi använder Google Analytics, som är ett verktyg för webbanalys som hjälper oss att förstå hur användare arbetar med TCL-kontot eller annan TCL-webbplats/applikation. Google Analytics spårar din väg genom vår webbplats (dvs. de sidor du har sett och länkarna du har klickat på) och hjälper oss att mäta hur du interagerar med det innehåll vi tillhandahåller. Denna information används för att sammanställa rapporter och skapa tjänster för att hjälpa oss att förbättra TCL-kontot eller annan TCL-webbplats/applikation. Rapporterna beskriver webbplatstrender utan att identifiera enskilda besökare. Du kan välja bort Google Analytics utan att påverka din användning av vår webbplats. Mer information om att välja bort Google Analytics på alla webbplatser du använder finns på Googles webbplats på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

För mer information om de cookies vi använder, se vår policy om cookies som du hittar här: http://www.tcl.com/se/sv/rattsliga-meddelanden.html

Endast för användare bosatta i USA

· Network Advertising Initiative erbjuder också ett sätt att välja bort ett antal reklamcookies. Besök https://www.networkadvertising.org för att lära dig mer. Observera att välja bort inte betyder att du inte längre kommer att få online annonsering. Det betyder att företaget, eller företagen som du har valt bort inte längre kommer att leverera annonser anpassade efter dina preferenser och användningsmönster.

För närvarande känner inte vår webbplats igen automatiserade webbläsarsignaler angående spårningsmekanismer, som kan innehålla instruktioner om "Spåra inte".

Kontakta oss

Om du vill ha ytterligare information om insamling, användning, avslöjande, överföring eller behandling av dina personuppgifter, eller utövandet av någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss enligt nedan.

För invånare i EEA är vår representant i Europeiska unionen TCL Europe, som har sitt kontor på 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Frankrike. Var god kontakta oss via privacy_dpo@tcl.com.

För användare i Indien är vår klagomålsansvarige Mr. Sarbajit Bhattacharjee och kan nås på privacyqueryindia@tcl.com.

För användare i USA är TCL:s dotterbolag TTE Technology, Inc. och TCT Mobile Inc. vars respektive adresser och kontakter anges nedan:

TTE Technology, Inc. (för TCL TV och service)

1860 Compton Ave. Corona

CA 92881

Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till consumerdata@tcl.com, eller genom att ringa vårt avgiftsfria

nummer 1-877-300-8837

 

TCT Mobile, Inc. (för TCL mobiltelefon/läsplattor/bärbar enhet och service)

25 Edelman, suite 250

Irvine, CA 92618

Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.na@tcl.com, eller genom att ringa vårt avgiftsfria

nummer 1-855-368-0829

För användare i Kina och andra regioner i världen är den personuppgiftsansvarige Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, med adress 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kina.

För mer information om att kontakta TCL, se Kontakta oss.