Zvolte jinou zemi pro získání služby
Co mám udělat s použitými zařízeními?
Zařízení by nemělo být vyhozeno do komunálního odpadu. Při likvidaci starých elektronických výrobků dodržujte prosím místní ekologické předpisy.
Tento symbol na zařízení, baterii a příslušenství znamená, že tyto produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat na sběrných místech:
– Místních sběrných dvorech se speciálními kontejnery pro tento typ zařízení;
– Sběrných kontejnerech v místě prodeje.
Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.
V zemích Evropské unie:
Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.
Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.
V zemích mimo jurisdikce EU:
Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.
Pokud se nacházíte ve Spojených státech amerických, můžete si přečíst informace o Recyklačním programu CTIA na stránce http://www.gowirelessgogreen.org/.
VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.