30 Series

6,52" "với Mini Notch

6,7" "Màn hình AMOLED 60Hz

6,52" "với Mini Notch