TCL Display Innovations

 

 

 

 

Tiên phong công nghệ hiển thị

 

Hơn 40 năm qua, TCL đã góp phần định nghĩa lại ngành công nghiệp hiển thị thông qua việc không ngừng đổi mới công nghệ.

 

 

Tiên phong công nghệ hiển thị

 

Hơn 40 năm qua, TCL đã góp phần định nghĩa lại ngành công nghiệp hiển thị thông qua việc không ngừng đổi mới công nghệ.