Vyberte inú krajinu na získanie služby
Čo mám spraviť s použitými zariadeniami?
Zariadenie by nemalo byť vyhodené do komunálneho odpadu. Pri likvidácii starých elektronických výrobkov dodržiavajte, prosím, miestne ekologické predpisy.
Tento symbol na zariadení, batérii a príslušenstve znamená, že tieto produkty musíte na konci ich životnosti odovzdať na zberných miestach:
– miestne zberné dvory so špeciálnymi kontajnermi pre tento typ zariadenia,
– zberné kontajnery v mieste predaja.
Ich recyklácia zabráni úniku látok do okolia a umožní opätovné využitie súčastí.
V krajinách Európskej únie:
Tieto zberné miesta sú k dispozícii bezplatne.
Všetky produkty označené týmto symbolom je nutné odovzdať na týchto zberných miestach.
V krajinách mimo jurisdikcie EÚ:
Zariadenia označené týmto symbolom nevhadzujte do bežných odpadových kontajnerov, ak poskytuje vaša oblasť či správa zodpovedajúce zberné alebo recyklačné zariadenie. Tieto zariadenia sú určené na odovzdanie na príslušných zberných miestach na recykláciu.
Ak sa nachádzate v Spojených štátoch amerických, môžete si prečítať informácie o Recyklačnom programe CTIA na stránke http://www.gowirelessgogreen.org/.
VÝSTRAHA: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.