Vyberte inú krajinu na získanie služby
Prečo je medzi zvukom a obrazom na mojom televízore časové oneskorenie?

Ak je časové oneskorenie spôsobené externým zdrojom, prejdite do ponuky Menu (Ponuka) - Option (Voľba) (OK) a potom zadajte SPDIF a vyberte funkciu, ktorá tento časový posun najlepšie opraví (Off (Vyp), Dolby D alebo PCM).