Επιλέξτε άλλη χώρα για να λάβετε υπηρεσία
Γιατί δεν γίνεται ζεύξη της συσκευής μου με συσκευή Bluetooth;
a) Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth εάν θέλετε να συνδεθείτε σε άλλη συσκευή μέσω Bluetooth.
b) Εάν η συσκευή σας Bluetooth απαιτεί κωδικό πρόσβασης και δεν γνωρίζετε τι είναι, δοκιμάστε 0000 ή 1234 ή ελέγξτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας Bluetooth.
c) Εάν η συσκευή Bluetooth χρησιμοποιεί μπαταρία, συνδέστε τη συσκευή σας σε πηγή τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά. Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, η συσκευή σας ενδέχεται να μην μπορεί να αντιστοιχιστεί με άλλη συσκευή.
d) Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με τη συσκευή Bluetooth. Εάν το πρόβλημα παραμένει μόνο σε μία συσκευή Bluetooth, η βασική αιτία μπορεί να είναι επειδή η συσκευή Bluetooth δεν είναι συμβατή με το τηλέφωνο/tablet σας.
e) Εάν έχει ήδη αντιστοιχιστεί άλλη συσκευή Bluetooth, ακυρώστε την αντιστοιχισμένη συσκευή και προσπαθήστε να σαρώσετε ξανά τη σύνδεση.
f) Προσπαθήστε να επαναφέρετε ή να ενημερώσετε τη συσκευή σας. ( Ανατρέξτε στην ερώτηση Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο τηλέφωνό μου & στην ερώτηση Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τη συσκευή μου ).
Εάν οι επιλογές που περιγράφηκαν προηγουμένως δεν βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή ή το κέντρο επισκευών για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες της γραμμής ή του κέντρου επισκευών στον ιστότοπο TCL (ή Alcatel) ή στο Κέντρο υποστήριξης APP.