40S66A

S66A series

HD SMART TV

  • · Hệ điều hành Android O (8.0)
  • · Trợ lí ảo
  • · Dải tương phản động HDR
  • · Màn hình tràn viền

Chọn Model.

40 32

0%  3D LOADING...