เงื่อนไขและข้อตกลงของ TCL Coins

 

 

1. TCL Coins (“โปรแกรม”) เป็นโปรแกรมรางวัลที่ให้รางวัลแก่สมาชิกโปรแกรมความภักดีของ TCL (“สมาชิก”) สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากโปรแกรมนี้ อาทิ คูปองส่วนลด ของรางวัล บริการสำหรับลูกค้า กิจกรรมสุดพิเศษ ฯลฯ

 

2. สมาชิกไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด การเข้าร่วมในโปรแกรมนี้จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจเท่านั้น การเข้าร่วมของคุณในโปรแกรมนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้รวมถึงนโยบายอื่นๆ ซึ่งระบุไว้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ TCL

 

3. การเข้าร่วมในโปรแกรมนี้สามารถใช้ได้กับสมาชิกพิเศษของ TCL และผู้ที่สามารถเข้าทำสัญญาซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาแห่งอินเดีย ค.ศ. 1872 และผู้ที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกโปรแกรมความภักดีของ TCL เท่านั้น ผู้ที่ “ไม่สามารถเข้าทำสัญญา” ภายในความหมายของพระราชบัญญัติสัญญาแห่งอินเดีย ค.ศ. 1872 รวมถึงผู้เยาว์ บุคคลที่ยังไม่ถูกปลดจากล้มละลาย หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติ หรือผู้ที่ถูกกีดกันโดยกฎหมาย หรือถูกจำกัดโดยคำสั่งศาล ฯลฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมความภักดีของ TCL การซื้อผลิตภัณฑ์ของ TCL เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือการซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อวัตถุประสงค์เชิงสถาบัน หรือการปกครองส่วนกลาง หรือการปกครองของรัฐ หรือเทศบาล หรือท้องถิ่น จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมนี้

 

4. TCL Coins เป็นคะแนนที่ได้มาจากการซื้อของ การแชร์หน้าผลิตภัณฑ์ การรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ การดาวน์โหลดแอป TCL Home การเข้าร่วมในกิจกรรมของ TCL ฯลฯ TCL Coins ที่ได้มาจากโปรแกรมนี้จะได้รับการโอนเข้าบัญชี TCL ของคุณ คุณสามารถใช้เหรียญดังกล่าวกับร้านค้าออนไลน์ของ TCL หรือใช้เหรียญดังกล่าวในการแลกคูปองและของกำนัล

 

5. โปรดดูที่ ภารกิจรางวัลของ TCL เพื่อดูจำนวน TCL Coins ที่คุณจะได้รับหลังจากทำแต่ละภารกิจเสร็จสิ้นซึ่งจะเป็นไปตามจำนวนสูงสุดซึ่งระบุไว้สำหรับแต่ละภารกิจ TCL สามารถอัปเดตภารกิจรางวัลของ TCL เป็นครั้งคราวไปได้ตามดุลยพินิจของบริษัท

 

6. TCL Coins ไม่สามารถโอนจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง หรือรวมเข้าด้วยกัน หรือรวมเข้ากับบัญชีอื่น ทุกบัญชีจะได้รับการปฏิบัติเป็นบัญชีส่วนบุคคล

 

7. คุณสามารถใช้ TCL Coins ได้เป็นเวลาสามสิบหก (36) เดือนนับจากวันที่ได้รับ คุณจะต้องใช้ TCL Coins ภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้น จะหมดอายุโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้

 

8. อัตรา/มูลค่าที่ใช้ในการแลกคูปองส่วนลดเป็นแบบลอยตัสซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่ผลิตภัณฑ์และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ TCL TCL สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอัตราการให้และการแลก TCL Coins ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

9. TCL Coins ที่แลกแล้วจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือผสม หรือรวมเข้ากับรางวัลอื่นไม่ว่าจะทั้งหมดหรีอเป็นบางส่วน และไม่สามารถคืนเป็นเงิน เปลี่ยน หรือโอนเป็นเงินสดหรือเครดิตไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม

 

10. คุณไม่สามารถรวมคูปองส่วนลดกับส่วนลด/ข้อเสนออื่นที่ร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าออฟไลน์ของ TCL ได้หากไม่มีการระบุไว้เป็นอื่น

 

11. ของกำนัลและคูปองส่วนลดที่สร้างขึ้นแล้วจะไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอน หรือเก็บรักษา หรือคืนเงินเป็นมูลค่าที่เท่ากัน หรือยกเลิกได้ เมื่อคุณยืนยันคำขอแลกของคุณแล้ว คำขอดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกได้ และคุณไม่สามารถขอเงินคืนของ TCL Coins ที่ใช้สำหรับการแลก หรือเปลี่ยนคำขอของคุณได้

 

12. ในการแลก TCL Coins ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน สมาชิกจะต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษีและ/หรือค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 

13. TCL ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ เปลี่ยน เพิกถอน ยกเลิก แก้ไข หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของโปรแกรมได้ตลอดเวลาตามแต่ดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ TCL ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ในเรื่องดังกล่าว

 

14. เมื่อมีการบอกเลิกโปรแกรมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณรับทราบและยอมรับว่า สิทธิ์ของคุณในโปรแกรมรวมถึงการได้รับและการแลก TCL Coins จะสิ้นสุดลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามการประกาศของ TCL

 

15. TCL หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับช่วง หรือผู้รับโอนของ TCL ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดในส่วนของการรับประกัน ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากโปรแกรมนี้

 

16. TCL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ในทุกกรณี

 

17. เงื่อนไขนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยกเว้นกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน) (“ประเทศจีน”)

 

18. ข้อพิพาททั้งหมด (ถ้ามี) ซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับ หรือเป็นผลมาจากโปรแกรมนี้จะเป็นไปตามเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลที่มีอำนาจของจีน

 

19. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราเก็บรวบรวม หรือข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนี้ของคุณจะได้รับการจัดการตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา