Vyberte inú krajinu na získanie služby

 

[Zdieľanie futbalového zápasu s TCL - Obsah vytvorený používateľom TCL / Propagácia]

 

Podmienky a ustanovenia ("Podmienky")

 

Účasť na tejto propagačnej akcii spoločnosti TCL ("Súťaž") podlieha týmto Podmienkam.

 

Účasťou v tejto Súťaži účastník ("Vy" alebo "Váš") plne akceptuje ustanovenia týchto Podmienok a prijíma Cenu (ako je definovaná v časti 6), ak sú splnené všetky požiadavky definované v týchto Podmienkach.

 

Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť TCL Industries Holdings Co, Ltd. ("TCL") so sídlom na 22. poschodí, TCL Technology Building, No. 17 Huifeng 3rd Road, ZhongKai Hi-Tech Development Zone, Huizhou City, provincia Guangdong, Čínska ľudová republika ("TCL" alebo "Usporiadateľ")

 

Spoločnosť TCL organizuje túto súťaž pre plnoleté osoby s trvalým pobytom v Českej republike ("zúčastnené krajiny").

 

1. CÍL

TCL organizuje tuto soutěž za účelem propagace produktů a image TCL.

 

2. OBDOBIE

Táto súťaž sa začína [27. mája 2024] o 00:00 hod. a končí [9. júna 2024] o 23:59 hod. vrátane (ďalej len "obdobie propagácie").

 

3. POŽIADAVKY

Tejto Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá spĺňa požiadavky uvedené nižšie:

a. byť fyzickou osobou, ktorá nevykonáva obchodnú činnosť;

b. má bydlisko v zúčastnenej krajine;

c. mať osemnásť (18) rokov alebo viac;

d. mať verejný účet na Instagrame

Účet na Instagrame si môžete jednoducho vytvoriť podľa pokynov na týchto platformách sociálnych médií tretích strán. Pre úplnosť uvádzame, že súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Instagram alebo Facebook.

 

Na účasť v tejto súťaži nie je potrebný žiadny nákup ani platba.

Subjekty a podniky sa nemôžu zúčastniť tejto propagačnej akcie.

Zamestnanci a najbližší rodinní príslušníci (manžel/manželka, partner/ka z občianskej solidarity, deti, rodičia, starí rodičia a nevlastná rodina) ktorejkoľvek spoločnosti skupiny TCL a všetkých pridružených spoločností týchto spoločností nie sú oprávnení zúčastniť sa tejto propagačnej akcie.

 

4. PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE

Počas obdobia súťaže TCL zverejní 1 príspevok a 2 príbehy na oficiálnom účte TCL na Instagrame/FB:

Pre Českú republiku: @tcl_sk

 

Ak sa chcete zapojiť do súťaže, musíte:

1. prihlásiť sa do svojho účtu na sociálnej sieti (Instagram)

2. sledovať účet spoločnosti TCL na sociálnych médiách (Instagram): @tcl_sk

3. vytvoriť a zverejniť obsah (príbeh, fotografiu, video slučku) týkajúci sa vášho nastavenia na sledovanie futbalových zápasov

4. označte na svojom príspevku 1 priateľa

 

Vaša účasť bude overená a uložená na konci súťažného obdobia Nebudete dostávať žiadne e-mailové potvrdenie.

Na súťaži sa nemôžete zúčastniť vytvorením alebo použitím viacerých účtov.

 

5. VÍTĚZOVÉ

Ze všech účastníků, kteří splní požadavky stanovené v článku 4, vyhraje každý vítěz jednu (1) cenu z cen definovaných v článku 6 těchto Podmínek ("Cena" nebo "Ceny").

Vítězové a Ceny jsou vybráni pomocí náhodného losovacího systému vytvořeného TCL, bez jakéhokoli předem definovaného kritéria. Pro úplnost, Vítězové nemají nárok na výběr Ceny.

 

6. VÍŤAZI

Ceny tejto Propagácie sú nasledovné:

Päť podpísaných dresov slovenskou národnou futbalovou reprezentáciou

 

Ceny nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné ceny, ani čiastočne, ani celkovo.

Ceny sú neprenosné, nevymeniteľné a nie je možné ich predať.

V prípade, že cena nebude k dispozícii z dôvodov mimo kontrolu TCL, TCL nenesie žiadnu zodpovednosť ani povinnosť udeliť alternatívnu ekvivalentnú cenu alebo hodnotu ceny.

 

7. UPLATNENIE NÁROKU NA CENU

Výhercovia budú kontaktovaní najneskôr 15. júna priamou správou na svojich sociálnych sieťach prostredníctvom oficiálneho účtu TCL.

Výhercovia musia do 20. júna alebo do troch (3) dní odo dňa prijatia priamej správy od spoločnosti TCL, podľa toho, čo nastane neskôr, postupovať podľa pokynov v správe, aby si vyzdvihli cenu a poskytli svoje údaje na doručenie (celé meno, adresa, telefónne číslo, e-mail), aby im spoločnosť TCL mohla cenu doručiť.

Ak si výherca neprevezme cenu pred týmto dátumom, bude sa mať za to, že mu cena prepadla.

 

8. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť TCL nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené, stratené, oneskorené, neúplné, nesprávne vyplnené, poškodené, nečitateľné alebo nesprávne nasmerované podania, nároky alebo korešpondenciu, či už z dôvodu opomenutia, chyby, zmeny, manipulácie, vymazania, krádeže, zničenia, prerušenia komunikačnej siete alebo médií alebo z iných dôvodov, vrátane tých podaní, ktoré spoločnosť TCL z akéhokoľvek dôvodu nedostala. Spoločnosť TCL nezodpovedá za žiadne dôsledky vašej chyby vrátane (bez obmedzenia) akýchkoľvek vzniknutých nákladov.

 

V prípade zásahu akéhokoľvek vonkajšieho činu, činiteľa alebo udalosti, ktorá bráni alebo výrazne obmedzuje schopnosť spoločnosti TCL (alebo akejkoľvek tretej strany zapojenej do propagačnej akcie) pokračovať v propagačnej akcii za podmienok a spôsobom opísaným v týchto podmienkach, vrátane, ale nielen, vandalizmu, prírodných katastrof, živelných pohrôm, občianskych nepokojov, štrajkov, vojny, teroristických činov, môže spoločnosť TCL pozastaviť svoje záväzky v rámci propagačnej akcie na dobu trvania udalosti a okrem toho môže spoločnosť TCL podľa vlastného uváženia propagačnú akciu zrušiť.

 

Spoločnosť TCL nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa jej nepodarí kontaktovať výhercu, ktorý neposkytol správne alebo úplné kontaktné údaje. Spoločnosť TCL bude účastníka kontaktovať len prostredníctvom jeho účtu na sociálnych médiách.

 

Spoločnosť TCL v maximálnom rozsahu povolenom zákonom vylučuje všetky záruky, vyhlásenia alebo garancie (ďalej len "záruky") v súvislosti s Akciou a akoukoľvek výhrou.

 

Na realizácii Akcie alebo doručení Výhier sa môžu podieľať tretie strany a spoločnosť TCL neposkytuje žiadne Záruky a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s takýmito tretími stranami, ich konaním alebo opomenutím.

 

Účasťou na Akcii oslobodzujete spoločnosť TCL a s ňou spojené spoločnosti (vrátane ich vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zástupcov) od všetkých žalôb, pokút, záväzkov, nárokov alebo požiadaviek, ktoré môžete mať voči spoločnosti TCL alebo ktoré môžu spoločnosti TCL vzniknúť v súvislosti s akoukoľvek stratou alebo škodou, ktorá vznikla alebo môže vzniknúť ako priamy alebo nepriamy dôsledok vašej účasti na Akcii alebo vašej účasti v Akcii, alebo výhry či nevýhry Ceny, alebo použitia alebo umožnenia inej osobe použiť Cenu, s výnimkou akejkoľvek zodpovednosti, ktorú nemožno vylúčiť zo zákona alebo ktorá by spôsobila neplatnosť alebo nevykonateľnosť akejkoľvek časti tohto ustanovenia.

Bez omezení předchozího, za žádných okolností nebudete mít Vy ani TCL žádnou odpovědnost vůči druhé straně za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která je nepřímá nebo následná povahy, včetně bez omezení jakékoli ztráty zisku, ztráty pověsti, ztráty dobré vůle nebo ztráty obchodní příležitosti.

 

9. NORMY SPRÁVANIA

TCL má právo odmietnuť akúkoľvek účasť, ktorá zahŕňa alebo naznačuje niektorú z nasledujúcich skutočností:

- konzumáciu alkoholu akoukoľvek osobou mladšou ako zákonný vek na konzumáciu alkoholu (alebo osobou staršou ako 18 rokov),

- Akýkoľvek druh nezákonného alebo protispoločenského správania,

- celebrity alebo iné známe osoby, logá, autorské práva alebo ochranné známky patriace akejkoľvek tretej strane.

- Urážlivé gestá, komentáre alebo také, ktoré môžu spôsobiť urážku na základe pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo kultúry.

 

10. DANE

Upozorňujeme, že výhra v súťaži môže mať daňové dôsledky a pred prevzatím ceny by ste mali vyhľadať nezávislé finančné poradenstvo.

Spoločnosť TCL nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z prijatia Ceny.

Jste odpovědní za veškeré výdaje, které vynaložíte při vstupu do Propagace, a nebudete vám vráceny, ať už Propagaci vyhrajete nebo ne.

 

11. OCHRANA ÚDAJOV

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou TCL počas tejto propagačnej akcie (ďalej len "osobné údaje") budú spracované výlučne v súlade s usmerneniami uvedenými v oznámení spoločnosti TCL o ochrane osobných údajov a výlučne na účely v ňom uvedené.

Subjekty údajů

Shromážděné osobní údaje

Účely

Doba uchování

Všichni účastníci

Identifikátor účtu na sociálních médiích

Registrace a ověření účasti a provedení losování

60 dní od registrace účasti na Propagaci

Vítězové

Účet na sociálních médiích

Celé jméno,

Adresa,

Telefonní číslo,

E-mailová adresa

Doručení ceny,

Poskytnutí jakékoli pomoci nebo splnění potřeb vítězům týkajících se jejich ceny

30 dní od konce Propagace

úbory cookie sa vymažú do deväťdesiatich (90) dní.

Viac informácií o našich zásadách ochrany osobných údajov nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov

 

12. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV

Táto propagačná akcia a všetky spory vyplývajúce z tejto propagačnej akcie alebo v súvislosti s ňou (vrátane výhier) sa riadia právnymi predpismi Čínskej ľudovej republiky a všetky spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť zmierom, budú predložené príslušným súdom Čínskej ľudovej republiky, pokiaľ záväzné právne predpisy neustanovujú inak.