Zvolte jinou zemi pro získání služby

Pravidla a výhry soutěže TCL DŘEPOVÁNÍ

Dec, 30, 2022

Dec, 30, 2022

 

Praha, 2. ledna 2023 – Dejte si letos novoroční předsevzetí, které vás dovede až k fantastickému MiniLED QLED televizoru C835 ve velikosti 65 palců. Sport a televizory k sobě patří, a proto společnost TCL zahajuje na TikToku a Instagramu dřepovací soutěž. Do slosování se zařadí každý, kdo na jednom z těchto kanálů uveřejní video, ve kterém udělá 50 dřepů, a splní další níže uvedené podmínky. Soutěž probíhá od 2. ledna do 31. ledna 2023. 

 

TCL SQUAT

 

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím Instagramového a Tiktokového profilu TCL Electronics.

 

Trvání soutěže:

Soutěž probíhá od 2. 1. 2023 do 31. 1. 2023 (23:59 hod)

 

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Soutěžícím se stává osoba, která splní uvedené zadání, tj.:

1) Nahraje na některý ze soutěžních kanálů video, ve kterém udělá 50 dřepů

2) Označí soutěžní video hashtagy #TCLcz #TCLdrepovani

3) Označí v soutěžním videu profil tcl_cz (pokud soutěží na Instagramu) nebo tcl_czech (pokud soutěží na Tiktoku)

4) Sleduje stránku tcl_cz (pokud soutěží na Instagramu) nebo tcl_czech (pokud soutěží na Tiktoku)

Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení soutěžícího, jehož příspěvek bude obsahovat vulgární vyjádření nebo nebude odpovídat dobrým mravům. Výherci budou losováni.

 

Výhry a vyhlášení vítězů:

Instagram:

1. cena – TCL 65C835 TV

2. tričko TCL

TikTok

1. cena – TCL 65C835 TV

 

Výherci svou výhru získají prostřednictvím zprávy na sociální síti Instagram / Tik Tok (dle zvoleného soutěžního kanálu). Nejpozději týden od skončení soutěže, 7. 2. Počet výherců: 2 na sociální síti Instagram (1x hlavní cena, 1x vedlejší cena), 1 na sociální síti Tik Tok (1x hlavní cena)

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti TCL Netherlands B.V., odštěpný závod se sídlem: Jindřišská 937/16 Nové Město, 110 00 Praha 1

 

IČO: 088 12 497 DIČ: CZ685034500 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 79375 (dále jen „pořadatel“). jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

 

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně pohlaví a věk. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu.

 

Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených na Facebook profilu účastníka soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitálníformě.

 

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Další důležité podmínky soutěže:

· Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou.

· Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu u soutěžního příspěvku.

· Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

· Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

· Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru.

· Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet).

· Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook).

· Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu),prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

· Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

 

Pořadatel soutěže:

TCL Netherlands B.V., odštěpný závod se sídlem: Jindřišská 937/16 Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 088 12 497 DIČ: CZ685034500 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 79375 (dále jen „pořadatel“).

 

Název soutěže:

TCL DŘEPOVÁNÍ

 

Organizátor soutěže:

X Production s.r.o. se sídlem: Brno, Filipínského 36, PSČ 615 00

IČO: 26304422 DIČ: CZ26304422 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42851 (dále jen „organizátor“).

 

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splňuje stanovená pravidla soutěže („soutěžící“).

 

Dec, 30, 2022

4 mylné představy o QLED televizích

4 mylné představy o QLED televizích

Jul, 26, 2022

Latest News Press
TCL COVID-19

TCL COVID-19

Apr, 15, 2020

Tisk