Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu của TCL

 

Thông báo Quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2019.

 

Thông báo Quyền riêng tư này mô tả cách TCL và/hoặc các chi nhánh và công ty con của nó (gọi chung là "TCL" hoặc "chúng tôi") bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý và kiểm soát liên quan đến bạn ("dữ liệu cá nhân của bạn"), loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn, chúng tôi làm gì với chúng, cách chúng tôi tiết lộ chúng và bạn có quyền nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

TCL bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo luật quyền riêng tư hiện hành và các chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Thông báo Quyền riêng tư này cung cấp tổng quan về các hoạt động xử lý phổ biến nhất của TCL đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng một số hoạt động xử lý thông tin nhất định có thể phải tuân theo các điều khoản về quyền riêng tư riêng biệt được tùy chỉnh sẽ được áp dụng cùng với Thông báo Quyền riêng tư này.

 

Khi nào Thông báo Quyền riêng tư này được áp dụng?

Thông báo Quyền riêng tư này áp dụng bất cứ khi nào chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn hoặc về bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang web nào của chúng tôi, các thiết bị, dịch vụ thương hiệu Alcatel của TCL và liên quan (bao gồm dịch vụ phát dữ liệu, dịch vụ trực tuyến và những dịch vụ được cung cấp qua tài khoản TCL của bạn), các ứng dụng, phần mềm , công nghệ và bất kỳ tài liệu nào khác (gọi là "tài liệu TCL") hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Thông báo Quyền riêng tư này áp dụng cho người tiêu dùng cá nhân và các cá nhân khác thuộc khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và các tổ chức khác của chúng tôi mà TCL đang hoặc sẽ có mối quan hệ kinh doanh. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem các phần dưới đây:

• Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn

• Các sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

• Tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba

• Các liên kết bên thứ ba

• Chuyển dữ liệu cá nhân quốc tế

• Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

• Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

• Quyền của bạn

• Các điều khoản cụ thể của sản phẩm

• Sử dụng cookie

• Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi có thể cập nhật Thông báo Quyền riêng tư này bất cứ lúc nào để phản ánh các thay đổi về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc các thay đổi về luật pháp liên quan. Mọi cập nhật về Thông báo Quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi tại http://www.tcl.com/vn/vi/privacy-notice.html. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể gửi tin nhắn cho bạn thông báo về những thay đổi của Thông báo Quyền riêng tư này.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng các thiết bị và dịch vụ của chúng tôi và/hoặc bằng cách cung cấp thông tin của bạn, có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các quy định được mô tả trong Thông báo Quyền riêng tư này.

 

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn.

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý những dữ liệu cá nhân sau đây về bạn:

   o Thông tin liên hệ cá nhân và/hoặc doanh nghiệp: tên bạn, địa chỉ gửi hàng, gửi hóa đơn và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp, địa

   o Thông tin nhân khẩu: ngày sinh, giới tính;

   o Thông tin thanh toán: chi tiết thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng hoặc thông tin tài chính và thanh toán khác;

   o Những thông tin khác về bạn như nghề nghiệp, ngôn ngữ, kiểu giọng;

   o Thông tin về các tài liệu và dịch vụ TCL mà bạn sở hữu và sử dụng, vị trí thiết bị của bạn và múi giờ, và bằng chứng chứng

Ngoại trừ một số thông tin nhất định được pháp luật yêu cầu, quyết định cung cấp bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn cho TCL là tự nguyện. Do đó, bạn sẽ không gặp hậu quả bất lợi nếu bạn không muốn cung cấp cho TCL Thông tin Cá nhân của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, nếu bạn không cung cấp một số Thông tin Cá nhân nhất định, TCL sẽ không thể thực hiện được một số mục đích đã nêu trong Thông báo Quyền riêng tư này và bạn sẽ không thể sử dụng hoặc truy cập một số thiết bị hoặc dịch vụ nhất định của TCL vốn cần sử dụng những Thông tin Cá nhân đó.

 

•  Thông tin chúng tôi thu thập hoặc tạo ra về bạn. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

o thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng tài khoản TCL, các ứng dụng của TCL, các trang web và thiết bị TCL và Alcatel;

o thông tin chi tiết về việc sử dụng các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn, như nội dung bạn xem qua thiết bị và thói

o nhật ký lỗi, mã lỗi và mô tả lỗi và những thông tin khác mà bạn cung cấp liên quan đến lỗi hoặc sai sót mà bạn đã trải nghiệm

o nơi chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi cho bạn, ghi âm các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa bạn và nhân viên của chúng

 

•   Thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

o thông tin từ các mạng truyền thông xã hội;

o Thông tin thu được từ các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, trang web và ứng dụng khác khác;

o các nguồn thương mại hoặc công khai khác; và

o nếu bạn tham gia vào các chương trình nghiên cứu thị trường được tổ chức và/hoặc tài trợ bởi/nhân danh TCL, chúng tôi cũng

Bất cứ khi nào chúng tôi thu thập thông tin về bạn từ bên thứ ba, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các bên thứ ba đó được phép chia sẻ thông tin đó với chúng tôi và việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân được thu thập từ họ tuân thủ tất cả các điều luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào về trẻ em dưới 13 tuổi mà không thông báo rõ rằng những thông tin đó chỉ được cung cấp với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, nếu việc làm này do pháp luật hiện hành yêu cầu. TCL sẽ chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân liên quan đến trẻ em ở mức độ luật pháp cho phép khi đã có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

 

Các sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng theo cách khác theo các cách sau đây và cho các mục đích sau đây:

• để quản lý các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và việc bạn sử dụng các tài liệu TCL của chúng tôi

• để cung cấp các cập nhật phần mềm, dịch vụ và hỗ trợ bảo trì cho các tài liệu TCL;

• để giúp bạn quản lý tài khoản TCL;

• để giúp bạn tải về và mua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, như các ứng dụng và trang web liên quan và/hoặc cho phép

• để xử lý các giao dịch thanh toán hoặc đơn đặt hàng tài liệu TCL;

• để liên hệ với bạn về tài liệu và dịch vụ của TCL, ví dụ, trong trường hợp bất kỳ tài liệu TCL nào có thay đổi hoặc cho thấy vấn

• (đặc biệt khi sử dụng thông tin liên hệ công việc của bạn,) để tiến hành các hoạt động kinh doanh thông thường và cho các

• để bảo vệ và ngăn chặn gian lận, và các rủi ro pháp lý hoặc bảo mật thông tin khác.

• để giữ an toàn cho các tài liệu TCL và ngăn ngừa tội phạm và gian lận;

• để trả lời các khiếu nại hoặc câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến các tài liệu TCL, và để bảo vệ và thực hiện các quyền hợp

• để cải thiện hoặc cá nhân hóa các tài liệu TCL hoặc phát triển các tài liệu mới;

• để quản lý các cuộc thi, chương trình khuyến mãi, sự kiện, nghiên cứu thị trường, khảo sát liên quan đến tài liệu TCL;

• để tạo điều kiện thực hiện các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, và nghiên cứu nhằm cải thiện sản phẩm, dịch

• để tuân thủ tất cả các luật, quy định, chỉ thị hiện hành và quyết định của tòa án;

• để gửi thông tin về các tài liệu TCL cho bạn và giúp các thông tin đó phù hợp với bạn hơn. Chúng tôi có thể cần bạn đồng ý

Chúng tôi không bán hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trừ trường hợp được mô tả trong Thông báo Quyền riêng tư này, như tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu hoặc như mô tả trong bất kỳ thông báo quyền riêng tư cụ thể nào, nếu có. Chúng tôi sẽ không tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, trừ khi việc tiết lộ đó là cần thiết liên quan đến mục đích xử lý pháp lý, như được mô tả rõ hơn trong phần sau đây "Tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba".

Chúng tôi được phép xử lý Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Thông báo Quyền riêng tư này vì một hoặc nhiều điều sau đây được áp dụng:

• việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch

• TCL bắt buộc phải làm như vậy để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà nó phải tuân theo;

• Việc xử lý là cần thiết để TCL thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ quyền hợp pháp của mình hoặc cho mục đích tố tụng;

• TCL có lợi ích hợp pháp trong việc thu thập và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, ví dụ, liên quan đến các điều sau:

• thực hiện nghiên cứu thị trường về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, theo đó được phép hợp pháp;

• cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;

• giúp sự liên lạc của chúng tôi hoặc nội dung mà chúng tôi cung cấp cho bạn phù hợp hơn với bạn;

• giảm thiểu rủi ro của chúng tôi, ví dụ, liên quan đến tín dụng hoặc gian lận; và

• phát triển quy trình và hệ thống đào tạo của chúng tôi; và

• bạn đã đồng ý trước với một số loại xử lý. Ví dụ: bạn có thể đã đồng ý nhận các tin nhắn tiếp thị từ chúng tôi hoặc từ các bên

 

Tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các chi nhánh và công ty con của TCL trong những trường hợp được mô tả dưới đây:

• để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các tài liệu TCL;

• nơi chúng tôi tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ được chi nhánh và/hoặc công ty con của TCL cung cấp; và

khi cần thiết cho một trong những mục đích mà TCL xử lý Thông tin Cá nhân của bạn một cách hợp pháp theo Thông báo Quyền riêng tư này. Trong trường hợp tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ chi nhánh TCL nào hoặc công ty con nào của TCL theo các điều kiện trên, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng quyền tiếp cận Thông tin Cá nhân của bạn sẽ chỉ được trao cho các nhân viên của những chi nhánh của TCL và công ty con của TCL cần nó để thực hiện mục đích xử lý dữ liệu theo Thông báo Quyền riêng tư này và tuân thủ nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba để phục vụ bạn tốt hơn trong một số trường hợp nhất định bao gồm sau đây:

• trong trường hợp bán doanh nghiệp hoặc tài sản của TCL hoặc sáp nhập với một công ty khác, chúng tôi có thể tiết lộ Thông

• nếu chúng tôi tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba cho bạn, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn

• khi bạn đồng ý tiết lộ Thông tin Cá nhân của mình cho bên thứ ba hoặc hạng mục các bên thứ ba cụ thể;

• cho các đại lý hoặc nhà thầu bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử của chúng tôi) mà chúng tôi thuê

• cho những đối tác kinh doanh cung cấp sản phẩm và / hoặc dịch vụ được tích hợp hoặc có vai trò như một thành tố của tài liệu

• trong phạm vi được pháp luật yêu cầu, nếu chúng tôi có nghĩa vụ phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ

 

Liên kết bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web khác đó và Thông báo Quyền riêng tư này không áp dụng cho nó. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thức các trang web khác này sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng xem lại chính sách của họ và liên hệ trực tiếp với họ.

 

Chuyển Thông tin Cá nhân Quốc tế

Việc bạn sử dụng tài khoản TCL hoặc các tài liệu TCL khác có thể liên quan đến chuyển giao, lưu trữ và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn bên trong và bên ngoài quốc gia bạn cư trú, phù hợp với Thông báo Quyền riêng tư này. Luật bảo vệ dữ liệu của các quốc gia mà Thông tin Cá nhân của bạn có thể chuyển đến có thể không đảm bảo cùng mức độ bảo vệ như ở quốc gia của bạn.

 

Chuyển Thông tin Cá nhân bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) khi áp dụng GDPR.

Khi chúng tôi chuyển Thông tin Cá nhân của bạn từ bên trong EEA ra bên ngoài EEA, chúng tôi đảm bảo rằng thông tin đó sẽ được bảo vệ theo cách giống như chúng tôi bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn trong EEA và đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp, thông qua một trong các cơ chế sau:

• quốc gia thứ ba nơi chúng tôi chuyển Thông tin Cá nhân của bạn đã được công nhận là có khả năng đảm bảo mức độ bảo vệ

• nhà nhập khẩu và xuất khẩu đã ký các "điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn" được Ủy ban Châu Âu phê duyệt theo quyết định

• trong trường hợp chuyển dữ liệu sang Hoa Kỳ, Chương trình Bảo vệ Quyền riêng tư EU- US Kỳ có thể được áp dụng và nhà

• Trong trường hợp không có mức độ bảo vệ đầy đủ, bộ điều khiểnvà bộ xử lý cũng cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp và

Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin chi tiết về cách Thông tin Cá nhân của bạn được chúng tôi bảo vệ như thế nào trong trường hợp chuyển bên ngoài quốc gia EEA (bao gồm bản sao các điều khoản hợp đồng Tiêu chuẩn được mang vào cùng với nhà nhập khẩu ở nước thứ ba) bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu trong phần "Liên hệ chúng tôi" dưới đây.

 

Bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật có tính tổ chức, vật lý và kỹ thuật phù hợp với các tiêu chuẩn ngành để bảo vệ Thông tin Cá nhân bạn cung cấp, và để ngăn chặn mọi truy cập, tiết lộ, sử dụng, sửa đổi trái phép, thiệt hại hoặc mất dữ liệu. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý và thực tế để bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm như sau:

• Chúng tôi sẽ sử dụng SSL và các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo mã hóa thông tin liên quan đến các dịch vụ và sản

• Chúng tôi sẽ ủy quyền cho nhân viên của chúng tôi và nhân sự các bên thứ ba chỉ truy cập dữ liệu cá nhân của bạn khi cần

• Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng bảo vệ Thông

• Chúng tôi sẽ mã hóa và áp dụng các biện pháp bảo mật khác để truyền và lưu trữ Thông tin Cá nhân đặc biệt của bạn; và

• Chúng tôi sẽ thận trọng trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ, và thực hiện các yêu cầu bảo vệ dữ

• Chúng tôi sẽ tiến hành các khóa đào tạo về bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư, các hoạt động thử nghiệm và cộng đồng để

Tuy nhiên, xin vui lòng hiểu rằng việc truyền dữ liệu qua Internet không đảm bảo an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể chắc chắn hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ Thông tin Cá nhân nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn phải hiểu rằng bất kỳ Thông tin Cá nhân nào bạn chuyển cho chúng tôi đều chứa nguy cơ. Nếu chúng tôi biết về hành vi vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi sẽ hành động kịp thời theo luật pháp hiện hành.

 

Lưu giữ Thông tin Cá nhân

TCL chỉ giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết và nó sẽ bị xóa sau thời gian vừa đủ theo các tiêu chí sau đây:

• TCL giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn trong trường hợp nó có mối liên hệ liên tục với bạn;

• TCL giữ lại Thông tin Cá nhân của bạn trong trường hợp cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà nó phải tuân theo; và TCL giữ lại

 

Quyền của bạn

Luật bảo vệ dữ liệu có thể cung cấp cho bạn một số quyền hạn pháp lý liên quan đến Thông tin Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Luật bảo vệ dữ liệu là không giống nhau đo đó những quyền này không phải lúc nào cũng được áp dụng ở tất cả các nơi. Ngoài ra, một số quyền này phải tuân theo điều kiện và giới hạn và việc thực thi các quyền này có thể ảnh hưởng đến dịch vụ và sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng Thông tin Cá nhân của bạn chỉ thuộc về bạn và điều đó cho phép bạn kiểm soát cách chúng tôi sử dụng nó.

• quyền yêu cầu truy cập vào Thông tin Cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn, bao gồm quyền lấy thông tin và sao chép dữ liệu đó;

• quyền rút lại chấp thuận để chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi vẫn

• trong một số trường hợp, quyền nhận một số Thông tin Cá nhân ở định dạng cấu trúc, thường được sử dụng và đọc được

• quyền yêu cầu chúng tôi cải chính Thông tin Cá nhân của bạn nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ;

• quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Xin lưu ý rằng có thể có những

• quyền phản đối, và quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Thông tin Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.

• quyền khiếu nại lên Cơ quan Giám sát (chi tiết xem dưới đây) nếu bạn nghĩ rằng bất kỳ quyền nào của bạn đã bị chúng tôi xâm

Bạn có thể thực hiện quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin chi tiết được nêu trong phần "Liên hệ với chúng tôi" dưới đây.

Chúng tôi cần phải xác nhận yêu cầu của bạn trước khi thực hiện yêu cầu và, ví dụ, có thể yêu cầu bạn xác nhận các điểm dữ liệu mà chúng tôi đã có về bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân được cung cấp trong yêu cầu người dùng có thể kiểm chứng để xác minh danh tính hoặc quyền thực hiện yêu cầu của người yêu cầu.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các quyền của mình hoặc khiếu nại lên cơ quan giám sát liên quan nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn là vi phạm luật hiện hành. Chi tiết liên hệ cho tất cả các cơ quan giám sát của Liên minh Châu Âu có thể xem tại đây:https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 

Quyền Riêng tư của bạn ở California

Theo luật California, chúng tôi được yêu cầu cung cấp các thông tin sau. Chúng tôi đã thu thập những dữ liệu cá nhân sau trong 12 tháng qua:

 

Danh mục dữ liệu cá nhân

Nguồn

Mục đích

Tiết lộ cho bên thứ ba

Danh tính, có thể bao gồm tên, địa chỉ bưu chính, số nhận dạng trực tuyến, địa chỉ IP, địa chỉ email hoặc tên tài khoản

Trực tiếp từ bạn

Gián tiếp từ bạn (ví dụ: từ việc quan sát hành động của bạn trên Trang web của chúng tôi)

Từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội

Để hoàn thành hoặc đáp ứng lý do bạn cung cấp thông tin, ví dụ: để giúp bạn quản lý tài khoản TCL, để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và để trả lời yêu cầu hoặc xử lý đơn đặt hàng

Tiết lộ vì mục đích kinh doanh cho: các công ty trong nhóm các công ty của TCL, nhà cung cấp dịch vụ internet, bộ xử lý thanh toán

Các danh mục  thông tin các nhân  lưu trong hồ sơ khách hàng, có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ, hoặc bất kỳ thông tin thanh toán và tài chính nào khác

Trực tiếp từ bạn

Để hoàn thành hoặc đáp ứng lý do bạn cung cấp thông tin, ví dụ: để giúp bạn quản lý tài khoản TCL, để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và để trả lời yêu cầu hoặc xử lý đơn đặt hàng

Tiết lộ vì mục đích kinh doanh cho: các công ty trong nhóm các công ty của TCL, nhà cung cấp dịch vụ internet, bộ xử lý thanh toán

 Thông tin thương mại, có thể bao gồm hồ sơ về sản phẩm hoặc dịch vụ được mua, được thu gom, hoặc được xem xét, hay lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác

Trực tiếp từ bạn

Để hoàn thành hoặc đáp ứng lý do bạn cung cấp thông tin, ví dụ: để giúp bạn quản lý tài khoản TCL, để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và để trả lời yêu cầu hoặc xử lý đơn đặt hàng

Tiết lộ vì mục đích kinh doanh cho: các công ty trong nhóm các công ty của TCL, nhà cung cấp dịch vụ internet, bộ xử lý thanh toán

Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác, có thể bao gồm lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, thông tin về tương tác của người dùng với một trang web, ứng dụng, hoặc quảng cáo

Gián tiếp từ bạn (ví dụ: từ việc quan sát hành động của bạn trên Trang web của chúng tôi)

 

Để hoàn thành hoặc đáp ứng lý do bạn đã cung cấp thông tin, ví dụ: để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc để cung cấp quảng cáo mục tiêu

Tiết lộ vì mục đích kinh doanh cho: các công ty thuộc nhóm các công ty, nhà cung cấp dịch vụ internet của TCL 

Dữ liệu định vị, có thể bao gồm vị trí hoặc các chuyển động vật lý

Trực tiếp từ bạn

Để hoàn thành hoặc đáp ứng lý do bạn đã cung cấp thông tin, ví dụ: để giúp bạn quản lý tài khoản TCL, để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và để trả lời một yêu cầu, xử lý đơn đặt hàng, hoặc cung cấp quảng cáo mục tiêu

Tiết lộ vì mục đích kinh doanh cho: các công ty thuộc nhóm các công ty, nhà cung cấp dịch vụ internet của TCL

Kết luận rút ra từ những thông tin cá nhân khác, có thể bao gồm hồ sơ phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm lý, khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng, và năng khiếu của một người

Gián tiếp từ bạn (ví dụ: từ việc quan sát hành động của bạn trên Trang web của chúng tôi)

Từ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như phương tiện truyền thông xã hội

Để hoàn thành hoặc đáp ứng lý do bạn đã cung cấp thông tin, ví dụ: để cung cấp quảng cáo mục tiêu

Tiết lộ vì mục đích kinh doanh cho: các công ty thuộc nhóm các công ty, nhà cung cấp dịch vụ internet của TCL

 

Chỉ dành cho Cư dân California, Hoa Kỳ, ngoài các quyền được đề cập ở trên trong phần "Quyền của Bạn", từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, bạn sẽ được hưởng các quyền sau:

•  quyền được biết. Bạn có thể yêu cầu thông tin về các danh mục và mảng Thông tin Cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập

•  quyền từ chối bán Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Nếu Thông tin Cá nhân được bán là Thông tin Cá nhân

 quyền không bị phân biệt đối xử vì đã thực hiện bất kỳ quyền nào được đề cập ở trên; và

• tuân theo một số ngoại lệ pháp lý nhất định, bạn có quyền yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của bạn.

Ngoài ra, Bộ luật Dân sự California Phần 1798.83 cho phép những người dùng là cư dân của California được yêu cầu một số thông tin nhất định liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của các bên đó. Để thực hiện yêu cầu này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và đặt tiêu đề "Shine the Light" cho yêu cầu.

Bạn có thể thực hiện quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin chi tiết được nêu trong phần "Liên hệ với chúng tôi" dưới đây. Bạn có thể chỉ định người đại diện để thay mặt bạn thực hiện yêu cầu. Người đại điện được ủy quyền này phải được đăng ký với Ngoại trưởng California. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ người đại diện không gửi minh chứng rằng họ đã được bạn ủy quyền thay mặt bạn thực hiện hành động đó.

 

Các điều khoản cụ thể của sản phẩm

Thông báo Quyền riêng tư này áp dụng chung cho cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể xử lý Thông tin Cá nhân bổ sung liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

o Smart TV

      o Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba thu thập thông tin cá nhân về việc sử dụng các sản phẩm Smart TV của bạn, như tên

      o Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân bổ sung để chẩn đoán từ xa cho các vấn đề liên quan đến những sản phẩm

      o Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân về việc bạn sử dụng Amazon Alexa hoặc chức năng trợ lý giọng nói của Google

o T-Cast

      o Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba sẽ thu thập thông tin chi tiết về việc sử dụng ứng dụng T-Cast của bạn, bao gồm mức

o TCL Home

      o Nếu bạn sử dụng một tài khoản bên thứ ba (Facebook hoặc Twitter) để đăng nhập vào ứng dụng TCL Home, chúng tôi

o T-Channel

      o Chúng tôi có thể thu thập và xử lý những dữ liệu cá nhân có liên kết với tài khoản người dùng Roku TV (ví dụ: địa chỉ

      o T-Channel cho phép người dùng tìm kiếm nội dung khả dụng trong T-Channel bằng cách khởi tạo chức năng điều khiển

o Điện thoại Di động, Máy tính bảng và Thiết bị mang trên người của TCL

     o Ngoài số nhận dạng thiết bị duy nhất, chúng tôi có thể thu thập và xử lý những dữ liệu về thiết bị và thông tin nhật ký bao

     o Một số thiết bị di động của TCL thuộc thương hiệu Alcatel nhưng Thông báo Quyền riêng tư này cũng áp dụng cho các thiết

 

Xin lưu ý rằng khi bạn truy cập vào nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba trên các sản phẩm của TCL, bên thứ ba đó có thể thu thập hoặc nhận thông tin về các tài liệu TCL (ví dụ: địa chỉ IP và số nhận dạng thiết bị), và mọi giao dịch được bạn yêu cầu (ví dụ: bạn yêu cầu mua hoặc thuê nội dung đó). TCL không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thông lệ bảo mật của các nhà cung cấp bên thứ ba này.

 

Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng "cookies" và các công nghệ web tương tự để hỗ trợ các tính năng nhất định của tài khoản TCL và các trang web cùng ứng dụng khác do chúng tôi vận hành. Cookie là một đoạn mã được triển khai trên thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: "cookie phiên" và "cookie bền vững"

Cookie phiên hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt. Cookie phiên sẽ nhận dạng bạn trong phiên bạn duyệt web bằng cách chỉ định một số nhận dạng duy nhất được tạo ngẫu nhiên cho thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie phiên để:

• cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn và quản lý giao dịch. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi

• cho các mục đích quản lý và chỉnh sửa nội dung nhất định.

Cookie cố định không hết hạn khi bạn đóng trình duyệt. Chúng tôi sử dụng cookie cố định để:

• để ghi lại liệu khách truy cập có đăng nhập vào tài khoản TCL hay không;

• để ghi lại khi nào khách truy cập vào tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng TCL khác đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie;

• cho mục đích hiệu suất và thiết kế. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi những phần của trang web hoặc ứng

• để nâng cao trải nghiệm người dùng và cá nhân hóa những gì bạn nhìn thấy. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để ghi lại

• để cho phép chúng tôi và các đối tác bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác chạy quảng cáo hoặc điều chỉnh tin nhắn tiếp thị mà bạn

• cho các mục đích quản lý và chỉnh sửa nội dung nhất định.

 

Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể cài đặt trình duyệt để từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi nào cookie được đặt trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie ngay khi bạn thoát khỏi tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng TCL khác. Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie khi truy cập tài khoản TCL, nhưng nếu bạn cài đặt trình duyệt không nhận cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng và chức năng của tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng khác của TCL.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một công cụ phân tích trang web giúp chúng tôi hiểu cách thức người dùng tương tác với Tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng khác của TCL. Google Analytics theo dõi chuyển động của bạn thông qua trang web của chúng tôi (ví dụ: các trang bạn đã xem và các liên kết bạn đã nhấn vào) và giúp chúng tôi đo mức độ bạn tương tác với nội dung mà chúng tôi cung cấp. Thông tin này được sử dụng để biên soạn báo cáo và để giúp chúng tôi cải thiện Tài khoản TCL hoặc trang web/ứng dụng khác của TCL. Các báo cáo cho biết về xu hướng trang web mà không định dạng khách truy cập cá nhân. Bạn có thể từ chối sử dụng Google Analytics mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin chi tiết về từ chối Google Analytics trên tất cả các trang web bạn sử dụng có thể xem trên trang web của Google tại: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Để biết thêm chi tiết về các cookie chúng tôi sử dụng, vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi tại đây: http://www.tcl.com/content/emsc/vn/vi/tcl-cookies-policy.html.

 

Chỉ Dành cho Cư dân Hoa Kỳ

• Sáng kiến Quảng cáo Mạng cũng cung cấp một phương tiện để từ chối một số cookie quảng cáo. Vui lòng truy cập

Lúc này, trang web của chúng tôi không nhận ra các tín hiệu trình duyệt tự động liên quan đến cơ chế theo dõi, có thể bao gồm các hướng dẫn "Không Theo Dõi".

 

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, truyền tải hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc việc thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo quy định dưới đây.

Đối với các cư dân tại EEA, Đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu là TCL Europe, có văn phòng tại 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, Pháp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy_dpo@tcl.com.

Đối với người dùng ở Ấn Độ, Nhân viên Chuyên trách của chúng tôi ở Ấn Độ là Mr. Sudhansu Sahu và email liên hệ là privacyqueryindia@tcl.com.

Đối với người dùng ở Hoa Kỳ, công ty con của TCL là TTE Technology, Inc. và TCT Mobile Inc. với địa chỉ và số liên hệ dưới đây:

TTE Technology, Inc. (đối với TV và dịch vụ TCL)
1860 Compton Ave. Corona
CA 92881
Liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ consumerdata@tcl.com, hoặc gọi điện đến số điện thoại miễn phí 1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (đối với điện thoại di động /máy tính bảng/thiết bị mang trên người và dịch vụ của TCL)
25 Edelman, suite 250
Irvine, CA 92618
Liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ privacy.na@tcl.com,hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi là 1-855-368-0829

Đối với người dùng ở Trung Quốc và các khu vực kháctrên thế giới, công ty kiểm soát dữ liệu là Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd, có địa chỉ tại 9F Building D4, International E-City, No.1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nam Sơn, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.

Để biết thêm thông tin về liên hệ với TCL, vui lòng xem phần liên hệ với chúng tôi.