Vietnam terms-and-conditions

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SAU ĐÂY ĐỂ HIỂU CÁC ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ MUA SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI. NẾU BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐàHIỂU, ĐỒNG Ý VÀ SẼ BỊ BẮT BUỘC BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

Các Điều khoản và Điều kiện được nêu ở đây (“Điều khoản”) tạo thành một thỏa thuận giữa bạn và TCL Electronics Việt Nam (“TCL”, “chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”), điều hành Trang web (được định nghĩa sau đây) và một thể nhân hoặc pháp nhân truy cập và/hoặc sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào (“bạn” hoặc “của bạn” ) hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng hoặc ưu đãi hiện tại hoặc tương lai nào được cung cấp trên Trang web (“(Các) Dịch vụ”), được cập nhật theo thời gian. Các Điều khoản chi phối việc bạn sử dụng Trang web và giao dịch hoặc các giao dịch trên đó. Các Điều khoản này được chia thành 2 (hai) phần. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn hoàn toàn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản, vui lòng không truy cập Trang web này.

Vì mục đích của các Điều khoản này: (a) “Trang web” có nghĩa là https://www.tcl.com/global/en, bao gồm ứng dụng di động tương ứng/microsites/website/tablet/desktop hoặc bất kỳ chế độ kỹ thuật số nào khác và/hoặc hệ điều hành do TCL cung cấp, trên đó bạn có thể sử dụng Dịch vụ và bao gồm các ứng dụng do TCL kiểm soát và quản lý tương tác với một hoặc nhiều ứng dụng di động/ví/trang web/máy tính bảng và các chế độ kỹ thuật số do TCL cung cấp; và (b) “Sản phẩm” có nghĩa là nhiều loại sản phẩm được cung cấp để bán cho bạn trên Trang web.

PHẦN A - ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB

1. Tổng quát

1.1 Các điều khoản và điều kiện sử dụng Trang web như được nêu ở đây (“Điều khoản Sử dụng”) chi phối cụ thể quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn, cung cấp một diễn đàn để bạn có thể khám phá, lựa chọn và mua các Sản phẩm được liệt kê trên Trang web theo giá chỉ định bất kỳ lúc nào, từ các địa điểm có thể sử dụng được mà TCL có thể phục vụ.

1.2 TCL có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra các Điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng tại thời điểm đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sửa đổi đó, bạn phải ngừng sử dụng Trang web. Ngoài ra, xin lưu ý rằng TCL có quyền thay đổi định dạng và nội dung của Trang web hoặc có thể tạm dừng hoạt động của Trang web để hỗ trợ hoặc bảo trì, nhằm cập nhật nội dung hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, bất kỳ lúc nào. mà không có bất kỳ thông báo nào cho bạn.

1.3 Xin lưu ý rằng Trang web bao gồm các liên kết và quyền truy cập vào các hàng hóa và dịch vụ khác có thể được cung cấp bởi TCL hoặc các chi nhánh của TCL và quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, các nền tảng khác hoặc việc sử dụng Sản phẩm, ưu đãi hoặc khuyến mãi liên quan đến Sản phẩm có thể được cung cấp bởi TCL có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện, chính sách hoặc nguyên tắc riêng biệt (“Điều khoản bổ sung”) cùng với các Điều khoản này có sẵn tại đây. Nếu các Điều khoản này không nhất quán với bất kỳ Điều khoản bổ sung nào, thì Điều khoản bổ sung sẽ kiểm soát trong phạm vi sự không nhất quán đó đối với Dịch vụ hiện hành hoặc việc sử dụng Sản phẩm.

1.4 Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc chúng tôi có được liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web được xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi (có sẵn tại đây: https://www.tcl.com). Hơn nữa, việc bạn truy cập, duyệt hoặc sử dụng Trang web cho biết bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào khác có thể áp dụng trên Trang web tại thời điểm bạn truy cập và sử dụng Trang web và có thể được cập nhật theo thời gian theo thời gian (gọi chung là "Thỏa thuận").

1.5 Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này, bạn xác nhận rằng bạn từ mười tám (18) tuổi trở lên và hoàn toàn có đủ thẩm quyền để tham gia Thỏa thuận này, đồng thời tuân thủ và tuân thủ các Điều khoản này. Trong trường hợp bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng Trang web nếu được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép.

2. Đăng ký tài khoản của bạn

2.1 Bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản trên Trang web khi bạn mua bất kỳ Sản phẩm nào trên Trang web. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả thông tin mà bạn gửi trong khi đăng ký (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về danh tính, số điện thoại di động, địa chỉ và email của bạn) là chính xác và là thông tin của riêng bạn. Bạn sẽ có trách nhiệm cập nhật nhanh chóng thông tin đăng ký của mình nếu có sự thay đổi về bất kỳ chi tiết nào sau khi bạn đã đăng ký tài khoản của mình.

2.2 Bạn được phép duy nhất để vận hành tài khoản do bạn tạo. Bạn nên giữ các chi tiết tài khoản của mình an toàn và bí mật; và nên thay đổi mật mã thường xuyên. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hành động được thực hiện thông qua tài khoản của mình. TCL, nhân viên, đại lý, giám đốc và cán bộ của TCL sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh do bạn không tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào đối với TCL do sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật mã nào, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho bạn nếu, theo ý kiến ​​hợp lý của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào.

2.3 Bạn tuyên bố, bảo đảm và cam kết rằng:

2.3.1 Bạn sẽ chỉ truy cập và sử dụng Trang web cho các mục đích cá nhân, riêng tư và phi thương mại và không bán lại Sản phẩm hoặc nội dung trong đó;

2.3.2 Bạn sẽ không, và sẽ không hỗ trợ bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại, bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào;

2.3.3 Bạn sẽ luôn luôn khi truy cập và sử dụng Trang web tuân thủ tất cả các luật, quy định, chính sách hiện hành và các yêu cầu khác được quy định bởi bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành hoặc cơ quan thực thi pháp luật nào;

2.3.4 Bạn sẽ không sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, thay đổi, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, dịch ngược, tháo dỡ, cố gắng xuất mã nguồn, giải mã, tải xuống, đăng, phát sóng, truyền tải, cung cấp cho công chúng, điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh hoặc tham gia vào bất kỳ hành động nào khác nhằm phân tích hoặc sao chép mã nguồn, cấu trúc và/hoặc khái niệm của Trang web;

2.3.5 Bạn sẽ không sao chép, phân phối lại hoặc cấp phép phụ cho bất kỳ nội dung nào của Trang web;

2.3.6 Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại đến bảo mật của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở: sử dụng dữ liệu trái phép hoặc xâm nhập vào các máy chủ/tài khoản trái phép; xâm nhập vào mạng máy tính công cộng hoặc hệ thống máy tính của người khác mà không được phép, và/hoặc xóa, sửa đổi hoặc thêm vào thông tin được lưu trữ bên trong; cố gắng kiểm tra, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng bảo mật của Trang web hoặc các hành vi khác có thể gây rủi ro cho bảo mật của Trang web; cố gắng can thiệp hoặc làm hỏng hoạt động bình thường của Trang web hoặc tham gia vào việc cố ý phổ biến phần mềm độc hại hoặc vi rút và/hoặc các hành vi khác có thể làm hỏng và gián đoạn các dịch vụ thông tin mạng bình thường; hoặc giả mạo tên gói dữ liệu TCP/IP hoặc các phần của tên;

2.3.7 bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể làm tổn hại đến tính công bằng của các dịch vụ do TCL cung cấp, hoặc ảnh hưởng đến quy trình hoạt động bình thường của Trang web, chẳng hạn như sử dụng các plugin trái phép của bên thứ ba hoặc phần mềm bất hợp pháp khác, khai thác lỗi phần mềm (còn được gọi là sơ hở hoặc khiếm khuyết) để thu lợi bất chính, hoặc công khai các phần mềm bổ sung trái phép của bên thứ ba, phần mềm bất hợp pháp hoặc lỗi nói trên trực tuyến hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác.

3. Các trang web được liên kết

3.1 Trang web có thể chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang web hoặc các trang được tạo và duy trì bởi các bên thứ ba không liên kết với TCL hoặc không được TCL cho phép. Việc kích hoạt các liên kết siêu văn bản như vậy có thể khiến bạn rời khỏi Trang web. Những địa chỉ hoặc liên kết siêu văn bản như vậy chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện và thông tin cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát hoặc xem xét bất kỳ trang web nào trong số này và các trang được liên kết hoặc kết nối với Trang web và do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung, các sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đãi được cung cấp hoặc bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng chúng. Việc truy cập các trang web hoặc các trang này sẽ do bạn tự chịu rủi ro.

3.2 Bạn không được liên kết Trang web với bất kỳ trang web nào khác theo cách để người dùng có thể bỏ qua trang chứa các Điều khoản này.

4. Sở hữu trí tuệ

4.1 Đối với mục đích của các Điều khoản này, “quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là các quyền như bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, bằng sáng chế và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác dưới bất kỳ hình thức nào cho dù chúng đã được đăng ký hay chưa đăng ký (ở bất kỳ đâu trên thế giới).

4.2 Như giữa bạn và TCL, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong hoặc liên quan đến Trang web (bao gồm thông tin, liên lạc, phần mềm, văn bản, đồ họa, liên kết và âm thanh), đều thuộc quyền sở hữu của TCL.

4.3 TCL cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của riêng bạn. Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào khác đều cần có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

4.4 Nhãn hiệu, biểu tượng của TCL và bất kỳ nhãn hiệu nào khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng liên quan đến Trang web là nhãn hiệu của TCL hoặc người cấp phép của TCL.

4.5 Bằng cách xuất bản hoặc tải lên thông tin hoặc nội dung bằng cách sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đã được ủy quyền hợp pháp để làm như vậy và thông tin hoặc nội dung không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn và không thể thu hồi để sử dụng và tái tạo bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào thuộc về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập từ bạn trong phạm vi cần thiết để cung cấp Trang web cho bạn và những người khác, và theo thời gian để cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

5. Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

5.1 Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, lưu trữ và xử lý theo Chính sách bảo mật của chúng tôi và luật hiện hành. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu về những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi xử lý thông tin đó và chúng tôi sử dụng thông tin đó cho mục đích nào.

5.2 Không giới hạn điều khoản 5.1, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web để giúp chúng tôi phân tích và cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ làm như vậy theo Chính sách bảo mật của chúng tôi và luật hiện hành.

5.3 Bằng cách chấp nhận các Điều khoản, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự gửi cho bạn các quảng cáo, khuyến mại hoặc thông tin công khai (bao gồm các thông điệp thương mại và phi thương mại) hoặc thông qua các công ty quảng cáo hoặc tiếp thị của bên thứ ba. Bạn đồng ý rõ ràng nhận các thông tin liên lạc như vậy (thông qua cuộc gọi, SMS, email hoặc các phương tiện kỹ thuật số và điện tử khác) từ chúng tôi và / hoặc các đại diện được ủy quyền của chúng tôi về bất kỳ dịch vụ hoặc dịch vụ mới nào. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý đối với các thông điệp tiếp thị này bằng cách [hủy đăng ký bản tin trong cài đặt tài khoản của bạn hoặc nhấp vào tùy chọn “hủy đăng ký” trong email / SMS tiếp thị được gửi cho bạn].

5.4 Trang web có thể chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang web khác do các bên thứ ba điều hành mà bạn có thể quan tâm. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trực tiếp cho bên thứ ba để truy cập các trang web của bên thứ ba đó sẽ phải tuân theo thông báo bảo mật hoặc bất kỳ điều khoản tương tự nào mà bên thứ ba cung cấp cho bạn và trong phạm vi thông tin đó sẽ không được TCL truy cập và sử dụng, bạn sẽ không tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi đối với những thông tin đó.

6. Bảo mật và Bảo vệ Virus

6.1 Mặc dù chúng tôi luôn cẩn trọng trong việc kiểm tra và thử nghiệm tài liệu ở tất cả các giai đoạn sản xuất, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ mất mát, gián đoạn hoặc hư hỏng nào đối với dữ liệu của bạn hoặc hệ thống máy tính của bạn có thể xảy ra trong khi sử dụng Trang web hoặc tài liệu có nguồn gốc từ đó. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ hệ thống máy tính của mình bao gồm phần cứng máy tính, phần mềm và dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống máy tính của bạn và phần cứng, phần mềm và dữ liệu được lưu trữ của các bên thứ ba có thể truy cập hoặc được kết nối với hệ thống máy tính của bạn.

7. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

7.1 Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, TCL, các đối tác, nhà cung cấp và chi nhánh của nó:

7.1.1 Từ chối, và không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với hoạt động của Trang web, nội dung của trang web, hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý của khả năng buôn bán, chất lượng thỏa đáng, tiêu đề, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm;

7.1.2 Không đảm bảo rằng việc sử dụng Trang web sẽ không bị gián đoạn, khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc từ bất kỳ vị trí cụ thể nào, an toàn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc Trang web đó không có vi rút hoặc các thành phần có thể gây hại khác;

7.1.3. Không xác nhận chất lượng thỏa đáng, tính đầy đủ, chính xác, không vi phạm, tính tương thích, bảo mật, kịp thời hoặc đáng tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, tuyên bố hoặc tài liệu hoặc cơ sở dữ liệu khác được hiển thị, tải lên hoặc phân phối qua Trang web.

7.1.4 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Trang web được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng, sẵn có” và “ở đâu”. TCL, đối với chính nó và bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp tài liệu, dịch vụ hoặc nội dung cho Trang web này, không tuyên bố hoặc bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc theo cách khác về khả năng bán, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm các quyền của bên thứ ba , đối với Trang web, thông tin hoặc bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào mà thông tin đề cập đến. TCL sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng trang web này hoặc việc bạn không thể sử dụng trang web, ngay cả khi trước đó chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

7.1.5 Bạn thừa nhận rằng có những rủi ro cố hữu khi sử dụng các dịch vụ dựa trên Internet (bao gồm rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu) và theo bản chất cụ thể của các dịch vụ dựa trên Internet, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất (bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất về tài sản, doanh thu, tệp dữ liệu, thông tin cá nhân và các khía cạnh khác hoặc tổn thất vô hình khác) mà bạn có thể phải chịu trong quá trình sử dụng Trang web phát sinh liên quan đến các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm các trường hợp sau:

(a) Trục trặc hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng trang web bình thường do các yếu tố bất khả kháng như bão, động đất, sóng thần, lũ lụt, mất điện, chiến tranh, tấn công mạng và khủng bố;

(b) Gián đoạn hoặc chậm trễ hoặc trục trặc hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng Trang web gây ra bởi vi rút hệ thống, trojan, các chương trình độc hại khác, các cuộc tấn công của hacker, điều chỉnh kỹ thuật hoặc trục trặc của các nhà khai thác viễn thông và các công ty điều hành Internet, bảo trì hệ thống hoặc bất kỳ lý do nào khác ngoài lý do của chúng tôi điều khiển;

(c) Gián đoạn, chấm dứt hoặc trì hoãn hoặc trục trặc hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng Trang web gây ra bởi những thay đổi trong luật và quy định hiện hành, lệnh và phán quyết của cơ quan tư pháp, hành chính và các cơ quan khác;

(d) Gián đoạn hoặc chậm trễ hoặc trục trặc hoặc không thể vận hành hoặc sử dụng Trang web do các vấn đề kết nối internet; hoặc

(e) Những tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý mà bạn có thể phải gánh chịu do việc sử dụng Trang web bất hợp pháp hoặc không đúng cách hoặc bất kỳ hành vi vi phạm các Điều khoản này của bạn.

8. Bồi thường và Giới hạn trách nhiệm

8.1 Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn nếu làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi hoặc do gian lận hoặc trình bày sai sự thật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cố ý làm sai hoặc sơ suất nghiêm trọng; hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nghĩa vụ nào được áp dụng theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành.

8.2 Theo điều khoản 7.1, trong trường hợp chúng tôi phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các Điều khoản này và hoạt động của Trang web và trách nhiệm pháp lý đó không bị giới hạn hoặc loại trừ bởi các Điều khoản này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong những thiệt hại có thể lường trước được một cách hợp lý.

8.3 Theo điều khoản 7.1, trách nhiệm pháp lý tổng thể và tổng thể của chúng tôi đối với bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn sẽ được giới hạn ở (nếu có liên quan) US $ 10,00 hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ của quốc gia mà bạn đặt trụ sở.

8.4 Theo điều khoản 7.1, bạn sẽ bồi thường và giữ cho TCL, các cán bộ, nhân viên, đại lý, người cấp phép hoặc nhà cung cấp bên thứ ba khác được bồi thường và chống lại mọi tổn thất và trách nhiệm pháp lý mà bất kỳ ai trong số họ có thể phải chịu và chống lại tất cả các hành động, vụ kiện, thủ tục tố tụng , các yêu cầu hoặc yêu cầu thuộc bất kỳ bản chất nào có thể được khẳng định, thực hiện hoặc đưa ra chống lại bất kỳ điều khoản nào trong số chúng, hoặc bất kỳ điều nào trong số chúng có thể phải gánh chịu hoặc có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của bạn, việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ các hành vi hoặc thiếu sót mà bạn thực hiện mà không được các Điều khoản này cho phép.

8.5 Theo điều khoản 7.1, TCL loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất gián tiếp, tổn thất do hậu quả, mất thu nhập, doanh thu, kinh doanh hoặc lợi nhuận, hoặc bất kỳ mất mát dữ liệu hoặc hư hỏng dữ liệu nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng Trang web được thiết kế cho mục đích sử dụng trong nước và cá nhân và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất lợi nhuận, mất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh.

8.6 Không giới hạn điều khoản 7.4, nếu bạn vi phạm các Điều khoản này và trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước TCL, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu và người cấp phép về bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hành vi vi phạm của bạn. Bạn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào do TCL thực hiện như một phần của cuộc điều tra nghi ngờ vi phạm các Điều khoản này, hoặc do phát hiện hoặc quyết định của TCL rằng đã xảy ra vi phạm các Điều khoản này.

8.7 Việc chấm dứt thỏa thuận này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào mà bạn hoặc chúng tôi phải chịu trước ngày chấm dứt.

9. Luật điều chỉnh và quyền tài phán

9.1 Các Điều khoản này được điều chỉnh và được giải thích theo luật pháp Việt Nam.

9.2 Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, TCL và bạn sẽ cố gắng giải quyết mọi tranh chấp đó một cách nhanh chóng và có thiện chí. Trong trường hợp không thể kết thúc giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày tranh chấp đó được một bên nêu ra lần đầu tiên thì một trong hai bên có quyền gửi tranh chấp (có thể theo hợp đồng hoặc không theo hợp đồng) lên tòa án có thẩm quyền. của Việt Nam với tư cách là địa điểm giải quyết tranh chấp độc quyền, trừ khi luật bảo vệ người tiêu dùng bắt buộc hiện hành trong khu vực tài phán của bạn cấm trao quyền tài phán đó, trong trường hợp đó, tòa án nơi bạn thường trú sẽ áp dụng đối với các tranh chấp liên quan đến các Điều khoản này. Điều này không ảnh hưởng đến quyền bắt đầu tố tụng để bảo vệ vị trí hợp pháp của bạn.

10. Liên hệ với chúng tôi

Trong trường hợp bạn có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền truy cập của bạn vào Trang web, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bảo vệ khách hàng hoặc bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ được cung cấp dưới đây, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo chi tiết liên hệ của chúng tôi bên dưới: https://www.tcl.com/vn/vi/support

11. Những điều khoản khác

11.1 Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này bị tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là vô hiệu hoặc không thể thi hành, các quy định đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ đến mức tối thiểu cần thiết và được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ thể hiện tốt nhất ý định của các Điều khoản này, để các Điều khoản này vẫn có hiệu lực đầy đủ.

11.2 Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và TCL liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, và bất kỳ và tất cả các thỏa thuận hoặc hiểu biết bằng văn bản hoặc bằng miệng khác đã tồn tại trước đây giữa bạn và TCL liên quan đến việc sử dụng đó theo đây sẽ được thay thế và hủy bỏ.

11.3 Không có điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được coi là từ bỏ và không có vi phạm nào được bào chữa, trừ khi sự từ bỏ hoặc đồng ý đó bằng văn bản và có chữ ký của TCL. Bất kỳ sự đồng ý nào của TCL đối với hoặc từ bỏ vi phạm của bạn, dù được thể hiện hay ngụ ý, sẽ không cấu thành sự đồng ý, từ bỏ hoặc bào chữa cho bất kỳ vi phạm nào khác hoặc sau đó.

11.4 Ngoài các Điều khoản này, bạn cũng sẽ đảm bảo rằng bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba, chẳng hạn như khuyến mại thương hiệu, có liên kết, nếu có, được chứa / nhúng trong Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng TCL sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.